Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 440

Rīgā 2016. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 33 17. §)
Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem
Izdoti saskaņā ar Tabakas izstrādājumu,
augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču
un to šķidrumu aprites likuma
5. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. informācijas apjomu, kas sniedzama par tirgū laistajiem tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem un augu smēķēšanas produktiem;

1.2. informācijas apjomu, kas sniedzama par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem un jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, kurus plānots laist tirgū vai kuriem tiek mainīts sastāvs;

1.3. kārtību, kādā tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu un jaunieviestu tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji sniedz informāciju Veselības inspekcijai;

1.4. kārtību, kādā Veselības inspekcija uzglabā, apstrādā, analizē un publicē no tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu un jaunieviestu tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem saņemto informāciju.

2. Par šajos noteikumos minētās informācijas savlaicīgu un precīzu sniegšanu ir atbildīgs attiecīgā izstrādājuma ražotājs, ja tas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā. Ja attiecīgā izstrādājuma ražotājs veic komercdarbību ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas un attiecīgā izstrādājuma importētājs veic komercdarbību Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā, par pieprasītās informācijas sniegšanu ir atbildīgs attiecīgā izstrādājuma importētājs. Ja attiecīgā izstrādājuma ražotājs un importētājs komercdarbību veic ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, par šajos noteikumos minētās informācijas sniegšanu atbildīgs ražotājs un importētājs.

II. Par tabakas izstrādājumiem sniedzamā informācija

3. Tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji Veselības inspekcijai par katru tabakas izstrādājuma zīmolu un veidu iesniedz šādu informāciju:

3.1. sarakstu, kurā norādītas visas tabakas izstrādājuma ražošanā izmantotās sastāvdaļas un to daudzums atbilstoši katras tabakas izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas svaram dilstošā secībā. Par sarakstā norādītajām sastāvdaļām papildus iesniedzama šāda informācija:

3.1.1. paziņojums, kurā izklāstīti iemesli sastāvdaļu iekļaušanai tabakas izstrādājumā;

3.1.2. sastāvdaļu statuss, tostarp informācija par to, vai sastāvdaļas ir reģistrētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu Nr. 793/93 un Komisijas Regulu Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, kā arī to klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2006;

3.1.3. toksikoloģiskie dati par sastāvdaļām dedzinātā vai nededzinātā veidā, jo īpaši norādot to ietekmi uz patērētāju veselību un ņemot vērā visas to atkarību izraisošās īpašības;

3.2. attiecībā uz cigaretēm un tinamo tabaku – tehnisku dokumentu, kurā ir ietverts vispārējs izmantoto piedevu un to īpašību izklāsts;

3.3. darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda emisiju līmeņus;

3.4. informāciju par tādām emisijām, kas nav darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda emisijas, un to līmeņiem, ja šāda informācija ir pieejama, kā arī izmantotajām šādu emisiju mērīšanas metodēm.

4. Papildus šo noteikumu 3. punktā minētajai informācijai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji Veselības inspekcijai sniedz:

4.1. pieejamos pētījumus par tirgus izpēti un izvēlēm dažādās patērētāju grupās, tai skaitā jauniešu un regulāru smēķētāju vidū, attiecībā uz sastāvdaļām un emisijām;

4.2. jebkādus tirgus izpētes kopsavilkumus, kas veikti pirms jaunu tabakas izstrādājumu tirdzniecības uzsākšanas.

5. Tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji katru gadu informē Veselības inspekciju par pārdošanas apjomiem iepriekšējā gadā, norādot tos par katru tabakas izstrādājuma zīmolu un veidu (gabalos vai kilogramos).

6. Ik reizi, kad tabakas izstrādājuma sastāvs tiek mainīts tā, ka tas var ietekmēt šo noteikumu 3. un 4. punktā minēto informāciju, tabakas izstrādājuma ražotāji un importētāji par to informē Veselības inspekciju.

7. Šo noteikumu 3. un 4. punktā minēto informāciju iesniedz pirms jauna tabakas izstrādājuma laišanas tirgū, kā arī pirms tāda tabakas izstrādājuma laišanas tirgū, kura sastāvs ir mainīts.

8. Ražotāji un importētāji, iesniedzot šo noteikumu 3. un 4. punktā minēto informāciju, norāda, kuru informāciju tie uzskata par komercnoslēpumu vai citādi konfidenciālu informāciju, un pēc Veselības inspekcijas pieprasījuma pienācīgi pamato savus apgalvojumus.

9. Veselības inspekcijai ir tiesības pieprasīt ražotājiem vai importētājiem veikt pētījumus, lai novērtētu tabakas izstrādājumā iekļauto sastāvdaļu iedarbību uz veselību, ņemot vērā to toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.

III. Pastiprinātas ziņošanas pienākums par cigaretēm un tinamo tabaku

10. Cigarešu un tinamās tabakas ražotāji un importētāji par cigaretēm un tinamo tabaku, kuru sastāvā ir šo noteikumu 1. pielikumā minētās piedevas, veic salīdzinošos pētījumus par katru piedevu. Šajos pētījumos pārbauda:

10.1. vai piedeva attiecīgos izstrādājumus padara toksiskus vai palielina to spēju izraisīt atkarību un vai tā rezultātā ievērojami vai izmērāmi palielinās attiecīgo izstrādājumu toksicitāte vai spēja izraisīt atkarību;

10.2. vai piedeva rada raksturīgu aromātu;

10.3. vai piedeva sekmē nikotīna ieelpošanu vai uzņemšanu organismā;

10.4. vai piedeva izraisa tādu vielu rašanos, kam piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvai sistēmai toksiskas īpašības un kuras, sasniedzot noteiktu daudzumu, ievērojami vai izmērāmi palielina attiecīgā izstrādājuma kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvai sistēmai toksiskas īpašības.

11. Šo noteikumu 10. punktā minētajos pētījumos ņem vērā, kādam nolūkam attiecīgais izstrādājums ir paredzēts, un pārbauda emisijas, kas rodas sadegšanas procesā, kurā ir iesaistīta attiecīgā piedeva, kā arī pārbauda piedevas mijiedarbību ar citām attiecīgajā izstrādājumā esošajām sastāvdaļām.

12. Ražotāji vai importētāji, kas cigaretēs vai tinamajā tabakā izmanto vienu un to pašu šo noteikumu 1. pielikumā minēto piedevu, var veikt kopīgu pētījumu, ja attiecīgā piedeva tiek izmantota salīdzināmā izstrādājuma sastāvā.

13. Ražotāji vai importētāji sagatavo ziņojumu par veikto salīdzinošo pētījumu rezultātiem. Ziņojumā ietver kopsavilkumu, kā arī salīdzinošo pārskatu, kurā apkopota pieejamā zinātniskā literatūra par minēto piedevu un apkopoti veikto pētījumu dati par piedevas ietekmi.

14. Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc dienas, kad attiecīgā piedeva ir iekļauta šo noteikumu 1. pielikumā ietvertajā sarakstā, ražotāji vai importētāji šo noteikumu 13. punktā minēto ziņojumu iesniedz Eiropas Komisijā un tā kopiju – Veselības inspekcijā. Veselības inspekcija var ražotājiem vai importētājiem pieprasīt ziņojumā iekļaut papildu informāciju par attiecīgo piedevu.

15. Veselības inspekcija var pieprasīt zinātniskajai iestādei veikt šo noteikumu 13. punktā minētā ziņojuma salīdzinošo izvērtēšanu, it īpaši attiecībā uz tā pilnīgumu, metodoloģiju un secinājumiem. Par izvērtējumu ražotāji un importētāji veic samaksu attiecīgajai zinātniskajai iestādei.

16. Ražotāji un importētāji, iesniedzot Veselības inspekcijai šo noteikumu 13. punktā minēto ziņojumu, norāda, kura ziņojumā iekļautā informācija uzskatāma par komercnoslēpumu.

