Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 515

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 213. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;".

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto šo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minēto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi (uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem."

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Šo noteikumu izpratnē:

6.1. lauksaimniecības produktu pārstrāde atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr. 1407/2013) 2. panta 1. punkta "b" apakšpunktā sniegtajai definīcijai;

6.2. radīta darba vieta - ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

6.3. sabiedriskā labuma projekts - projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Sabiedriskā labuma projekts nav kvalificējams kā valsts atbalsts, izņemot šo noteikumu 5.1 punktā minēto gadījumu;

6.4. kopprojekts - projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", izņemot šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minēto darbību, un kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi, ja kopprojektu iesniedz:

6.4.1. biedrība vai nodibinājums, kas ir darbojies vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas un vismaz trīs tā biedri (ja projektu iesniedz biedrība) vai dibinātāji (ja projektu iesniedz nodibinājums) ir komersanti vai zemnieku saimniecības;

6.4.2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;

6.4.3. šo noteikumu 8.1.1., 8.2.1. un 8.3. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti (izņemot biedrību vai nodibinājumu) kopīgas darbības īstenošanai, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk par trim dalībniekiem, un starp dalībniekiem nav laulāto attiecības vai pirmās pakāpes radniecība;

6.4.4. vietējā pašvaldība tās īpašumā vai valdījumā esošai infrastruktūras izveidei juridiskām personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam), kas veic saimniecisku darbību, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums;

6.5. saistīti uzņēmumi atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, I pielikuma 3. panta 3. punkta nosacījumiem;

6.6. viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkta nosacījumiem;

6.7. interešu konflikts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu 57. panta 2. punkta nosacījumiem;

6.8. atbalsta pretendents - juridiska vai fiziska persona - veic saimniecisko darbību, ja tam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats, un tas ir apliecinājis saimnieciskās darbības sistemātiskumu (vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā);

6.9. mazvērtīgais inventārs ir inventārs, kura vērtība ir mazāka nekā atbalsta pretendenta pamatlīdzekļu summa atbilstoši tā grāmatvedības uzskaites metodikai, kurš nav uzskaitīts krājumos un kura kalpošanas laiks ir mazāks nekā viens gads;

6.10. sabiedriskās attiecības ir sabiedrības informēšana un atpazīstamības veidošana, tostarp zīmola un logotipa izveide un pozicionēšana tirgū, izmantojot sabiedrisko attiecību speciālista pakalpojumu, plašsaziņas līdzekļus vai izstādes un izgatavojot informatīvus izdales materiālus vai videomateriālus."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Atbalsta pretendents ir:

8.1. šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajai darbībai:

8.1.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.1.2. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums), kura uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziska persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās saistīto uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.1.3. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā - lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;

8.1.4. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā - vietējā pašvaldība;

8.2. šo noteikumu 5.1.2. apakšpunktā minētajai darbībai:

8.2.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi un kura apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.2.2. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kuras saistīto uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, ja tā plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, izņemot zivsaimniecības produktu pārstrādi;

8.2.3. šo noteikumu 6.4.1. apakšpunktā minētajā gadījumā - biedrība vai nodibinājums, ja tā apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas. Ja biedrība vai nodibinājums nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi, tas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums;

8.2.4. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā - lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi, tā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums;

8.2.5. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā - vietējā pašvaldība;

8.3. šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajai darbībai - juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, un šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā - lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;

8.4. šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minētajai darbībai - juridiska persona (izņemot biedrības un nodibinājumus), kura veic komerciāla rakstura darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.5. šo noteikumu 5.2.1. un 5.2.2. apakšpunktā minētajai darbībai - juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma projektu."

5. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Ja aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbalsta pretendents ir fiziska persona, tā pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu, un, ja atbalsta pretendents kļūst par kapitāldaļu turētāju komercsabiedrībā, kas īsteno projektu, tam attiecīgajā komercsabiedrībā ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu, kā arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības."

6. Izteikt 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13. Publisko finansējumu šo noteikumu 5. punktā minētajām darbībām var saņemt, ja:

13.1. projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai;

13.2. projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, izņemot gadījumu, ja projektā ir paredzētas šādas darbības:

13.2.1. dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

13.2.2. ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības;

13.2.3. interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide;

13.2.4. paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku vai piekabi (transportlīdzeklis, kam nav motora un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli). Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku un piekabes uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas;

13.3. atbalsta pretendents, īstenojot projektu aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", sasniedz projekta mērķi, un tas atbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajam mērķim;

13.4. atbalsta pretendents, īstenojot projektu aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", sasniedz projekta mērķi, un tas atbilst šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajam mērķim;

13.5. projektā paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala izveide vai šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās mobilās tehnikas iegāde, atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

