Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

1.pants. 2016.gada 13.aprīlī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk - Līgums) un tā 2016.gada 13.aprīlī Rīgā parakstītais protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā un Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

3.pants. Līgums un Protokols stājas spēkā Līguma 27.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums un Protokols latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 6.oktobrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 18.oktobrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS HONKONGAS ĪPAŠĀ ADMINISTRATĪVĀ REĢIONA VALDĪBAS LĪGUMS PAR NODOKĻU DUBULTĀS UZLIKŠANAS UN NODOKĻU NEMAKSĀŠANAS NOVĒRŠANU ATTIECĪBĀ UZ IENĀKUMA NODOKĻIEM

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdība,

apliecinādamas vēlēšanos noslēgt Līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem,

ir vienojušās par turpmāko.

1.pants
Personas, uz kurām attiecas līgums

Šis Līgums attiecas uz personām, kuras ir vienas vai abu Līgumslēdzēju Pušu rezidenti.

2.pants
Nodokļi, uz ko attiecas līgums

1. Šis Līgums attiecas uz ienākuma nodokļiem, ko uzliek Līgumslēdzējas Puses vai tās pašvaldību labā, neatkarīgi no šo nodokļu iekasēšanas veida.

2. Par ienākuma nodokļiem uzskatāmi visi nodokļi, ko uzliek kopējam ienākumam vai ienākuma daļai, tajā skaitā nodokļi, ko uzliek kapitāla pieaugumam no kustamā vai nekustamā īpašuma atsavināšanas, kā arī nodokļi, ko uzliek kapitāla vērtības pieaugumam.

3. Esošie nodokļi, uz ko attiecas Līgums, konkrēti ir:

a) Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā:

(i) peļņas nodoklis;

(ii) darba samaksas nodoklis;

(iii) nekustamā īpašuma nodoklis;

neatkarīgi no tā, vai tie tiek uzlikti, nosakot tos konkrētai personai;

b) Latvijas Republikas gadījumā:

(i) uzņēmumu ienākuma nodoklis;

(ii) iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

4. Līgums attiecas arī uz jebkuriem identiskiem vai pēc būtības līdzīgiem nodokļiem, kas, papildinot vai aizstājot esošos nodokļus, tiek ieviesti pēc Līguma parakstīšanas datuma, kā arī uz jebkuriem citiem nodokļiem, kas atbilst šī panta 1. un 2.daļai, ko Līgumslēdzējas Puses varētu ieviest nākotnē. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes savstarpēji informē viena otru par jebkuriem būtiskiem grozījumiem, kas veikti Pušu nodokļu normatīvajos aktos.

5. Atkarībā no konteksta, esošie nodokļi un nodokļi, ko uzliek pēc Līguma parakstīšanas, nozīmē "Latvijas nodokļus" vai "Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona nodokļus".

3.pants
Vispārīgās definīcijas

1. Ja no konteksta nav izsecināms citādi, tad šajā Līgumā:

a) (i) termins "Honkongas īpašais administratīvais reģions" nozīmē jebkuru vietu, kur tiek piemēroti Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona nodokļu likumi;

(ii) termins "Latvija" nozīmē Latvijas Republiku, un, lietots ģeogrāfiskā nozīmē, tas apzīmē Latvijas Republikas teritoriju un jebkuru citu Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem piegulošu teritoriju, kurā, saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem un starptautiskajām tiesībām, var tikt īstenotas Latvijas tiesības uz jūras un zemes dzīlēm un tur esošajiem dabas resursiem;

b) termins "uzņēmējdarbība" ietver profesionālu pakalpojumu sniegšanu un cita veida neatkarīgu darbību veikšanu;

c) termins "sabiedrība" nozīmē jebkuru korporatīvu apvienību vai jebkuru vienību, kas nodokļu uzlikšanas nolūkā tiek uzskatīta par korporatīvu apvienību;

d) termins "kompetentā iestāde" nozīmē:

(i) Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā, Iekšzemes ienākumu iestādes vadītāju vai tā pilnvarotu pārstāvi; un

(ii) Latvijas gadījumā, Finanšu ministriju vai tās pilnvaroto pārstāvi;

e) termins "Līgumslēdzēja Puse" vai "Puse" atkarībā no konteksta nozīmē Latviju vai Honkongas īpašo administratīvo reģionu;

f) termins "uzņēmums" attiecas uz jebkāda veida uzņēmējdarbības veikšanu;

g) termins "Līgumslēdzējas Puses uzņēmums" un "otras Līgumslēdzējas Puses uzņēmums" attiecīgi nozīmē uzņēmumu, ko vada Līgumslēdzējas Puses rezidents, un uzņēmumu, ko vada otras Līgumslēdzējas Puses rezidents;

h) termins "starptautiskā satiksme" nozīmē jebkurus pārvadājumus ar kuģi vai gaisa kuģi, ko veic Līgumslēdzējas Puses uzņēmums, izņemot gadījumus, kad kuģis vai gaisa kuģis pārvietojas vienīgi otras Līgumslēdzējas Puses iekšienē;

i) termins "valsts piederīgais" attiecībā uz Latviju nozīmē:

(i) ikvienu fizisku personu, kurai ir Latvijas piederība; un

(ii) ikvienu juridisku personu, personālsabiedrību vai apvienību, kuras statuss kā tāds izriet no spēkā esošajiem Latvijas normatīvajiem aktiem;

j) termins "persona" nozīmē fizisko personu, sabiedrību un jebkuru citu personu apvienību;

k) termins "nodoklis" atkarībā no konteksta nozīmē Latvijas nodokļus vai Honkongas īpašā administratīvā reģiona nodokļus.

2. Šajā Līgumā termins "Latvijas nodokļi" un "Honkongas īpašā administratīvā reģiona nodokļi" neietver jebkāda veida soda naudas vai procentus, kas aprēķināti saskaņā ar abu Līgumslēdzēju Pušu tiesību aktiem attiecībā uz šī Līguma 2.pantā norādītajiem nodokļiem.

3. Līgumslēdzējām Pusēm jebkurā laikā piemērojot šo Līgumu, visiem tajā nedefinētajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda tiem tajā laikā ir attiecīgās Puses normatīvajos aktos attiecībā uz nodokļiem, uz ko attiecas Līgums, ja vien no konteksta nav izsecināms citādi, turklāt šīs Puses attiecīgajos nodokļu normatīvajos aktos paredzētā nozīme prevalē pār citos šīs Puses normatīvajos aktos paredzēto nozīmi.

4.pants
Rezidents

1. Šajā Līgumā termins "Līgumslēdzējas Puses rezidents" nozīmē:

a) Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā:

(i) jebkuru fizisku personu, kura pastāvīgi uzturas Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā;

(ii) jebkuru fizisku personu, kura Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā uzturas vairāk kā 180 dienas taksācijas gadā vai vairāk kā 300 dienas divos secīgos taksācijas gados, no kuriem viens ir taksācijas gads, par kuru tiek veikts aprēķins;

(iii) sabiedrību, kas nodibināta Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā vai, ja nodibināta ārpus Honkongas īpašā administratīvā reģiona, tā tiek vadīta vai uzraudzīta Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā;

(iv) jebkuru citu personu, kas nodibināta saskaņā ar Honkongas īpašā administratīvā reģiona normatīvajiem aktiem vai, ja nodibināta ārpus Honkongas īpašā administratīvā reģiona, bet tiek vadīta vai uzraudzīta Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā.

b) Latvijas gadījumā - jebkuru personu, kurai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem uzliek nodokļus, pamatojoties uz tās pastāvīgo dzīvesvietu, rezidenci, vadības atrašanās vietu, nodibināšanas vietu vai jebkuru citu pēc būtības līdzīgu kritēriju. Tomēr šis termins neietver tās personas, kurām Latvijā nodokļi tiek uzlikti tikai attiecībā uz to ienākumiem no Latvijā esošajiem peļņas avotiem vai tajā esošu kapitālu;

c) abu Līgumslēdzēju Pušu gadījumā, Pusi, Puses valdību un jebkuru tās pašvaldību;

d) abu Līgumslēdzēju Pušu gadījumā - pensiju fondus vai shēmas, kas ir izveidoti un uzraudzīti saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu tiesību aktiem un vispārējā gadījumā to ienākums šajā Līgumslēdzējā Pusē ir atbrīvots no nodokļa uzlikšanas.

2. Ja saskaņā ar 1.daļas noteikumiem fiziskā persona ir abu Līgumslēdzēju Pušu rezidents, tās statuss nosakāms šādi:

a) šī persona tiek uzskatīta tikai par tās Puses rezidentu, kurā atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta; ja tās pastāvīgā dzīvesvieta ir abās Pusēs, šī persona tiek uzskatīta tikai par tās Puses rezidentu, ar kuru tai ir ciešākas personiskās un ekonomiskās attiecības (vitālo interešu centrs);

b) ja nav iespējams noteikt Pusi, kurā šai personai ir vitālo interešu centrs, vai arī tai nav pastāvīgas dzīvesvietas nevienā no abām Pusēm, šī persona tiek uzskatīta tikai par tās Puses rezidentu, kura ir tās ierastā mītnes zeme;

c) ja šai personai ierastā mītnes zeme ir abas Puses vai nav neviena no tām, tā tiek uzskatīta tikai par tās Puses rezidentu, kuras Puses piederīgais ir šī persona (Latvijas gadījumā) vai kurā personai ir uzturēšanās tiesības (Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā);

d) ja šī persona ir Latvijas piederīgais un tai ir uzturēšanās tiesības Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā, vai ja persona nav Latvijas piederīgais un tai nav uzturēšanās tiesību Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā, Līgumslēdzēju Pušu kompetentajās iestādes izšķir šo jautājumu, savstarpēji vienojoties.

