Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.214

Rīgā 2016.gada 30.augustā (prot. Nr.78, 9.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.179; 2013, Nr.192; 2014, Nr.158) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.7. pansijas pakalpojums;".

2. Aizstāt 9.8.apakšpunktā skaitļus un vārdus "6.1.1., 6.4.1. un 6.4.7.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "6.1.1., 6.4.1., 6.4.7., 6.4.8.apakšpunktā un 30.punktā".

3. Aizstāt 10.punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "6.1.1., 6.4.1. un 6.4.7.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "6.1.1., 6.4.1., 6.4.7. un 6.4.8.apakšpunktā".

4. Izteikt 12.3punktu šādā redakcijā:

"12.3 Situācijās, kad personai sociālās aprūpes pakalpojums nepieciešams neatliekami (ārkārtas situācijas (iestājusies nepārvarama vara, situācijas ārpus Sociālā dienesta darba laika, situācijas, kad personai nav dzīvesvietas un patversmē nav iespējams nodrošināt personas aprūpi, vai citas situācijas, kad personai nepieciešams nodrošināt sociālo aprūpi neatliekami)), Sociālajam dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma vai sociālās aprūpes institūcijā pilngadīgām personām pakalpojuma īslaicīgu nodrošināšanu, neievērojot saistošo noteikumu 9.punktā minēto kārtību. Šādā gadījumā lēmums tiek pieņemts mutvārdos, lēmumu rakstveidā noformējot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniegšana personai jāizbeidz, jo, mainoties situācijai, saskaņā ar saistošo noteikumu 23.punktā noteikto personai nav tiesību saņemt minēto pakalpojumu, klients šī sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā var uzturēties līdz jaunas dzīvesvietas atrašanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad konstatēta personas neatbilstība saistošo noteikumu 23.punktā noteiktajam. Sociālā pakalpojuma sniedzējs šajā laikā sadarbībā ar Sociālo dienestu aktīvi iesaistās klienta dzīvesvietas jautājuma risināšanā."

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 26.3.apakšpunktu:

"26.3 nepilngadīgai mātei ar bērnu, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc mātes pilngadības sasniegšanas."

7. Izteikt 34.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.4. personām ar akūtām infekcijas slimībām, tai skaitā ar veselības aprūpi saistītām infekcijas slimībām, kā arī personām, kas pārvestas no stacionāras ārstniecības iestādes ar nepabeigtu antimikrobiālās terapijas kursu;".

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 35.1punktu šādā redakcijā:

"35.1 Lai persona saņemtu saistošo noteikumu 30.punktā minēto sociālo pakalpojumu, Sociālais dienests sociālā pakalpojuma sniedzējam nosūta Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu personai, lēmumam pievienojot šādus dokumentus, kuru derīguma termiņš ir ne ilgāks kā 2 mēneši, skaitot no sociālā pakalpojuma piešķiršanas dienas:

35.11. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas kartes kopija;

35.12. ģimenes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta, ja persona pirms pakalpojuma saņemšanas atrodas stacionārā, izsniegta izraksta "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli, kurā norādīta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai, kopija;

35.13. psihiatra atzinuma par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem kopija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos apstiprināto formu, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem."

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 35.2punktu šādā redakcijā:

"35.2 Sociālais dienests var lemt par saistošo noteikumu 30.punktā minētā sociālā pakalpojuma piešķiršanu uz laiku, līdz sociālā gadījuma atrisināšanai personai, kura neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.pantā noteiktajiem kritērijiem."

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 35.3punktu šādā redakcijā:

"35.3 Saistošo noteikumu 30.punktā minēto sociālo pakalpojumu sociālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina rindas kārtībā pašvaldības nodrošinātā elektroniskā vidē."

11. Aizstāt 36.punktā skaitļus un vārdus "30. un 31.punktā minētos pakalpojumus" ar skaitli un vārdiem "31.punktā minēto pakalpojumu".

12. Izteikt 36.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2. ģimenes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta, ja persona pirms pakalpojuma saņemšanas atrodas stacionārā, izsniegta izraksta "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli, kurā norādīta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai, kopija;".