14. Ja atbalsta pretendents saņem atbalstu aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", tas papildus šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem ievēro šādas prasības:

14.1. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

14.2. projekta iesniegumā atbalsta pretendents (izņemot vietējo pašvaldību) un šo noteikumu 6.4.3. apakšpunktā minētajā gadījumā arī kopprojekta dalībnieki apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs. Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Šo noteikumu 8.1.2. un 8.2.2. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti papildus apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju, plānoto ražošanas apjomu un izmaksu aprēķinu par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas;

14.3. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.1., 8.2.1., 8.2.3. un 8.3. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti (izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un vietējās pašvaldības) sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

14.3.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;

14.3.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas) nozarē, kurā īsteno projektu, vai par 10 procentiem palielina fizisko ražošanas apjomu;

14.4. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.2. un 8.2.2. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti (izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un vietējās pašvaldības) sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

14.4.1. rada jaunu darba vietu;

14.4.2. nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz gada neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas;

14.5. pēc projekta īstenošanas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodrošina vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

14.5.1. par 10 procentiem palielina biedru skaitu;

14.5.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas par 10 procentiem palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem;

14.5.3. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina gada neto apgrozījumu no produktu pārstrādes par 10 procentiem vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas, vai par 10 procentiem palielina produktu pārstrādes fizisko ražošanas apjomu;

14.6. šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti vienojas turpināt darba attiecības ar darbiniekiem vismaz 18 mēnešus pēc projekta īstenošanas (par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)."

7. Svītrot 16. punktu.

8. Izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās infrastruktūras projektiem ir līdz 100 000 euro, ja ieguldījumi būvniecībā infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas;".

9. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Atbalstu aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un šo noteikumu 5.1 punktā minētajai darbībai sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013."

10. Aizstāt 25.5. apakšpunktā vārdu "pretendents" ar vārdu "saņēmējs".

11. Papildināt 26. punktu aiz vārda "pretendentam" ar vārdiem "vai kādam no kopprojekta dalībniekiem, ja tiek īstenots kopprojekts".

12. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. apakšpunktā minētajās darbībās attiecināmas ir šādas izmaksas:

28.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

28.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), kā arī būves atjaunošanas izmaksas, ja būvi nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot ražošanas vajadzībām (uzlabot ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi;

28.3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

28.4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;

28.5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10 procentu no šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3. un 28.4. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas;

28.6. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 28. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

28.6.1. divus procentus no šo noteikumu 28.1. un 28.4. apakšpunktā minētajām izmaksām;

28.6.2. septiņus procentus no šo noteikumu 28.2. un 28.3. apakšpunktā minētajām izmaksām."

13. Izteikt 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1. maksa par darbinieku dalību mācībās, kurās apgūst Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētu vai akreditētu izglītības programmu un par kuru sekmīgu apguvi tiek saņemts sertifikāts, vai maksa par transportlīdzekļa vadītāja apmācību, ja tiek iegūta atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;".

14. Aizstāt 31.6. apakšpunktā vārdus un skaitli "pārējo šo noteikumu 31. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4. apakšpunktā".

15. Aizstāt 31.7.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "31.5. un 31.6." ar vārdu un skaitli "un 31.5.".

16. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas neattiecas uz pamatlīdzekļu iegādi, un projektā, kurā ir paredzētas šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas, nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde."

17. Aizstāt 33. punktā vārdus "projekta kopējās" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 31. punktā minēto".

18. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Šo noteikumu 5. punktā minētajām darbībām neattiecināmas ir šādas izmaksas:

37.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

37.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

37.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

37.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, ja nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

37.5. esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas;

37.6. īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;

37.7. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

37.8. atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 33. punktā minēto gadījumu;

37.9. jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

37.10. nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 28.6. un 31.7. apakšpunktā, kā arī 33. un 34. punktā minētos gadījumus;

37.11. amfībiju, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, traktortehnikas, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu (izņemot vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kas ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;

37.12. izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;

37.13. maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmām vai ir saistītas ar Eiropas Savienības vai citu finanšu instrumentu atbalsta saņemšanu un projekta iesniegumu sagatavošanu;

37.14. pašvaldības ceļu vai ielu būvniecības un pārbūves izmaksas, no kurām attiecināmas ir laukumu un piebrauktuves vai iebrauktuves (pieslēgums esošajam ceļam vai ielai, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai ceļa vai ielas piegulošajai teritorijai un īpašumam) būvniecības vai pārbūves izmaksas;

37.15. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 28.6. un 31.7. apakšpunktā minētās izmaksas;

37.16. tādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kuri ir saistīti ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

37.17. dzīvu dzīvnieku iegāde;

37.18. hidrotehnisko būvju izveides izmaksas;

37.19. mazvērtīgā inventāra iegāde, izņemot šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minēto gadījumu;

37.20. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005."

