Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. janvārī.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.266

Valmierā 2016.gada 29.septembrī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
29.09.2016. lēmumu Nr.380 (prot. Nr.10, 41.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
2.panta 8.1 daļu, 3.panta pirmo daļu,
3.panta (14) daļu, 9.panta otro daļu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.198, 2016.Nr.5) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes - 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro - piemēro:

2.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk - objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai:

2.1.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.1.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Fizisko un juridisko personu īpašumā esošai daudzdzīvokļu mājai (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) pirmajā gadā pēc to nodošanas ekspluatācijā, piemēro likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2.2 Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.";

1.3. aizstāt 10.punktā vārdu "piecu" ar vārdu "septiņu";

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.266 "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 25.09.2014. saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldībai likumā "Par nekustamā īpašumi nodokli" (turpmāk - Likums) tiek deleģētas tiesības atsevišķos gadījumos pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2-3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.
Ar 2017.gadu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā Valmieras pilsētā ir paredzētas izmaiņas, kuras paredz noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiem fizisko un juridisko personu īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošiem nekustamā īpašuma objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.
Saistošie noteikumi paredz, ka samazinātās nodokļa likmes 0,2-0,6% apmērā piemēros tikai tajos objektos, kuros dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai.
Saistošo noteikumu grozījumu rezultātā samazinātās nodokļa likmes motivēs tās personas, kuras reāli dzīvo Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, bet nav deklarējušas savu dzīvesvietu, to izdarīt. Mājokļu izīrētāji tiks motivēti dot piekrišanu saviem īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajā mājoklī, kā rezultātā tiks veicināta arī mājokļu īres tirgus attīstība. Atbilstoši reālajai situācijai precizēsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Saistošo noteikumu grozījumos noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde ir veicama 7 gadu laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts 1. Ar saistošo noteikumu grozījumiem nekustamā īpašuma nodokļa likmes - 0,2-0,6% apmērā no kadastrālās vērtības piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk - objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, fizisko un juridisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
2. Fizisko un juridisko personu īpašumā esošai daudzdzīvokļu mājai (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) pirmajā gadā pēc to nodošanas ekspluatācijā, piemēro likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.
3. Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.
Nosakot speciālo regulējumu nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, paredzama nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu palielināšanās. Šo ietekmi nav iespējams precīzi noteikt, jo tas atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes saistībā ar deklarēšanos mājokļos.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti portālā www.valmiera.lv.
Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 266Pieņemts: 29.09.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 20.10.2016. OP numurs: 2016/204.32
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
285522
01.01.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)