Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 675

Rīgā 2016. gada 11. oktobrī (prot. Nr. 52 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumos Nr. 519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumos Nr. 519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 182., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei vispārējās izglītības iestāžu 1.-9. klases skolēniem (turpmāk - skolēni) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, kā arī Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) 2016/247, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (turpmāk - deleģētā regula), un Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2016/248, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu (turpmāk - īstenošanas regula).

2. Atbalstu administrē, kā arī deleģētajā regulā un īstenošanas regulā noteiktās kompetentās iestādes un kompetentās kontroles iestādes funkcijas pilda Lauku atbalsta dienests."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Atbalstu piešķir:

3.1. par svaigiem augļiem - āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm - un dārzeņiem - kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem, ķirbjiem un kāļiem - vai šo produktu asorti (turpmāk - produkts), ja tie:

3.1.1. ir audzēti, ievērojot integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus un normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību noteikto regulējumu, un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, kā arī ievērojot vidi saudzējošās metodes dārzkopībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, vai ir audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu, vai tie atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un tos drīkst marķēt tikai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība" 5. pielikuma II daļai;

3.1.2. no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz attiecīgajai mācību iestādei transportēti ne tālāk par 300 kilometriem;

3.1.3. vispārējās izglītības iestādēm tiek piegādāti atbalsta periodā;

3.1.4. ir sadalīti skolēniem;

3.2. par deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minētajām izmaksām."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto produktu ražotājs vai produktu ražotāju kooperatīvā sabiedrība (turpmāk - ražotājs), kas ir produktu piegādātājs vai izplatītājs vispārējās izglītības iestādē un ir reģistrējies Pārtikas un veterinārajā dienestā;

5.2. pašvaldība vai izglītības iestāde;

5.3. saimnieciskās darbības veicējs, kas nodrošina ēdināšanu vispārējās izglītības iestādē un ir produktu izplatītājs vispārējās izglītības iestādē;

5.4. juridiska persona, kas īsteno deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "ii" apakšpunktā minētos reklāmas pasākumus vai izstrādā deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "iii" apakšpunktā minēto papildu pasākumu (turpmāk - izglītošanas pasākumi) rīkus un ko Lauku atbalsta dienests izraugās saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā;

5.5. šo noteikumu 32. punktā minētā persona, kas veic deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "i" apakšpunktā minēto izvērtēšanu."

4. Papildināt 8. punktu aiz vārdiem "Izglītības un zinātnes ministrijas" ar vārdiem "Valsts izglītības un satura centra";

5. Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. apstiprinātu reklāmas pasākumu plānu un tāmi, kā arī saskaņotu pārskatu par īstenotajiem reklāmas pasākumiem;".

6. Papildināt noteikumus ar 8.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3.1 apstiprinātu plānu izglītošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo rīku izstrādei un plāna tāmi, kā arī saskaņotu pārskatu par izstrādātajiem izglītošanas pasākumu rīkiem;".

7. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Valsts izglītības un satura centrs sniedz priekšlikumus par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu iepirkumu procedūras jomā saistībā ar šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto atbalsta pretendentu atlasi."

8. Aizstāt 12. punktā vārdus un skaitļus "regulas Nr. 288/2009 II" ar vārdiem "īstenošanas regulas".

9. Svītrot 16.7. apakšpunktu.

10. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 5.1., 5.2. vai 5.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents līdz atbalsta perioda sākumam vispārējās izglītības iestādei, kura piedalās atbalsta programmā, izsniedz no Lauku atbalsta dienesta saņemtu plakātu, kas izgatavots saskaņā ar deleģētās regulas 10. pantu. Atbalsta periodā vispārējās izglītības iestāde saņem vismaz divus plakātus."

11. Izteikt 19., 20., 21., 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"19. Vispārējās izglītības iestāde sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām atbild par izglītošanas pasākumu organizēšanu skolēniem atbalsta periodā. Vispārējās izglītības iestāde nodrošina, ka skolēniem atbalsta periodā notiek mācības, praktiskās nodarbības vai citas sesijas par augļu un dārzeņu lietošanu uzturā, kā arī mācību gada laikā tiek organizēts vismaz viens no šādiem pasākumiem:

19.1. augļu un dārzeņu degustācijas sesija;

19.2. mācību ekskursija uz pārtikas uzņēmumu vai zemnieku saimniecību, kas nodarbojas ar augļu vai dārzeņu audzēšanu vai pārstrādi;

19.3. augļu vai dārzeņu ražošanas vai novākšanas talka;

19.4. dalība konkursos par veselīgu uzturu;

19.5. pasākums, kas veido skolēnu izpratni par lauksaimniecību un augļu vai dārzeņu ražošanu.

