Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 511

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1516 "Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta septiņpadsmitās daļas 1., 2. un
3. punktu un 39.1 panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1516 "Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 7. punkta ievaddaļā vārdus "aģentūras uzturētas".

2. Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. Vienotās pašvaldību sistēmas vienoto darba vietu (pieejama tīmekļa vietnē http://visvaris.lv);".

3. Aizstāt 8.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "21. punktā" ar skaitli un vārdu "20. punktā".

4. Aizstāt 11.4. apakšpunktā skaitļus un vārdus "39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "8.2 panta piektās daļas 3. punktā vai 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā".

5. Papildināt 19.1. apakšpunktu aiz vārdiem "informāciju par" ar vārdiem "Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu".

6. Izteikt 19.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.2. šo noteikumu 19.1.1., 19.1.3. un 19.1.5. apakšpunktā minēto personu valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu vai kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli;".

7. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto daļu, no reģistriem pieprasa informāciju par Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu:

19.2.1. pretendentu;

19.2.2. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

19.2.3. personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām."

8. Svītrot 20.2.1. apakšpunktā vārdus "(tai skaitā bankrota)".

9. Svītrot 20.2.2. apakšpunktā vārdu "(pārtraukšanu)".

10. Izteikt 24.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1.1. ja pārbaudāmā persona ir juridiskā persona - pēc reģistrācijas numura iegūst ziņas par to fizisko personu vārdiem, uzvārdiem un personas kodiem (ja personai nav personas koda, - ziņas par dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), kuras saistītas ar pārbaudāmo personu (pārbaudāmās personas valdes vai padomes locekļi, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi, kā arī personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pārbaudāmās personas darbībās, kas saistītas ar filiāli);".

11. Svītrot 24.1.2. apakšpunktā vārdus "(tai skaitā bankrota)" un vārdu "(pārtraukšanu)".

12. Aizstāt VI nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi".

13. Papildināt noteikumus ar 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Šo noteikumu 19.1.2. un 24.1.1. apakšpunktā minētā kandidāta vai pretendenta pārstāvēttiesīgo personu pārbaude, kā arī ziņu iegūšana, pamatojoties uz personas dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi (personām, kurām nav personas koda), e-izziņu sistēmā tiek nodrošināta ne vēlāk kā ar 2016. gada 15. augustu."

14. Aizstāt 1. pielikumā tekstu "Uzņēmumu reģistrā ir šādi dati par pārbaudāmās personas maksātnespējas (t. sk. bankrota) procesiem: <Juridiskajām personām: par likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību>" ar tekstu "Uzņēmumu reģistrā ir šādi dati par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesiem: <Juridiskajām personām: par likvidācijas procesu vai apturētu saimniecisko darbību>".

15. Aizstāt 2. pielikumā tekstu "Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmās personas maksātnespējas (t. sk. bankrota) procesiem: <Juridiskajām personām: par likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību>" ar tekstu "Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesiem: <Juridiskajām personām: par likvidācijas procesu vai apturētu saimniecisko darbību>".

16. Izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1516

E-izziņu vajadzībām Sodu reģistrā pārbaudāmo tiesību normu saraksts

Nr.
p. k.
Personas dalības veids iepirkumā Tiesību akts Tiesību akta norma Pārbaudes periods mēnešos
1. Pretendents, kandidāts, personālsabiedrības biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) vai persona, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām Krimināllikums Terorisms 36
Terorisma finansēšana
Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
Noziedzīga organizācija
Cilvēku tirdzniecība
Krāpšana
Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
Apdrošināšanas krāpšana
Piesavināšanās
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
Neatļauta labumu pieņemšana
Komerciālā uzpirkšana
Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
Personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana
Kukuļņemšana
Kukuļa piesavināšanās
Starpniecība kukuļošanā
Kukuļdošana
Tirgošanās ar ietekmi
Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana
Prettiesiska labuma došana
Konkurences likums Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;

2) ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;

3) tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;

4) noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums neattiecas uz konkrēto darījumu;

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumu, ja konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci;

6) nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus;

7) darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū,

ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome

12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss Ārzemnieka nodarbināšanas aizlieguma pārkāpšana 36
Vienlaikus konstatēti pārkāpumi par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā, par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas un par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem (iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu) neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 12
2. Apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības Konkurences likums Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;

2) ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;

3) tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;

4) noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums neattiecas uz konkrēto darījumu;

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumu, ja konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci;

6) nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus;

7) darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū,

ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome

12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss Ārzemnieka nodarbināšanas aizlieguma pārkāpšana 36
Vienlaikus konstatēti pārkāpumi par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā, par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas un par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem (iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu) neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 12
Krimināllikums Personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana 36
3. Kandidāta, pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) vai personas, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu, pretendentu, personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām darbībās, kas saistītas ar filiāli Krimināllikums Terorisms 36"
Terorisma finansēšana
Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
Noziedzīga organizācija

Cilvēku tirdzniecība

Krāpšana
Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
Apdrošināšanas krāpšana
Piesavināšanās
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
Neatļauta labumu pieņemšana
Komerciālā uzpirkšana
Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
Kukuļņemšana
Kukuļa piesavināšanās
Starpniecība kukuļošanā
Kukuļdošana
Tirgošanās ar ietekmi
Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana
Prettiesiska labuma došana

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1516 "Publisko iepirkumu elektronisko .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 511Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 12.08.2016.Zaudē spēku: 01.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 11.08.2016. OP numurs: 2016/154.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
284069
12.08.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)