19. Papildināt 40.2. apakšpunktu aiz vārda "apmēru" ar vārdiem "viena atbalstāmā projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu, atbalsta intensitāti".

20. Papildināt 41. punktu aiz vārda "teritorijā" ar vārdiem "un savā tīmekļvietnē".

21. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par vienu mēnesi, pēc dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests un vietējā rīcības grupa savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu un turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz vienu mēnesi. Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām vietējā rīcības grupa projektu iesniegumus apkopo un sarindo atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas konkrētajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem."

22. Izteikt 43.8.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.8.2.3. paredz izmaksu sadali, norēķinu kārtību starp kopprojekta dalībniekiem un saistības, kas izriet no projekta īstenošanas (neattiecas uz šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minēto gadījumu). Kopprojekta dalībnieka ieguldījums projektā ir vismaz pieci procenti no projekta privātā finansējuma daļas;".

23. Papildināt noteikumus ar 44.7. un 44.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.7. ja sabiedriskā labuma projektā rada jaunu pakalpojumu vai attīsta esošu pakalpojumu, - dokumentu, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā;

44.8. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu šo noteikumu 5.1 punktā minētajā gadījumā."

24. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Ja atbalsta pretendents ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, vietējā pašvaldība vai tās iestāde, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, tā iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), iesniedz kopā ar projektu iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno izvērstu tirgus cenu izpēti un iepirkumu dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas."

25. Aizstāt 48. un 49. punktā skaitļus un vārdu "42. un 43." ar skaitļiem un vārdu "43. un 44.".

26. Papildināt 50.2. apakšpunktu aiz vārda "amatpersona" ar teikumu šādā redakcijā:

"Atzinumā sniedz informāciju par projekta iesniegumā paredzētajām darbībām, kurās ir iegūti punkti projektu vērtēšanas kritērijos, bet kuras tiks veiktas projekta īstenošanas laikā vai pēc tam."

27. Izteikt 50.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.4. projektu iesniegumus (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) un tiem pievienotos dokumentus piecu darbdienu laikā personīgi iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Šo noteikumu 50.2. apakšpunktā minēto projektu sarakstu, atzinumus, lēmējinstitūcijas sēdes protokolu, projektu vērtētāju individuālo vērtējumu par katru izvērtēto projekta iesniegumu un projektu vērtētāju interešu deklarāciju, kā arī šo noteikumu 41. punktā minētās publikācijas atvasinājumu piecu darbdienu laikā ievieto Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Lēmējinstitūcijas sēdes protokolā norāda personas, kas piedalās lēmuma pieņemšanā un ir balsojušas, to pārstāvēto iestādi, informāciju par balsu sadalījumu starp publiskā un privātā sektora pārstāvjiem, kā arī personas, kas nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā par iesniegtajiem projektu iesniegumiem projektu pieņemšanas kārtā un vietējās attīstības stratēģijas rīcībā, kuri rada interešu konfliktu. Lauku atbalsta dienests informāciju par vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļvietnē."

28. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja projektam piemērota atbalsta intensitāte saskaņā ar šo noteikumu 21.1. apakšpunktu, atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu."

29. Papildināt noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Atbalsta saņēmējs, kas, īstenojot projektu, izveido jaunu tūrisma pakalpojumu, gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē."

30. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi, izņemot projektus, kas ietver šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas. Projektiem, ko īsteno šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minētajā darbībā, uzraudzības periods ir 18 mēneši."

31. Svītrot 56.2. apakšpunktu.

32. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Ja atbalsta saņēmējs projektā organizē mācības, kas saistītas ar šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētajām izmaksām, tas piecas darbdienas pirms mācību sākuma informē vietējo rīcības grupu un Lauku atbalsta dienestu par to norises vietu un laiku."

33. Papildināt 59. punktu aiz vārda "novietošana" ar vārdu "restaurācija".

34. Papildināt noteikumus ar 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona ar pašnodarbinātās personas statusu un projekta uzraudzības laikā tas kļūst par kapitāldaļu turētāju komercsabiedrībā, kas pārņem projekta saistības, tam attiecīgajā komercsabiedrībā visu projekta uzraudzības laiku ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu, kā arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības."

35. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 515

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Atklātu projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
aktivitātes 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
projekta iesniegums

Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība  
Vietējā rīcības grupa  
Pretendents  
Projekta iesniedzēja reģ. Nr./personas kods  
Klienta numurs  
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
Projekta īstenošanas vieta (adrese, pasta indekss)  
Projekta vadītājs  
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese  
Projekta nosaukums  
Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts

 

A.2. Kopprojekta dalībnieki (ja attiecas)

 

A.3. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas* (par kopprojektu aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks):

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība/ mērvienība

Ja tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto

Ražošanas ēkas un būves

X

Tehnika un iekārtas

* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu. Ja pretendents ir vietējā pašvaldība, tā sniedz informāciju tikai par ražošanas ēkām un būvēm, tehniku un iekārtām, kam ir saistība ar projektu.