17. No šajos noteikumos noteiktā pienākuma veikt salīdzinošus pētījumus un sagatavot ziņojumu ar šo pētījumu rezultātiem atbrīvoti mazie un vidējie uzņēmumi, ja ziņojumu par attiecīgo piedevu jau ir sagatavojis cits ražotājs vai importētājs.

IV. Par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem sniedzamā informācija

18. Elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotāji un importētāji iesniedz Veselības inspekcijā paziņojumu par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, kurus plāno laist tirgū. Paziņojumu iesniedz sešus mēnešus pirms elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakona paredzētās laišanas tirgū, kā arī ik reizi, kad elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakona sastāvs tiek būtiski mainīts. Atkarībā no tā, vai izstrādājums ir elektroniskā cigarete vai uzpildes flakons, paziņojumā ietver šādu informāciju:

18.1. ražotājs, atbildīgā juridiskā vai fiziskā persona Eiropas Savienībā un importētājs Eiropas Savienībā, kā arī kontaktinformācija;

18.2. attiecīgā izstrādājuma sastāvdaļu un emisiju saraksts un daudzumi katram zīmolam un veidam;

18.3. izstrādājuma sastāvdaļu un emisiju toksikoloģiskie dati (tai skaitā tad, ja tās ir uzkarsētas), iekļaujot informāciju par sastāvdaļu un emisiju ietekmi uz patērētāju veselību, ja tās tiek ieelpotas, un ņemot vērā to iespējamo pieradumu izraisošo ietekmi;

18.4. informācija par nikotīna devām un uzņemšanu organismā normālos vai paredzamos lietošanas apstākļos;

18.5. izstrādājuma sastāvdaļu, tostarp elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakona atveres un uzpildes mehānisma apraksts;

18.6. ražošanas procesa apraksts, tostarp informācija par sērijveida ražošanu, un deklarācija, ka attiecīgā izstrādājuma ražošanas procesā ir nodrošināta tā atbilstība normatīvajiem aktiem;

18.7. deklarācija par to, ka ražotājs un importētājs uzņemas pilnu atbildību par tirgū laistā izstrādājuma kvalitāti un drošību, lietojot to normālos vai saprātīgi paredzamos apstākļos.

19. Ja Veselības inspekcija konstatē, ka saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu sniegtā informācija nav pilnīga, tai ir tiesības pieprasīt attiecīgā izstrādājuma ražotājam vai importētājam papildināt sniegto informāciju.

20. Elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotāji un importētāji katru gadu Veselības inspekcijā par iepriekšējo gadu iesniedz:

20.1. informāciju par katra elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakona zīmola un veida pārdošanas apjomiem;

20.2. informāciju par to, kādām elektroniskajām cigaretēm vai uzpildes flakoniem priekšroku dod dažādas patērētāju grupas, tostarp jaunieši un nesmēķētāji, norādot arī galvenos izstrādājumu lietotāju tipus;

20.3. informāciju par elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu pārdošanas veidiem;

20.4. kopsavilkumus par tirgus pētījumiem, kas veikti par šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minēto informāciju, pievienojot tulkojumu angļu valodā.

21. Iesniedzot šajos noteikumos prasīto informāciju, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotāji un importētāji norāda, kuru informāciju tie uzskata par komercnoslēpumu vai citādi konfidenciālu informāciju, un pēc pieprasījuma pienācīgi pamato savus apgalvojumus.

V. Par augu smēķēšanas produktiem sniedzamā informācija

22. Ražotāji un importētāji pirms jauna augu smēķēšanas produkta laišanas tirgū Veselības inspekcijai iesniedz visu to sastāvdaļu sarakstu, ko lieto attiecīgā augu smēķēšanas produkta ražošanā, norādot to daudzumu katram augu smēķēšanas produkta zīmolam un veidam.

23. Ja augu smēķēšanas produkta sastāvs tiek mainīts tā, ka tas ietekmē šo noteikumu 22. punktā minēto informāciju, augu smēķēšanas produkta ražotāji un importētāji par to informē Veselības inspekciju. Informāciju iesniedz, pirms augu smēķēšanas produkts, kura sastāvs ir mainīts, tiek laists tirgū.

24. Augu smēķēšanas produktu ražotāji un importētāji, iesniedzot Veselības inspekcijā šo noteikumu 22. un 23. punktā minēto informāciju, norāda, kura informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu.

VI. Par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem sniedzamā informācija

25. Ražotāji un importētāji sešus mēnešus pirms jaunieviesta tabakas izstrādājuma paredzētās laišanas tirgū iesniedz Veselības inspekcijā attiecīgu paziņojumu. Paziņojumā iekļauj:

25.1. jaunieviestā tabakas izstrādājuma sīku aprakstu;

25.2. jaunieviestā tabakas izstrādājuma lietošanas pamācību;

25.3. informāciju par jaunieviestā tabakas izstrādājuma sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu;

25.4. pieejamos zinātniskos pētījumus par jaunieviestā tabakas izstrādājuma toksicitāti, spēju izraisīt atkarību un piesaistīt uzmanību, jo īpaši attiecībā uz tā sastāvdaļām un emisijām;

25.5. pieejamos pētījumus, pētījumu kopsavilkumus un tirgus izpēti par dažādu patērētāju grupu, tostarp jauniešu un regulāro smēķētāju, izvēli;

25.6. citu pieejamu atbilstošu informāciju, tai skaitā jaunieviestā tabakas izstrādājuma riska un ieguvumu analīzi, tā paredzamo ietekmi uz tabakas izstrādājumu lietošanas pārtraukšanu un uzsākšanu un prognozes par patērētāju viedokli.

26. Jaunieviestu tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji iesniedz Veselības inspekcijā jebkādu jaunu vai atjauninātu informāciju par pētījumiem vai tirgus izpēti un citu informāciju, kas minēta šo noteikumu 25.4., 25.5. un 25.6. apakšpunktā.

27. Veselības inspekcijai ir tiesības prasīt, lai jaunieviestā tabakas izstrādājuma ražotāji vai importētāji veiktu papildu testus vai iesniegtu papildu informāciju par jaunieviesto tabakas izstrādājumu, par kuru tiek iesniegts paziņojums.

VII. Kārtība, kādā tabakas izstrādājumu (tai skaitā jaunieviestu tabakas izstrādājumu), augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotāji un importētāji sniedz informāciju

28. Šajos noteikumos minēto informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, kā arī jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem ražotāji un importētāji Veselības inspekcijai sniedz šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajā formā, izmantojot datu iesniegšanai paredzēto kopīgo elektronisko ievades portālu (turpmāk – portāls).

29. Šajos noteikumos minēto informāciju par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, tostarp par izmaiņām un izņemšanu no tirgus, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotāji un importētāji Veselības inspekcijai sniedz šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajā formā, izmantojot portālu.

30. Ražotājs vai importētājs pirms informācijas pirmreizējās iesniegšanas portālā pieprasa iesniedzēja identifikācijas numuru, ko ģenerē portāla operators. Ražotājs vai importētājs pēc pieprasījuma portālā ielādē dokumentu, kurā ir komersanta identifikācijas dati un apliecinājums par darbības jomu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tiek veikta komercdarbība. Turpmākajai informācijas sniegšanai un turpmākajā sarakstē izmanto vienu un to pašu iesniedzēja identifikācijas numuru.

31. Ražotājs vai importētājs katram izstrādājumam, par kuru ziņo, piešķir izstrādājuma identifikācijas numuru. Pamatojoties uz šo noteikumu 30. punktā minēto iesniedzēja identifikācijas numuru, izstrādājuma identifikācijas numurs tabakas izstrādājumiem tiek veidots, lietojot burtu kombināciju "TP-ID", bet elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem – "EC-ID".

