Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 600

Rīgā 2016. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 1. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.2. pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.2. pasākumu "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 356)

2. Pasākuma mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā dialoga attīstību labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros.

3. Pasākuma mērķa grupa ir organizācijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju interešu pārstāvniecību nozaru sociālā dialoga stiprināšanā, un nozarēs nodarbinātie.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. rezultāta rādītājs – līdz 2022. gada 30. jūnijam nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju noslēgto ģenerālvienošanos skaits – 5;

4.2. iznākuma rādītājs – līdz 2022. gada 30. jūnijam noorganizēto pasākumu skaits nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju iesaistei sociālajā dialogā – 25 pasākumi, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 5 pasākumi;

4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 207 687 euro apmērā.

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Valsts kanceleja (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 500 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 275 000 euro un valsts budžeta finansējums – 225 000 euro. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līgumu slēgšanai, paredzot iznākuma rādītāja plānojumu atbilstoši šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajam apjomam, ir 1 406 722 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 195 714 euro un valsts budžeta finansējums – 211 008 euro.

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma projektam līdz 2018. gada 31. decembrim ir 703 361 euro. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma var ierosināt palielināt noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu līdz 750 000 euro, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minēto finansēšanas avotu proporcionālu sadalījumu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir nacionālā līmeņa sociālais partneris, kas nodrošina darba devēju vai darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību, – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija.

11. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā var piesaistīt sadarbības partnerus – nozaru asociācijas, nozaru arodbiedrības, biedrības un nodibinājumus kā atsevišķas vienības vai to apvienības, kas pārstāv Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru komersantu un ražotāju vai atsevišķu sabiedrības sociālo grupu intereses un ir gatavi sniegt kvalitatīvu ieguldījumu nozaru divpusējā sociālā dialoga attīstībai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 356)

12. Sadarbības partneris saskaņā ar šo noteikumu 14. punktā minētā sadarbības līguma nosacījumiem atbilstoši kompetencei var piedalīties projekta īstenošanā, lai sniegtu kvalitatīvu ieguldījumu nozaru divpusējā sociālā dialoga attīstībā:

12.1. piesaistīt ekspertus viedokļa un atzinumu sagatavošanai labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

12.2. organizēt apmācības, seminārus, informatīvos pasākumus un darba grupas šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

12.3. piedalīties apmācībās, semināros, konferencēs, diskusijās, darba grupās, pieredzes apmaiņas vizītēs, stažēšanās pasākumos, informatīvos pasākumos, kā arī nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pasākumos šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros, lai celtu iesaistīto pušu veiktspēju nozaru divpusējā sociālā dialoga attīstībā;

12.4. sniegt metodisko atbalstu un priekšlikumus darbību uzlabošanai šo noteikumu 17.2., 17.5. un 17.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros.

13. Sadarbības partneriem šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai netiks piešķirts nekāds publiskais finansējums, izņemot finansējumu, ko novirzīt šo noteikumu 28.4. apakšpunktā minētajā kārtībā iepirkto preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, ja ar sadarbības partneri noslēgtajā sadarbības līgumā šāda finansējuma novirzīšana ir paredzēta.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 356)

14. Finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Sadarbības līgums nosaka savstarpējo atbildību, funkcijas, finansēšanas mehānismu (ja attiecināms), pārskatu sniegšanas kārtību un pienākumus projekta sekmīgai īstenošanai.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

15. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu nav noslēgts sadarbības līgums, projekta iesniegumam pievieno finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera noslēgtu nodomu protokolu. Nodomu protokolā iekļauj vismaz šādu informāciju:

15.1. apņemšanos sadarboties projekta īstenošanā, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts;

15.2. norādi par sadarbības partnera veicamajiem pienākumiem šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5. un 17.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;

15.3. kārtību, kādā veicami norēķini ar sadarbības partneri;

15.4. kārtību, kādā sagatavo un iesniedz attiecināmās izmaksas pamatojošos dokumentus;

15.5. kārtību, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējis finansējuma saņēmējs.

16. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs ir arī finansējuma saņēmējs.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

17. Pasākuma ietvaros, lai tiktu sasniegts rezultāta rādītājs – noslēgtas ģenerālvienošanās, ir atbalstāmas šādas darbības:

17.1. finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru ekspertu piesaiste;

17.2. finansējuma saņēmēja organizētas apmācības, semināri, konferences, diskusijas, darba grupas, pieredzes apmaiņas vizītes, stažēšanās pasākumi;

17.3. sadarbības partneru organizētas apmācības, semināri, informatīvie pasākumi, darba grupas;

17.4. finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru dalība apmācībās, semināros, konferencēs, diskusijās, darba grupās, pieredzes apmaiņas vizītēs, stažēšanās pasākumos, informatīvos pasākumos, kā arī nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pasākumos;

17.5. uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas un politikas ietekmes izvērtējumi;

17.6. metodiku, rokasgrāmatu, vadlīniju, ieteikumu, instrukciju, informācijas apkopojumu, aptauju, analītisko aprakstu un viedokļu apkopojumu izstrāde;

17.7. finansējuma saņēmēja iekšējās darbības sistēmas pilnveidošana;

17.8. informācijas un publicitātes nodrošināšana;

17.9. projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana.