A.4. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, ja šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju.

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu par citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajiem investīciju pasākumiem un šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju.  
 

A.4.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem

Nr.p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un projekta Nr. Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai) Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg) Attiecināmo izmaksu summa (EUR) Publiskais finansējums (EUR) Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Aktivitātes darbības un to ieguldījums LAP mērķa virzienos

Darbība

Mērķa virziens

A - Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

6B*

 
B - Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

6B*

 
C - Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana

6B*

 
D - Darbinieku produktivitātes kāpināšana

6B*

 

* LAP mērķa virziens "Sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos".

B.1.1. Īstenojot projektu, papildus tiek veikts ieguldījums šādos LAP mērķa virzienos

LAP mērķa virziens

Atzīmē atbilstošo

Sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos

1A

 
Primāro ražotāju konkurētspējas uzlabošana, tos labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un organizācijas un starpnozaru organizācijas

3A

 
Veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darba vietu radīšanu

6A

 

B.2. Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

Projekta īstenošana sekmē mērķu sasniegšanu saistībā ar klimata pārmaiņām

 

 

B.2.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, aprakstīt, kādā veidā

 

B.3. Projekta īstenošanas radītie jauninājumi

Vai projekta īstenošana ieviesīs jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā?

 

 

B.3.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, aprakstīt, kādus jauninājumus

 

B.4. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji

Nr.p.k

Rezultātu indikatori

Atzīmēt atbilstošo

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas *

Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas

________. gads

3. gads

Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro gadā, un juridiska vai fiziska persona, kas iesniedz projektu saistībā ar C darbību (izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvs sabiedrība)

X

X

1 Neto apgrozījums tiek palielināts vismaz par 10%, EUR      
2 Neto apgrozījums tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR      
3 Ražošanas apjoms tiek palielināts vismaz par 10%      

4

Jaunas darba vietas radīšana**      
Juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisko darbību vai nodarboties ar lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi (izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un vietējā pašvaldība)

X

X

1

Neto apgrozījums tiek sasniegts vismaz 30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR  

X

 

2

Jaunas darba vietas radīšana**  

X

 
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

X

X

1

Biedru skaits      
2 Neto apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības biedriem tiek palielināts vismaz par 10%, EUR      
3 Neto apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības biedriem tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR      
4 Neto apgrozījums no produktu pārstrādes tiek palielināts vismaz par 10%, EUR      
5 Neto apgrozījums no produktu pārstrādes tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR      
6 Ražošanas apjoms no produktu pārstrādes tiek palielināts vismaz par 10%      
Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā minētie sasniedzamie rādītāji, norādot vērtību

X

X

Darbinieku produktivitātes kāpināšana

Skaits

1

To darbinieku skaits, kuri pēc projekta īstenošanas turpina darba attiecības vismaz 18 mēnešus  

* Neattiecas uz pretendentu, kas uzsāk saimniecisko darbību.
** Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, kad noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam.

B.4.1. Pēc kopprojekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji, ja par tā īstenošanu noslēgts līgums (aizpilda atbilstošo rādītāju, ja nepieciešams)

Rezultātu indikatori

Atzīmēt ar X atbilstošo

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas

________. gads 3. gads
Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi; juridiska vai fiziska persona, kas iesniedz projektu saistībā ar C darbību (izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība)
1. Neto apgrozījums tiek palielināts vismaz par 10%, EUR  

X

*

     
2. Neto apgrozījums tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR  

X

*

     
2. Ražošanas apjoms tiek palielināts par 10%  

X

*

     
2. Jaunas darba vietas radīšana**  

X

*

     
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
1. Biedru skaits  

X

*

     
2. Neto apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības biedriem tiek palielināts vismaz par 10%, EUR  

X

*

     
3. Neto apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības biedriem tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR  

X

*

     
4.Neto apgrozījums no produktu pārstrādes tiek palielināts vismaz par 10%, EUR  

X

*

     
5. Neto apgrozījums no produktu pārstrādes tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR  

X

*

     
6. Ražošanas apjoms no produktu pārstrādes tiek palielināts par 10%  

X

*

     
Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā minētie sasniedzamie rādītāji, norādot vērtību

X

* Norāda kopprojekta dalībnieka nosaukumu.
** Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, kad noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam.