32. Iesniedzot informāciju par izstrādājumiem ar vienādu sastāvu un dizainu, ražotāji un importētāji, cik iespējams, izmanto vienu un to pašu izstrādājuma identifikācijas numuru, jo īpaši gadījumos, ja datus iesniedz dažādi koncerna dalībnieki. Šo nosacījumu piemēro neatkarīgi no zīmola un zīmola paveida, kā arī neatkarīgi no tā, cik valstīs izstrādājumi laisti tirgū. Ja ražotājs vai importētājs nevar nodrošināt, ka izstrādājumiem ar vienādu sastāvu un dizainu tiek izmantoti vienādi izstrādājumu identifikācijas numuri, iespēju robežās norāda vismaz izstrādājumiem piešķirtos atšķirīgos izstrādājumu identifikācijas numurus.

VIII. Informācijas apstrādes, uzglabāšanas un publicēšanas kārtība

33. Atbilstoši šiem noteikumiem portālā iesniegto ražotāju un importētāju informāciju Veselības inspekcija uzglabā Eiropas Komisijas nacionālajā datu repozitorijā, nodrošinot, ka:

33.1. informācija ir pieejama Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm;

33.2. apstrādājot komercnoslēpumu un citu konfidenciālu informāciju, tiek ievērota konfidencialitāte.

34. Informāciju, ko atbilstoši šo noteikumu 3.1., 3.3., 3.4. apakšpunktam un 10., 18. un 22. punktam iesnieguši ražotāji un importētāji, Veselības inspekcija publicē savā tīmekļvietnē. Informāciju, ko ražotāji un importētāji ir norādījuši kā komercnoslēpumu, nepublicē.

35. Šo noteikumu izpratnē par konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumu netiek uzskatīta šāda informācija, kas iesniegta par tabakas izstrādājumiem:

35.1. tabakas izstrādājumu sastāvā iekļautās piedevas, kas nav aromatizētāji, un to daudzums;

35.2. tabakas izstrādājumu sastāvā iekļautās sastāvdaļas, kas nav piedevas un kuru daudzums pārsniedz 0,5 % no tabakas izstrādājuma vienības kopējā svara, un to daudzums;

35.3. cigarešu un tinamās tabakas sastāvā iekļautie aromatizētāji, kuru daudzums pārsniedz 0,1 % no tabakas izstrādājuma vienības kopējā svara, un to daudzums;

35.4. pīpju tabakas, cigāru, cigarillu, bezdūmu tabakas izstrādājumu un visu pārējo tabakas izstrādājumu sastāvā iekļautie aromatizētāji, kuru daudzums pārsniedz 0,5 % no tabakas izstrādājuma vienības kopējā svara, un to daudzums;

35.5. pētījumi un dati, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 3.1.3., 3.2. un 3.4. apakšpunktu, kā arī 9. punktu, jo īpaši par toksicitāti un spēju izraisīt atkarību. Ja šie pētījumi ir saistīti ar konkrētiem zīmoliem, noņem tiešas un netiešas atsauces uz zīmolu un iesniedz rediģēto versiju.

36. Šo noteikumu izpratnē par konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumu netiek uzskatīta šāda informācija, kas iesniegta par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem:

36.1. sastāvdaļas, ko lieto tādos daudzumos, kas pārsniedz 0,1 % no šķidruma galīgā sastāva;

36.2. pētījumi un dati, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, jo īpaši par toksicitāti un spēju izraisīt atkarību. Ja šie pētījumi ir saistīti ar konkrētiem zīmoliem, noņem tiešas un netiešas atsauces uz zīmoliem un iesniedz rediģēto versiju.

IX. Noslēguma jautājumi

37. Par tabakas izstrādājumiem, kas laisti tirgū līdz 2016. gada 20. maijam, šo noteikumu 3. un 4. punktā minēto informāciju iesniedz līdz 2016. gada 20. novembrim.

38. Par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, kas laisti tirgū līdz 2016. gada 20. maijam, šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju iesniedz līdz 2016. gada 20. novembrim.

39. Šo noteikumu 13. un 14. punktā minētais pienākums sagatavot un iesniegt ziņojumu par šo noteikumu 1. pielikumā minētajām piedevām piemērojams ar 2017. gada 1. janvāri.

40. Šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji pirmo reizi sniedz 2016. gadā par pārdošanas apjomiem 2015. gadā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 440
To cigaretēs un tinamajā tabakā izmantoto piedevu prioritārais saraksts, uz kurām attiecas pastiprinātas ziņošanas pienākums

Nr.
p.k.

Piedeva

Ķīmiskā formula (ja pieejama)

Ķīmiskās vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā (CAS numurs(-i)), kas attiecas uz vielu (saraksts nav pilnīgs)

1.

Ceratonijas pupas 9000-40-2,
84961-45-5

2.

Kakao 84649-99-0,
84649-99-3,
95009-22-6,
8002-31-1

3.

DiacetilsC4H6O2431–03–8

4.

Grieķu sierāboliņš 68990-15-8,
977018-53-3,
84625-40-1

5.

Vīģes 90028-74-3

6.

GeraniolsC10H18O106-24-1,
8000-46-2

7.

GlicerīnsC3H8O356-81-5

8.

GvajakolsC6H4(OH)(OCH3)90-05-1

9.

Guāra sveķi 9000-30-0

10.

Lakricas sakne 68916-91-6

11.

MaltolsC6H6O3118-71–8

12.

MentolsC10H20O2216-51-5,
15356-60-2,
89-78-1,
1490-04-6,
8006-90-4,
68606-97-3,
84696-51-5,
8008-79-5

13.

PropilēnglikolsC3H8O257-55-6

14.

SorbītsC6H14O650-70-4

15.

Titāna dioksīdsTiO213463-67-7,
1317-70-0
Veselības ministre Anda Čakša
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 440
Elektroniskā veidlapa informācijas iesniegšanai par tabakas izstrādājumiem

1. Lauku apraksts

1.1. Visi lauki, kas elektroniskajā veidlapā informācijas iesniegšanai par tabakas izstrādājumiem (turpmāk – vienotā veidlapa) apzīmēti ar "O", ir obligāti aizpildāmi.

1.2. Lauki, kas vienotajā veidlapā apzīmēti ar "F", kļūst obligāti aizpildāmi, ja tiek atlasīta konkrēta atbilde no iepriekšējiem mainīgajiem.

1.3. Programmatūras sistēma automātiski ģenerē laukus "AUTO".

1.4. Attiecībā uz laukiem, kuros atbilde jāatlasa no saraksta, vienotajā veidlapā tiks sniegtas atbilstošas atsauces tabulas, ko uzturēs un publicēs Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

2. Par iesniegtajiem datiem atbildīgā ražotāja vai importētāja (turpmāk – iesniedzējs) raksturlielumi

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Iesniedzēja_IDIesniedzēja identifikācijas numurs (turpmāk – iesniedzēja ID), ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 30. punktuO 
 Iesniedzēja_nosaukumsIesniedzēja oficiālais nosaukums dalībvalsts līmenī, kas saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātāja numuruO 
 Iesniedzējs_MVUNorāde par to, vai iesniedzējs vai tā mātes uzņēmums (ja tāds ir) ir mazais vai vidējais uzņēmumsO 
 Iesniedzēja_PVN_maksātāja numursIesniedzēja PVN maksātāja numursO 
 Iesniedzēja_kategorijaNorāde par to, vai iesniedzējs ir ražotājs vai importētājsO 
 Iesniedzēja_adreseIesniedzēja adreseO 
 Iesniedzēja_valstsIesniedzēja juridiskās adreses/domicila valstsO 
 Iesniedzēja_tālruņa_numursIesniedzēja uzņēmuma tālruņa numursO 
 Iesniedzēja_e-pastsIesniedzēja uzņēmuma e-pasta adreseO 
 Iesniedzējam_ir_mātesuzņēmumsIzdariet lodziņā atzīmi, ja iesniedzējam ir mātes uzņēmumsO 
 Iesniedzējam_ir_saistīts uzņēmumsIzdariet lodziņā atzīmi, ja iesniedzējam ir saistīts uzņēmumsO 
 Iesniedzējs_norīkojis_ ievadītājuIzdariet lodziņā atzīmi, ja iesniedzējs ir norīkojis trešo pusi iesniegt datus tā vārdā ("datu ievadītājs")O 

2.1. Iesniedzēja mātes uzņēmuma raksturlielumi

Par mātes uzņēmumu sniedz šādu informāciju: iesniedzēja ID (ja tāds ir), oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adrese.