13. Papildināt 36.1punktu aiz vārda "pārtraukšanu" ar vārdiem "vai izbeigšanu", aiz vārda "pārtraukšanas" ar vārdiem "vai izbeigšanas" un aiz vārdiem "par to" ar vārdu "rakstveidā".

14. Svītrot 37.punktā aiz vārda "pakalpojums" vārdus "bērni ar funkcionāliem traucējumiem".

15. Izteikt 38.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. bērniem ar invaliditāti - līdz 45 dienām gadā, bet ne vairāk kā 30 dienas jūnija, jūlija un augusta mēnesī kopā un ne vairāk kā 10 dienas vienā pakalpojuma saņemšanas periodā;".

16. Svītrot 38.3.apakšpunktu.

17. Aizstāt 39.punktā skaitli "38" ar skaitli "37".

18. Svītrot 39.2.punktā vārdus "saistošo noteikumu 38.1. un 38.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu saņemšanai papildus iesniedz".

19. Izslēgt 46.1punktu.

20. Papildināt saistošos noteikumus ar 50.3punktu šādā redakcijā:

"50.3 Pansija nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpes veikšanā līdz 4 stundām mēnesī, kā arī piedāvā aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus, personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Saskaņā ar personas vajadzību novērtējumu Sociālais dienests pansijas pakalpojuma saņēmējam var piešķirt arī citus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā. "

21. Papildināt saistošos noteikumus ar 50.4punktu šādā redakcijā:

"50.4 Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas, ja personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms atbilst saistošo noteikumu 41.3. un 41.4.apakšpunktā minētā aprūpes mājās pakalpojuma (aprūpes 3. vai 4.līmeņa) apjomam, persona saņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un persona ir motivēta patstāvīgai dzīvei."

22. Papildināt saistošos noteikumus ar 52.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. sievietēm grūtniecēm."

23. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Tiesības saņemt specializēto darbnīcu pakalpojumu ir personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras ilgāk par 6 mēnešiem pēc kārtas nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi."

24. Izteikt XIX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XIX. Konsultatīvā krīzes centra, psiholoģiskā atbalsta un krīzes intervences pakalpojumi".

25. Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Tiesības saņemt konsultatīvā krīzes centra, psiholoģiskā atbalsta un krīzes intervences pakalpojumu ir:

72.1. ģimenei, kura vērsusies Sociālajā dienestā;

72.2. ģimenei, par kuru Rīgas bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersonisko lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai bērns nogādāts drošā vidē ar policijas aktu;

72.3. ģimenei, kurā bērnam ir risks nonākt ārpusģimenes aprūpē."

26. Papildināt 82.punktu aiz vārda "sabiedrībā" ar vārdiem ", tostarp bērniem, jauniešiem ar uzvedības traucējumiem".

27. Aizstāt 88.punktā vārdus "pakalpojuma sniegšana personai jāpārtrauc" ar vārdiem "pakalpojumu personai jāizbeidz sniegt" un vārdu "pārtraukšanu" ar vārdiem "sniegšanas izbeigšanu".

28. Izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

"91. Tiesības saņemt sociālā atbalsta un konsultatīvo programmu ir:

91.1. personai, kura vēlas iegūt audžuģimenes statusu;

91.2. audžuģimenēm;

91.3. personai, kura vēlas iegūt aizbildņa statusu, kā arī aizbildņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja lēmumu par aizbildnības nodibināšanu ir pieņēmusi Rīgas bāriņtiesa;

91.4. adoptētājam, līdz 2 gadiem pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā;

91.5. ārpus Rīgas deklarētai adoptētāju ģimenei, līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā, ja pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā nodots bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Rīgas bāriņtiesa."

29. Papildināt 98.punkta ievaddaļu aiz vārda "sniegt" ar vārdiem "papildus saistošo noteikumu 95.punktā noteiktajam".

30. Papildināt 99.punkta ievaddaļu aiz vārda "pakalpojumu" ar vārdiem iekavās "(izņemot grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu)".

31. Izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Nosakot samaksu par sociālo pakalpojumu, kā arī lemjot par materiālā atbalsta aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai piešķiršanu:

102.1. netiek vērtēts personas (ģimenes) materiālais stāvoklis (tostarp finanšu līdzekļu uzkrājumi);

102.2. tiek vērtēti tikai šādi personas (ģimenes) ienākumi:

102.2.1. ienākumi no algota darba;

102.2.2. atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, valsts sociālie pabalsti, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta trešās daļas 2.punktā minētos ienākumus, stipendijas, kompensācijas;

102.2.3. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas (ienākumi tiek skaitīti 12 kalendāra mēnešus no darījuma brīža), izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai;

102.2.4. ieņēmumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības."