B.5. Projekta mērķis

 

B.6. Projekta apraksts

B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums (tostarp aktivitāšu, investīciju apraksts un nepieciešamības pamatojums, tirgus analīze, konkurentu novērtējums, preces vai pakalpojumu apraksts)

 

B.6.2. Projekta īstenošanas laika grafiks

 

B.6.3. Projekta finansēšanas apraksts (finanšu līdzekļu avoti, projekta vadībai nepieciešamie resursi)

 

B.7. Projekta īstenošanas vieta

Pilsēta  
Novads, pagasts  
Īstenošanas adrese  
Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:
Zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve, teritorijas labiekārtošana, uzstādītas stacionārās iekārtas u.c.)  
Būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kuras tiek pārbūvētas, ierīkotas vai atjaunotas u.c.  
Pārvietojamai tehnikai un citiem pamatlīdzekļiem norāda to atrašanās vietas kadastra numuru  

B.8. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Nr.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Ja pamatlīdzeklis papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no A.3.tabulas (ja attiecas)

Jauda, ražība, celtspēja (ietilpība/ mērvienība)

Jauda, ražība, celtspēja % pret aizstājamo vienību vai vienībām (ja piemērojams)

Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jābūt vismaz par 25 % lielākai jaudai, ražībai vai celtspējai)

Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem

Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu

Cits (programmnodrošinājums u. c.)

B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

mērvienība (m3/m2/gab/m/ kompl)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A, B, C, D)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1. Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes izmaksas, kopā

- - X - -

X

2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas

  - - - - - - - -    
  -     - -   - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, kopā

- - X - -

X

3. Būvmateriālu iegāde

  - - - - - - - -    
  - - - - -   - -    
  - - - - -   - -    

Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā

- - X - -

X

4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanas izmaksas

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Darbinieku produktivitātes kāpināšanas izmaksas, kopā

- - X - -

X

5. Sabiedrisko attiecību izmaksas

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Sabiedrisko attiecību izmaksas, kopā

- - X - -

X

6. Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kopā - - X - -

X

7. Vispārējās izmaksas

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Vispārējās izmaksas, kopā

- - X - -

X

KOPĀ

- - X - -

* Atbilstoši B.1. sadaļai

B.10. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas Summa, EUR

KOPĀ

 

B.11. Rēķinu priekšapmaksas pieprasījums (ja atbalsta pretendents ir biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija)

Projekta īstenošanai plānots iesniegt rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu

 

 

B.12. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

 

B.13. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts

 

B.14. Projektā izmantotā pamatizejviela un paredzētais gala produkts (aizpilda, ja pretendē uz atbalstu B darbībā)

Pamatizejviela (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētais lauksaimniecības produkts):
Produkta (-u) nosaukums (-i)  
KN grupa un KN kods līdz iespējamam detalizācijas līmenim  
Galaprodukts:  
Produkta (-u) nosaukums (-i)  

B.15. Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

Apraksts

 

C. FINANŠU INFORMĀCIJA (Par kopprojektu aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks. Šo sadaļu neaizpilda, ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība)

C.1. Ražošanas apjoms (sākot ar pēdējo noslēgto gadu un beidzot ar gadu pēc projekta īstenošanas)*

Pēdējais noslēgtais gads

0

Gads pēc projekta īstenošanas

0

* Ja pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisku darbību, ražošanas apjoma aprēķins jāiesniedz vismaz par diviem noslēgtajiem gadiem pēc projekta īstenošanas.

Nr.

Produkcija vai pakalpojuma veids

 

Mērvienība

Gads

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1

 

krājumi atlikumā

 

-

-

-

-

-

-

saražots

 

-

-

-

-

-

-

realizēts

 

-

-

-

-

-

-

Cena bez PVN

EUR/

-

-

-

-

-

-

Realizēts kopā

EUR

-

-

-

-

-

-

2

 

krājumi atlikumā

 

-

-

-

-

-

-

saražots

 

-

-

-

-

-

-

realizēts

 

-

-

-

-

-

-

Cena bez PVN

EUR/

-

-

-

-

-

-

Realizēts kopā

EUR

-

-

-

-

-

-

3

 

krājumi atlikumā

 

-

-

-

-

-

-

saražots

 

-

-

-

-

-

-

realizēts

 

-

-

-

-

-

-

Cena bez PVN

EUR/

-

-

-

-

-

-

Realizēts kopā

EUR

-

-

-

-

-

-

4

Pārējā realizētā produkcija un (vai) pakalpojumi kopā

Cena bez PVN

EUR

-

-

-

-

-

-

Pārējā realizētā produkcija un (vai) pakalpojumi kopā

EUR

-

-

-

-

-

-

Neto apgrozījums

EUR

-

-

-

-

-

-

C.2. Izmaksas (sākot ar pēdējo noslēgto gadu un beidzot ar gadu pēc projekta īstenošanas)*

Pēdējais noslēgtais gads

0

Gads pēc projekta īstenošanas

0

* Ja pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisku darbību, izmaksu aprēķins jāiesniedz vismaz par diviem noslēgtajiem gadiem pēc projekta īstenošanas.