2.2. Iesniedzēja saistītā uzņēmuma raksturlielumi

Par katru saistīto uzņēmumu sniedz šādu informāciju: iesniedzēja ID (ja tāds ir), oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adrese.

2.3. Datu ievadītājs, kas ziņo iesniedzēja vārdā

Par datu ievadītāju sniedz šādu informāciju: iesniedzēja ID (ja tāds ir), oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adrese.

3. Izstrādājuma informācijas iesniegšana un tās apraksts

A daļa

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Iesniegšanas_veidsInformācijas par izstrādājumu sniegšanas veidsO 
 Iesniegšanas_sākuma_datumsIesniegšanas datums tiek aizpildīts automātiski, kad tiek iesniegta informācija par izstrādājumuAUTO 
 Izstrādājuma ID (TP-ID)

Izstrādājuma identifikācijas numurs (TP-ID), kam sistēmā ir šāds formāts: "iesniedzēja ID-gads-izstrādājuma numurs" (NNNNN-NN-NNNNN), kur:

"iesniedzēja ID" ir iesniedzēja ID numurs (sk. 2. punktu);

"gads" ir gads, kurā pirmo reizi iesniegti dati par izstrādājumu (sastāv no diviem cipariem);

"izstrādājuma numurs" ir numurs, ko iesniedzējs piešķir izstrādājumam, pirmo reizi iesniedzot datus

O 
 Zināms_cits_izstrādājuma_IDNorāde par to, vai iesniedzējs zina par citu(-iem) izstrādājumu(-iem) ar tādu pašu sastāvu un dizainu, kas tiek tirgots(-i) Eiropas Savienībā, izmantojot atšķirīgu TP-IDO 
 Cits_izstrādājuma_IDNorādīt izstrādājuma(-u) ar tādu pašu sastāvu un dizainu TP-ID. Ja iesniedzējam nav zināms(-i) izstrādājuma(-u) TP-ID, norādīt vismaz pilnīgu(-us) zīmolu(-us) un zīmola(-u) paveidu(-us), kā arī dalībvalsti(-is), kurā(-ās) izstrādājums ir laists tirgūF 
 Zināms_izstrādājums_ar_vienādu_sastāvuNorāde par to, vai iesniedzējs zina par citu(-iem) izstrādājumu(-iem) ar tādām pašām sastāvdaļu proporcijām tabakas maisījuma sastāvāO 
 Citi_izstrādājumi_ar_vienādu_sastāvuNorādīt izstrādājuma(-u) ar tādām pašām sastāvdaļu proporcijām tabakas maisījuma sastāvā TP-ID. Ja iesniedzējam nav zināms(-i) izstrādājuma(-u) TP-ID, norādīt vismaz pilnīgu(-us) zīmolu(-us) un zīmola(-u) paveidu(-us), kā arī dalībvalsti(-is), kurā(-ās) izstrādājums ir laists tirgūF 
 Izstrādājuma_veidsAttiecīgā tabakas izstrādājuma veidsO 
 Izstrādājuma_garumsIzstrādājuma vienības vidējais garums milimetrosF 
 Izstrādājuma_diametrsIzstrādājuma vienības vidējais diametrs (mērīts maksimālā diametra punktā) milimetrosF 
 Izstrādājuma_svarsVienas izstrādājuma vienības svars miligramos, ieskaitot mitrumu (neiesaiņotas tabakas viena vienība ir viens grams)O 
 Tabakas_svars_izstrādājumāKopējais tabakas svars vienā izstrādājuma vienībā miligramosO 
 Izstrādājuma_ražotāja_identifikācijaJa iesniedzējs nav ražotājs, norāda izstrādājuma ražotāja(-u) uzņēmuma(-u) oficiālo(-os) nosaukumu(-us), tostarp kontaktinformāciju (par katru ražotāju jāiesniedz šāda informācija: iesniedzēja ID numurs, ja tāds ir, oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adrese)F 
 Izstrādājuma_filtrsNorāde par to, vai izstrādājumā ir filtrsF 
 Izstrādājuma_filtra_garumsIzstrādājuma filtra garums milimetrosF 
 Izstrādājuma_ražošanas_ražotnes_adreseAttiecībā uz katru ražotāju norāda tās(-o) ražotnes(-ņu) adresi(-es), kur ražošana ir pabeigtaO 
 Izstrādājuma_tehniskais_dokumentsTehnisks dokuments, kurā ietverts vispārīgs izmantoto piedevu un to īpašību aprakstsF
 Izstrādājuma_tirgus_izpētes_dokumentiDatu iesniedzējam pieejamie pētījumi par tirgus izpēti un izvēlēm dažādās patērētāju grupās, tostarp jauniešu un regulāru smēķētāju vidū, attiecībā uz sastāvdaļām un emisijām, kā arī jebkādi tirgus izpētes kopsavilkumi, kas veikti pirms jaunu tabakas izstrādājumu tirdzniecības uzsākšanas. Jāatjaunina, ja kļūst pieejami jauni datiO 

B daļa

Ja izstrādājumus piedāvā pārdošanai dažādos formātos vai ja vienu un to pašu izstrādājumu piedāvā pārdošanai vairākās dalībvalstīs, par katru formātu un katru dalībvalsti norāda šādus mainīgos:

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Izstrādājuma_zīmolsZīmols, ar kuru izstrādājumu tirgo tajā dalībvalstī, kurai tiek iesniegta informācijaO 
 Izstrādājuma_zīmola_paveidsIzstrādājuma zīmola paveids (ja ir), ar kuru to tirgo dalībvalstī, kurai tiek iesniegta informācijaO 
 Izstrādājuma_tirgū laišanas_datumsDatums, kurā iesniedzējs plāno laist tirgū izstrādājumu vai ir laidis tirgū izstrādājumuO 
 Norāde_par_izstrādājuma_izņemšanu no tirgusNorāde par to, ka iesniedzējs plāno izņemt izstrādājumu no tirgus vai ir izņēmis izstrādājumu no tirgusO 
 Izstrādājuma_izņemšanas no tirgus_datumsDatums, kurā iesniedzējs plāno izstrādājumu izņemt no tirgus vai ir izņēmis izstrādājumu no tirgusF 
 Iesniedzēja_izstrādājuma_numursIesniedzēja iekšēji izmantotais izstrādājuma ID numurs

O

Atsevišķs iesniedzējs vismaz vienu no šiem numuriem izmanto konsekventi attiecībā uz visiem tā iesniegumiem

 
 Izstrādājuma_UPC_numursIzstrādājuma universālais produkta kods (UPC-12) 
 Izstrādājuma_EAN_numursIzstrādājuma Eiropas artikuls (EAN-13 vai EAN-8) 
 Izstrādājuma_GTIN_numursIzstrādājuma globālais tirdzniecības identifikācijas numurs (GTIN) 
 Izstrādājuma_SKU_numursIzstrādājuma noliktavas vienības (NV) numurs(-i) (SKU) 
 Izstrādājuma_tirgus_valstsDalībvalsts, kurai sniedz turpmāk minēto informāciju par izstrādājumuO 
 Izstrādājuma_iepakojuma_veidsIzstrādājuma iepakojuma veidsO 
 Izstrādājumu skaits_iepakojuma_vienībāAtsevišķu izstrādājuma vienību skaits iepakojuma vienībāO 
 Iepakojuma_vienības_neto_svarsVienas iepakojuma vienības neto svars gramosF 
 Izstrādājuma_pārdošanas_apjomsInformācija par izstrādājuma gada pārdošanas apjomiem katrā dalībvalstī, kas jāziņo katru gadu, norādot izstrādājuma vienības vai neiesaiņotas tabakas kilogramusO 
 Citi_izstrādājuma_tirgus_datiIesniedzējam pieejamie papildu dati par tirgu. Jāatjauno, ja kļūst pieejami jauni datiF 

4. Sastāvdaļu apraksts: tabaka

Par katru izstrādājumā izmantoto tabakas sastāvdaļu norāda turpmāk minētos mainīgos katrai lapu žāvēšanas metodes, lapu veida un tabakas auga daļas veida kombinācijai.