32. Papildināt saistošos noteikumus ar 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6punktu šādā redakcijā:

"105.1 Ja, piešķirot sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu, saņēmēja ģimenei, kurā nav darbspējīgas personas, pēc ienākumu izvērtēšanas noteikts atbrīvojums no samaksas par sociālo pakalpojumu, tad atkārtoti ģimenes ienākumi tiek vērtēti, ja persona ar iesniegumu vērsusies Sociālajā dienestā un informējusi par izmaiņām ģimenes ienākumos vai sociālajā situācijā (mainījies ģimenes sastāvs).

105.2 Sociālais dienests ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem attālināti pārbauda Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā pieejamos datus par saistošo noteikumu 105.1apakšpunktā minētās sociālā pakalpojuma saņēmēja ģimenes ienākumiem un sociālo situāciju.

105.3 Personai par sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā jāmaksā saskaņā ar Sociālā dienesta izsniegtu atzinumu par sociālā pakalpojuma maksu, ja Sociālais dienests atbilstoši saistošo noteikumu 105.1 vai 105.2punktā noteiktajam konstatējis izmaiņas ģimenes ienākumos (ienākumu apmērs pārsniedz saistošo noteikumu 105.punktā noteikto ienākumu apmēru).

105.4 Sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņēmēja ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, Sociālā dienesta pirmreizēji izsniegtā atzinuma par sociālā pakalpojuma maksu spēkā esības termiņš ir 4 mēneši, bet ģimenei, kurā ir tikai vecuma, invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, - 7 mēneši.

105.5 Atkārtoti iztikas līdzekļu deklarācija sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņēmēja ģimenei jāiesniedz Sociālajā dienestā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Sociālā dienesta izsniegtā atzinuma par sociālā pakalpojuma maksu spēkā esības termiņa beigām.

105.6 Sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņēmēja ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, Sociālā dienesta atkārtoti izsniegtā atzinuma par sociālā pakalpojuma maksu spēkā esības termiņš ir 3 mēneši, bet ģimenei, kurā ir tikai vecuma, invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, - 6 mēneši."

33. Papildināt saistošos noteikumus ar 107.1punktu šādā redakcijā:

"107.1 Ja personai SAC pakalpojuma sniegšana jāizbeidz, jo, mainoties situācijai, saskaņā ar saistošo noteikumu 23.punktā noteikto personai nav tiesību saņemt minēto pakalpojumu, pašvaldība atbilstoši saistošo noteikumu 107.punktā noteiktajam sociālā pakalpojuma sniedzējam samaksā par klienta uzturēšanos sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā par laika periodu, kamēr klients atradīs jaunu dzīvesvietu (atbilstoši sociālā pakalpojuma saņemšanas dienu skaitam), bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad konstatēta personas neatbilstība saistošo noteikumu 23.punktā noteiktajam."

34. Aizstāt 109.3.apakšpunktā vārdus "pakalpojuma sniegšana jāpārtrauc" ar vārdiem "pakalpojumu jāizbeidz sniegt" un vārdu "pārtraukšanu" ar vārdiem "sniegšanas izbeigšanu".

35. Papildināt saistošos noteikumus ar 110.2punktu šādā redakcijā:

"110.2 Ja klients saņem saistošo noteikumu 6.2.7.apakšpunktā minēto pansijas pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai)."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.214 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem ir izdoti Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošie noteikumi Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.184), kuros pārskatāmā veidā vienā dokumentā ir iekļauti un aprakstīti visu Rīgas iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu veidi, to pieprasīšanas, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošajos noteikumos Nr.184 nepieciešams veikt papildinājumus atbilstoši aktualitātēm, kā arī redakcionālus labojumus.

Redakcionāli precizēts formulējums par gadījumiem, kad nesniedz īslaicīgās sociālās aprūpes institūcijā pilngadīgām personām pakalpojumu. Tāpat precizēts formulējums par to, kam jābūt norādītam ārsta izziņā par personas veselības stāvokli, iesniedzot dokumentus minētā pakalpojuma piešķiršanai.