3. Ja saskaņā ar 1.daļas noteikumiem persona, kas nav fiziskā persona, ir abu Līgumslēdzēju Pušu rezidents, Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām iestādēm ir jācenšas atrisināt šo jautājumu savstarpējas vienošanās ceļā un jānosaka Līguma piemērošanas kārtība šai personai. Ja šāda vienošanās netiek panākta, Līguma piemērošanā personai nav tiesību pieprasīt Līgumā noteiktos atvieglojumus.

5.pants
Pastāvīgā pārstāvniecība

1. Šajā Līgumā termins "pastāvīgā pārstāvniecība" nozīmē noteiktu darbības vietu, kur uzņēmums pilnīgi vai daļēji veic uzņēmējdarbību.

2. Termins "pastāvīgā pārstāvniecība" galvenokārt ietver:

a) vadības atrašanās vietu;

b) filiāli;

c) biroju;

d) fabriku;

e) darbnīcu; un

f) šahtu, naftas vai gāzes ieguves vietu, akmeņlauztuves vai jebkuru citu dabas resursu ieguves vietu.

3. Termins "pastāvīgā pārstāvniecība" arī ietver:

a) Būvlaukumu, celtniecības, montāžas vai instalācijas projektu, vai ar tiem saistīto uzraudzības darbību, bet tikai tad, ja šādi būvdarbi, projekts vai darbība notiek ilgāk nekā deviņus mēnešus; un

b) pakalpojumu, tai skaitā konsultatīvo pakalpojumu, sniegšanu, ko veic Līgumslēdzējas Puses uzņēmums, tieši vai nodarbinot šī uzņēmuma darbiniekus vai citu personālu, ko uzņēmums šajā nolūkā piesaistījis, bet tikai, ja šādas darbības (tā paša vai ar to saistīta projekta ietvaros) otrā Līgumslēdzējā Pusē tiek veiktas laika posmu vai laika posmus, kas kopumā pārsniedz sešus mēnešus jebkurā divpadsmit mēnešu periodā.

4. Neatkarīgi no šī panta iepriekšējiem noteikumiem termins "pastāvīgā pārstāvniecība" neietver:

a) ēku un iekārtu izmantošanu tikai un vienīgi uzņēmumam piederošo preču vai izstrādājumu uzglabāšanai, demonstrēšanai vai piegādēm;

b) uzņēmumam piederošos preču vai izstrādājumu krājumus, kas paredzēti tikai un vienīgi uzglabāšanai, demonstrēšanai vai piegādēm;

c) uzņēmumam piederošos preču vai izstrādājumu krājumus, kas paredzēti tikai un vienīgi pārstrādei citā uzņēmumā;

d) noteiktu darbības vietu, kas paredzēta tikai un vienīgi preču vai izstrādājumu iepirkšanai uzņēmuma vajadzībām vai informācijas vākšanai uzņēmuma vajadzībām;

e) noteiktu darbības vietu, kas paredzēta tikai un vienīgi tam, lai veiktu uzņēmuma labā jebkuru citu sagatavošanas vai palīgdarbību;

f) noteiktu darbības vietu, kas paredzēta tikai un vienīgi, lai nodarbotos ar a) līdz e) punktā minētajām darbībām jebkādā to kombinācijā, ja darbību kombinācijai kopumā ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs.

5. Neatkarīgi no 1. un 2.daļas noteikumiem, ja persona, kas nav 6.daļā minētais neatkarīga statusa aģents, darbojas uzņēmuma labā, un tai ir piešķirtas pilnvaras Līgumslēdzējā Pusē noslēgt līgumus uzņēmuma vārdā, un tā pastāvīgi izmanto šīs pilnvaras, tad attiecībā uz visām darbībām, ko šāda persona veic uzņēmuma labā, tiek uzskatīts, ka uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība šajā Pusē, izņemot, ja šāda persona veic tikai 4.daļā paredzētās darbības, kuras veicot noteiktā darbības vietā, šāda noteikta darbības vieta saskaņā ar minēto daļu netiek uzskatīta par pastāvīgo pārstāvniecību.

6. Tiek uzskatīts, ka uzņēmumam nav pastāvīgās pārstāvniecības Līgumslēdzējā Pusē, ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību šajā Pusē, izmantojot vienīgi brokeri, tirdzniecības aģentu vai jebkuru citu neatkarīga statusa aģentu, ar nosacījumu, ka šīs personas veic savu parasto uzņēmējdarbību.

7. Fakts, ka sabiedrība - Līgumslēdzējas Puses rezidents, kontrolē sabiedrību, kura ir otras Līgumslēdzējas Puses rezidents vai kura veic uzņēmējdarbību šajā otrā Pusē (izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību vai kādā citā veidā), vai ir pakļauta šādas sabiedrības kontrolei, pats par sevi nenozīmē, ka kāda no šīm sabiedrībām ir otras sabiedrības pastāvīgā pārstāvniecība.

6.pants
Ienākums no nekustamā īpašuma

1. Ienākumam, ko Līgumslēdzējas Puses rezidents gūst no nekustamā īpašuma (tajā skaitā ienākumam no lauksaimniecības vai mežsaimniecības), kas atrodas otrā Līgumslēdzējā Pusē, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

2. Terminam "nekustamais īpašums" ir tāda nozīme, kāda tam ir tās Līgumslēdzējas Puses normatīvajos aktos, kurā atrodas attiecīgais īpašums. Jebkurā gadījumā šis termins ietver īpašumu, kas ir piederīgs nekustamajam īpašumam, tajā skaitā mājlopus un iekārtas, ko izmanto lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, tiesības, uz kurām attiecas zemes īpašuma tiesību vispārīgie noteikumi un jebkuras opcijas vai līdzīgas tiesības iegūt nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma lietojumu un tiesības uz mainīgiem vai nemainīgiem maksājumiem kā atlīdzību par derīgo izrakteņu iegulu, dabas atradņu un citu dabas resursu izmantošanu vai tiesībām tos izmantot. Kuģi un gaisa kuģi netiek uzskatīti par nekustamo īpašumu.

3. 1.daļas noteikumi tiek piemēroti attiecībā uz ienākumu no nekustamā īpašuma tiešas izmantošanas, izīrēšanas vai izmantošanas jebkādā citā veidā.

4. 1. un 3.daļas noteikumi tiek piemēroti arī attiecībā uz ienākumu no uzņēmuma nekustamā īpašuma.

7.pants
Uzņēmējdarbības peļņa

1. Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma peļņai tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Pusē, izņemot, ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Pusē, izmantojot tur esošu pastāvīgo pārstāvniecību. Ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību minētajā veidā, uzņēmuma peļņai var uzlikt nodokļus otrā Pusē, bet tikai tai peļņas daļai, ko var attiecināt uz šo pastāvīgo pārstāvniecību.

2. Saskaņā ar 3.daļas noteikumiem, ja Līgumslēdzējas Puses uzņēmums veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Pusē, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, katrā Līgumslēdzējā Pusē uz šo pastāvīgo pārstāvniecību attiecināms tāds peļņas apmērs, kādu tā varētu gūt, ja tā būtu nodalīts un atsevišķs uzņēmums, kas veic tādu pašu vai līdzīgu uzņēmējdarbību tādos pašos vai līdzīgos apstākļos un pilnīgi neatkarīgi veiktu darījumus ar uzņēmumu, kura pastāvīgā pārstāvniecība tā ir.

3. Nosakot pastāvīgās pārstāvniecības peļņu, tiek atļauts atskaitīt izdevumus, kas radušies pastāvīgās pārstāvniecības vajadzībām, tajā skaitā operatīvos un vispārējos administratīvos izdevumus, neatkarīgi no tā, vai tie radušies tās atrašanās Pusē vai ārpus tās.

4. Ja Līgumslēdzējā Pusē peļņu, kas attiecināma uz pastāvīgo pārstāvniecību, nosaka, sadalot uzņēmuma kopīgo peļņu proporcionāli starp tā struktūrvienībām, 2.daļa neaizliedz Līgumslēdzējai Pusei, kā parasti pēc šī principa, noteikt peļņas daļu, kurai uzliek nodokļus; tomēr izmantotajai sadales metodei jābūt tādai, lai rezultāts atbilstu šajā pantā ietvertajiem principiem.

5. Uz pastāvīgo pārstāvniecību netiek attiecināta peļņa tikai tāpēc vien, ka tā ir iegādājusies preces vai izstrādājumus uzņēmuma, kura pastāvīgā pārstāvniecība tā ir, vajadzībām.

6. Lai piemērotu iepriekšējo daļu noteikumus, peļņu, ko attiecina uz pastāvīgo pārstāvniecību, katru gadu nosaka ar vienu un to pašu metodi, izņemot, ja ir pietiekams iemesls rīkoties citādi.

7. Ja peļņā ir ietverti citos šī Līguma pantos atsevišķi aplūkotie ienākuma veidi, šī panta noteikumi neietekmē šo citu pantu noteikumus.

