Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 497

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4. panta 1.1 daļu, trešo un piekto daļu, 5. panta pirmo daļu,
6. panta pirmo daļu, 38.1 panta ceturto daļu un 47. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 25. nr.; 2013, 208. nr.; 2013, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. gadījumus, kuros valsts kustamās mantas atsavināšanu var ierosināt, nenoskaidrojot publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas;".

2. Aizstāt 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā vārdus "Valsts zemes dienesta kadastra izziņa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tipveida kadastra informācija" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. atsavināšanas ierosinājumu iesniegusi persona, kura nav tiesīga ierosināt atsavināšanu;".

4. Izteikt 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. atsavināšanas ierosinājumu iesniegusi persona, kura ir norādīta likuma 4. panta ceturtās daļas 3., 4. un 9. punktā, bet neviena no zemesgrāmatā ierakstītajām ēkām (būvēm) dabā neeksistē."

5. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas sabiedrībā, aģentūrā vai pie attiecīgās atvasinātās publiskās personas, kā arī šo noteikumu 4., 5. un 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas, ņemot vērā šo noteikumu 8. punktā minētos nosacījumus:

11.1. sabiedrība pieņem lēmumu par valstij piederoša apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai;

11.2. sabiedrība noteiktā kārtībā sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (izņemot šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētos gadījumus);

11.3. sabiedrība atsaka izskatīt valsts nekustamā īpašuma, tai skaitā apbūvēta zemesgabala, atsavināšanas ierosinājumu šo noteikumu 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7. apakšpunktā minētajos gadījumos;

11.4. aģentūra noteiktā kārtībā sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par aģentūras valdījumā esošas valsts dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai vai nodošanu pašvaldības īpašumā;

11.5. aģentūra atsaka izskatīt aģentūras valdījumā esošas valsts dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu šo noteikumu 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7. apakšpunktā minētajos gadījumos;

11.6. ministrija noteiktā kārtībā sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, ja valsts nekustamais īpašums ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju īstenošanai;

11.7. atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu."

6. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja saņemts atsavināšanas ierosinājums un valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai ir nepieciešama tikai daļa no publiskas personas nekustamā īpašuma, šo noteikumu 11. punktā minētās darbības veic pēc nekustamā īpašuma sadalīšanas."

7. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja valsts nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldībai valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, Ministru kabineta rīkojuma projektu par tā nodošanu attiecīgās pašvaldības īpašumā un atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, ja atsavināšanas ierosinājumu iesniedzis atsavināšanas ierosinātājs, sagatavo un iesniedz attiecīgā valsts nekustamā īpašuma valdītājs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju."

8. Aizstāt 16. punktā vārdus "attiecīgā pašvaldības dome" ar vārdiem "attiecīgā atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija".

9. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Kārtība, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai nevajadzīgās valsts kustamās mantas, gadījumi, kuros valsts kustamās mantas atsavināšanu var ierosināt, nenoskaidrojot publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai nevajadzīgās valsts kustamās mantas, mantas turētāja maiņas kārtība un kārtība, kādā ministrija dod atļauju atsavināt valsts kustamo mantu, ņemot vērā mantas veidu un vērtību".

10. Aizstāt 17. punkta ievaddaļā vārdus "pārraudzībā vai pārziņā" ar vārdiem "vai pārraudzībā".

11. Papildināt 17.1. apakšpunktu aiz vārdiem "militāra rakstura" ar vārdiem "stratēģiskas nozīmes vai ar valsts drošību saistīta".

12. Papildināt noteikumus ar 18.3., 18.4. un 18.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. valsts kustamo mantu, kas iegūta, īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu, un kuru pēc pēcuzraudzības perioda paredzēts nodot attiecīgajā projektā iesaistītajam sadarbības partnerim, kas ir publiska persona vai tās padotības iestāde;

18.4. valsts kustamo mantu, kas atzīta par nepieciešamu nacionālā krājuma papildināšanai, ja to nodod publiskam muzejam;

18.5. valsts kustamo mantu, to mainot vai nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu."

13. Svītrot 19. punktu.

14. Izteikt 20. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Ministrija organizē tās padotībā esošo iestāžu vajadzības noskaidrošanu pēc ministrijas, tās padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā esošās nevajadzīgās valsts kustamās mantas, un ministrija, tās padotībā esošā iestāde vai kapitālsabiedrība nodod šo mantu bez atlīdzības ministrijas padotībā esošajām iestādēm šādā kārtībā:".

15. Izteikt 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Ja uz ministrijas, tās padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā esošo nevajadzīgo valsts kustamo mantu nav pieteikusies neviena ministrijas padotībā esoša iestāde, lai noskaidrotu citu valsts iestāžu un atvasinātu publisku personu, to iestāžu, sabiedriskā labuma organizāciju vajadzību pēc ministrijas, tās padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā esošās nevajadzīgās valsts kustamās mantas (tai skaitā valsts dzīvās kustamās mantas), ministrija, tās padotībā esoša iestāde vai kapitālsabiedrība informāciju par nevajadzīgo valsts kustamo mantu, norādot tās apjomu, bilances vērtību, tehnisko stāvokli un tehnisko aprakstu atkarībā no mantas veida, bez maksas publicē sabiedrības mājaslapā internetā.

