Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 382

Rīgā 2016. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 29 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 126. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu izpratnē pamatdarbības nozare ir tā, no kuras gūtie ieņēmumi ir vismaz 50 procenti no atbalsta pretendenta kopējā apgrozījuma kalendāra gadā. Ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas šo noteikumu izpratnē ietver arī ieņēmumus no pašražoto lauksaimniecības produktu pārstrādes."

2. Papildināt 8. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Projekta iesniegumā norādītā deklarētās dzīvesvietas adrese netiek mainīta visu projekta īstenošanas laiku."

3. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums - ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā, ar ko tiek nodrošināta saimnieciskā darbība, - projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir vismaz 2000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā;".

4. Papildināt noteikumus ar 9.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.1 saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtības noteikšanai ņem vērā ražošanas resursus, ko izmanto nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanai, no tā gūstot ekonomisku labumu;".

5. Svītrot 9.2. apakšpunktā vārdu "apsaimniekotās".

6. Papildināt 9.3. apakšpunktu aiz vārdiem "plānošanas periodā" ar vārdiem "vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā".

7. Papildināt 10. punkta ievaddaļas pirmo teikumu aiz vārda "laikposmam" ar vārdiem "(izņemot darījumdarbības plānu gaļas liellopu audzēšanas nozarē, aitkopībā vai ilggadīgo stādījumu ierīkošanā, ko īsteno četrus gadus)".

8. Izteikt 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. konkrētas ziņas par plānotajiem ieguldījumiem, kas ir tieši saistīti ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu;".

9. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Lauku atbalsta dienests vērtē darījumdarbības plāna kvalitāti un plānoto ieguldījumu atbilstību sasniedzamajiem mērķiem, kā arī darījumdarbības plānā noteikto sasniedzamo mērķu samērīgumu ar kopējo saņemtā atbalsta apmēru."

10. Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. ne vairāk kā 20 procenti vispārējo izmaksu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumu, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas."

11. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, un to izmaksā šādā kārtībā:

16.1. pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, atbalsta pretendents saņem 80 procentu no kopējā atbalsta apmēra atbilstoši šo noteikumu 14.1. apakšpunktam, un tas tiek izmaksāts ne vairāk kā trijās daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai citiem darījumus apliecinošiem dokumentiem;

16.2. gala maksājumu 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta apmēra atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas un darījumdarbības plānā sasniegto mērķu izvērtējuma."

12. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Konsultāciju pakalpojuma izmaksas, ietverot projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas, nepārsniedz septiņus procentus no kopējā atbalsta apmēra. Projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas nepārsniedz trīs procentus no kopējā atbalsta apmēra."

13. Aizstāt 22. punktā skaitli "40" ar skaitli "50".

14. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas:

23.1. saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumos "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" vai "Lauku saimniecību modernizācija";

23.2. ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"."

15. Papildināt noteikumus ar 25.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2.5. apliecinājumu, ka tam ar tirgotāju nav interešu konflikta."

16. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs:

30.1. sadarbībā ar atbalsta pretendentu sagatavo projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, vai konsultē par iesnieguma sagatavošanu;

30.2. konsultē atbalsta pretendentu par darījumdarbības plāna uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;

30.3. konsultē par darījumdarbības plānā iekļauto darbību īstenošanu;

30.4. uzrauga darījumdarbības plāna ieviešanas gaitu līdz tā pilnīgai īstenošanai, tai skaitā reizi gadā pārbauda grāmatvedības datu atbilstību darījumdarbības plānam un apmeklē atbalsta pretendenta saimniecību;

30.5. veic šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minēto ieguldījumu kontroli."

17. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 30.4. un 30.5 apakšpunktā minēto prasību izpildi (5. pielikums)."

18. Izteikt 31., 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"31. Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs nodrošina atbalsta pretendenta datu konfidencialitāti.

32. Ja konsultāciju pakalpojuma sniedzējs nenodrošina šo noteikumu 29. un 30. punktā minēto prasību izpildi, Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs izslēgt konsultāciju pakalpojuma sniedzēju no apstiprināto konsultāciju pakalpojuma sniedzēju saraksta.

33. Pirms darījumdarbības plāna sagatavošanas atbalsta pretendents slēdz līgumu ar konsultāciju pakalpojumu sniedzēju par projekta iesnieguma un citu darījumdarbības plāna uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un darījumdarbības plāna uzraudzību."

19. Papildināt III nodaļu ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja konsultāciju pakalpojuma sniedzējs vai viņa darbinieks ir arī atbalsta saņēmējs, konsultāciju pakalpojuma sniedzējam nav tiesību izstrādāt, saskaņot un uzraudzīt attiecīgo darījumdarbības plānu."

20. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

34.1. projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu (1. pielikums), divos eksemplāros papīra formā un tā elektronisku kopiju, ierakstītu ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

34.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā;

34.3. ja zeme tiek nomāta, - atbalsta pretendenta apliecinātu nomas līguma kopiju, kurā norādītais nomas termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

34.4. ja darījumdarbības plānā paredzēta būvniecība vai būvmateriālu iegāde, - ar būvvaldi saskaņotus dokumentus atbilstoši būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, kopā ar šo noteikumu 38. punktā minēto atbalsta pieprasījumu;

34.5. šo noteikumu 33. punktā minētā līguma kopiju, ko apliecinājis atbalsta pretendents;

34.6. šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto izglītību apliecinošu dokumentu kopiju, ja izglītība iegūta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja pabeigti vairāki īslaicīgi lauksaimniecības kursi, tajos norādīto stundu skaitu summē. Ja izglītību apliecinošajā dokumentā nav norādīts stundu skaits, pievieno attiecīgo mācību programmu vai arhīva izrakstu, vai mācību iestādes izziņu par apgūto mācību programmu ar apgūto lauksaimniecības mācību stundu apjomu;

34.7. šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto darba pieredzi un specialitāti apliecinošus dokumentus;

34.8. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedra statusu apliecinošu dokumentu, ja atbalsta pretendents ir šādas sabiedrības biedrs;

34.9. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam atbilstoši Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, I pielikumam."

21. Papildināt noteikumus ar 36.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.4.1 integrētās lauksaimniecības atbilstību apliecinošus dokumentus, ja saimniecība ietverta integrētās augu audzēšanas kontroles shēmā saistībā ar darījumdarbības plāna īstenošanu;".

22. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz atbalsta pieprasījumu (6. pielikums). Lauku atbalsta dienests maksājumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā."

23. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieprasīt saņemtā atbalsta atmaksu pilnā vai daļējā apmērā normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā, ja:

40.1. atbalsta pretendents nav sasniedzis darījumdarbības plānā noteiktos mērķus;

40.2. atbalsta pretendents pēc darījumdarbības plāna īstenošanas nav sasniedzis darījumdarbības plānā ietvertos ekonomiskos rādītājus saskaņā ar šo noteikumu 10.2. un 10.3. apakšpunktu;

40.3. atbalsta pretendents nav ieguvis šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto izglītību;

40.4. atbalsta pretendents pārtrauc darījumdarbības plāna īstenošanu vai neveic saimniecisko darbību;

40.5. ieguldījumi nav veikti vai veikti tikai daļēji un neatbilst darījumdarbības plānam;

40.6. darījumdarbības plāna īstenošanas periodā konsultāciju pakalpojuma sniedzējs konstatē neatbilstības darījumdarbības plāna īstenošanā vai to, ka atbalsta pretendents neveic saimniecisko darbību, un par to informē Lauku atbalsta dienestu;

40.7. darījumdarbības plāna īstenošanas laikā un pabeigšanas brīdī atbalsta pretendents nenodrošina sākotnējo projektu atlases kritērijos (2. pielikums) iegūto punktu skaitu, un tas rada risku atbalsta saņemšanai."

24. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

25. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

26. Papildināt noteikumus ar 5. pielikumu (3. pielikums).

27. Papildināt noteikumus ar 6. pielikumu (4. pielikums).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 


Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 14. jūnija
noteikumiem Nr. 382

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 292

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x ( - 10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts.

2 Publiskais finansējums saņemts šādos Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumos:

1) Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem;

2) Lauku saimniecību modernizācija;

3) Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai;

4) LEADER (projekti, kuru mērķis bija lauksaimniecības produktu ražošana).

3 Kritēriju piemēro, ja saimniecības kopējais apgrozījums ir vismaz 2 000 euro.

4 Kritērijam atbilstošo punktu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (15 000 - B) x 2 , kur

1000

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā saimniecības kopējo neto apgrozījumu;

B - saimniecības kopējais apgrozījums, kas palielināts (noapaļots) līdz pirmajam veselajam tūkstotim zem 15 000 euro vērtības, pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.

5 Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 30%, piešķir 10 punktu.

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 


2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 14. jūnija
noteikumiem Nr. 382

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 292

Projektu atlases kritēriji pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Saimniecības pamatdarbības nozare, kas tiek attīstīta darījumdarbības plāna ietvaros Augļkopība, lopkopība, dārzeņkopība 30 30
Pārējās lauksaimniecības nozares 10
2. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)1 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15
3. Publiskais finansējums 2007.-2013. gada plānošanas periodā2 Atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu 10 10
Atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu 0
4. Saimniecības kopējais apgrozījums3 Par katriem veseliem 1000 euro, kas ir zem 15 000 euro robežvērtības, - 2 punkti4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

26

5. Saimniecības dalība kooperatīvā Ir atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs 10 10
Ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs 5
6. Saimniecības darījumdarbības plāna attīstības mērķis Palielinot neto apgrozījumu no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomisko lielumu standarta izlaides vērtībā vismaz par 20 % darījumdarbības plāna darbības laikā 0 10
Palielinot neto apgrozījumu no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomisko lielumu standarta izlaides vērtībā par vairāk nekā 20 %5 Par katru procenta punktu - viens punkts
7. Saimniecības esošā vai plānotā lauksaimniecības sistēma Bioloģiskā lauksaimniecība 15 15
Integrētās lauksaimniecības augļkopība, dārzkopība 10
Pārējie 0
8.