8.pants
Kuģniecība un gaisa transports

1. Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma peļņai no kuģu vai gaisa kuģu izmantošanas starptautiskajā satiksmē uzliek nodokļus tikai šajā Pusē.

2. 1.daļas noteikumi attiecas arī uz peļņu no piedalīšanās pulā, kopējā uzņēmējdarbībā vai starptautiskās satiksmes transporta aģentūrā.

3. Šī panta piemērošanai uzņēmuma peļņa no kuģu vai gaisa kuģu izmantošanas starptautiskajā satiksmē ietver:

a) ieņēmumus un bruto ieņēmumus no kuģu vai gaisa kuģu iznomāšanas starptautiskajā satiksmē pasažieru, preču, pasta vai izstrādājumu pārvadāšanai, tai skaitā:

(i) ienākumu no kuģu vai gaisa kuģu iznomāšanas, iznomājot tos bez apkalpes un apgādes, ja šāda iznomāšana tiek veikta papildus kuģu vai gaisa kuģu izmantošanai starptautiskajā satiksmē;

(ii) ienākumu no biļešu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas attiecībā uz šādu pārvadāšanu, vai paša uzņēmuma, vai cita uzņēmuma labā, ar nosacījumu, ka pakalpojumu sniegšanas gadījumā tie tiek sniegti papildus kuģu vai gaisa kuģu izmantošanai starptautiskajā satiksmē;

b) procentu ienākumi no investīcijām, kas veiktas Līgumslēdzējā Pusē, kā kuģu vai gaisa kuģu izmantošanas starptautiskajā satiksmē uzņēmējdarbības veikšanas neatņemama sastāvdaļa, ir jāattiecina uz peļņu, kas gūta no kuģu vai gaisa kuģu izmantošanas starptautiskajā satiksmē, un šiem procentu ienākumiem nepiemēro 11.panta noteikumus.

c) peļņu no konteineru (tajā skaitā piekabju un līdzīga konteineru pārvadāšanas aprīkojuma) lietošanas, uzturēšanas vai iznomāšanas preču vai izstrādājumu pārvadāšanai, ja šīs darbības notiek papildus uzņēmuma kuģu vai gaisa kuģu izmantošanai starptautiskajā satiksmē.

9.pants
Saistītie uzņēmumi

1. Ja:

a) Līgumslēdzējas Puses uzņēmums tieši vai netieši piedalās otras Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma vadībā, kontrolē, vai arī tam pieder daļa no šī uzņēmuma kapitāla; vai

b) vienas un tās pašas personas tieši vai netieši piedalās Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma un otras Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma vadībā, kontrolē, vai arī tām pieder daļa no šo uzņēmumu kapitāla;

un jebkurā no šiem gadījumiem šo divu uzņēmumu komerciālās vai finanšu attiecības tiek veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas atšķiras no tādiem, kas būtu spēkā starp diviem neatkarīgiem uzņēmumiem, tad jebkura peļņa, ko gūtu viens no uzņēmumiem, bet iepriekšminēto noteikumu ietekmē nav guvis, var tikt iekļauta šī uzņēmuma peļņā, un tai var atbilstoši uzlikt nodokļus.

2. Ja Līgumslēdzēja Puse iekļauj šīs Puses uzņēmuma peļņā un attiecīgi uzliek nodokļus tai peļņai, attiecībā uz kuru otrā Pusē otras Līgumslēdzējas Puses uzņēmumam ir uzlikts nodoklis, un šī iekļautā peļņa ir tāda peļņa, kuru būtu guvis pirmās Līgumslēdzējas Puses uzņēmums, ja attiecības starp šiem diviem uzņēmumiem būtu bijušas tādas, kādas pastāvētu starp diviem neatkarīgiem uzņēmumiem, tad otra Puse veic atbilstošas korekcijas attiecībā uz nodokļa lielumu, kāds tiek uzlikts šai peļņai otrā Pusē. Nosakot šīs korekcijas, ņem vērā citus šī Līguma noteikumus un, ja nepieciešams, rīko Līgumslēdzēju Pušu kompetento iestāžu konsultācijas.

10.pants
Dividendes

1. Dividendēm, ko sabiedrība - Līgumslēdzējas Puses rezidents, izmaksā otras Līgumslēdzējas Puses rezidentam, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

2. Tomēr šīm dividendēm var uzlikt nodokļus arī atbilstoši attiecīgās Puses normatīvajiem aktiem tajā Līgumslēdzējā Pusē, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes, bet, ja šo dividenžu patiesais labuma guvējs ir otras Līgumslēdzējas Puses rezidents, nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) 0 procentus no dividenžu kopapjoma, ja dividenžu patiesais labuma guvējs ir sabiedrība (kas nav personālsabiedrība);

b) 10 procentus no dividenžu kopapjoma visos pārējos gadījumos.

Šī daļa neietekmē nodokļu uzlikšanu sabiedrības peļņai, no kuras izmaksā dividendes.

3. Neatkarīgi no šī panta 2.daļas noteikumiem, dividendes, kas rodas Līgumslēdzējā Pusē, ir atbrīvotas no nodokļa uzlikšanas šajā Pusē, ja tās izmaksātas:

a) Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā:

(i) Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdībai;

(ii) Honkongas Monetārajai pārvaldei (Hong Kong Monetary Authority);

(iii) Valūtas maiņas fondam (Exchange Fund);

(iv) jebkurai citai institūcijai, kas pilnībā vai galvenokārt pieder Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdībai un par kurām laika gaitā savstarpēji vienojušās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes.

b) Latvijas gadījumā:

(i) Latvijas valdībai vai tās pašvaldībai;

(ii) Latvijas Bankai;

(iii) ar likumu nodibinātai sabiedrībai vai jebkurai citai institūcijai, kas pilnībā vai galvenokārt pieder Latvijas valdībai vai tās pašvaldībai, un par kurām laika gaitā savstarpēji vienojušās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes;

c) abu Līgumslēdzēju Pušu gadījumā, pensiju fondiem vai shēmām, kas atbilst 4.panta 1.daļā noteiktajam.

4. Termins "dividendes" šajā pantā nozīmē ienākumu no akcijām vai citām no parādu saistībām neizrietošām tiesībām piedalīties sabiedrības peļņas sadalē, kā arī tādu ienākumu no citām tiesībām, uz ko, saskaņā ar tās Puses normatīvajiem aktiem, kuras rezidents ir sabiedrība, kas veic peļņas sadali, attiecas tāds pats nodokļu uzlikšanas režīms kā uz ienākumu no akcijām.

5. 1. un 2.daļas noteikumus nepiemēro, ja dividenžu patiesais labuma guvējs, kurš ir Līgumslēdzējas Puses rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Pusē, kuras rezidents ir dividendes izmaksājošā sabiedrība, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, un ja līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, ir faktiski saistīta ar šo pastāvīgo pārstāvniecību. Šajā gadījumā piemēro 7.panta noteikumus.

6. Ja sabiedrība - Līgumslēdzējas Puses rezidents, gūst peļņu vai ienākumu otrā Līgumslēdzējā Pusē, šī otra Puse nedrīkst nedz uzlikt jebkādus nodokļus šīs sabiedrības izmaksātajām dividendēm, izņemot, ja dividendes tiek izmaksātas otras Puses rezidentam vai, ja līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, ir faktiski saistīta ar pastāvīgo pārstāvniecību šajā otrā Pusē, nedz arī uzlikt nodokli sabiedrības nesadalītajai peļņai pat tad, ja izmaksātās dividendes vai nesadalītā peļņa pilnīgi vai daļēji sastāv no otrā Pusē gūtās peļņas vai ienākuma.

11.pants
Procenti

1. Procentiem, kas rodas Līgumslēdzējā Pusē un tiek izmaksāti otras Līgumslēdzējas Puses rezidentam, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

2. Tomēr šiem procentiem var uzlikt nodokļus atbilstoši attiecīgās Puses normatīvajiem aktiem tajā Līgumslēdzējā Pusē, kurā tie rodas, bet, ja šo procentu patiesais labuma guvējs ir otras Līgumslēdzējas Puses rezidents, tad nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) 0 procentus no procentu kopapjoma, ja procentus izmaksā sabiedrība, kas ir Līgumslēdzējas Puses rezidents sabiedrībai (kas nav personālsabiedrība), kas ir otras Līgumslēdzējas Puses rezidents un ir procentu patiesais labuma guvējs;

b) 10 procentus no procentu kopapjoma visos pārējos gadījumos.

3. Neatkarīgi no šī panta 2.daļas noteikumiem, procenti, kas rodas Līgumslēdzējā Pusē, ir atbrīvoti no nodokļa uzlikšanas šajā Pusē, ja tie izmaksāti:

a) Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā:

(i) Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdībai;

(ii) Honkongas Monetārajai pārvaldei (Hong Kong Monetary Authority);

(iii) Valūtas maiņas fondam (Exchange Fund);

(iv) jebkurai citai institūcijai, kas pilnībā vai galvenokārt pieder Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdībai, un par kurām laika gaitā savstarpēji vienojušās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes.

b) Latvijas gadījumā:

(i) Latvijas valdībai vai tās pašvaldībai;

(ii) Latvijas Bankai;

(iii) ar likumu nodibinātai sabiedrībai vai jebkurai citai institūcijai, kas pilnībā vai galvenokārt pieder Latvijas valdībai vai tās pašvaldībai, un par kurām laika gaitā savstarpēji vienojušās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes;

c) abu Līgumslēdzēju Pušu gadījumā - pensiju fondiem vai shēmām, kas atbilst 4.panta 1.daļā noteiktajam.