Veikts labojums attiecībā uz saistošajos noteikumos Nr.184 noteiktajām darbībām, ja personai noteiktas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņemšanai, t.i., šajos gadījumos pakalpojumu klientam ir jāizbeidz sniegt, nevis atbilstoši pašreizējam formulējumam - jāpārtrauc tā sniegšana.

Ņemot vērā Rīgas iedzīvotāju vajadzības, ir izveidoti jauni sociālie pakalpojumi - krīzes intervences pakalpojums un pakalpojums nepilngadīgai grūtniecei un nepilngadīgai mātei (līdz 18 gadu vecumam) ar bērnu vai līdz bērns ir sasniedzis 6 mēnešu vecumu, kā arī plānots veidot jaunu pakalpojumu - pansija. Šie pakalpojumi tiek iekļauti saistošajos noteikumos Nr.184 un noteikta šo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība:

1) Rīgas pašvaldība, atzīstot, ka vislabāk bērna interesēs ir tikt nešķirtam no savas bioloģiskās ģimenes, kā prioritāti ir izvirzījusi atbalsta pasākumu pilnveidošanu un nodrošināšanu bioloģiskajai ģimenei, tādējādi stiprinot un attīstot ģimenes resursus, pilnveidojot vecāku iemaņas bērnu aprūpes jomā un mazinot bērna psihoemocionālo traumatismu. Tiek izveidots krīzes intervences pakalpojums, kura mērķis ir krīzes intervences komandai nekavējoties, pēc informācijas saņemšanas no Rīgas bāriņtiesas vai Sociālā dienesta par krīzes situāciju ģimenē un bērna tiesību apdraudējumu, uzsākt intensīvu darbu ar ģimeni, nodrošinot speciālistu komandas klātbūtni ģimenes dzīvesvietā;

2) praksē aktualizējās nepieciešamība nodrošināt ārpusģimenes aprūpi bez vecāku gādības palikušām nepilngadīgām jaunietēm, kurām ir iestājusies grūtniecība, kā arī aprūpi pēc bērna piedzimšanas. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 29.1pantu ārpusģimenes aprūpē esošai nepilngadīgai mātei ir tiesības palikt kopā ar savu bērnu, bet saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu bērniem līdz 2 gadu vecumam ārpusģimenes aprūpe tiek nodrošināta par valsts budžeta līdzekļiem valsts sociālās aprūpes centros, savukārt bērniem no 2 līdz 18 gadiem ārpusģimenes aprūpi nodrošina pašvaldība. Ņemot vērā minēto, tiek veidots jauns pakalpojums - ārpusģimenes aprūpe nepilngadīgai grūtniecei un nepilngadīgai mātei kopā ar bērnu. Šāda pakalpojuma izveide ir būtiska, lai atbalstītu un stiprinātu mātes lomu, kā arī mātes un bērna saikni grūtniecības periodā un pirmajos dzīves mēnešos, attīstītu bērna aprūpes prasmes un veicinātu iemaņas sekmīgas patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3) lai nodrošinātu pakalpojumu personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj dzīvot patstāvīgi, tomēr šīm personām aprūpe nav nepieciešama tik lielā apjomā, kāda tiek nodrošināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk - SAC), tiek attīstīts pansijas pakalpojums, kas ir kā sociālās aprūpes pakalpojums starp aprūpi mājās un aprūpi SAC. Vidēji gadā 30 personas bez noteiktas dzīvesvietas (t.sk. aptuveni 15 pašvaldības patversmes klienti) tiek ievietotas SAC. Dažkārt ar SAC pakalpojuma piešķiršanu šīm personām tiek risināts dzīvesvietas jautājums, jo personai nav dzīvesvietas, kurā būtu iespējams sniegt tai nepieciešamos sociālās aprūpes pakalpojumus. Līdz ar to sākotnēji pansijas pakalpojums tiks paredzēts motivētām personām bez noteiktas dzīvesvietas, kurām ir pašaprūpes grūtības. Pakalpojuma ietvaros tiks nodrošināts mājoklis un sociālās aprūpes pakalpojumi, saglabājot pakalpojuma saņēmējam patstāvīgas dzīves principus. Tādējādi šīm personām tiks nodrošināts viņu vajadzībām atbilstošākais pakalpojuma veids, kā arī SAC netiks aizņemtas vietas, kas paredzētas personām, kurām sociālo aprūpi dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt. Tādējādi arī samazināsies rinda SAC pakalpojuma saņemšanai. Tāpat pašvaldībai, nodrošinot personai pansijas pakalpojumu, izmaksas ir mazākas (cena 9,19 euro vienai personai dienā) nekā nodrošinot SAC pakalpojumu (cena līgumorganizācijās - vidēji 16,54 euro vienai personai dienā).