20. Atbalsta periodā izglītības iestāde saskaņā ar deleģētās regulas 10. pantu pie galvenās ieejas novieto šo noteikumu 17. punktā minēto plakātu.

21. Vispārējās izglītības iestāde atbalsta periodā uzskaita izdalītās porcijas un reizi mēnesī sagatavo pārskatu par produktu izlietojumu (porcijās) (divos eksemplāros), saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu norādot informāciju par iepirkto un skolēniem sadalīto produktu daudzumu, kā arī par organizētajiem izglītošanas pasākumiem (5. pielikums). Vienu pārskata eksemplāru glabā vispārējās izglītības iestādē, bet otru iesniedz šo noteikumu 5.1., 5.2. vai 5.3. apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam. Ja atbalsta pretendents ir vispārējās izglītības iestāde, pārskatu sagatavo vienā eksemplārā. Prasība iesniegt noteiktu eksemplāru skaitu nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

22. Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 5.1., 5.2. vai 5.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

22.1. iesniegumu atbalsta saņemšanai (6. pielikums) par vienu kalendāra mēnesi, kurā izdalīti produkti;

22.2. vispārējās izglītības iestādes sagatavotu izziņu, ja izglītības iestādē attiecīgajā atbalsta perioda mēnesī ir mainījies tajā reģistrēto 1.-9. klases skolēnu skaits (4. pielikums);

22.3. vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā, vai to kopsavilkumu, kas sagatavots atbilstoši pavaddokumentu apstiprinājumiem. Pavaddokumentā vai kopsavilkumā norāda:

22.3.1. piegādes dokumenta datumu un numuru;

22.3.2. piegādātā produkta veidu, piegādāto porciju skaitu, kā arī piegādāto augļu vai dārzeņu daudzumu kilogramos;

22.3.3. cenu par mērvienību;

22.3.4. piegādātā produkta ražotāju;

22.3.5. vispārējās izglītības iestādes nosaukumu;

22.4. uzskaites dokumentu par produktu sagatavošanu, ja skolēnam tiek izdalīti augļi un dārzeņi vai to asorti, kas sagatavoti vispārējās izglītības iestādes ēdnīcā.

23. Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

23.1. atbalsta iesniegumu (7. pielikums);

23.2. darījumu apliecinošus dokumentus, detalizētu tāmi un pārskatu par īstenotajiem reklāmas pasākumiem vai izglītošanas pasākumiem izveidotajiem rīkiem."

12. Izteikt 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc pareizi aizpildīta un derīga atbalsta iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu un saskaņā ar īstenošanas regulas 5. pantu izmaksā atbalstu.

27. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar īstenošanas regulas 7. un 8. pantu kontrolē ar atbalsta īstenošanu saistītos uzskaites dokumentus un veic atbalsta pretendentu un vispārējās izglītības iestāžu pārbaudes. Lauku atbalsta dienests par veiktajām pārbaudēm sagatavo kontroles ziņojumu."

13. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Institūts atbalsta programmu izvērtē saskaņā ar īstenošanas regulas 6. panta 2. punktu:

33.1. ņemot vērā šo noteikumu 8. pielikumā minētos rādītājus un atbalsta programmā iesaistītās personas (skolēnus, viņu vecākus un skolotājus) un nosakot reprezentatīvo paraugkopu;

33.2. nodrošinot, ka izvērtējumā tiek izmantoti tikai ticami un objektīvi dati, pamatojoties uz zinātnisko metodoloģiju."

14. Aizstāt 34.4. apakšpunktā vārdu "izglītojošie" ar vārdu "izglītošanas".

15. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 35. punktā minētā atbalsta programmas izvērtējuma saņemšanas sedz ar programmas izvērtējumu saistītās izmaksas saskaņā ar deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "i" apakšpunktu un komisijas apstiprināto tāmi."

16. Izteikt 40. un 41. punktu šādā redakcijā:

"40. Lauku atbalsta dienests, izmaksājot atbalstu šo noteikumu 5. punktā minētajiem atbalsta pretendentiem, sedz pievienotās vērtības nodokļa izmaksas tiem pretendentiem, kuri ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, ja deleģētā regula nenosaka citādi.

41. Lauku atbalsta dienests atbilstoši īstenošanas regulas 6. un 11. pantam sniedz informāciju Eiropas Komisijai."

17. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

Iesniegums apstiprinājuma saņemšanai

Lauku atbalsta dienestam Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
Republikas laukums 2 Iesnieguma Nr.  
Rīga, LV-1981 Saņemšanas datums  

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
   
Vienotais
reģistrācijas Nr.
  LAD klienta Nr.  
Adrese    
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
  Kontaktpersonas
tālruņa Nr.
 