C.2.1. Mainīgās un fiksētās izmaksas (par pēdējo noslēgto gadu un gadu pēc projekta īstenošanas)

Izmaksu veids

.gads

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

5.gads

Mainīgās izmaksas
   

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

-

-

Mainīgās izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-


Fiksētās izmaksas

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

  Darba alga

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

  Sociālās apdrošināšanas maksājumi

-

-

-

-

-

-

  Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)

-

-

-

-

-

-

  Elektrība

-

-

-

-

-

-

  Kurināmais

-

-

-

-

-

-

  Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts

-

-

-

-

-

-

  Noma

-

-

-

-

-

-

  Citas izmaksas

-

-

-

-

-

-

 

Fiksētās izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

 

Izmaksas kopā

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (projekta iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados, gadā pēc projekta īstenošanas)*

Pēdējais noslēgtais gads

0

Projekta iesniegšanas gads  
Gads pēc projekta īstenošanas

0

* Ja pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisku darbību, naudas plūsmas pārskats jāiesniedz vismaz par diviem noslēgtajiem gadiem pēc projekta īstenošanas.

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

Gads

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Mērvienība: EUR            

1

Naudas atlikums perioda sākumā

-

-

       

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ

-

-

       

3

I. Pamatdarbības naudas plūsma

-

-

       

4

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

       

5

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

       

6

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

       

7

Saņemtais PVN no pārdošanas (realizācijas)

-

-

       

8

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi

-

-

       

9

Ārkārtas ieņēmumi

-

-

       

10

 

-

-

       

11

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

-

-

       

12

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

-

-

       

13

Saņemtie procenti

-

-

       

14

Saņemtās dividendes

-

-

       

15

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības

-

-

       

16

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas

-

-

       

17

 

-

-

       

18

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

-

-

       

19

Saņemti aizņēmumi (kredīti)

-

-

       

20

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums

-

-

       

21

Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):

-

-

       

22

 

-

-

       

23

Izejošā naudas plūsma KOPĀ

-

-

       

24

I. Pamatdarbības naudas plūsma

-

-

       

25

Maksājumi piegādātājiem            

26

Izdevumi izejvielai (norādīt veidu)

-

-

       

27

Izdevumi izejvielai (norādīt veidu)

-

-

       

28

Izdevumi izejvielai (norādīt veidu)

-

-

       

29

Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai

-

-

       

30

Izdevumi komunāliem pakalpojumiem

-

-

       

31

Izdevumi degvielai un smērvielām

-

-

       

32

Izdevumi elektroenerģijai un kurināmajam

-

-

       

33

Izdevumi pakalpojumu apmaksai

-

-

       

34

Izdevumi remontam

-

-

       

35

Izdevumi transportam

-

-

       

36

Izdevumi apdrošināšanai un sertifikācijai

-

-

       

37

Administrācijas izdevumi

-

-

       

38

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi

-

-

       

39

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem preču vai pakalpojumu iepirkumiem pārskata periodā

-

-

       

40

Izdevumi darba algas maksājumiem

-

-

       

41

Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem

-

-

       

42

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis

-

-

       

43

Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis

-

-

       

44

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas

-

-

       

45

Projekta izmaksu pozīcijas            

46

Izmaksu pozīcijas bez PVN

-

-

       

47

PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā

-

-

       

48

Ārkārtas izdevumi

-

-

       

49

 

-

-

       

50

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

-

-

       

51

Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem

-

-

       

52

Izsniegtie aizdevumi citām personām

-

-

       

53

Projekta izmaksu pozīcijas            

54

Izmaksu pozīcijas bez PVN

-

-

       

55

Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai

-

-

       

56

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi

-

-

       

57

 

-

-

       

58

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

-

-

       

59

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai

-

-

       

60

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem

-

-

       

61

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem

-

-

       

62

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem

-

-

       

63

Izmaksātās dividendes

-

-

       

64

PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)

-

-

       

65

 

-

-

       

66

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1 + 2 - 23)

-

-

       

C.3.2. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrojiet izmaiņu iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un tā elektroniskā versija

oriģināli

     

2.

Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

     

3.

Ja attiecas uz pretendentu - uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem

oriģināls

     

4.

Ilgtermiņa nomas vai patapinājuma līgums (uzrāda oriģinālu), kas noslēgts vismaz uz 7 gadiem no projekta iesniegšanas dienas

kopija

     

5.

Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai tādu pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā (noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

kopija

     

6.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju - A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu - pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

     

Ja tiek īstenots kopprojekts

7.