4. Šajā pantā termins "procenti" nozīmē ienākumu no jebkāda veida parāda prasībām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav nodrošinātas ar hipotēku un vai tām ir vai nav tiesības piedalīties parādnieka peļņas sadalē, un it īpaši ienākumu no valdības vērtspapīriem un ienākumu no obligācijām vai parādzīmēm, tajā skaitā prēmijas un balvas, kas piederīgas šiem vērtspapīriem, obligācijām vai parādzīmēm. Termins "procenti" neietver jebkādu ienākumu, kas saskaņā ar 10.panta noteikumiem tiek uzskatīts par dividendēm. Šī panta noteikumu piemērošanai soda naudas, kas saņemtas par laikā neveiktajiem maksājumiem, netiek uzskatītas par procentiem.

5. 1. un 2.daļas noteikumi netiek piemēroti, ja procentu patiesais labuma guvējs, kas ir Līgumslēdzējas Puses rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Pusē, kurā šie procenti rodas, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību un parāda prasības, uz kuru pamata tiek maksāti procenti, ir faktiski saistītas ar šo pastāvīgo pārstāvniecību. Šajā gadījumā piemēro 7.panta noteikumus.

6. Ja procentu maksātājs ir Līgumslēdzējas Puses rezidents, tiek uzskatīts, ka procenti rodas šajā Pusē. Tomēr, ja persona, kura izmaksā procentus, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Līgumslēdzējas Puses rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Pusē esošo pastāvīgo pārstāvniecību, sakarā ar ko radušās parādu saistības, par kurām tiek maksāti procenti, un, ja šos procentus izmaksā (sedz) pastāvīgā pārstāvniecība, tiek uzskatīts, ka šie procenti rodas tajā Pusē, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība.

7. Ja, pamatojoties uz īpašām attiecībām starp procentu maksātāju un procentu patieso labuma guvēju vai starp viņiem abiem un kādu citu personu, procentu summa, kas attiecas uz parāda prasībām, par kurām tā tiek izmaksāta, pārsniedz summu, par kādu būtu varējuši vienoties procentu maksātājs un procentu patiesais labuma guvējs, ja starp viņiem nebūtu minēto īpašo attiecību, tad šī panta noteikumi tiek piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu. Šādā gadījumā maksājumu daļai, kas pārsniedz šo summu, nodokļus uzliek atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses normatīvajiem aktiem, ņemot vērā šī Līguma pārējos noteikumus.

12.pants
Autoratlīdzības

1. Autoratlīdzībai, kas rodas Līgumslēdzējā Pusē un ko izmaksā otras Līgumslēdzējas Puses rezidentam, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

2. Tomēr šādai autoratlīdzībai var arī uzlikt nodokļus atbilstoši attiecīgās Puses normatīvajiem aktiem tajā Līgumslēdzējā Pusē, kurā tā rodas, bet, ja autoratlīdzības patiesais labuma guvējs ir otras Līgumslēdzējas Puses rezidents, nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) 0 procentus no autoratlīdzības kopapjoma par ražošanas, tirdzniecības vai zinātnisko iekārtu, vai par informācijas attiecībā uz ražošanas, tirdzniecības vai zinātnisko pieredzi izmantošanu vai tiesībām to izmantot, ja autoratlīdzību izmaksā sabiedrība, kas ir Līgumslēdzējas Puses rezidents, sabiedrībai (kas nav personālsabiedrība), kas ir otras Līgumslēdzējas Puses rezidents un ir autoratlīdzības patiesais labuma guvējs;

b) 3 procentus no autoratlīdzības kopapjoma visos pārējos gadījumos.

3. Termins "autoratlīdzība" šajā pantā nozīmē jebkāda veida maksājumus, ko saņem kā kompensāciju par jebkura literāra, mākslas vai zinātniska darba, tajā skaitā kinofilmu, filmu vai ierakstu radio vai televīzijas pārraidēm par jebkuru patentu, preču zīmi, dizainu vai paraugu, plānu, slepenu formulu vai procesu izmantošanu vai tiesībām to izmantot, vai par rūpnieciskās, komerciālās vai zinātniskās iekārtas izmantošanu vai par tiesībām to izmantot, vai par informāciju saistībā ar rūpniecisko, komerciālo vai zinātnisko pieredzi.

4. 1. un 2.daļas noteikumi netiek piemēroti, ja autoratlīdzības patiesais labuma guvējs, kas ir Līgumslēdzējas Puses rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Pusē, kurā rodas autoratlīdzība, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, un ja tiesības vai īpašums, par ko tiek maksāta autoratlīdzība, ir faktiski saistīti ar šo pastāvīgo pārstāvniecību. Šajā gadījumā piemēro 7.panta noteikumus.

5. Ja autoratlīdzības maksātājs ir Līgumslēdzējas Puses rezidents, tiek uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas šajā Pusē. Tomēr, ja persona, kas izmaksā autoratlīdzību, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Līgumslēdzējas Puses rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Pusē esošo pastāvīgo pārstāvniecību, sakarā ar ko radies pienākums izmaksāt autoratlīdzību, un ja šo autoratlīdzību izmaksā (sedz) šī pastāvīgā pārstāvniecība, tiek uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas tajā Pusē, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība.

6. Ja, pamatojoties uz īpašām attiecībām starp maksātāju un patieso labuma guvēju vai starp viņiem abiem un kādu citu personu, autoratlīdzības summa, kas attiecas uz izmantošanu, tiesībām vai informāciju, par kuru tā tiek maksāta, pārsniedz summu, par kādu būtu varējuši vienoties maksātājs un patiesais labuma guvējs, ja starp viņiem nebūtu minēto īpašo attiecību, tad šī panta noteikumi tiek piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu. Šajā gadījumā maksājuma daļai, kas pārsniedz šo summu, tiek uzlikti nodokļi atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses normatīvajiem aktiem, ņemot vērā šī Līguma pārējos noteikumus.

13.pants
Kapitāla pieaugums

1. Kapitāla pieaugumam, ko Līgumslēdzējas Puses rezidents gūst, atsavinot 6.pantā minēto otrā Līgumslēdzējā Pusē esošo nekustamo īpašumu, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

2. Kapitāla pieaugumam, kas gūts, atsavinot kustamo īpašumu, kas ir daļa no Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma pastāvīgās pārstāvniecības uzņēmējdarbības īpašuma otrā Līgumslēdzējā Pusē, tajā skaitā kapitāla pieaugumam no šādas pastāvīgās pārstāvniecības (atsevišķi vai kopā ar visu uzņēmumu) atsavināšanas, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

3. Kapitāla pieaugumam, ko Līgumslēdzējas Puses uzņēmums, kas izmanto starptautiskajā satiksmē kuģus vai gaisa kuģus, gūst, atsavinot starptautiskajā satiksmē izmantotus kuģus vai gaisa kuģus vai atsavinot kustamo īpašumu, kas ir piederīgs šo kuģu vai gaisa kuģu izmantošanai, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Pusē.

4. Kapitāla pieaugumam, ko Līgumslēdzējas Puses rezidents gūst, atsavinot akcijas vai jebkāda veida pielīdzināmu līdzdalību, kas vairāk nekā 50 (piecdesmit) procentus no vērtības tieši vai netieši gūst no otrā Līgumslēdzējā Pusē esoša nekustamā īpašuma, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē. Tomēr šajā daļā minētie nosacījumi netiek piemēroti kapitāla pieaugumam, ko gūst, atsavinot akcijas, kas:

a) kotētas šādās fondu biržās, par kurām Puses ir savstarpēji vienojušās, vai

b) atsavinātas vai apmainītas sabiedrības reorganizācijas, apvienošanas, sadalīšanas vai līdzīgas darbības ietvaros.

5. Kapitāla pieaugumam, kas gūts, atsavinot jebkuru tādu īpašumu, kas nav 1., 2., 3. un 4.daļā minētais īpašums, tiek uzlikti nodokļi tikai tajā Līgumslēdzējā Pusē, kuras rezidents ir šī īpašuma atsavinātājs.

14.pants
Ienākums no nodarbinātības

1. Saskaņā ar 15., 17. un 18.panta noteikumiem darba algai, samaksai un citai līdzīga veida atlīdzībai, ko Līgumslēdzējas Puses rezidents saņem par algotu darbu, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Pusē, ja vien algotais darbs netiek veikts otrā Līgumslēdzējā Pusē. Ja algotais darbs tiek veikts otrā Līgumslēdzējā Pusē, par to saņemtajai atlīdzībai var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

2. Neatkarīgi no 1.daļas noteikumiem, atlīdzībai, ko Līgumslēdzējas Puses rezidents saņem par algotu darbu, kas tiek veikts otrā Līgumslēdzējā Pusē, tiek uzlikti nodokļi tikai pirmajā minētajā Pusē, ja:

a) atlīdzības saņēmējs ir atradies otrā Pusē laika posmu vai laika posmus, kas kopumā nepārsniedz 183 dienas jebkurā divpadsmit mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas attiecīgajā taksācijas gadā, un

b) atlīdzību maksā darba devējs, kas nav otras Puses rezidents, vai cita persona tāda darba devēja vārdā, un

c) atlīdzību neizmaksā (nesedz) pastāvīgā pārstāvniecība, ko darba devējs izmanto otrā Pusē.