Kontaktpersonas
e-pasta adrese
     

Atbalsta pretendenta apstiprināšanas nosacījumi

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādēm, kuri paredzēti skolēnu patēriņam vispārējās izglītības iestādēs, apņemos:

1) piegādāt atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti) dalībai atbalsta programmā apstiprinātajām vispārējās izglītības iestādēm;

2) atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti) izmantot patēriņam vienīgi 1.-9. klases skolēniem;

3) veikt produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) ražotāju uzskaiti, norādot to nosaukumu un adresi, kā arī vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) daudzuma uzskaiti, norādot vispārējās izglītības iestādes nosaukumu un adresi, un visas piegādes apliecināt ar maksājumus un darījumus apliecinošiem dokumentiem;

4) atļaut Lauku atbalsta dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes saistībā ar atbalsta programmu par augļu un dārzeņu piegādi skolēniem vispārējās izglītības iestādēs un pēc pieprasījuma uzrādīt apliecinošos dokumentus, kā arī atļaut veikt padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi;

5) atmaksāt jebkuru neattaisnoti saņemtu atbalsta summu;

6) ar atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) piegādēm saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

7) apņemos norēķināties par atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) izdali skolā;

8) apņemos uzturēt reģistru, kurā iekļaušu izglītības iestāžu un attiecīgā gadījumā izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī šīm iestādēm pārdoto vai piegādāto produktu nosaukumus un daudzumu.


Datums*    
Vārds, uzvārds    
Amats    
Paraksts*    

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

Iesniegums apstiprinājuma saņemšanai

Lauku atbalsta dienestam Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
Republikas laukums 2 Iesnieguma Nr.  
Rīga, LV-1981 Saņemšanas datums  

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
   
Vienotais
reģistrācijas Nr.
  LAD klienta Nr.  
Adrese    
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
  Kontaktpersonas
tālruņa Nr.
 
Kontaktpersonas
e-pasta adrese
     

Atbalsta pretendenta apstiprināšanas nosacījumi

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādēm, kuri paredzēti skolēnu patēriņam vispārējās izglītības iestādēs, apņemos:

1) izmantot reklāmas, izglītošanas vai izvērtēšanas pasākumu rīkiem piešķirto atbalstu atbilstoši programmas mērķiem;

2) atļaut Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes par izvērtējumu, īstenotajiem reklāmas pasākumiem vai izveidotajiem izglītošanas pasākumu rīkiem un pēc pieprasījuma uzrādīt apliecinošus dokumentus, kā arī atļaut veikt padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un pārbaudi uz vietas;

3) atmaksāt jebkuru neattaisnoti saņemtu atbalsta summu;

4) ar īstenotajiem reklāmas vai izveidotajiem izglītošanas pasākumu rīkiem vai ar izvērtēšanu saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma.


Datums*    
Vārds, uzvārds    
Amats    
Paraksts*    

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

Iesniegums dalībai atbalsta programmā _________./_________. mācību gadā

Lauku atbalsta dienestam Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
Republikas laukums 2 Iesnieguma Nr.  
Rīga, LV-1981 Saņemšanas datums  

A daļa (aizpilda atbalsta pretendents)

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
  Apstiprinājuma Nr.  
Kontaktpersona   Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese  

Informācija par atbalsta produktiem un to piegādātāju

Atbalsta produkti, ko plānots piegādāt vispārējās izglītības iestādei

(attiecīgo atzīmēt ar X)

Atbalsta produkta ražotājs (nosaukums)

Āboli    
Bumbieri    
Lielogu dzērvenes*    
Burkāni    
Kāposti    
Kāļi    
Kolrābji    
Ķirbji    
Asorti, kas pagatavoti no minētajiem produktiem   Produkti iegādāti no minētajiem produktu ražotājiem

Atbalsta programmas nosacījumi atbalsta pretendentam

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādēm, kuri paredzēti skolēnu patēriņam vispārējās izglītības iestādēs, apņemos:

1) piegādāt atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti) dalībai atbalsta programmā apstiprinātām vispārējās izglītības iestādēm;

2) atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti) izmantot patēriņam vienīgi 1.-9. klases skolēniem;

3) veikt produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) ražotāju uzskaiti, norādot to nosaukumu un adresi, kā arī vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) daudzuma uzskaiti, norādot vispārējās izglītības iestādes nosaukumu un adresi, un visas piegādes apliecināt ar maksājumus un darījumus apliecinošiem dokumentiem;

4) atļaut Lauku atbalsta dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes uz vietas saistībā ar atbalsta programmu par augļu un dārzeņu piegādi skolēniem vispārējās izglītības iestādēs un pēc pieprasījuma uzrādīt apliecinošos dokumentus, kā arī atļaut veikt padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi;

5) atmaksāt jebkuru neattaisnoti saņemtu atbalsta summu;

6) ar atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) piegādēm saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

7) norēķināties par atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) izdali skolā;

8) uzturēt reģistru, kurā iekļaušu izglītības iestāžu un attiecīgā gadījumā izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī šīm iestādēm pārdoto vai piegādāto produktu nosaukumu un daudzumu.