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Tabakas_daļas_veidsTabakas auga daļas veids (sk. termina "tabaka" skaidrojumu Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā)O 
 Cits_tabakas_daļas_veidsJa "cits", norādīt tabakas auga daļas veida nosaukumuF 
 Tabakas_daļas_apraksta_dokumentsVispārīgs apraksts par apstrādātās auga daļas veidu receptē. Aprakstā sniedz detalizētu informāciju par apstrādātās tabakas kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvuF 
 Apstrādātās_tabakas_daļas_piegādātājsPar katru piegādātāju norāda uzņēmuma(-u) oficiālo(-os) nosaukumu(-us), tostarp kontaktinformāciju. Par katru piegādātāju sniedz šādu informāciju: iesniedzēja ID (ja ir), oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adreseF 
 Tabakas_lapas_veidsIzmantotais tabakas lapas veidsO 
 Cits_tabakas_lapas_veidsJa "cits" vai "nav konkretizēts", norādīt tabakas lapas veida nosaukumu vai aprakstuF 
 Tabakas_lapas_žāvēšanas_metodeTabakas lapu žāvēšanai izmantotā metodeO 
 Cita_tabakas_lapas_žāvēšanas_metodeJa "cits", norādīt izmantotās žāvēšanas metodes nosaukumu vai aprakstuF 
 Tabakas_daudzumsSvars izstrādājuma vienībā miligramosO 

5. Sastāvdaļu apraksts: piedevas un citas vielas vai elementi

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Sastāvdaļas_kategorijaIzstrādājuma daļas kategorija (piemēram, filtrs, papīrs un citas)O 
 Cita_sastāvdaļas_kategorijaJa "cita", norādīt izstrādājuma daļas kategorijuF 
 Sastāvdaļas_nosaukumsSastāvdaļas ķīmiskais nosaukumsO 
 Sastāvdaļas_CASInformatīvā ķīmijas dienesta (Chemical Abstracts Service) (turpmāk – CAS) numursO 
 Sastāvdaļas_papildu_CASPapildu CAS numuri, ja nepieciešamsF 
 Sastāvdaļas_FEMA_numursAromatizētāju un ekstraktu ražotāju apvienības (Flavour and Extract Manufacturers Association) (turpmāk – FEMA) numurs (ja ir)

F

Ja nav CAS numura, jānorāda vismaz viens no šiem četriem numuriem. Ja ir norādīts vairāk nekā viens numurs, minētie numuri jānorāda pēc svarīguma, proti, FEMA>piedeva>FL>EC

 
 Sastāvdaļas_piedevas_numursJa sastāvdaļa ir pārtikas piedeva – pārtikas piedevas "E numurs", kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām II un III pielikumā 
 Sastāvdaļas_FL_numursEiropas Aromatizētāju (FL) numurs (ja ir), kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK I pielikumā 
 Sastāvdaļas_EC_numursEiropas Kopienas numurs (EC), ja ir 
 Svārstīgs_sastāvdaļas_daudzumsNorāde par to, vai sastāvdaļas daudzums ražojuma partijās svārstāsO 
 Sastāvdaļas_daudzums_pēc_receptesSaskaņā ar recepti pievienotās sastāvdaļas standarta svars miligramos vienā izstrādājuma vienībāO 
 Sastāvdaļa_pēc_receptes_Diapazona_minimālais_līmenisNorāde par sastāvdaļas minimālo svaru miligramos vienā izstrādājuma vienībā saskaņā ar recepti, ja tiek deklarēts svārstīgs daudzums, lai pielāgotos tabakas lapu dabiskajām variācijāmF 
 Sastāvdaļa_pēc_receptes_Diapazona_maksimālais_līmenisNorāde par sastāvdaļas maksimālo svaru miligramos vienā izstrādājuma vienībā saskaņā ar recepti, ja tiek deklarēts svārstīgs daudzums, lai pielāgotos tabakas lapu dabiskajām variācijāmF 
 Sastāvdaļas_aprēķinātais_vidējais_daudzumsSastāvdaļas svars miligramos, kas faktiski pievienots katrai izstrādājuma vienībai pārskata periodā (aprēķināts kā minētās sastāvdaļas vidējā statistiskā vērtība attiecībā uz daudzumiem, kas pievienoti katrai saražotajai standarta partijai)F 
 Sastāvdaļas_aprēķinātā_SNStatistiski aprēķināta standarta novirze no sastāvdaļas vidējā daudzuma, kas pievienots katrai izstrādājuma vienībai katrā standarta partijāF 
 Sastāvdaļas_mērījumu skaitsVērā ņemtais mērījumu skaitsF 
 Sastāvdaļas_funkcijaSastāvdaļas funkcija(-as)O 
 Cita_sastāvdaļas_funkcijaJa "cita", norādīt sastāvdaļas funkcijuF 
 Sastāvdaļa_ir_prioritāra_piedevaNorāde par to, vai sastāvdaļa ietilpst šo noteikumu 1. pielikumā iekļauto piedevu sarakstāO 
 Sastāvdaļa_ir_prioritāra_piedeva_dokumentācijaZiņojuma(-u) kopijas, kas ietver kopsavilkumu, kā arī izsmeļošu pārskatu, kurā apkopota pieejamā zinātniskā literatūra par minēto piedevu un kurā ir apkopoti iekšējie dati par piedevas ietekmiF 
 Nesadedzinātas_sastāvdaļas_statussNorāde par to, vai par sastāvdaļu nesadedzinātā veidā ir zināma informācija par jebkāda veida toksicitāti un vai tai piemīt kancerogēnas, mutagēnas vai reprodukcijai toksiskas īpašībasO 
 Sastāvdaļas_REACH_reģistrācijaSastāvdaļas reģistrācijas numurs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, ja irO 
 Norāde_par_sastāvdaļas_CLP_klasifikācijuNorāde par to, vai viela ir klasificēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) un ir iekļauta klasifikācijas un marķējuma sarakstāO 
 Sastāvdaļas_CLP_klasifikācijaSastāvdaļas klasifikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) un ir iekļauta klasifikācijas un marķējuma sarakstāF 
 Sastāvdaļas_toksikoloģiskie_datiVielas toksikoloģisko datu pieejamība, to vērtējot atsevišķi vai kā maisījuma daļu. Katrā gadījumā norādīt, vai toksikoloģiskie dati attiecas uz vielu dedzinātā vai nededzinātā veidāO 
 Sastāvdaļas_emisiju_toksicitātePētījumu pieejamība par emisiju ķīmisko uzbūvi un/vai toksiskumuF/O 
 Sastāvdaļas_toksicitāte_KMRPētījumu pieejamība par sastāvdaļas kancerogenitāti, mutagenitāti vai reproduktīvo toksicitāti (turpmāk – KMR)F/O 
 Sastāvdaļas_kardiopulmonārā_toksicitāteIn vitro un in vivo pārbaužu pieejamība, lai novērtētu sastāvdaļas toksikoloģisko iedarbību uz sirdi, asinsvadiem un elpceļiemF/O 
 Sastāvdaļas_toksicitāte_un_atkarību izraisoša ietekmeAnalīzes pieejamība par sastāvdaļas iespējamo atkarību izraisošo ietekmiF/O 
 Citi dati_par_sastāvdaļas_toksicitātiJebkuru citu iepriekš nenorādītu toksikoloģisko datu pieejamībaF/O 
 Dokumentācija_par_sastāvdaļas_toksicitāti/atkarību izraisošo ietekmiAugšupielādēt iepriekšējos sešos datu laukos norādītos pieejamos pētījumus (sastāvdaļu toksikoloģiskie dati, emisijas, KMR, kardiopulmonārie dati, atkarība, citi)F/O 