3. Neatkarīgi no šī panta iepriekšējiem noteikumiem, atlīdzībai, ko saņem par algotu darbu, kas tiek veikts uz Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma starptautiskajā satiksmē izmantota kuģa vai gaisa kuģa, nodokļus uzliek tikai šajā Pusē.

15.pants
Direktoru atalgojums

Direktoru atalgojumam un citai līdzīgai atlīdzībai, ko saņem Līgumslēdzējas Puses rezidents kā direktoru padomes vai jebkuras citas līdzīgas institūcijas loceklis sabiedrībā, kas ir otras Līgumslēdzējas Puses rezidents, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

16.pants
Mākslinieki un sportisti

1. Neatkarīgi no 7. un 14.panta noteikumiem ienākumam, ko gūst Līgumslēdzējas Puses rezidents kā izpildītājmākslinieks, piemēram, teātra, kino, radio vai televīzijas mākslinieks, vai mūziķis, vai arī kā sportists par savu individuālo darbību otrā Līgumslēdzējā Pusē, var uzlikt nodokļus šajā otrā Pusē.

2. Ja izpildītājmākslinieka vai sportista ienākums par viņa individuālo darbību attiecīgajā jomā tiek maksāts nevis pašam izpildītājmāksliniekam vai sportistam, bet citai personai, šādam ienākumam neatkarīgi no 7. un 14.panta noteikumiem var uzlikt nodokļus tajā Līgumslēdzējā Pusē, kurā tiek veikta izpildītājmākslinieka vai sportista darbība.

17.pants
Pensijas un ikgadējie maksājumi

1. Saskaņā ar šī panta 2.daļas un 18.panta 2.daļas noteikumiem pensijai un citai līdzīgai atlīdzībai (tai skaitā arī vienreizējiem maksājumiem), ko saņem Līgumslēdzējas Puses rezidents par iepriekš veikto algoto darbu tai skaitā arī pašnodarbinātā statusā, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Pusē.

2. Saskaņā ar 18.panta 2.daļas noteikumiem pensijai un citai līdzīgai atlīdzībai (tai skaitā arī vienreizējiem maksājumiem), kas tiek maksāta saskaņā ar pensijas vai vecuma pensijas plānu, kas ir:

a) publisks plāns, kas ir Līgumslēdzējas Puses sociālās apdrošināšanas sistēmas daļa; vai

b) plāns, kurā var piedalīties fiziska persona, lai nodrošinātu vecuma pensijas pabalstu, kuru nodokļu vajadzībām ir atzinusi Līgumslēdzēja Puse,

tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Līgumslēdzējā Pusē.

18.pants
Valsts dienests

1. a) Darba algai, samaksai un citai līdzīgai atlīdzībai, kas nav pensija un ko fiziskajai personai izmaksā Līgumslēdzēja Puse vai pašvaldība par šai Pusei vai pašvaldībai sniegtajiem pakalpojumiem, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Pusē.

b) Tomēr šādai darba algai, samaksai un citai līdzīgai atlīdzībai tiek uzlikti nodokļi tikai otrā Līgumslēdzējā Pusē, ja pakalpojumi ir sniegti šajā Pusē un šī fiziskā persona ir tās Puses rezidents, kam:

(i) Latvijas gadījumā - ir Latvijas valsts piederība un Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā - ir tiesības tur uzturēties; vai

(ii) tas nav kļuvis par šīs otras Puses rezidentu tikai un vienīgi, lai sniegtu šos pakalpojumus.

2. a) Jebkurai pensijai (tai skaitā arī vienreizējiem maksājumiem) un citai līdzīgai atlīdzībai, ko fiziskajai personai izmaksā Līgumslēdzēja Puse vai tās pašvaldība, vai kas tiek izmaksāta no to izveidotajiem fondiem par pakalpojumiem, ko šī persona sniegusi šai Pusei vai pašvaldībai, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Pusē;

b) tomēr, ja fiziskā persona, kas sniegusi pakalpojumus, ir otras Līgumslēdzējas Puses rezidents un šis gadījums atbilst šī panta 1.daļas b) punktam, jebkurai attiecīgai pensijai (tai skaitā arī vienreizējiem maksājumiem) un citai līdzīgai atlīdzībai tiek uzlikti nodokļi tikai šajā otrā Līgumslēdzējā Pusē.

3. 14., 15., 16., un 17.panta noteikumus piemēro darba algai, samaksai, pensijai (tai skaitā arī vienreizējiem maksājumiem), ko izmaksā par pakalpojumiem, kas sniegti saistībā ar Līgumslēdzējas Puses vai tās pašvaldības veikto uzņēmējdarbību.

19.pants
Studenti

Maksājumiem, ko uzturēšanās, studiju vai stažēšanās vajadzībām saņem students vai aroda māceklis, kurš ir vai tieši pirms ierašanās Līgumslēdzējā Pusē bija otras Līgumslēdzējas Puses rezidents un kurš pirmajā minētajā Pusē ir ieradies vienīgi studiju vai stažēšanās nolūkā, šajā Pusē netiek uzlikti nodokļi, ar nosacījumu, ja šo maksājumu avots neatrodas šajā Pusē.

20.pants
Citi ienākumi

1. Citiem Līgumslēdzējas Puses rezidenta ienākuma veidiem, kas nav minēti šī Līguma iepriekšējos pantos, neatkarīgi no to rašanās vietas, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Pusē.

2. 1.daļas noteikumi netiek piemēroti ienākumam, kas nav ienākums no 6.panta 2.daļā definētā nekustamā īpašuma, ja šī ienākuma saņēmējs, kurš ir Līgumslēdzējas Puses rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Pusē, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību un, ja tiesības vai īpašums, par ko tiek saņemts šis ienākums, ir faktiski saistīti ar šo pastāvīgo pārstāvniecību. Šajā gadījumā piemēro 7.panta noteikumus.

21.pants
Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana

1. Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā nodokļu dubultā uzlikšana tiek novērsta šādi:

Saskaņā ar Honkongas īpašā administratīvā reģiona normatīvo aktu noteikumiem par citā jurisdikcijā, kas nav Honkongas īpašais administratīvais reģions, samaksāto nodokļu atskaitīšanu no Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā maksājamā nodokļa (neietekmējot vispārējos šī panta noteikumus), Latvijas nodokli, kas samaksāts atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un šīs Konvencijas noteikumiem par jebkādu ienākuma veidu, ko gūst persona, kas ir Honkongas īpašā administratīvā reģiona rezidents, neatkarīgi no tā, vai tas samaksāts tieši vai ar ieskaitu, var atskaitīt no Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā par šo ienākumu maksājamā nodokļa ar nosacījumu, ka atskaitījums nepārsniedz Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā attiecībā uz šo ienākumu atbilstoši Honkongas īpašā administratīvā reģiona normatīvajiem aktiem aprēķināto nodokļa summu.

2. Latvijas gadījumā nodokļu dubultā uzlikšana tiek novērsta šādi:

Ja Latvijas rezidents gūst ienākumu, kam saskaņā ar šo Līgumu var uzlikt nodokļus Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā, tad, ja vien Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos netiek paredzēti labvēlīgāki noteikumi, Latvija atļauj samazināt šī rezidenta ienākuma nodokli par summu, kas ir vienāda ar Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā samaksāto ienākuma nodokli. Šis samazinājums tomēr nedrīkst pārsniegt tādu ienākuma nodokļa daļu, kāda ir aprēķināta Latvijā pirms šī samazinājuma piemērošanas un kas ir attiecināma uz ienākumu, kam var uzlikt nodokļus Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā.

22.pants
Diskriminācijas nepieļaušana

1. Uz personām, kurām, Latvijas gadījumā - ir Latvijas valsts piederība un Honkongas īpašā administratīvajā reģiona gadījumā - ir uzturēšanās tiesības vai tās ir nodibinātas vai citādi tur izveidotas, otrā Līgumslēdzējā Pusē netiek attiecināta nodokļu uzlikšana vai ar to saistītas prasības, kas ir citādākas vai apgrūtinošākas nekā nodokļu uzlikšana vai ar to saistītās prasības, kas tādos pašos apstākļos, jo īpaši sakarā ar rezidenci, attiecas vai var tikt attiecinātas uz šīs otras Puses valsts piederīgo (kad otra Puse ir Latvija) vai otras Puses personām, kam ir uzturēšanās tiesības vai tās ir nodibinātas vai citādi tur izveidotas (kad otra Puse ir Honkongas īpašais administratīvais reģions). Šis noteikums neatkarīgi no 1.panta noteikumiem attiecas arī uz personām, kuras nav vienas vai abu Līgumslēdzēju Pušu rezidenti.

2. Uz bezvalstniekiem - Līgumslēdzējas Puses rezidentiem, nevienā no Līgumslēdzējām Pusēm netiek attiecināta nodokļu uzlikšana vai ar to saistītas prasības, kas ir citādākas vai apgrūtinošākas nekā nodokļu uzlikšana vai ar to saistītās prasības, kas tādos pašos apstākļos, jo īpaši sakarā ar rezidenci, attiecas vai var tikt attiecinātas uz Puses personām, kurām ir Puses piederība (kad Puse ir Latvija) vai ir uzturēšanās tiesības vai tās ir nodibinātas vai citādi tur izveidotas (kad Puse ir Honkongas īpašais administratīvais reģions).