Datums**    
Vārds, uzvārds    
Amats    
Paraksts**    

Piezīmes.
1. * Tikai asorti.
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

B daļa (aizpilda vispārējās izglītības iestāde)

Informācija par vispārējās izglītības iestādi

Vispārējās izglītības
iestādes nosaukums
  Reģistrācijas Nr.  
Adrese   Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese  
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
  Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese  

Informācija par skolēnu skaitu

Kopējais izglītojamo skaits, no tiem:

Izglītības iestādi apmeklē regulāri

Atrodas ilgstošā prombūtnē

1. klasē    
no 2. klases līdz 9. klasei    
Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem mācību gada otrajā semestrī  

Atbalsta programmas nosacījumi vispārējās izglītības iestādei

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu to augļu un dārzeņu produktu piegādēm, kuri paredzēti skolēnu patēriņam vispārējās izglītības iestādēs, apņemos:

1) atbalstam pieteiktos produktus vai to asorti izmantot patēriņam vienīgi vispārējās izglītības iestādes 1.-9. klases skolēniem;

2) nodrošināt produktu vai to asorti izdalīšanu un to, ka skolēni atbalsta programmas darbības laikā saņem augļu vai dārzeņu, vai to asorti porcijas katru mācību nedēļu, bet tās neietilpst pusdienu ēdienkartē;

3) atbalsta programmas darbības laikā nodrošināt mācību stundas, lekcijas, praktiskās nodarbības vai citas sesijas par augļu un dārzeņu lietošanu uzturā, kā arī attiecīgajā mācību gadā vismaz vienu papildu pasākumu;

4) veikt uzskaiti par skolēniem izlietoto produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) daudzumu atbilstoši skolēnu apmeklējumam vispārējās izglītības iestādē;

5) atļaut Lauku atbalsta dienestam un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes uz vietas saistībā ar atbalsta programmu;

6) ar atbalsta produktu piegādēm saistīto dokumentāciju vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta perioda beigām un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

7) pie izglītības iestādes galvenās ieejas izvietot plakātu.


Datums*  
Vadītāja vai pilnvarotās personas
vārds, uzvārds**
 
Paraksts*  

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu."

18. Izteikt 5., 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

Pārskats par izlietotajiem produktiem un organizētajiem izglītošanas pasākumiem

_______________________________________________________________
(gads, mēnesis)

Vispārējās izglītības iestādes nosaukums

 

Adrese

 

I. Pārskats par izlietotajiem produktiem

Atbalsta produktu porciju atlikums mēneša sākumā, gab.

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/ dārzeņu asorti

               

Datums

Kopējais vispārējās izglītības iestādei piegādāto porciju skaits

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/dārzeņu asorti

                   
                   

KOPĀ

                 

Atbalsta produktu porciju atlikums mēneša beigās, gab.

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/dārzeņu asorti

               

II. Izglītošanas pasākumi saskaņā ar noteikumu 19. punktu

Nr.
p.k.

Izglītošanas pasākuma nosaukums un īss tā apraksts

Pasākuma mērķauditorija
(skolēnu skaits un klase)

   

   

   

   

  Datums*    
  Dokumenta sagatavotāja vārds, uzvārds    
  Paraksts*    

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

Iesniegums atbalsta saņemšanai

A daļa

Lauku atbalsta dienestam Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
Republikas laukums 2 Iesnieguma Nr.  
Rīga, LV-1981 Saņemšanas datums  

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
   
Vienotais
reģistrācijas Nr.
  LAD klienta Nr.  
Adrese    
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
  Kontaktpersonas
tālruņa Nr.
 