6. Darvas, nikotīna un tvana gāzes emisijas un citas emisijas

Postenis #

Datu lauks

Piezīmes

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Darvas_emisijasDarvas saturs saskaņā ar standartu LVS ISO 4387:2007 "Cigaretes. Mitrā dūmu kondensāta un beznikotīna sausā dūmu kondensāta noteikšana, izmantojot parasto analītisko izsmēķēšanas aparatūru" ar mērījumu precizitāti, kas noteikta saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2013 "Cigaretes. Paraugu ņemšana"F 
 Nikotīna_emisijasNikotīna saturs saskaņā ar standartu LVS ISO 10315:2013 "Cigaretes. Nikotīna satura noteikšana dūmu kondensātos. Gāzhromatogrāfiskā metode" ar mērījumu precizitāti, kas noteikta saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2013 "Cigaretes. Paraugu ņemšana"F 
 Tvana gāzes_emisijasTvana gāzes saturs saskaņā ar standartu LVS ISO 8454+A1:2011 "Cigaretes. Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē. NDIR metode" ar mērījumu precizitāti, kas noteikta saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2013 "Cigaretes. Paraugu ņemšana"F 
 TNCO_emisijas_mērošās_laboratorijasLaboratorijas(-u) identifikācija, kurā(-ās) mērītas darvas, nikotīna un tvana gāzes emisijasF 
 Citas_mērītas_emisijasNorāde par to, vai ir mērītas citas emisijas (par katru mērīto citu emisiju ir jāaizpilda visi šīs sadaļas datu lauki, kas sākas ar "Citu_emisiju_")O 
 Citu_emisiju_mērīšanas_metodesCitas emisijas novērtēšanā izmantoto mērīšanas metožu aprakstsF 
 Citu_emisiju_nosaukumiCitas izstrādājuma testēšanas laikā radītās emisijas ķīmiskais nosaukumsF 
 Citu_emisiju_CASCitas emisijas CAS numursF 
 Citu_emisiju_IUPACJa nav CAS numura, norādīt citas emisijas Starptautiskās Teorētiskās un lietišķās ķīmijas savienības (IUPAC) nosaukumuF 
 Citu_emisiju_daudzumsCitas izstrādājuma lietošanas procesā radītās emisijas daudzums, pamatojoties uz izmantoto mērījumu metodiF 
 Citu_emisiju_vienībasCitas emisijas mērīšanas vienībaF 

7. Specifiska informācija par cigaretēm ("O" un "F" šajā sadaļā attiecas tikai uz cigaretēm)

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Cigaretes_ar_raksturīgu_aromātuCigarešu klasifikācija par izstrādājumiem, kam piemīt raksturīgs aromāts, kā minēts Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma pārejas noteikumu 4. punktāO 
 Cigaretes_filtra_ventilācijaFiltra kopējā ventilācija (0–100 %)O 
 Cigaretes_filtra_spiediena_kritums_ar_aizvērtu atveriSpiediena kritums ar aizvērtām ventilācijas atverēm (mmH2O)O 
 Cigaretes_filtra_spiediena_kritums_ar_atvērtu atveriSpiediena kritums ar atvērtām ventilācijas atverēm (mmH2O)O 

8. Specifiska informācija par bezdūmu tabakas izstrādājumiem (košļājamā tabaka, šņaucamā tabaka un orālai lietošanai paredzētā tabaka) ("O" un "F" šajā sadaļā attiecas tikai uz bezdūmu tabakas izstrādājumiem)

Postenis #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Bezdūmu_pHIzstrādājuma pHO 
 Bezdūmu_izstrādājuma_nikotīna_satursIzstrādājuma kopējais nikotīna saturs vienā ražojuma vienībāO 

9. Specifiska informācija par tinamo tabaku un pīpju tabaku ("O" un "F" šajā sadaļā attiecas tikai uz tinamo tabaku un pīpju tabaku)

Datu lauks

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Tinamās/pīpju tabakas_kopējais_nikotīna_satursNefasēta izstrādājuma kopējais nikotīna saturs vienā ražojuma vienībāO 
Veselības ministre Anda Čakša
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 440
Elektroniskā veidlapa informācijas iesniegšanai par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem

1. Lauku apraksts

1.1. Visi lauki, kas elektroniskajā veidlapā informācijas iesniegšanai par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem apzīmēti ar "O", ir obligāti aizpildāmi.

1.2. Aizpildāmie filtra "F" lauki kļūst obligāti aizpildāmi, ja tiek atlasīta konkrēta atbilde no iepriekšējiem mainīgajiem.

1.3. Programmatūras sistēma automātiski ģenerē laukus "AUTO".

1.4. Attiecībā uz laukiem, kuros atbilde jāatlasa no saraksta, tiks sniegtas atbilstošas atsauces tabulas, ko uzturēs un publicēs Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

2. Par iesniegtajiem datiem atbildīgā ražotāja vai importētāja (turpmāk – iesniedzējs) raksturlielumi

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Iesniedzēja_IDIesniedzēja identifikācijas numurs (turpmāk – iesniedzēja ID), ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 30. punktuO 
 Iesniedzēja_nosaukumsIesniedzēja oficiālais nosaukums dalībvalsts līmenī, kas saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātāja numuruO 
 Iesniedzējs_MVUNorāde par to, vai iesniedzējs vai tā mātes uzņēmums (ja tāds ir) ir mazais vai vidējais uzņēmumsO 
 Iesniedzēja_PVN_maksātāja_numursIesniedzēja PVN maksātāja numursO 
 Iesniedzēja_kategorijaNorāde par to, vai iesniedzējs ir ražotājs vai importētājsO 
 Iesniedzēja_adreseIesniedzēja adreseO 
 Iesniedzēja_valstsIesniedzēja juridiskās adreses/domicila valstsO 
 Iesniedzēja_tālruņa_numursIesniedzēja uzņēmuma tālruņa numursO 
 Iesniedzēja_e-pastsIesniedzēja uzņēmuma e-pasta adreseO 
 Iesniedzējam_ir_mātesuzņēmumsIzdariet lodziņā atzīmi, ja iesniedzējam ir mātes uzņēmumsO 
 Iesniedzējam_ir_saistīts_uzņēmumsIzdariet lodziņā atzīmi, ja iesniedzējam ir saistīts uzņēmumsO 
 Iesniedzējs_norīkojis_ievadītājuIzdariet lodziņā atzīmi, ja iesniedzējs ir norīkojis trešo pusi iesniegt datus tā vārdā ("datu ievadītājs")O 

2.1. Iesniedzēja mātes uzņēmuma raksturlielumi

Par mātes uzņēmumu sniedz šādu informāciju: iesniedzēja ID (ja tāds ir), oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adrese.

2.2. Iesniedzēja saistītā uzņēmuma raksturlielumi

Par katru saistīto uzņēmumu sniedz šādu informāciju: iesniedzēja ID (ja tāds ir), oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adrese.

2.3. Datu ievadītājs, kas ziņo iesniedzēja vārdā

Par datu ievadītāju sniedz šādu informāciju: iesniedzēja ID (ja tāds ir), oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adrese.