3. Nodokļu uzlikšana Līgumslēdzējas Puses uzņēmuma pastāvīgajai pārstāvniecībai otrā Līgumslēdzējā Pusē nevar būt nelabvēlīgāka nekā nodokļu uzlikšana šīs otras Puses uzņēmumiem, kas veic tādu pašu darbību. Šo noteikumu nedrīkst iztulkot tā, ka tas uzliek Līgumslēdzējai Pusei pienākumu piešķirt otras Līgumslēdzējas Puses rezidentiem jebkādu personisku atvieglojumu, atlaidi un samazinājumu attiecībā uz nodokļu uzlikšanu, kādus šī Puse piešķir tās rezidentiem, ņemot vērā viņu civilstāvokli vai ģimenes saistības.

4. Izņemot gadījumus, kad piemērojami 9.panta 1.daļas, 11.panta 7.daļas vai 12.panta 6.daļas noteikumi, procenti, autoratlīdzības un citi maksājumi, ko Līgumslēdzējas Puses uzņēmums izmaksā otras Līgumslēdzējas Puses rezidentam, nosakot šī uzņēmuma ar nodokli apliekamo peļņu, ir jāatskaita pēc tādiem pašiem noteikumiem kā tad, ja tie tiktu izmaksāti pirmās minētās Puses rezidentam.

5. Līgumslēdzējas Puses uzņēmumus, kuru kapitāls pilnīgi vai daļēji, tieši vai netieši pieder vienam vai vairākiem otras Līgumslēdzējas Puses rezidentiem vai to pilnīgi vai daļēji, tieši vai netieši kontrolē minētie rezidenti, pirmajā minētajā Pusē nevar pakļaut jebkādai nodokļu uzlikšanai vai jebkādām ar to saistītām prasībām, kas atšķiras no nodokļu uzlikšanas un ar to saistītām prasībām, kādām tiek vai var tikt pakļauti līdzīgi pirmās minētās Puses uzņēmumi, vai kas ir apgrūtinošākas par tām.

6. Šī panta noteikumi neatkarīgi no 2.panta noteikumiem attiecas uz visu veidu un nosaukumu nodokļiem.

23.pants
Savstarpējās saskaņošanas procedūra

1. Ja persona uzskata, ka vienas vai abu Līgumslēdzēju Pušu rīcība attiecībā uz šo personu izraisa vai izraisīs nodokļu uzlikšanu, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem, šī persona var neatkarīgi no Pušu nacionālajos normatīvajos aktos paredzētajiem tiesiskajiem līdzekļiem iesniegt sūdzību izskatīšanai tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajai iestādei, kuras rezidents ir šī persona, vai arī, ja sūdzība attiecas uz 22.panta 1.daļu, tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajai iestādei, kuras valsts piederīgais ir šī persona (Latvijas gadījumā), vai kurā tai ir uzturēšanās tiesības vai kurā tā ir nodibināta, vai citādi izveidota (Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā). Sūdzība iesniedzama izskatīšanai trīs gadu laikā pēc pirmā paziņojuma par rīcību, kas izraisījusi šī Līguma noteikumiem neatbilstošu nodokļu uzlikšanu.

2. Ja kompetentā iestāde sūdzību uzskata par pamatotu un pati nespēj panākt apmierinošu risinājumu, tā cenšas savstarpēji vienoties ar otras Līgumslēdzējas Puses kompetento iestādi, lai novērstu šim Līgumam neatbilstošu nodokļu uzlikšanu. Jebkura šāda panāktā vienošanās ir jāizpilda neatkarīgi no Līgumslēdzēju Pušu nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem laika ierobežojumiem.

3. Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām iestādēm ir jācenšas savstarpējas vienošanās ceļā atrisināt jebkurus sarežģījumus vai novērst šaubas, kas var rasties, interpretējot vai piemērojot šo Līgumu. Tās var arī savstarpēji konsultēties, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu šajā Līgumā neparedzētos gadījumos.

4. Lai panāktu vienošanos iepriekšējās daļās minētajos jautājumos, Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes var tieši sazināties viena ar otru, kā arī izmantot kompetento iestāžu vai to pārstāvju komisijas starpniecību.

24.pants
Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām iestādēm ir jāveic informācijas, kas ir paredzami svarīga šī Līguma noteikumu piemērošanai vai Līgumslēdzēju Pušu nacionālo normatīvo aktu administrēšanai vai izpildei attiecībā uz šajā Līgumā noteiktajiem nodokļiem, ciktāl šāda nodokļu uzlikšana nav pretrunā ar šo Līgumu, apmaiņa. Līguma 1.pants neierobežo informācijas apmaiņu.

2. Jebkura informācija, ko saskaņā ar 1.daļu saņem Līgumslēdzēja Puse, ir jāuzskata par tikpat slepenu kā informāciju, kas tiek iegūta saskaņā ar šīs Puses normatīvajiem aktiem, un var tikt izpausta tikai tām personām vai iestādēm (tajā skaitā tiesām un administratīvajām iestādēm), kas ir iesaistītas 1.daļā minēto nodokļu aprēķināšanā vai iekasēšanā, likuma izpildē vai lietu iztiesāšanā, vai apelāciju izskatīšanā. Šīm personām vai iestādēm šī informācija jāizmanto vienīgi iepriekšminētajos nolūkos. Tās drīkst izpaust šo informāciju atklātās tiesas sēdēs vai tiesas nolēmumos. Informācija nedrīkst tikt izpausta nevienai trešajai jurisdikcijai jebkuriem mērķiem.

3. Nekādā gadījumā 1. un 2.daļas noteikumus nedrīkst izskaidrot tādējādi, ka tie uzliktu Līgumslēdzējai Pusei pienākumu:

a) veikt administratīvos pasākumus, kas neatbilst vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses normatīvajiem aktiem un administratīvajai praksei;

b) sniegt informāciju, kas nav pieejama saskaņā ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses normatīvajiem aktiem vai parasti piemērojamo administratīvo praksi;

c) sniegt informāciju, kas var atklāt jebkuru tirdzniecības, uzņēmējdarbības, rūpniecisko, komerciālo vai profesionālo noslēpumu vai darījuma procesu, vai arī sniegt informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā ar sabiedrisko kārtību (ordre public).

4. Ja Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šo pantu pieprasa sniegt informāciju, otrai Līgumslēdzējai Pusei ir jāizmanto savi informācijas iegūšanas pasākumi, lai iegūtu pieprasīto informāciju, pat ja pieprasītā informācija otrai Pusei nav nepieciešama savām nodokļu uzlikšanas vajadzībām. Iepriekšējā teikumā minētais pienākums ir pakļauts 3.daļas ierobežojumiem, bet nekādā gadījumā šos ierobežojumus nedrīkst izskaidrot tādējādi, ka tie Līgumslēdzējai Pusei atļauj atteikties sniegt informāciju vienīgi tādēļ, ka tai nav nacionālās intereses attiecībā uz šo informāciju.

5. Nekādā gadījumā 3.daļas noteikumus nedrīkst izskaidrot tādējādi, ka tie Līgumslēdzējai Pusei atļautu atteikties sniegt informāciju vienīgi tādēļ, ka informācijas turētāja ir banka, cita finanšu institūcija, pārstāvis vai persona, kura darbojas uz pilnvarojuma vai uzticības pamata, vai tādēļ, ka tā ir saistīta ar līdzdalību īpašumtiesībās kādā personā.

25.pants
Valdības misiju personāls

Šī Līguma noteikumi neietekmē valdības misiju, tai skaitā konsulāro pārstāvniecību, personāla fiskālās privilēģijas, kuras tam piemērojamas saskaņā ar starptautisko tiesību vispārējiem noteikumiem vai īpašu nolīgumu noteikumiem.

26.pants
Dažādi noteikumi

1. Šī Līguma noteikumi neierobežo katras Līgumslēdzējas Puses tiesības piemērot tās nacionālos normatīvos aktus un pasākumus attiecībā uz izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu neatkarīgi no tā, vai tie ir definēti kā šādi pasākumi.

2. Šajā pantā "normatīvie akti un pasākumi attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas novēršanu" ietver normatīvos aktus un pasākumus, kas paredz atturēt, ierobežot, novērst vai apturēt jebkādu darījumu, vienošanos vai praksi, kuru mērķis vai rezultāts ir nodokļu atvieglojuma piešķiršana jebkurai personai.

27.pants
Stāšanās spēkā

1. Katra Līgumslēdzēja Puse rakstiski informē otru par to, ka ir izpildītas to normatīvajos aktos noteiktās procedūras, lai šis Līgums stātos spēkā. Līgums stājas spēkā ar datumu, kad saņemts pēdējais minētais paziņojums.

2. Pēc tam šī Līguma noteikumi tiek piemēroti:

a) Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā:

attiecībā uz Honkongas īpašā administratīvā reģiona nodokļiem, par jebkuru taksācijas periodu, kas sākas aprīļa pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Līgums stājas spēkā;

b) Latvijas gadījumā:

(i) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī - sākot ar ienākumu, kas gūts janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Līgums stājas spēkā; un

(ii) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem - sākot ar nodokļiem, kas maksājami par jebkuru taksācijas gadu, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Līgums stājas spēkā.