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums "Atelpas brīdis" pieprasīts ir tieši skolēnu brīvlaikos. Līdz ar to saistošajos noteikumos tiek paredzēta pakalpojuma saņemšanas kārtība visa gada garumā.

Saistošajos noteikumos tiek paredzēta iespēja sociālās rehabilitācijas programmas saņemt bērniem/jauniešiem ar uzvedības traucējumiem, tā paplašinot mērķa grupu. Pašvaldībai joprojām aktuāla ir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta realizācija, saskaņā ar ko pašvaldībai ir pienākums izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas programmu katram bērnam, kurš veicis likumpārkāpumu. Līdz ar to pašvaldībai nepieciešams attīstīt sociālo pakalpojumu programmas, vidēji gadā šāds pakalpojums nepieciešams 61 jaunietim ar uzvedības problēmām, tajā skaitā 27 bērni/jaunieši izdarījuši likumpārkāpumu pirmreizēji.

Saistošajos noteikumos, pamatojoties uz praksē izveidojušos situāciju, tiek noteikts, ka ģimenes asistenta un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšana tiek nodrošināta rindas kārtībā, kā arī noteikts, ka par ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanu rindas kārtībā atbildīgs ir Sociālais dienests, bet par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu rindas kārtībā - sociālā pakalpojuma sniedzējs.

Saistībā ar to, ka 2016.gadā plānots praksē ieviest pašvaldības izveidoto īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma rindas elektronisko sistēmu pašvaldības nodrošinātā elektroniskā vidē, saistošajos noteikumos tiek noteikta vienkāršota minētā pakalpojuma saņemšanu pamatojošo dokumentu iesniegšanas kārtība sociālā pakalpojuma sniedzējam, kā arī tas, ka pakalpojuma sniedzējs pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā minētajā elektroniskajā vidē.

Saistošajos noteikumos tiek precizēti gadījumi, kad personai sociālās aprūpes pakalpojums var tikt nodrošināts nekavējoties, lēmumu pieņemot mutvārdos, bet rakstveidā noformējot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi Nr.184 tiek papildināti ar jaunu punktu, lai klients varētu atrisināt dzīvesvietas jautājumu gadījumā, ja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniegšana personai jāizbeidz, jo persona vairs neatbilst saistošo noteikumu Nr.184 23.punktā noteiktajiem kritērijiem (piemēram, klientam noteikta III invaliditātes grupa), klients šī sociālā pakalpojuma sniedzējā institūcijā var uzturēties līdz jaunas dzīvesvietas atrašanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad konstatēta personas neatbilstība saistošo noteikumu Nr.184 23.punktā noteiktajam. Par šo periodu pašvaldība veic samaksu.

Saistošie noteikumi Nr.184 tiek papildināti ar jaunu punktu, proti, kad persona, kura atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.pantā noteiktajiem kritērijiem, bet personai nepieciešams īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā pilngadīgām personām pakalpojums. Saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka Sociālais dienests var lemt par šī pakalpojuma piešķiršanu uz laiku, līdz sociālā gadījuma atrisināšanai.

Saistošajos noteikumos Nr.184 ir noteikts, ka specializēto darbnīcu pakalpojumu var saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā darba prasmju un iemaņu attīstīšanai. Savukārt nav noteikta turpmākā pakalpojuma nodrošināšana, ja klients uzsāk strādāt algotā darbā. Tā kā minētajiem klientiem atbilstoši veselības stāvoklim ir dažādas spējas, ja arī klients iekārtojas algotā darbā, tad ne vienmēr ilgstoši spēj darbavietu saglabāt, kā arī bieži vien spēj strādāt tikai dažas stundas dienā. Lai šiem klientiem nodrošinātu iespēju lielāko dienas laiku pavadīt lietderīgi, kā arī turpināt apgūt darba prasmes un iemaņas specializētajā darbnīcā, saistošie noteikumi Nr.184 tiek papildināti - specializēto darbnīcu pakalpojumus var saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras ilgāk par 6 mēnešiem pēc kārtas nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.