3. Izstrādājuma informācijas sniegšana un tās apraksts

A daļa

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Iesniegšanas_veidsIzstrādājuma informācijas sniegšanas veidsO 
 Iesniegšanas_sākuma_datumsIesniegšanas datumu automātiski aizpilda sistēma, kad lietotājs iesniedz informāciju par izstrādājumuAUTO 
 Izstrādājuma_ID (EC-ID)

EC-ID ir izstrādājuma identifikācijas numurs, kam sistēmā ir šāds formāts "iesniedzēja ID-gads-izstrādājuma numurs" (NNNNN-NN-NNNNN), kur:

"iesniedzēja ID" ir iesniedzēja ID numurs (sk. 2. punktu);

"gads" ir gads, kurā pirmo reizi iesniegti dati par izstrādājumu (divi cipari);

"izstrādājuma numurs" ir numurs, ko iesniedzējs piešķir izstrādājumam, pirmo reizi iesniedzot datus

O 
 Zināms_cits_izstrādājuma_IDNorāde par to, vai pieteikuma iesniedzējs zina par citu(-iem) izstrādājumu(-iem) ar tādu pašu sastāvu un dizainu, kas tiek tirgots(-i) ES, izmantojot atšķirīgu EC-IDO 
 Cits_izstrādājuma_IDNorādīt izstrādājuma(-u) ar tādu pašu sastāvu un dizainu EC-ID. Ja iesniedzējam nav zināms(-i) izstrādājuma(-u) EC-ID, norādīt vismaz pilnu(-us) zīmolu(-us) un zīmola(-u) paveidu(-us), kā arī dalībvalsti(-is), kurā(-ās) izstrādājums ir laists tirgūF 
 Zināms_izstrādājums_ar_vienādu_sastāvuNorāde par to, vai iesniedzējs zina par citu(-iem) izstrādājumu(-iem) ar tādu pašu nikotīnu saturoša šķidruma (turpmāk – e-šķidrums) sastāvu, bet atšķirīgu dizainuO 
 Citi_izstrādājumi_ar_vienādu_sastāvuSniegt to izstrādājumu EC-ID sarakstu, kam ir vienāds e-šķidruma sastāvs, bet atšķirīgs dizains. Ja iesniedzējam nav zināms(-i) izstrādājuma(-u) EC-ID, norādīt vismaz zīmolu(-us) un zīmola(-u) paveidu(-us), kā arī dalībvalsti(-is), kurā(-ās) izstrādājums ir laists tirgūF 
 Izstrādājuma_veidsAttiecīgā izstrādājuma veidsO 
 E-šķidruma_svars_izstrādājumāKopējais e-šķidruma svars vienā izstrādājuma vienībā miligramosF 
 E-šķidruma_tilpums_izstrādājumāKopējais e-šķidruma tilpums vienā izstrādājuma vienībā mililitrosF 
 Izstrādājuma_ražotāja_identifikācijaJa iesniedzējs nav ražotājs, norāda izstrādājuma ražotāja(-u) uzņēmuma(-u) oficiālo(-os) nosaukumu(-us), tostarp kontaktinformāciju (par katru ražotāju jāsniedz šāda informācija: ID numurs, ja tāds ir, oficiālais nosaukums, adrese, valsts, uzņēmuma tālruņa numurs un uzņēmuma e-pasta adrese)F 
 Izstrādājuma_ražošanas_ražotnes_adreseAttiecībā uz katru ražotāju norāda tās(to) ražotnes(-ņu) adresi(-es), kur ražošana ir pabeigtaO 
 Izstrādājuma_CLP_klasifikācijaVispārējā izstrādājuma klasifikācija (tostarp marķējuma elementi) vielu maisījumu kategorijā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un saskaņā ar aprakstu Rokasgrāmatā par klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kritēriju piemērošanuF 

B daļa

Ja izstrādājumus piedāvā pārdošanai dažādos formātos vai vienu un to pašu izstrādājumu piedāvā pārdošanai vairākās dalībvalstīs, par katru formātu un katru dalībvalsti sniedz šādu informāciju:

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Izstrādājuma_zīmolvārdsZīmols, ar kuru izstrādājumu laiž tirgū dalībvalstī, kurai tiek iesniegta informācijaO 
 Izstrādājuma_zīmolvārds_zīmolvārda paveidsIzstrādājuma zīmola paveids (ja ir), ar kuru izstrādājumu tirgo dalībvalstī, kurai tiek iesniegta informācijaO 
 Izstrādājuma_tirgū laišanas_datumsDatums, kurā iesniedzējs plāno izstrādājumu laist tirgū vai ir laidis izstrādājumu tirgūO 
 Norāde_par_izstrādājuma_izņemšanu no tirgusNorāde par to, ka iesniedzējs plāno izstrādājumu izņemt no tirgus vai ir izņēmis izstrādājumu no tirgusO 
 Izstrādājuma_izņemšanas no tirgus_datumsDatums, kurā iesniedzējs plāno izstrādājumu izņemt no tirgus vai ir izņēmis izstrādājumu no tirgusF 
 Iesniedzēja_izstrādājuma_numursIesniedzēja iekšēji izmantotais ID numurs

O

Atsevišķs iesniedzējs vismaz vienu no šiem numuriem izmanto konsekventi attiecībā uz visiem tā iesniegumiem

 
 Izstrādājuma_UPC_numursIzstrādājuma universālais produkta kods (UPC-12) 
 Izstrādājuma_EAN_numursIzstrādājuma Eiropas artikuls (EAN-13 vai EAN-8) 
 Izstrādājuma_GTIN_numursIzstrādājuma globālais tirdzniecības identifikācijas numurs (GTIN) 
 Izstrādājuma_SKU_numursIzstrādājuma noliktavas vienības (NV) numurs(-i) (SKU) 
 Izstrādājuma_tirgus_valstsDalībvalsts, kurai sniedz informāciju par izstrādājumuO 
 Izstrādājumu skaits_iepakojuma_vienībāAtsevišķu vienību skaits iepakojuma vienībāO 

4. Izstrādājumā iekļauto sastāvdaļu apraksts

Par katru izstrādājumā izmantoto sastāvdaļu norāda šajā iedaļā minētos mainīgos ("O" un "F" šajā iedaļā attiecas tikai uz attiecīgajiem izstrādājumu veidiem). Attiecībā uz izstrādājumiem, kuri satur vairāk nekā vienu vienību ar sastāvdaļām, par katru šo vienību norāda turpmāk minētos mainīgos.

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Sastāvdaļas_nosaukumsSastāvdaļas ķīmiskais nosaukumsO 
 Sastāvdaļas_CASInformatīvā ķīmijas dienesta (Chemical Abstracts Service) numurs (turpmāk – CAS)O 
 Sastāvdaļas_papildu_CASPapildu CAS numuri, ja nepieciešamsF 
 Sastāvdaļas_FEMA_numursAromatizētāju un ekstraktu ražotāju apvienības (Flavour and Extract Manufacturers Association) (turpmāk – FEMA) numurs, ja ir

F

Ja nav CAS numura, norāda vismaz vienu no šiem četriem numuriem. Ja ir norādīts vairāk nekā viens numurs, minētos numurus norāda pēc svarīguma, proti, FEMA>piedeva>FL>EC