18. Pasākuma ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

18.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

18.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

18.3. neparedzētās izmaksas.

19. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

19.1. finansējuma saņēmēja personāla izmaksas (projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas), izņemot virsstundas, šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

19.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

19.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8. un 17.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.2. pasniedzēju, konsultantu, ekspertu un speciālistu atlīdzība šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8. un 17.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.3. iekšzemes un ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu izmaksas, kā arī mācību maksa (tai skaitā projekta vadības un projekta īstenošanas personālam) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi šo noteikumu 17.2., 17.3., 17.4. un 17.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.4. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas projekta vadības un projekta īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošu darba vietu atjaunošanai, uzturēšanai un remontam ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts pilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam šo noteikumu 17.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.5. transporta izmaksas šo noteikumu 17.2., 17.3. un 17.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.6. telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksas šo noteikumu 17.2., 17.3. un 17.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.7. telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas šo noteikumu 17.2. un 17.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.8. biroja, kancelejas preču, iekārtu un inventāra izmaksas (līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu) šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3. un 17.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.9. sakaru pakalpojumi šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.5. un 17.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

19.2.10. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, redzes korekcijas līdzekļu kompensācija, veselības apdrošināšana projekta vadības un projekta īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz laiku, kad projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā šo noteikumu 17.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

20. Pasākuma īstenošanā finansējuma saņēmējam tiek piemērota netiešo izmaksu vienotā likme kā viena izmaksu pozīcija 15 % apmērā no šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajām plānotajām tiešajām personāla izmaksām.

21. Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas projektā plāno kā vienu izdevumu pozīciju un izlieto papildu darbiem vai pakalpojumiem, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai varētu izpildīt līgumu par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs veicis visus plānošanas pasākumus, lai šādus izdevumus novērstu. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām izmaksām, un to izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot līgumu par projekta īstenošanu.

22. Finansējuma saņēmējs, piesaistot projekta vadības un projekta īstenošanas personālu uz darba tiesisko attiecību pamata un paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darbalaika uzskaiti atbilstoši veiktajām funkcijām un nostrādātajam laikam. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls organizācijā veic pienākumus, kas ir saistīti ne tikai ar projektu, bet arī ar konkrētās organizācijas pamatdarbību vai citu finanšu instrumentu administrēšanu, daļu no atlīdzības izmaksām var segt no projekta tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām proporcionāli laikam, kurā tiek veikti ar projektu saistītie pienākumi. Šādā gadījumā nepieciešama projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darbalaika uzskaite, ievērojot, ka izmaksas no Eiropas Sociālā fonda ir tiešās attiecināmās izmaksas, ja darbinieks projektā nodarbināts vismaz 30 procentus no kopējās noslodzes.

23. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

24. Projekta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

25. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma, ja no Eiropas Komisijas ir saņemts lēmums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

26. Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanā piedalās divi atbildīgās iestādes pārstāvji un sadarbības iestādes pārstāvji. Novērotāja statusā piedalās vadošās iestādes pārstāvis.

27. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 20 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

28. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris:

28.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, atkarībā no līguma veida un satura var paredzēt avansa maksājumus ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

28.2. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

28.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

28.4. nodrošina, ka visas preces un pakalpojumi tiks iepirkti, ievērojot publiskā iepirkuma procedūru regulējošos normatīvos aktus.

29. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina:

29.1. (svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 356);

29.2. horizontālā principa "Vienlīdzīgās iespējas" rādītāju uzkrāšanu;

29.3. projekta rezultātu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, t. i., nodrošina, lai šai laikā būtu spēkā piecas noslēgtās nozaru ģenerālvienošanās.

30. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

31. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

31.1. finansējuma saņēmējs nepilda līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa, tā iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

31.2. citos gadījumos, kas paredzēti līgumā par projekta īstenošanu.

32. Lai uzraudzītu pasākuma īstenošanu, atbildīgā iestāde izveido uzraudzības padomi, kuras sastāvā iekļauj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas, valsts pārvaldes institūcijas, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas, kuru kompetencē vai pārraudzībā ietilpst komersantu atbalsta un uzņēmējdarbības vides sakārtošanas jomas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 356)

33. Uzraudzības padomes nolikumu (uzraudzības padomes tiesības, pienākumus un personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumiem) apstiprina Valsts kancelejas direktors.

34. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 600Pieņemts: 06.09.2016.Stājas spēkā: 21.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 20.09.2016. OP numurs: 2016/182.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
284840
{"selected":{"value":"29.06.2018","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2018","iso_value":"2018\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2016","iso_value":"2016\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2016.-28.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)