Līgums starp kopprojekta dalībniekiem

kopija

     

Gadījumos, kad jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu1,2

8.

Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

kopijas

     

9.

Dokumentu, kas pierāda projektā plānoto preču vai pakalpojumu cenu pamatotību un atbilstību tirgus cenai

kopijas

     

Gadījumos, kad jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, - iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti1, 3

10.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

     

11.

Iepirkuma uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) publicēts uzaicinājums

izdruka

     

12.

Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopija

     

13.

IUB publicētie grozījumi

izdruka

     

14.

IUB publicētais gala lēmums

izdruka

     

15.

Vērtēšanas ziņojums

oriģināls

     

16.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti4

oriģināls/
kopijas

     

Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas un būves atjaunošanas projektiem

17.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana vai būves atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts (var iesniegt arī pirms projekta īstenošanas uzsākšanas)

kopija

     

18.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts3, 5

kopija

     

19.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāts atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem3, 5

kopija

     

20.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)3, 5

oriģināls

     

21.

Būvmateriālu iegādei - būvprojekts vai tā kopija un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)3, 5

oriģināls/
kopija

     

22.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi3, 5

kopija

     

23.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi6

kopija

     

Ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums

24.

Valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

     

25.

Biedru vai dibinātāju saraksts (ja tiek īstenots kopprojekts)

kopija

     

Ja pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

26.

Biedru saraksts (ja pretendents izvēlas rezultātu indikatoru "Biedru skaits")

kopija

     

Ja pretendents ir vietējā pašvaldība

27.

Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

oriģināls

     

Citi iesniegtie dokumenti

28.

         

Piezīmes.
1 Iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
2 Iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
3 Ja atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu, iesniedz kopā ar rēķina priekšapmaksas pieprasījumu un iepirkuma dokumentiem, kas saistīti ar būvniecības izmaksām.
4 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
5 Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
6 Var iesniegt deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 

Atbalsta pretendents
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr.590

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Atklātu projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
projekta iesniegums

Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība  
Vietējā rīcības grupa  
Pretendents  
Projekta iesniedzēja reģ. Nr./personas kods  
Klienta numurs  
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
Projekta īstenošanas vieta (adrese, pasta indekss)  
Projekta vadītājs  
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese  
Projekta nosaukums  
Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts

 

A.2. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, ja šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju.

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu par citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajiem investīciju pasākumiem, un šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju.  
 

A.2.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem

Nr.p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un projekta Nr. Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai) Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg) Attiecināmo izmaksu summa (EUR) Publiskais finansējums (EUR) Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Aktivitātes darbības un to ieguldījums LAP mērķa virzienos

Darbība

Mērķa virziens

A - Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību

6B*

 
B - Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana

6B*

 

* Eiropas Savienības lauku attīstības prioritāte "Sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos"

B.2. Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

Projekta īstenošana sekmē mērķu sasniegšanu saistībā ar klimata pārmaiņām

 

 

B.2.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, aprakstīt, kādā veidā

 

B.3. Projekta īstenošanas radītie jauninājumi

Vai projekta īstenošana ieviesīs jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā?

 

 

B.3.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, aprakstīt, kādus jauninājumus

 

B.4. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji*

Nr.p.k

Rezultātu indikatori - atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā minētie sasniedzamie rādītāji

Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas, apraksts (ja nepieciešams)

Mērvienība

Vērtība

* Rādītājus atbalsta pretendents sasniedz ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas.

B.5. Projekta mērķis:

 

B.6. Projekta apraksts

B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums (tostarp aktivitāšu, investīciju apraksts un nepieciešamības pamatojums, tā ilgtspējas apraksts)

 

B.6.2. Projekta īstenošanas laika grafiks

 

B.6.3. Projekta finansēšanas apraksts (finanšu līdzekļu avoti, projekta vadībai nepieciešamie resursi)

 

B.7. Projekta īstenošanas vieta

Pilsēta  
Novads, pagasts  
Īstenošanas adrese  
Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:
Zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve, teritorijas labiekārtošana, uzstādītas stacionārās iekārtas u.c.)  
Būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kuras tiek pārbūvētas, ierīkotas vai atjaunotas u.c.  
Pārvietojamai tehnikai un citiem pamatlīdzekļiem norāda to atrašanās vietas kadastra numuru  

B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

mērvienība (m3/m2/gab/m/ kompl)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A, B)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1. Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana

  - - - - -   - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Pamatlīdzekļu iegādes, uzstādīšanas izmaksas, kopā

- - X - -

X

2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas

  - - - - - - - -    
  - - - - -   - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas, kopā

- - X - -

X

3. Būvmateriālu iegāde

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā

- - X - -

X

4. Teritorijas labiekārtošana

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Izmaksas teritorijas labiekārtošanai, kopā