 
 Sastāvdaļas_piedevas_numursJa sastāvdaļa ir pārtikas piedeva – pārtikas piedevas "E numurs", kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām II un III pielikumā 
 Sastāvdaļas_FL_numursEiropas Aromatizētāju (FL) numurs (ja ir), kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK I pielikumā 
 Sastāvdaļas_EC_numursEiropas Kopienas numurs (EC), ja ir 
 Sastāvdaļas_funkcijaSastāvdaļas funkcija(-as)O 
 Cita_sastāvdaļas_funkcijaJa "cita", norādīt sastāvdaļas funkcijuF 
 Receptē_paredzētais_sastāvdaļas_daudzumsSaskaņā ar recepti pievienotās sastāvdaļas svars vienā izstrādājuma vienībā miligramosO 
 Neiztvaicētas_sastāvdaļas_statussNorāde par to, vai par sastāvdaļu neiztvaicētā veidā ir zināma informācija par jebkāda veida toksicitāti un vai tai piemīt kancerogēnas, mutagēnas vai reprodukcijai toksiskas īpašībasO 
 Sastāvdaļas_REACH_reģistrācijaReģistrācijas numurs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, ja irO 
 Norāde_par_sastāvdaļas_CLP_klasifikācijuNorāde par to, vai viela ir klasificēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK ungroza Regulu Nr. 1907/2007, un ir iekļauta klasifikācijas un marķējuma sarakstāO 
 Sastāvdaļas_CLP_klasifikācijaSastāvdaļas klasifikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2007F 
 Sastāvdaļas_toksikoloģiskie_datiVielas toksikoloģisko datu pieejamība, to vērtējot atsevišķi vai kā maisījuma daļu. Katrā gadījumā norādīt, vai toksikoloģiskie dati attiecas uz vielu uzkarsētā vai neuzkarsētā veidāO 
 Sastāvdaļas_emisiju_toksicitātePētījumu pieejamība par emisiju ķīmisko uzbūvi un/vai toksicitātiF/O 
 Sastāvdaļas_toksicitāte_KMRPētījumu pieejamība par sastāvdaļas kancerogenitāti, mutagenitāti vai reproduktīvo toksicitāti (turpmāk – KMR)F/O 
 Sastāvdaļas_kardiopulmonārā_toksicitāteIn vitro un in vivo pārbaužu pieejamība, lai novērtētu sastāvdaļas toksikoloģisko iedarbību uz sirdi, asinsvadiem un elpceļiemF/O 
 Sastāvdaļas_toksicitāte_un_atkarību izraisoša ietekmeIzvērtējuma par sastāvdaļas iespējamo atkarību izraisošo ietekmi pieejamībaF/O 
 Citi dati_par_sastāvdaļas_toksicitātiJebkuru citu iepriekš nenorādītu toksikoloģisko datu pieejamībaF/O 
 Dokumentācija_par_sastāvdaļas_toksicitāti/atkarību izraisošo ietekmiAugšupielādēt iepriekšējos sešos datu laukos norādītos pieejamos pētījumus (sastāvdaļu toksikoloģiskie dati, emisijas, KMR, kardiopulmonārie dati, atkarību izraisoša ietekme, citi)F/O 

5. Emisijas

Ja tiek mērītas vairākas emisijas, turpmākajās sadaļās minētos mainīgos norāda par katru atsevišķo emisiju. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuri satur vairāk nekā vienu vienību vai vairāk nekā vienu elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakona kombināciju, par katru šo vienību vai kombināciju norāda turpmāk minētos mainīgos.

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 Emisiju_testā_izmantotā_izstrādājuma_EC-IDJa izstrādājuma lietošanai ir nepieciešams(-i) papildu izstrādājums(-i), norāda minētā(-o) papildu izstrādājuma(-u), kurš(-i) izmantots(-i) testu veikšanai, EC-ID. Ja iesniedzējam nav zināms(-i) papildu izstrādājuma(-u) EC-ID, norāda vismaz zīmolu(-us) un zīmola(-u) paveidu(-us), kā arī dalībvalsti(-is), kurā(-ās) izstrādājums ir laists tirgūF 
 Izstrādājumu_kombinācijas_emisijasAttiecībā uz izstrādājumiem, kuri satur vairāk nekā vienu vienību vai vairāk nekā vienu elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakona kombināciju, norāda tās vienības vai kombinācijas specifikāciju, kura izmantota emisiju mērīšanaiF 
 Emisiju_mērīšanas_metodes_aprakstsEmisiju novērtēšanā izmantoto mērīšanas metožu apraksts, tostarp atsauce uz attiecīgo apstiprināto standartu, ja pieejamsO 
 Emisijas_nosaukumsIzstrādājuma testēšanas laikā radītās emisijas nosaukumsO 
 Emisiju_CASEmisiju CAS numursF 
 Emisiju_IUPACJa nav CAS numura, norādīt emisiju Starptautiskās Teorētiskās un lietišķās ķīmijas savienības (turpmāk – IUPAC) nosaukumuF 
 Emisiju_daudzumsIzstrādājuma lietošanas procesā radīto emisiju daudzums, pamatojoties uz izmantoto mērījumu metodiO 
 Emisiju_vienībasEmisijas mērīšanas vienībaF 

6. Izstrādājuma dizains

Datu lauks #

Datu lauks

Apraksts

Ziņošana par elektroniskajām cigaretēm

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

Ziņošana par uzpildes flakoniem

Iesniedzējs uzskata informāciju par konfidenciālu

 E-cigaretes_aprakstsIzstrādājuma apraksts, lai atvieglotu produkta unikālo identifikāciju, tostarp apraksts par visām vienībām un atsevišķajām daļām (sastāvdaļas, e-šķidrums)O O 
 E-cigaretes_šķidruma_tilpums/tilpībaTilpums vai ietilpība mililitros (attiecībā uz ierīcēm norāda rezervuāra izmēru, attiecībā uz kapsulām/kapsulām ar iztvaicētāju vai uzpildes flakoniem – faktisko tilpumu, tos laižot tirgū)O O 
 E-cigaretes_nikotīna_koncentrācijaNikotīna koncentrācija, mg/mlF O 
 E-cigaretes_akumulatora_veidsAkumulatora veida aprakstsF Neattiecas 
 E-cigaretes_akumulatora_veida_kapacitāteNorādes par akumulatora elektrisko tilpību, mAhF Neattiecas 
 E-cigaretes_volti/vati_regulējamiNorāde par to, vai elektroniskās cigaretes spriegums/jauda ir regulējams(-a)O Neattiecas 
 E-cigaretes_spriegumsJa elektroniskās cigaretes spriegums nav regulējams, norāda nominālo spriegumu. Ja elektroniskās cigaretes spriegums ir regulējams, norāda ieteicamo spriegumuF Neattiecas 
 E-cigaretes_sprieguma_zemākais_diapazonsZemākais iespējamais spriegumsF Neattiecas 
 E-cigaretes_sprieguma_augstākais_diapazonsAugstākais iespējamais spriegumsF Neattiecas 
 E-cigaretes_jauda vatosJa elektroniskās cigaretes jauda nav regulējama, norāda nominālo jaudu vatos. Ja elektroniskās cigaretes jauda ir regulējama, norāda ieteicamo jaudu vatosF Neattiecas 
 E-cigaretes_jauda vatos_zemākais_diapazonsMazākā iespējamā jauda vatosF Neattiecas 
 E-cigaretes_jauda vatos_augstākais_diapazonsLielākā iespējamā jauda vatosF Neattiecas 
 E-cigaretes_gaisa plūsmas_regulēšanaNorāde par to, vai elektroniskās cigaretes gaisa plūsma ir regulējamaO Neattiecas 
 E-cigaretes_degļa_nomaiņaNorāde par to, vai patērētājs var regulēt vai pārveidot vai aizstāt degliO Neattiecas 
 E-cigaretes_mikroprocesorsNorāde par to, vai elektroniskajā cigaretē ir iebūvēts mikroprocesorsO Neattiecas 
 E-cigaretes_sildelementa_sastāvsTvaicētāja stieples (sildelementa) ķīmiskais sastāvsO Neattiecas 
 Dokumentācija_par_e-cigaretes_nikotīna_devu/uzņemšanuApraksts par mērījumu metodēm, kas izmantotas, lai novērtētu vienmērīgu dozēšanu un nikotīna uzņemšanu, tostarp atsauce uz attiecīgo apstiprināto standartu, ja tas ir pieejams. Apraksts par novērtējuma rezultātiemO O 
 E-cigaretes_ražošanas_dokumentācijaApraksts par gala izstrādājuma ražošanas procesu, tostarp sērijveida ražošanuO O 
 E-cigaretes_ražošanas_atbilstībaApliecinājums, ka ražošanas process nodrošina atbilstību (tostarp (bet ne tikai) sērijveida ražošanā)O O 
 E-cigaretes_kvalitāte_drošībaPaziņojums par to, ka ražotājs un importētājs uzņemas pilnīgu atbildību par izstrādājuma kvalitāti un drošību, izstrādājumu laižot tirgū un lietojot normālos vai saprātīgi paredzamos apstākļosO O 
 Dokumentācija_par_e-cigaretes_atvēršanu/uzpildīšanuApraksts par atvēršanas un iepildīšanas mehānismu, ja pieejamsF O 
Veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 440Pieņemts: 05.07.2016.Stājas spēkā: 13.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 12.07.2016. OP numurs: 2016/132.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
283435
13.07.2016
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"