No saistošajiem noteikumiem Nr.184 tiek svītrots 46.1punkts, jo zaudējis aktualitāti.

Pašreizējā saistošo noteikumu Nr.184 redakcijā noteikts, ka, nosakot samaksu par sociālo pakalpojumu, tiek vērtēti personas (ģimenes) ienākumi, bet netiek vērtēts personas ģimenes materiālais stāvoklis. Piemērojot saistošos noteikumus Nr.184 praksē, ir radusies nepieciešamība precizēt, kuri personas (ģimenes) ienākumi tiek vērtēti, nosakot samaksu par sociālo pakalpojumu.

Pašreiz, nosakot samaksu par sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumiem (turpmāk - pakalpojumi), pēc ienākumu izvērtēšanas lielākā daļa klientu dēļ zemiem ienākumiem tiek atbrīvoti no samaksas par pakalpojumu (2015.gadā no 4971 klienta tikai 97 klientiem jeb aptuveni 2% tika noteikta samaksa par pakalpojumu). 2016.gada janvārī 96% no minēto pakalpojumu saņēmējiem bija pensionāri/invalīdi vieninieki vai ģimenes, kurās ir tikai pensionāri/invalīdi, 1% - ģimeņu, kurās ir nepilngadīgi bērni, locekļi, 3% - ģimeņu bez bērniem, kurās ir vismaz viens darbspējīgais, locekļi. Atbilstoši pašreizējai kārtībai, lai klientam noteiktu samaksu par pakalpojumu, vairākas reizes gadā Sociālajā dienestā jādeklarē ienākumi, kas gan aprūpējamajiem klientiem, gan to aprūpētājiem rada apgrūtinājumu. Līdz ar to saistošajos noteikumos tiek paredzēts, ka persona (ģimene), kurā nav darbspējīgas personas un kura atbrīvota no samaksas par pakalpojumu, atkārtoti deklarē ienākumus tikai tad, ja ir izmaiņas personas (ģimenes) ienākumos vai sociālajā situācijā (mainījies ģimenes sastāvs), kā arī Sociālais dienests ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem attālināti pārbauda Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā pieejamos datus par personas ienākumiem un sociālo situāciju. Ja Sociālais dienests konstatēs, ka turpmāk personai jāveic samaksa par pakalpojumu, tad izsniegs personai atzinumu par pakalpojuma maksu. Savukārt personai (ģimenei), kurā ir darbspējīgas personas vai kurā ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji un kurai pēc ienākumu izvērtēšanas noteikta samaksa par pakalpojumu, saistošajos noteikumos tiek noteikts, kad pakalpojuma samaksas noteikšanai personai (ģimenei) atkārtoti jādeklarē ienākumi Sociālajā dienestā, kā arī Sociālā dienesta izsniegtā atzinuma par pakalpojuma maksu spēkā esības termiņš, lai praksē neveidotos situācijas, ka klients turpina saņemt pakalpojumu, bet Sociālā dienesta atzinums par pakalpojuma maksu tiek izsniegts vēlāk par spēkā esošā atzinuma beigu datumu. Proti, pašreiz šādas situācijas var rasties, jo Sociālais dienests saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto var izvērtēt personas (ģimenes) deklarētos ienākumus un pieņemt lēmumu par pakalpojuma maksu viena mēneša laikā pēc ienākumu deklarēšanas.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti piešķirto Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi vienkāršo īslaicīgās sociālas aprūpes institūcijā un sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu administratīvo procedūru īstenošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ņemot vērā esošo/potenciālo sociālo pakalpojumu saņēmēju ierosinājumus.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 214Pieņemts: 30.08.2016.Stājas spēkā: 29.09.2016.Zaudē spēku: 04.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 28.09.2016. OP numurs: 2016/188.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
285019
29.09.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)