28.pants
Darbības izbeigšana

Šis Līgums ir spēkā, līdz Līgumslēdzēja Puse izbeidz tā darbību. Katra Līgumslēdzēja Puse var izbeigt Līguma darbību, iesniedzot otrai Līgumslēdzējai Pusei rakstisku paziņojumu par izbeigšanu vismaz sešus mēnešus pirms jebkura kalendārā gada. Šādā gadījumā Līgums zaudē spēku:

a) Honkongas īpašā administratīvā reģiona gadījumā:

attiecībā uz Honkongas īpašā administratīvā reģiona nodokļiem, par jebkuru taksācijas periodu, kas sākas aprīļa pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā iesniegts paziņojums;

b) Latvijas gadījumā:

(i) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī - sākot ar ienākumu, kas gūts janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā ir iesniegts paziņojums;

(ii) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem - sākot ar nodokļiem, kas maksājami par jebkuru taksācijas gadu, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā iesniegts paziņojums.

TO APLIECINOT, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Līgumu ir parakstījuši.

SASTĀDĪTS Rīgā divos eksemplāros 2016.gada 13.aprīlī, katrs latviešu, ķīniešu un angļu valodā, turklāt visi trīs teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

 

Ķīnas Tautas Republikas
Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības vārdā

Dana Reizniece-Ozola

 

Sīdžers Kakengs Čans

 

PROTOKOLS

Parakstot Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk - Līgums), divas valdības ir vienojušās par tālāk minētajiem noteikumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1. Attiecībā uz 5.pantu:

Tiek saprasts, ka Līgumslēdzējas Puses uzņēmumam otrā Līgumslēdzējā Pusē veidojas patstāvīgā pārstāvniecība attiecībā uz jūras un zemes dzīļu un tur esošo dabas resursu pētīšanu un izmantošanu otras Līgumslēdzējas Puses šelfa zonā, ja tas otrā Līgumslēdzēja Pusē veic šādas darbības, bet tikai, ja veiktās darbības ilgst laika posmu vai posmus, kas kopumā pārsniedz 30 dienas jebkurā divpadsmit mēnešu periodā.

2. Attiecībā uz 6.pantu:

Tiek saprasts, ka visam ienākumam un kapitāla pieaugumam no Līguma 6.pantā minētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Līgumslēdzējā Pusē, atsavināšanas, var tikt uzlikti nodokļi šajā Pusē.

3. Attiecībā uz 17.pantu:

Tiek saprasts, ka pensija vai vecuma pensijas plāns tiek uzskatīts par atzītu nodokļu uzlikšanas vajadzībām, ja tas ir izveidots un uzraudzīts Līgumslēdzējā Pusē un iemaksas plānā ir kvalificētas kā atbrīvotas no nodokļa.

4. Attiecībā uz 24.pantu:

a) Tiek saprasts, ka šī panta noteikumi tiek piemēroti arī attiecībā uz sekojošiem nodokļiem, kas tiek administrēti un uzlikti Latvijā:

(i) pievienotās vērtības nodoklis; un

(ii) nekustamā īpašuma nodoklis.

b) Panta noteikumi neuzliek Līgumslēdzējām Pusēm pienākumu veikt automātisku informācijas apmaiņu, vai informācijas apmaiņu pēc savas iniciatīvas.

TO APLIECINOT, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Protokolu ir parakstījuši.

SASTĀDĪTS Rīgā divos eksemplāros 2016.gada 13.aprīlī, katrs latviešu, ķīniešu un angļu valodā, turklāt visi trīs teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

 

Ķīnas Tautas Republikas
Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības vārdā

Dana Reizniece-Ozola

 

Sīdžers Kakengs Čans

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article 1
Persons Covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting Parties.

Article 2
Taxes Covered

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting Party or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

(a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region,

(i) profits tax;

(ii) salaries tax; and

(iii) property tax;

whether or not charged under personal assessment;

(b) in the case of Latvia,

(i) the enterprise income tax (uzņēmumu ienākuma nodoklis); and

(ii) the personal income tax (iedzīvotāju ienākuma nodoklis).

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes, as well as any other taxes falling within paragraphs 1 and 2 of this Article which a Contracting Party may impose in future. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

5. The existing taxes, together with the taxes imposed after the signature of this Agreement, are hereinafter referred to as "Latvian tax" or "Hong Kong Special Administrative Region tax", as the context requires.

Article 3
General Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) (i) the term "Hong Kong Special Administrative Region" means any place where the tax laws of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China apply;

(ii) the term "Latvia" means the Republic of Latvia and, when used in the geographical sense, means the territory of the Republic of Latvia and any other area adjacent to the territorial waters of the Republic of Latvia within which under the laws of Latvia and in accordance with international law, the rights of Latvia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

(b) the term "business" includes the performance of professional services and of other activities of an independent character;

(c) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(d) the term "competent authority" means:

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, the Commissioner of Inland Revenue or his authorised representative;

(ii) in the case of Latvia, the Ministry of Finance or its authorised representative;

(e) the term "Contracting Party" or "Party" means Latvia or the Hong Kong Special Administrative Region, as the context requires;

(f) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;

(g) the terms "enterprise of a Contracting Party" and "enterprise of the other Contracting Party" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting Party and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting Party;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting Party;

(i) the term "national" in relation to Latvia means:

(i) any individual possessing the nationality of Latvia; and

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in Latvia;

(j) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(k) the term "tax" means Latvian tax or the Hong Kong Special Administrative Region tax, as the context requires.

2. In this Agreement, the terms "Latvian tax" and "Hong Kong Special Administrative Region tax" do not include any penalty or interest imposed under the laws of either Contracting Party relating to the taxes to which this Agreement applies by virtue of Article 2.

3. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 4
Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting Party" means:

(a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region:

(i) any individual who ordinarily resides in the Hong Kong Special Administrative Region;

(ii) any individual who stays in the Hong Kong Special Administrative Region for more than 180 days during a year of assessment or for more than 300 days in two consecutive years of assessment one of which is the relevant year of assessment;

(iii) a company incorporated in the Hong Kong Special Administrative Region or, if incorporated outside the Hong Kong Special Administrative Region, being normally managed or controlled in the Hong Kong Special Administrative Region;

(iv) any other person constituted under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region or, if constituted outside the Hong Kong Special Administrative Region, being normally managed or controlled in the Hong Kong Special Administrative Region;

(b) in the case of Latvia, any person who, under the laws of Latvia, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in Latvia in respect only of income from sources in Latvia or of capital situated therein;

(c) in the case of either Contracting Party, the Party, the Government of that Party and any local authority thereof;

(d) in the case of either Contracting Party, a pension fund or scheme that is established and regulated according to the statutory provisions of a Contracting Party and the income of which is generally exempt from tax in that Contracting Party.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting Parties, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer ("centre of vital interests");

(b) if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Party of which he is a national (in the case of Latvia) on in which he has the right of abode (in the case of the Hong Kong Special Administrative Region);

(d) if he is a national of Latvia and also has the right of abode in the Hong Kong Special Administrative Region, or if he is not a national of Latvia nor have the right of abode in the Hong Kong Special Administrative Region, the competent authorities of the Contracting Parties shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting Parties, the competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle the question by mutual agreement and determine the mode of application of the Agreement to such person. In the absence of such agreement, for the purposes of the Agreement, the person shall not be entitled to claim any benefits provided by the Agreement.

Article 5
Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" also encompasses:

(a) a building site, construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than nine months;

(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting Party directly or through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where such activities continue (for the same or a connected project) in the other Contracting Party for a period or periods exceeding in the aggregate six months within any twelve month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting Party an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Party in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Party merely because it carries on business in that Party through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting Party controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting Party, or which carries on business in that other Party (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6
Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting Party from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting Party in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, any option or similar right to acquire immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

Article 7
Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting Party shall be taxable only in that Party unless the enterprise carries on business in the other Contracting Party through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Party, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting Party carries on business in the other Contracting Party through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting Party be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Party in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting Party to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting Party from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting Party from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, profits of an enterprise from the operation of ships or aircraft in international traffic include:

(a) revenues and gross receipts from the operation of ships or aircraft for the transport of persons, goods, mail or merchandise in international traffic including:

(i) income derived from the lease of ships or aircraft on a bareboat charter basis where such lease is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;

(ii) income derived from the sale of tickets and the provision of services connected with such transport whether for the enterprise itself or for any other enterprise, provided that in the case of provision of services, such provision is incidental to the operation of ships and aircraft in international traffic;

(b) interest on investments that are made in a Contracting Party as integral part of carrying on the business of operation of ships or aircraft in international traffic, which shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest;

(c) profits from the use, maintenance or lease of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) by the enterprise for the transport of goods or merchandise when such activities are incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

Article 9
Associated Enterprises

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting Party, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting Party and an enterprise of the other Contracting Party, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting Party includes in the profits of an enterprise of that Party - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting Party has been charged to tax in that other Party and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Party if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Party shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting Parties shall if necessary consult each other.

Article 10
Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Party to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting Party of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed:

(a) 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership);

(b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, dividends arising in a Contracting Party are exempt from tax in that Party, if they are paid:

(a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region:

(i) to the Government of the Hong Kong Special Administrative Region;

(ii) to the Hong Kong Monetary Authority;

(iii) to the Exchange Fund;

(iv) to any institution wholly or mainly owned by the Government of the Hong Kong Special Administrative Region as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting Parties;

(b) in the case of Latvia:

(i) to the Government of Latvia or its local authority;

(ii) to the Bank of Latvia;

(iii) to a statutory body or any institution wholly or mainly owned by the Government of Latvia or its local authority, and in either case as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting Parties;

(c) in the case of either Contracting Party, to a pension fund or scheme as referred to in paragraph 1 of Article 4.