22. Valsts iestādes, atvasinātas publiskas personas, to iestādes, sabiedriskā labuma organizācijas, kurām attiecīgā valsts kustamā manta ir nepieciešama, divu nedēļu laikā pēc informācijas par nevajadzīgo valsts kustamo mantu publicēšanas sabiedrības mājaslapā internetā, bet attiecībā uz valsts dzīvo kustamo mantu piecu darbdienu laikā piesakās uz ministrijai, tās padotības iestādei vai kapitālsabiedrībai nevajadzīgo valsts kustamo mantu, izdarot attiecīgu atzīmi sabiedrības mājaslapā internetā, un par to papildus rakstiski informē ministriju, tās padotībā esošo iestādi vai kapitālsabiedrību, kura sabiedrības mājaslapā internetā publicējusi attiecīgo informāciju."

16. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Sabiedriskā labuma organizācija, piesakoties uz ministrijai, tās padotības iestādei vai kapitālsabiedrībai nevajadzīgo valsts kustamo mantu, papildus norāda dāvinājuma (ziedojuma) apmēru, kas attiecīgajā kalendāra gadā saņemts no publiskas personas."

17. Aizstāt 23.1. apakšpunktā vārdus "ja pirmā ir pieteikusies atvasināta publiska persona vai tās iestāde" ar vārdiem "ja pirmā ir pieteikusies atvasināta publiska persona, tās iestāde vai sabiedriskā labuma organizācija".

18. Papildināt noteikumus ar 23.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu nav pieteikusies neviena atvasināta publiska persona vai tās iestāde, to, izvērtējot lietderības apsvērumus un nosakot mantas nosacīto cenu, var nodot sabiedriskā labuma organizācijai tās tiešo uzdevumu nodrošināšanai. Ja mantu vienlaikus (atzīme sabiedrības mājaslapā izdarīta vienā datumā un laikā) pieprasa vairākas sabiedriskā labuma organizācijas un tiek lemts par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai, jautājumu par mantas nodošanu atrisina pēc izlozes principa."

19. Papildināt noteikumus ar 23.1, 23.2 un 23.3 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja valsts kustamā manta tiek nodota bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, tad ministrija, tās padotībā esošā iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā ir attiecīgā valsts kustamā manta, 10 darbdienu laikā pēc nevajadzīgās valsts kustamās mantas atsavināšanas publicē sabiedrības mājaslapā šādu informāciju:

23.1 1. publikācijas datums;

23.1 2. sabiedriskā labuma organizācijas nosaukums;

23.1 3. sabiedriskā labuma organizācijas reģistrācijas numurs;

23.1 4. sabiedriskā labuma organizācijai nodotās valsts kustamās mantas veids;

23.1 5. sabiedriskā labuma organizācijai nodotās valsts kustamās mantas nodošanas mērķis;

23.1 6. sabiedriskā labuma organizācijai nodotās valsts kustamās mantas nosacītā cena.

23.2 Šo noteikumu 23.1 punktā minēto informāciju sabiedrības mājaslapā glabā 12 mēnešus pēc attiecīgās informācijas publicēšanas dienas.

23.3 Ja valsts kustamā manta, kas nodota bez atlīdzības, tiek izmantota saimnieciskai darbībai, piemērojot kustamās mantas vērtības atlaidi, kas kvalificējama kā valsts atbalsts, ievēro komercdarbības atbalsta nosacījumus."

20. Svītrot 24. punktā vārdus "sabiedriskā labuma organizācijai, kā arī".

21. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja šo noteikumu 22. punktā noteiktajā termiņā neviena valsts iestāde, atvasināta publiska persona, tās iestāde vai sabiedriskā labuma organizācija nepiesakās uz ministrijas, tās padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā esošu nevajadzīgo valsts kustamo mantu, tās atsavināšana notiek saskaņā ar likumu."

22. Svītrot 29. punktu.

23. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja maiņas līgumā paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par Publisko iepirkumu likumā paredzamo līgumcenu robežvērtību, no kuras jāpiemēro likums, piedāvājumu publiskas personas kustamas mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas publiskas personas kustamo mantu, tai skaitā pretendentus, izvēlas Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā."

24. Svītrot 31. punktu.

25. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Ja maiņas līgumā paredzamā līgumcena ir mazāka par šo noteikumu 30. punktā noteikto, publiska persona vai tās iestāde savā mājaslapā internetā:

32.1. publicē paziņojumu par plānoto līgumu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par septiņām dienām no paziņojuma publicēšanas dienas;

32.2. ne vēlāk kā piecas dienas pēc maiņas līguma noslēgšanas publicē informāciju par noslēgto maiņas līgumu."

26. Aizstāt 37. punktā vārdus "nekustamās mantas" ar vārdiem "nekustamā īpašuma".

27. Papildināt noteikumus ar 47., 48. un 49. punktu šādā redakcijā:

"47. Šo noteikumu 23.1 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. decembrī.

48. Sabiedrība līdz 2016. gada 30. novembrim izstrādā un ievieš programmnodrošinājumu, lai sabiedrības mājaslapā varētu publicēt šo noteikumu 23.1 punktā minēto informāciju.

49. Ministrija, tās padotībā esoša iestāde vai kapitālsabiedrība līdz 2016. gada 31. decembrim publicē sabiedrības mājaslapā informāciju par valsts kustamo mantu, kuru tā līdz 2016. gada 30. novembrim nodevusi sabiedriskā labuma organizācijai atbilstoši šo noteikumu 23.3. apakšpunktam."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 497Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 05.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 04.08.2016. OP numurs: 2016/149.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283946
05.08.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)