- - X - -

X

5. Mācību izmaksas

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Mācību izmaksas, kopā

- - X - -

X

6. Sabiedrisko attiecību izmaksas, kas nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Sabiedrisko attiecību izmaksas, kopā

- - X - -

X

7. Vispārējās izmaksas

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Vispārējās izmaksas, kopā

- - X - -

X

KOPĀ (1. līdz 7. sadaļas izmaksas)

- - X - -

X

8. Personāla atalgojuma un darbības nodrošināšanas izmaksas

  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    
  - - - - - - - -    

Personāla atalgojuma un darbības nodrošināšanas izmaksas, kopā

- - X - -

X

KOPĀ

- - X - -

* Atbilstoši B.1. sadaļai

B.9. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas Summa, EUR

KOPĀ

 

B.10. Rēķinu priekšapmaksas pieprasījums (ja atbalsta pretendents ir biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija)

Projekta īstenošanai plānots iesniegt rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu

 

 

B.11. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

 

B.12. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts

 

B.13. Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

Apraksts

 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un tā elektroniskā versija

oriģināli

     

2.

Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

     

3.

Ja attiecas uz pretendentu - uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem

oriģināls

     

4.

Ilgtermiņa nomas vai patapinājuma līgums (uzrāda oriģinālu), kas noslēgts vismaz uz 7 gadiem no projekta iesniegšanas dienas

kopija

     

5.

Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai tādu pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā (noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

kopija

     

6.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju - A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu - pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

     

Gadījumos, kad jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu1, 2

7.

Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

kopijas

     

8.

Dokumentu, kas pierāda projektā plānoto preču vai pakalpojumu cenu pamatotību un atbilstību tirgus cenai

kopijas

     

Gadījumos, kad jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, - iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti1, 3

9.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

     

10.

Iepirkuma uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) publicēts uzaicinājums

izdruka

     

11.

Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopija

     

12.

IUB publicētie grozījumi

izdruka

     

13.

IUB publicētais gala lēmums

izdruka

     

14.

Vērtēšanas ziņojums

oriģināls

     

15.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti4

oriģināls/
kopijas

     

Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas un būves atjaunošanas projektiem

16.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana, būves restaurācija vai būves atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts (var iesniegt arī pirms projekta īstenošanas uzsākšanas)

kopija

     

17.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts3, 5

kopija

     

18.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāts atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem3, 5

kopija

     

19.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)3, 5

oriģināls

     

20.

Būvmateriālu iegādei - būvprojekts vai tā kopija un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)3, 5

oriģināls/
kopija

     

21.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi3, 5

kopija

     

22.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi6

kopija

     

Ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums

23.

Valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

     

Ja pretendents ir vietējā pašvaldība

24.

Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

oriģināls

     

Citi iesniegtie dokumenti

25.

Ja projektā tiek radīts jauns pakalpojums vai attīstīts esošs pakalpojums - dokuments, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā

oriģināls

     

26.

         

Piezīmes.
1 Iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
2 Iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
3 Ja atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu, iesniedz kopā ar rēķina priekšapmaksas pieprasījumu un iepirkuma dokumentiem, kas saistīti ar būvniecības izmaksām.
4 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
5 Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
6 Var iesniegt deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 

Atbalsta pretendents
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 13.oktobra
noteikumiem Nr. 590

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums:  
Atbalsta saņēmējs - vārds, uzvārds/nosaukums:  
LAD klienta numurs:  
Pārskata iesniegšanas gads:  

2. DARBASPĒKS

Radīto darba vietu skaits pārskata periodā (norāda normālā darba laika ekvivalentu):

vīrieši

 

sievietes

 

kopā

 

t. sk. jaunāki par 25 gadiem

 
Saglabāto darba vietu skaits pārskata periodā (norāda normālā darba laika ekvivalentu):  

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI (kopprojektam norāda, uz kuru kopprojekta dalībnieku attiecas atbilstošais rādītājs)

Rādītāju apraksts*

Rādītāja mērvienība

Gads

Vērtība

   

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas**
20____. gads

 

20____. gads

 
   

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas**
20____. gads

 

20____. gads

 
   

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas**
20____. gads

 

20____. gads

 
* Norāda to rādītāju, kas izvēlēts projekta iesnieguma B.4.tabulā.
** Neattiecas uz atbalsta saņēmēju, kas uzsāk saimniecisko darbību.

4. AR TŪRISMA JOMAS POPULARIZĒŠANU SAISTĪTAS INSTITŪCIJAS TĪMEKĻVIETNE, KURĀ ATBALSTA SAŅĒMĒJS IR IEKĻAUTS KĀ TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS (ja projektā ir izveidota jauna tūrisma mītne):

  "

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 515Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 13.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 12.08.2016. OP numurs: 2016/155.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
284103
13.08.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)