4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Party of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting Party derives profits or income from the other Contracting Party, that other Party may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Party or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other Party, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Party.

Article 11
Interest

1. Interest arising in a Contracting Party and paid to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting Party in which it arises and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed:

(a) 0 per cent of the gross amount of the interest, if the interest is paid by a company that is a resident of a Contracting Party to a company (other than a partnership) that is a resident of the other Contracting Party and is the beneficial owner of the interest;

(b) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting Party is exempt from tax in that Party, if it is paid:

(a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region:

(i) to the Government of the Hong Kong Special Administrative Region;

(ii) to the Hong Kong Monetary Authority;

(iii) to the Exchange Fund;

(iv) to any institution wholly or mainly owned by the Government of the Hong Kong Special Administrative Region as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting Parties;

(b) in the case of Latvia:

(i) to the Government of Latvia or its local authority;

(ii) to the Bank of Latvia;

(iii) to a statutory body or any institution wholly or mainly owned by the Government of Latvia or its local authority, and in either case as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting Parties;

(c) in the case of either Contracting Party, to a pension fund or scheme as referred to in paragraph 1 of Article 4.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. The term "interest" shall not include any income which is treated as a dividend under the provisions of Article 10. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting Party or not, has in a Contracting Party a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Party in which the permanent establishment is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12
Royalties

1. Royalties arising in a Contracting Party and paid to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting Party in which they arise and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed:

(a) 0 per cent of the gross amount of the royalties for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience if the royalties are paid by a company that is a resident of a Contracting Party to a company (other than a partnership) that is a resident of the other Contracting Party and is the beneficial owner of the royalties;

(b) 3 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting Party or not, has in a Contracting Party a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Party in which the permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13
Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting Party from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting Party has in the other Contracting Party, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other Party.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting Party operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Party.

4. Gains derived by a resident of a Contracting Party from the alienation of shares or of a comparable interest of any kind deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party. However, this paragraph does not apply to gains derived from the alienation of shares:

(a) quoted on such stock exchange as may be agreed between the Parties; or

(b) alienated or exchanged in the framework of a reorganisation of a company, a merger, a division or a similar operation.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting Party of which the alienator is a resident.

Article 14
Income from Employment

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Contracting Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting Party in respect of an employment exercised in the other Contracting Party shall be taxable only in the first-mentioned Party if:

(a) the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable period concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other Party.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting Party shall be taxable only in that Party.

Article 15
Directors' Fees

Directors' fees and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting Party in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

Article 16
Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Contracting Party as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting Party, may be taxed in that other Party.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting Party in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 17
Pensions

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article and paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration (including a lump sum payment) paid to a resident of a Contracting Party in consideration of past employment including self-employment shall be taxable only in that Party.

2. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration (including a lump sum payment) made under a pension or retirement scheme which is:

(a) a public scheme which is part of the social security system of a Contracting Party; or

(b) a scheme in which individuals may participate to secure retirement benefits and which is recognised for tax purposes in a Contracting Party,

shall be taxable only in that Contracting Party.

Article 18
Government Service

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting Party or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or authority shall be taxable only in that Party.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who:

(i) in the case of Latvia, is a national thereof and in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, has the right of abode therein; or

(ii) did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension (including a lump sum payment) and other similar remuneration paid by, or paid out of funds created or contributed by a Contracting Party or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or authority shall be taxable only in that Party.

(b) However, if the individual who rendered the services is a resident of the other Contracting Party and the case falls within subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article, any corresponding pension (whether a payment in lump sum or by instalments) and other similar remuneration shall be taxable only in that other Contracting Party.

3. The provisions of Articles 14, 15, 16, and 17 shall apply to salaries, wages, pensions (including a lump sum payment), and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting Party or a local authority thereof.

Article 19
Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting Party a resident of the other Contracting Party and who is present in the first-mentioned Party solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.

Article 20
Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting Party, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

Article 21
Elimination of Double Taxation

1. In the case of the Hong Kong Special Administrative Region, double taxation shall be eliminated as follows:

Subject to the provisions of the laws of the Hong Kong Special Administrative Region relating to the allowance of a credit against Hong Kong Special Administrative Region tax of tax paid in a jurisdiction outside the Hong Kong Special Administrative Region (which shall not affect the general principle of this Article), Latvian tax paid under the laws of Latvia and in accordance with this Agreement, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a person who is a resident of the Hong Kong Special Administrative Region from sources in Latvia, shall be allowed as a credit against Hong Kong Special Administrative Region tax payable in respect of that income, provided that the credit so allowed does not exceed the amount of Hong Kong Special Administrative Region tax computed in respect of that income in accordance with the tax laws of the Hong Kong Special Administrative Region.

2. In the case of Latvia, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Latvia derives income which, in accordance with this Agreement, may be taxed in the Hong Kong Special Administrative Region, unless a more favourable treatment is provided in its internal law, Latvia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in the Hong Kong Special Administrative Region. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax in Latvia, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the Hong Kong Special Administrative Region.

Article 22
Non-Discrimination

1. Persons who, in the case of Latvia, are Latvian nationals, and, in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, have the right of abode or are incorporated or otherwise constituted therein, shall not be subjected in the other Contracting Party to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Party (where that other Party is Latvia) or persons who have the right of abode or are incorporated or otherwise constituted in that other Party (where that other Party is the Hong Kong Special Administrative Region) in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting Parties.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting Party shall not be subjected in either Contracting Party to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the Party (where the Party is Latvia) or persons who have the right of abode in the Party (where the Party is the Hong Kong Special Administrative Region) in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting Party has in the other Contracting Party shall not be less favourably levied in that other Party than the taxation levied on enterprises of that other Party carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting Party to grant to residents of the other Contracting Party any personal allowances, reliefs and reduction for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph l of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting Party to a resident of the other Contracting Party shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Party.

5. Enterprises of a Contracting Party, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting Party, shall not be subjected in the first-mentioned Party to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Party are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 23
Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the internal laws of those Parties, present his case to the competent authority of the Contracting Party of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 22, to that of the Contracting Party of which he is a national (in the case of Latvia) or in which he has the right of abode or is incorporated or otherwise constituted (in the case of the Hong Kong Special Administrative Region). The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the internal laws of the Contracting Parties.

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 24
Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the internal laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting Party shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the internal laws of that Party and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Information shall not be disclosed to any third jurisdiction for any purpose.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting Party the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting Party;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting Party;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting Party in accordance with this Article, the other Contracting Party shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Party may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting Party to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting Party to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 25
Members of Government Missions

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of government missions, including consular posts, under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 26
Miscellaneous Provisions

1. Nothing in this Agreement shall prejudice the right of each Contracting Party to apply its internal laws and measures concerning tax avoidance, whether or not described as such.

2. For the purposes of this Article, "laws and measures concerning tax avoidance" includes laws and measures for preventing, discouraging, avoiding or counteracting the effect of any transaction, arrangement or practice which has the purpose or effect of conferring a tax benefit on any person.

Article 27
Entry into Force

1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications.

2. The provisions of the Agreement shall thereupon have effect:

(a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region:

in respect of Hong Kong Special Administrative Region tax, for any year of assessment beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;

(b) in the case of Latvia:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

Article 28
Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement by giving the other Contracting Party written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region:

in respect of Hong Kong Special Administrative Region tax, for any year of assessment beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the notice has been given;

(b) in the case of Latvia:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice has been given;

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice has been given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Riga this 13th day of April 2016 , in the Latvian, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia

 

For the Government
of the Hong Kong Special Administrative Region
of the People's Republic of China

Dana Reizniece-Ozola

 

Ceajer Ka-keung Chan

 

PROTOCOL

At the time of signing of the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income ("the Agreement"), the two Governments have agreed on the following provisions which shall form an integral part of the Agreement.

1. With reference to Article 5:

It is understood that an enterprise of a Contracting Party shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting Party in respect of offshore activities in connection with the exploration or extraction from the sea bed and sub-soil of natural resources situated in the other Contracting Party if it carries on such activities in the other Contracting Party, but only where such activities are carried on for a period or periods exceeding in the aggregate 30 days in any twelve month period.

2. With reference to Article 6:

It is understood that all income and gains from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in a Contracting Party may be taxed in that Party.

3. With reference to Article 17:

It is understood that a pension or retirement scheme is recognised for tax purposes if it is established and regulated in a Contracting Party and contributions to the scheme qualify for tax relief.

4. With reference to Article 24:

(a) It is understood that the provisions in this Article also apply to the following taxes that are administrated and enforced in Latvia:

(i) the value added tax (pievienotās vērtības nodoklis); and

(ii) the immovable property tax (nekustamā īpašuma nodoklis).

(b) The Article does not require the Contracting Parties to exchange information on an automatic or a spontaneous basis.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Riga this 13th day of April 2016, in the Latvian, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia

 

For the Government
of the Hong Kong Special Administrative Region
of the People's Republic of China

Dana Reizniece-Ozola

 

Ceajer Ka-keung Chan

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.10.2016.Stājas spēkā: 19.10.2016.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 18.10.2016. OP numurs: 2016/202.2
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
285472
19.10.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)