Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/14

Carnikavā 2016.gada 22.jūnijā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2016.gada 22.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.12, 13.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 3.panta pirmo daļu,
1.4, 1.5, 1.6 daļu, 5.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2015.gada 14.oktobra lēmumu (protokols Nr.20, 1.§)) (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt Noteikumu 2.punktā skaitļus "57 000" ar skaitļiem "56 915" un skaitļus "107 000" ar skaitļiem "106 715".

1.2. Aizstāt Noteikumu 2.1.apakšpunktā vārdus "viena dzīvokļa mājām" ar vārdiem "viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām".

1.3. Aizstāt Noteikumu 2.1 punktā skaitļus "57 000" ar skaitļiem "56 915" un skaitļus "107 000" ar skaitļiem "106 715".

1.4. Aizstāt Noteikumu 2.3 punktā skaitļus un vārdus "2.1 un 2.2" ar skaitļiem un vārdiem "2.1., 2.2., 17.2 un 17.3".

1.5. Papildināt Noteikumus ar 17.1 , 17.2 un 17.3 punktiem šādā redakcijā:

"17.1 Tiesības saņemt atvieglojumus, ievērojot Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā - 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām), izņemot par ēkas (ēku) daļu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

17.2 Nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz 2017.gada 1.janvāri un iesniegumu atvieglojumu saņemšanai iesniedzis Noteikumu 26.punktā minētajā kārtībā līdz 1.februārim, Noteikumu 17.1 punktā minētie atvieglojumi tiek piemēroti ar 2017.gada 1.janvāri.

17.3 Nodokļu maksātājam, kurš deklarē dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā pēc 2017.gada 1.janvāra, Noteikumu 17.1 punktā minētie atvieglojumi tiek piemēroti, sākot ar nākamo mēnesi pēc deklarēšanās un iesnieguma saņemšanas pašvaldībā."

1.6. Papildināt Noteikumu 21.punktu aiz skaitļa un pieturzīmēm "17.," ar skaitli un pieturzīmēm "17.1".

1.7. Papildināt Noteikumu 22.punktu aiz vārdiem "pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles" ar pieturzīmi, vārdiem un skaitļiem ", izņemot Noteikumu 17.1 punktā paredzētajā gadījumā.".

1.8. Izslēgt Noteikumu 23.3.apakšpunktu.

1.9. Papildināt Noteikumu 25.punktu aiz skaitļa un pieturzīmēm "17.," ar skaitli un pieturzīmēm "17.1,".

1.10. Aizstāt Noteikumu 26.punktā skaitli, pieturzīmi un vārdu "31.martam" ar skaitli, pieturzīmi un vārdu "1.februārim".

1.11. Aizstāt Noteikumu 32.punktā vārdu "Noteikumos" ar vārdiem, skaitļiem un pieturzīmēm "Noteikumu 17., 18., 19. un 20.punktā".

1.12. Papildināt Noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Gadījumā, kad atvieglojumi piešķirti saskaņā ar Noteikumu 17.1 punktu, tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo mēnesi, ja nodokļu maksātājs izdeklarē savu dzīvesvietu no sava nekustamā īpašuma. Pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu."

1.13. Izteikt Noteikumu pielikumu "Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" šādā redakcijā:

"Pielikums
Carnikavas novada domes
2015.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/12
"Par nekustamā īpašuma nodokli
un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Carnikavas novadā
"

IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu

   

(dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums)

 
 
(datums)

Carnikavas novada domei

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:

Vārds, uzvārds     , personas kods  
Deklarētās dzīvesvietas adrese    

Ziņas par vienu nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese  

Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu , atzīmēt atbilstošo ar X):

 īpašnieks deklarēts Carnikavas novadā savā īpašumā

pirmās grupas invalīds

vientuļš otrās grupas invalīds, kuram nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku - laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku

nestrādājošs vientuļš pensionārs, kuram nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku - laulātā, pirmās pakāpes lejupējo radinieku

personām par zemi, (vai tās daļu), kura saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" atrodas dabas parka "Piejūra" funkcionālās zonās: dabas lieguma zonā un dabas parka zonā

juridiska vai fiziska persona, kura iepriekšējā gadā, veicot saimniecisko darbību, radījusi ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas, vienlaicīgi saglabājot esošās (lūdzu, pasvītrot atbilstošo)

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks

Iesniegumam, atbilstoši Noteikumu 4. nodaļai, pievienoju šādus dokumentus: (lūdzu, atzīmēt atbilstošo ar X un norādīt ziņas)

invalīda apliecību (kopija), izdota ________________, derīga ___________________

pensionāra apliecību (kopija), izdota _________________, derīga ________________

uzņēmuma reģistrācijas apliecību (kopija)_____________________________________

dokumentu, kas apliecina jaunu darba vietu izveidošanu_________________________

 

Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas

____________________________________
(paraksts)

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās

____________________________________
(paraksts)

 

/Aizpilda Domes Teritorijas plānotājs/

Ziņas par nekustamā īpašuma atrašanos dabas parka "Piejūra" teritorijā

Nekustamā īpašuma adrese      
Kadastra numurs     , platība  
Dabas parka "Piejūra" teritorijā      
Informāciju apliecinu: Teritorijas plānotājs:  
  /paraksts/   Datums:  
 

Slēdziens par atvieglojumu piemērošanu:

Nekustamā īpašuma nodokļa inspektore  

Datums __________________________".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Carnikavā 2016.gada 22.jūnijā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2016/14 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3) punktu, kurā noteikts, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktos gadījumos pašvaldības var izdod saistošos noteikumus, lemt par nodokļu likmēm un atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Saistošie noteikumi paredz ieviest jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kam tiks dota iespēja saņemt nodokļa atvieglojumus.

2.

Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās objektīvās grūtības atsevišķām iedzīvotāju kategorijām savlaicīgi un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, ir nepieciešams sniegt atbalstu un papildināt tās nodokļa maksātāju kategorijas, kurām šādi atvieglojumi piešķirami. Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām paredzētas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar līdz šim spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt jaunu nodokļa maksātāju kategoriju, kam tiks dota iespēja saņemt nodokļa atvieglojumus.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par 175 000 EUR, bet tas kompensēsies ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielināšanos.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1.Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums - ir nodokļa maksātāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā īpašumā.

4.2.Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrības mērķgrupu - nodokļa maksātājus, kuriem atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiek piemēroti nodokļa atvieglojumi.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 "Par nekustamā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2016/14Pieņemts: 22.06.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Carnikavas novada vēstis, 243, 27.07.2016.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
283868
01.01.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)