Kontaktpersonas
e-pasta adrese
     
Lūdzu izmaksāt man atbalstu par __________________ (mēnesis) izlietoto augļu, dārzeņu vai to asorti porcijām

Produkta veids

Iesaiņoti*

Neiesaiņoti**

Izlietoto porciju skaits

Atbalsta likme par vienu porciju, EUR

Atbalsts, EUR (bez PVN)

Āboli          
Bioloģiskie āboli          
Bumbieri          
Bioloģiskie Bumbieri          
Kāposti          
Bioloģiskie Kāposti          
burkāni          
Bioloģiskie burkāni          
Kolrābji          
Bioloģiskie Kolrābji          
kāļi          
Bioloģiskie kāļi          
ĶIRBJI          
Bioloģiskie ĶIRBJI          
Dārzeņu/AUGĻU Asorti          
bioloģisko Dārzeņu/AUGĻU Asorti          

KOPĀ

         
Lūdzu papildus izmaksāt (vajadzīgo atzīmēt ar X):
• saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kopējai izmaksājamai atbalsta summai aprēķinātu pievienotās vērtības nodokli*  
• piemaksu par produktu piegādi skolām, kurās nav vairāk par 150 izglītojamiem un kuras atrodas ārpus pilsētām, kas ir noteiktas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils)*  
Apliecinu, ka par produktu izdalīšanu skolēniem izglītības iestādēs pieprasītā atbalsta summa veido ne vairāk kā 5 % fasētiem un ne vairāk kā 20 % nefasētiem produktiem
  Datums**    
  Vārds, uzvārds    
  Amats    
  Paraksts**    

Svarīgi. Šā pieprasījuma neatņemamas sastāvdaļas ir:

• A daļa - informācija par atbalsta pretendentu un atbalsta piešķiršanu;

• B daļa, kurā norādītas visas apgādājamās vispārējās izglītības iestādes, to adrese un piegādātais programmā noteikto produktu daudzums.

Dati par atbalsta saņēmējiem tiek publiskoti saskaņā ar nosacījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, Komisijas Īstenošanas regulā Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

Šā iesnieguma B daļā sniegtā informācija tiek izmantota statistikas ieguvei un publicēšanai par atbalsta programmas darbības rādītājiem.

Saglabājiet aizpildītā iesnieguma kopiju!

Piezīmes.
1. * Vajadzīgo atzīmēt ar X.
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

B daļa

Informācija par skolēniem izlietoto augļu, dārzeņu vai to asorti daudzumu

_______________________________________________________________
(gads, mēnesis)

Vispārējās izglītības iestādes nosaukums

Adrese

Reģistrēto skolēnu skaits 1.-9. klasē

Produktu izdalīšanas dienu skaits mēnesī

Izdalīšanai izmantoti bioloģiski produkti (vajadzīgo atzīmēt ar X)

Skolēniem izlietoto augļu, dārzeņu vai to asorti porciju skaits

Atbalsta produktu atlikums (porciju skaits)

Informācija par 24. punkta piemērošanu (vajadzīgo atzīmēt ar X)

         

āboli

bumbieri

kāposti

burkāni

kolrābji

kāļi

ķirbji

augļu/ dārzeņu asorti

mēneša sākumā

mēneša beigās

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

ne vairāk kā 5 %

ne vairāk kā 20 %

KOPĀ

                                               

  Datums*    
  Vārds, uzvārds    
  Paraksts*    

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

Atbalsta iesniegums

A daļa

Lauku atbalsta dienestam Aizpilda Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2 Iesnieguma Nr.  
Rīga, LV-1981 Saņemšanas datums  

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
   
Vienotais
reģistrācijas Nr.
  LAD klienta Nr.  
Adrese    
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
  Kontaktpersonas
tālruņa Nr.
 
Kontaktpersonas
e-pasta adrese
     
Lūdzu izmaksāt man atbalstu par turpmāk minētajiem reklāmas pasākumiem vai izveidotajiem izglītošanas pasākumu rīkiem

Īstenotie pasākumi un darbības

Nr.
p.k.

Pasākums/darbība

Izmaksas, EUR
(bez PVN)

PVN, EUR

Atbalsts, EUR
(bez PVN)

         
         
         
         

KOPĀ:

     
Lūdzu papildus izmaksāt pievienotās vērtības nodokli (atzīmēt ar X):  
  Datums**    
  Vārds, uzvārds    
  Amats    
  Paraksts**    

Dati par atbalsta saņēmējiem tiek publiskoti saskaņā ar nosacījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, Komisijas Īstenošanas regulā Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

Šajā iesniegumā sniegtā informācija tiek izmantota statistikas ieguvei un publicēšanai par atbalsta programmas darbības rādītājiem.

Saglabājiet aizpildītā iesnieguma kopiju!

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumos Nr. 519 "Kārtība, kādā piešķir, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 675Pieņemts: 11.10.2016.Stājas spēkā: 21.10.2016.Zaudē spēku: 24.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 20.10.2016. OP numurs: 2016/204.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
285539
21.10.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)