Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 652

Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 23. punktu un 9. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 202. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ievešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, informācijas sniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļa pircējam un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;

1.2. augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām (turpmāk - uzglabāšanas vieta) izvirzāmās prasības."

2. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Atļaujas sniegšanas pamatojumu augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību Latvijā reglamentē saskaņā ar minēto regulu izdotie normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū."

3. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus līdz to pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai līdz izvešanai uz trešo valsti uzglabā noliktavā, kuras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai."

4. Izteikt 12.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5. nodrošina, lai tirdzniecības vietā ir darbinieks, kurš saņēmis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, vai augu aizsardzības konsultanta apliecību un kurš, pārdodot augu aizsardzības līdzekli, var konsultēt pircēju saskaņā ar šo noteikumu V nodaļas prasībām;".

5. Papildināt noteikumus ar 12.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.8. nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir dienesta lēmums (kopija), kurā paredzētas izmaiņas reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas vai izplatīšanas nosacījumos, kā arī nodrošina minētā lēmuma kopijas izsniegšanu personai, kas pērk šo augu aizsardzības līdzekli, ja tas paredzēts dienesta lēmumā."

6. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Licences īpašnieks, kas Latvijā ievedis augu aizsardzības līdzekļa partiju, kam ir šo noteikumu 15. punktā minētais būtiski neatbilstošais marķējums, atsauc partiju no izplatīšanas šo noteikumu 20. punktā minētajā kārtībā, kā arī divu mēnešu laikā pēc neatbilstošā marķējuma konstatēšanas dienas to izved no Latvijas vai nodod apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu un iesniedz dienestā apliecinājumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem."

7. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Licences īpašnieks dienesta lēmuma kopiju glabā katrā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības vietā un nodrošina augu aizsardzības līdzekļa marķējuma izlabošanu septiņu darbdienu laikā pēc dienesta lēmuma saņemšanas."

8. Izteikt 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku un atbildīgā darbinieka tālruņa numuru."

9. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā ir aizliegta pārtikas, lopbarības un zāļu tirdzniecība, ja vien augu aizsardzības līdzekļi nav izvietoti atsevišķā telpā."

10. Papildināt II nodaļu ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Licences īpašnieks katru gadu līdz 1. aprīlim, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, elektroniski iesniedz dienestam informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to realizācijas apjomu."

11. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā speciāli iekārtotā uzglabāšanas vietā, ievērojot augu aizsardzības līdzekļa ražotāja noteiktos uzglabāšanas apstākļus un temperatūras režīmu."

12. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Augu aizsardzības līdzekļus glabā atsevišķi atbilstoši to lietošanas kategorijai."

13. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Ja vairākiem licences īpašniekiem speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīta viena tirdzniecības vietas adrese, uzglabāšanas vietu iekārto tā, lai varētu identificēt augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un tam piederošos augu aizsardzības līdzekļus."

14. Svītrot 44. punktu.

15. Svītrot 50. punktā skaitli "44.".

16. Izteikt 53. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"53. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, vai augu aizsardzības konsultants, kas ieguvis šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minēto apliecību, pircējam sniedz augu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļu marķējumam atbilstošu informāciju par:".

17. Izteikt 56. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Lai noteiktu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, paraugus analizē laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā akreditētā laboratorijā, vai laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Laba laboratorijas prakse"."

18. Izteikt 63., 64., 65., 66., 67., 68. un 69. punktu šādā redakcijā:

"63. Pamatojoties uz šo noteikumu 56. punktā minētās laboratorijas analīžu rezultātiem, dienests triju darbdienu laikā pēc rezultātu saņemšanas sagatavo atzinumu par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem.

64. Atzinums par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem attiecināms uz visu augu aizsardzības līdzekļa partiju.

65. Ja saskaņā ar atzinumu augu aizsardzības līdzeklis atbilst reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas izsniedz atzinuma kopiju augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas īpašnieka pārstāvim Latvijā.

66. Ja dienests pieņem lēmumu apturēt augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanu vai lietošanu Latvijā uz laiku, līdz pilnībā tiek noskaidrota augu aizsardzības līdzekļa atbilstība reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63. punktā minētā atzinuma parakstīšanas nosūta:

66.1. lēmumu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā;

66.2. kontroles iepakojumu augu aizsardzības līdzekļa atkārtotām analīzēm uz citu šo noteikumu 56. punktā minētajām prasībām atbilstošu laboratoriju, kurā atkārtoti analizē tos augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes rādītājus, kas neatbilda prasībām.

67. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzeklis atbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas atceļ lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu Latvijā. Lēmumu nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā.

68. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzeklis neatbilst augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas nosacījumiem, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļa partiju Latvijā un uzliek par pienākumu augu aizsardzības līdzekļa partiju izvest no Latvijas vai nodot apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī segt visus ar augu aizsardzības līdzekļa kontroles parauga testēšanu saistītos izdevumus. Lēmumu triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļvietnē www.vaad.gov.lv.

69. Ja, veicot analīzes, augu aizsardzības līdzeklis nav izlietots vai nodots apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, dienests atdod kontroles iepakojuma daļu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un par to sastāda aktu divos eksemplāros. Viens akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, otrs - augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam."

19. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Ja dienests pieņēmis lēmumu aizliegt izplatīt nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa partiju, augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks un pārējie licences īpašnieki, kas ieveduši un izplatījuši augu aizsardzības līdzekli Latvijā, šo augu aizsardzības līdzekļa partiju atsauc no izplatīšanas un divu mēnešu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma saņemšanas izved no Latvijas vai nodod apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentu, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem."

20. Izteikt 72.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.3. tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku, atbildīgā darbinieka tālruņa numuru un citu informāciju, kura konkrētajā gadījumā ir būtiska."

21. Izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Ja dienests pieņēmis lēmumu par nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas aizliegumu, augu aizsardzības līdzekļa lietotājs konkrēto neizlietoto augu aizsardzības līdzekli nodod licences īpašniekam divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentus, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa izvešanu vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu."

22. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

75. Noteikumu 32.1 punkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 949 "Noteikumi par augu aizsardzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 652Pieņemts: 04.10.2016.Stājas spēkā: 07.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 06.10.2016. OP numurs: 2016/194.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
285191
07.10.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)