Projekta iesnieguma iesniegšana

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5
Kopā 121
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 50 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x ( - 10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts.

2 Publiskais finansējums saņemts šādos Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumos:

1) Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem;

2) Lauku saimniecību modernizācija;

3) Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai;

4) LEADER (projekti, kuru mērķis bija lauksaimniecības produktu ražošana).

3 Kritēriju piemēro, ja saimniecības kopējais apgrozījums ir vismaz 2 000 euro.

4 Kritērijam atbilstošo punktu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(15 000 - B) x 2

, kur

1000

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā saimniecības kopējo neto apgrozījumu;

B - saimniecības kopējais apgrozījums, kas palielināts (noapaļots) līdz pirmajam veselajam tūkstotim zem 15 000 euro vērtības, pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.

5 Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 30 %, piešķir 10 punktu."

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 


3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 14. jūnija
noteikumiem Nr. 382

"5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 292

Saimniecības apmeklējuma pārbaudes lapa pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

Projekta numurs  
Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds  
Reģistrācijas Nr./personas kods  
LAD klienta Nr.  
Kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese  
Apmeklējuma datums  
Konsultanta vārds, uzvārds, uzņēmums  

1. Plānoto ieguldījumu pozīcijas saimniecībā (aizpilda pirms saimniecības apmeklējuma; pēc apmeklējuma pievieno foto)

Nr. p. k.

Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums Darījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datums Atzīme par ieguldījumu Tehniskā stāvokļa novērtējums lietotai tehnikai
atrodas
saimniecībā
neatrodas
saimniecībā*
labā
tehniskā stāvoklī
sliktā
tehniskā stāvoklī*
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

*Komentāri

2. Ražošanas resursu pārbaude (atzīmēt ar X)
(Informāciju par plānoto aizpilda pirms saimniecības apmeklējuma)

Rādītājs

Resursu apjoms (ha, skaits)

atbilst darījumdarbības plānā norādītajam

neatbilst darījumdarbības plānā norādītajam*

Zemes resursi, t. sk. kvieši    
Dzīvnieki    

* Komentāri

3. Klienta komentāri par novirzēm no mērķa un aprēķinos plānotā (ja tādas ir), secinājumi un priekšlikumi rādītāju un plānoto mērķu sasniegšanai

Grāmatvedība ir pārbaudīta, un situācija atbilst apmeklējuma laikā saimniecībā konstatētajam

Nē ……(skaidrojums)

Pārbaudītie grāmatvedības dokumenti (pievieno foto):

1.

2.

Konsultanta atzinums

 

Konsultanta paraksts Klienta paraksts

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 


4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 14. jūnija
noteikumiem Nr. 382

"6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 292

ELFLA LAP pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (kods 6.3)
ATBALSTA PIEPRASĪJUMS
______. daļa

1. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJU UN PROJEKTA IESNIEGUMU

Projekta numurs

 

Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds

 

Reģistrācijas Nr./personas kods

 

LAD klienta Nr.

 
Kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese  

 

Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms maksājums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā)  

 

Atbalsta saņēmējs Datums
  (vārds, uzvārds un paraksts)    

 

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

Pieprasījums saņemts Pieprasījums noraidīts Pieprasījums apstiprināts
(datums)
(vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PIEPRASĪJUMU

Pieprasāmā atbalsta apmērs, EUR  
Iepriekš izmaksātais atbalsta apmērs, EUR  

Detalizēts izmaksu atšifrējums, EUR

Nr.p. k.

Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums Darījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datums Iesniegtā rēķina vai darījumu apliecinošā dokumenta summa, bez PVN (ar PVN, ja nav reģistrējies kā PVN maksātājs) Attiecināmās izmaksas no rēķinā vai darījumu apliecinošā dokumentā norādītās
1.   X 0,00 0,00
2.   X 0,00 0,00
3.   X 0,00 0,00
4.   X 0,00 0,00
5.   X 0,00 0,00
KOPĀ, EUR 0,00

Ja ir nebūtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, kuriem nav ietekmes uz darījumdarbības plāna īstenošanas rezultāta sasniegšanu, lūdzam sniegt skaidrojumu:

 

Atbalsta saņēmējs Datums
  (vārds, uzvārds un paraksts)"    

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 382Pieņemts: 14.06.2016.Stājas spēkā: 18.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 17.06.2016. OP numurs: 2016/117.27
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282942
18.06.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)