Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.; 2009, 7., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16.nr.; 2012, 56., 100., 186.nr.; 2013, 142., 193.nr.; 2014, 92.nr.; 2015, 124., 222.nr.; 2016, 31.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) emitents - persona, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, kā arī persona, kura savā vārdā emitē vai ir pieteikusi iekļaušanai regulētajā tirgū pārvedamus vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus. Attiecībā uz regulētajā tirgū iekļautajiem depozitārajiem sertifikātiem par emitentu uzskata to vērtspapīru emitentu, uz kuriem tiesības ir nostiprinātas depozitārajā sertifikātā neatkarīgi no tā, vai šie vērtspapīri ir vai nav iekļauti regulētajā tirgū;";

izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43) atpirkšanas piedāvājums - piedāvātāja publiski izteikts piedāvājums (kas nav pašas mērķa sabiedrības izteikts piedāvājums) citiem mērķa sabiedrības akcionāriem iegādāties no tiem visas akcijas vai daļu akciju šā likuma D sadaļas V nodaļā noteiktajā kārtībā;";

izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47) obligātā informācija - visu veidu informācija, kuru emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, dara zināmu atklātībai saskaņā ar šā likuma 3.1, 54.panta, D sadaļas III, IV nodaļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulas (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/6/EK un Komisijas direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Regula Nr. 596/2014) 7.panta prasībām;";

izteikt 67.punkta ievaddaļu un "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"67) galvenā informācija - būtiska, strukturēta informācija, ko sniedz ieguldītājiem, lai skaidrotu tiem piedāvāto vai tirdzniecībai regulētajā tirgū iekļaujamo vērtspapīru, to emitentu un galvotāju būtību un ar vērtspapīriem, to emitentu un galvotāju saistītos riskus, un kas ieguldītājiem būtu nepieciešama vērtspapīru iegādes lēmuma pieņemšanai. Galvenā informācija satur:

a) īsu aprakstu par emitentu un galvotāju būtiskākajiem raksturojošiem rādītājiem, tostarp informāciju par to aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un riskiem, kuri saistīti ar emitentu, galvotāju un ieguldījumiem attiecīgajos vērtspapīros,";

papildināt pantu ar 69., 70. un 71.punktu šādā redakcijā:

"69) oficiāla vienošanās - līgums, kas ir saistošs saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un paredz personai tiesības no finanšu instrumentiem izrietošo tiesību izpildes dienā iegūt emitenta balsstiesīgās akcijas akciju sabiedrībā;

70) finanšu instrumentu garā pozīcija - finanšu instrumenti, kas pieder personai, vai finanšu instrumenti, kas personai dod tiesības vai uzliek pienākumu iegūt finanšu instrumentus;

71) finanšu instrumentu īsā pozīcija - personas saistības, kas izpildāmas finanšu instrumentos, vai finanšu instrumenti, kas personai dod tiesības vai rada pienākumu atsavināt finanšu instrumentus."

2. 3.pantā:

papildināt 1.1 daļu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) Regula Nr. 596/2014;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 23.jūlija regula (EK) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem direktīvās 98/26/EK un 2014/65/EK un Regulā Nr. 236/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ).";

aizstāt septītās daļas 6., 9. un 10.punktā vārdu "banka" (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā un skaitlī);

izslēgt devītajā daļā vārdu "septītās".

3. 3.1 pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pārvedami vērtspapīri ir publiski piedāvāti pirmo reizi pēc 2015.gada 27.novembra vai kurā ir iesniegts pirmais iesniegums atļaut tirdzniecību regulētajā tirgū attiecīgi pēc emitenta, publiskā piedāvājuma izteicēja vai tādas personas izvēles, kura lūdz iekļaut pārvedamus vērtspapīrus regulētajā tirgū. Šā punkta prasības piemērojamas tiem ārvalstīs reģistrētajiem pārvedamu vērtspapīru emitentiem, kas nav minēti šā panta otrās daļas 2.punktā. Ārvalstī reģistrētam emitentam ir tiesības mainīt izcelsmes dalībvalsti, ja sākotnēji tā netika noteikta pēc emitenta izvēles, vai atbilstoši šā panta ceturtās daļas 3.punktā minētajam nosacījumam par izcelsmes dalībvalsts izvēli.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Paziņojumiem par izcelsmes dalībvalsti izmantojamās veidlapas paraugu apstiprina Finanšu un kapitāla tirgus komisija.";

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) dalībvalsts, kuru emitents izvēlējies par izcelsmes dalībvalsti no tām dalībvalstīm, kuru regulētajos tirgos ir iekļauti emitenta pārvedami vērtspapīri, ja emitents ir reģistrēts ārvalstī. Ārvalstī reģistrētam emitentam ir tiesības mainīt izcelsmes dalībvalsti saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 3.punktu, par to nekavējoties informējot kompetentās uzraudzības institūcijas saskaņā ar šā panta 7.1 daļu;";

papildināt ceturto daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) dalībvalsts, kuras regulētajā tirgū ir iekļauti emitenta pārvedami vērtspapīri vai kurā ir emitenta juridiskā adrese, ja emitenta pārvedami vērtspapīri ir izslēgti no regulētā tirgus emitenta sākotnēji izvēlētajā izcelsmes dalībvalstī, kas tika noteikta saskaņā ar šīs daļas 2.punktu vai šā panta sesto daļu, bet kuri joprojām ir iekļauti regulētajā tirgū citās dalībvalstīs.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šā panta sestajā daļā minētais emitents var izvēlēties tikai vienu izcelsmes dalībvalsti un nedrīkst to mainīt trīs gadus, ja vien šā emitenta pārvedami vērtspapīri nav izslēgti no regulētā tirgus šajā dalībvalstī vai šo triju gadu laikā uz emitentu nevar attiecināt dalībvalsts noteikšanu saskaņā ar šā panta ceturto daļu.";

papildināt pantu ar 7.1, 7.2 un 7.3 daļu šādā redakcijā:

"(71) Informāciju par savu izcelsmes dalībvalsts izvēli emitents nekavējoties, ievērojot šā likuma 64.2 pantā obligātās informācijas izplatīšanai un pieejamībai noteikto kārtību, paziņo:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja tā ir emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetentā institūcija un emitenta juridiskā adrese ir Latvijā, un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja emitenta juridiskā adrese ir Latvijā, izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām institūcijām.

(72) Ja emitents, kurš izcelsmes dalībvalsti nosaka atbilstoši šā panta ceturtās daļas 2.punktam vai šā panta sestajai daļai, triju mēnešu laikā, kopš pirmo reizi tā pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, par izcelsmes dalībvalsts izvēli attiecīgajām kompetentajām institūcijām nepaziņo, par šāda emitenta izcelsmes dalībvalsti uzskata dalībvalsti, kurā emitenta pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū. Ja emitenta pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū vairākās dalībvalstīs, tad par izcelsmes dalībvalsti ir uzskatāmas visas minētās dalībvalstis līdz dienai, kad emitents no tām izvēlas vienu izcelsmes dalībvalsti un par to nekavējoties informē kompetentās institūcijas.

(73) Emitents, kura pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, kuram izcelsmes dalībvalsti nosaka atbilstoši šā panta ceturtās daļas 2.punktam vai šā panta sestajai daļai un kurš par izcelsmes dalībvalsts izvēli informējis kompetentās institūcijas līdz 2015.gada 27.novembrim, neinformē kompetentās institūcijas saskaņā ar šā panta 7.1 daļu, ja vien pēc 2015.gada 27.novembra neizvēlas citu izcelsmes dalībvalsti."

4. Izteikt 4.panta ceturtās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) aizliegt izmantot balsstiesības personai, kas ieguvusi būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, pārkāpjot šā likuma normas;".

5. Papildināt likumu ar 4.2 pantu šādā redakcijā:

"4.2 pants. Tiesības izdot finanšu instrumentu tirgu regulējošos normatīvos noteikumus

Ņemot vērā Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārrobežu darbības raksturu, lai nodrošinātu dalībvalstīs vienotu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un vienveidīgu un konsekventu tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu, Komisijai ir tiesības noteikt finanšu instrumentu tirgu regulējošās prasības jomās, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pieņemtajām pamatnostādnēm un ieteikumiem."

6. Papildināt 14.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Emisijas prospektu apstiprināšanas kārtību un nosacījumus, atbilstoši kuriem nosaka emisijas prospektu apstiprināšanas termiņu, regulē tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti par emisijas prospektiem."

7. Izslēgt 15.panta ceturtajā daļā vārdus "sešas darbdienas".

8. 17.pantā:

izteikt trešās daļas 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3) kopsavilkums, kurā īsi, neizmantojot speciālo terminoloģiju, un valodā, kādā sākotnēji tika sagatavots emisijas prospekts, atspoguļo galveno informāciju. Kopsavilkums (tā forma un saturs) sniedz viennozīmīgu informāciju par vērtspapīru būtiskākajiem raksturojošiem rādītājiem, lai ieguldītājs varētu izprast, vai ieguldīt attiecīgajos vērtspapīros. Detalizētu kopsavilkumā iekļaujamo informāciju sagatavo saskaņā ar Komisijas 2012.gada 30.marta deleģēto regulu (ES) Nr. 486/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz prospekta, pamatprospekta, kopsavilkuma un galīgo nosacījumu formu un saturu un attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ). Kopsavilkumā uzsver brīdinājumu par to, ka:";

izslēgt devīto daļu.

9. Aizstāt 17.1 panta pirmās daļas 2.punkta ievaddaļā un "b" apakšpunktā vārdu "bankas" ar vārdu "kredītiestādes".

10. 17.2 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Prasības informācijas iekļaušanai atsauces veidā nosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti par emisijas prospektiem.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

11. Izteikt 18.panta otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Emisijas prospekta papildinājumus un to tekstu elektroniskā veidā emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs iesniedz Komisijai, kas tos reģistrē septiņu darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas. Emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs papildina arī kopsavilkumu un tā tulkojumu, ja nepieciešams ņemt vērā jauno informāciju, kas ietverta papildinājumos. Ja galīgā piedāvājuma periods beidzas agrāk, nekā sākas šādu vērtspapīru tirdzniecība regulētajā tirgū, tad pienākums papildināt prospektu izbeidzas ar brīdi, kad sākas šādu vērtspapīru tirdzniecība regulētajā tirgū.

(3) Emisijas prospekta papildinājumus publicē saskaņā ar šā likuma 21.panta prasībām, papildinājumos nosakot ieguldītāju piedāvājuma atsaukšanas galīgo termiņu, kas nav īsāks par divām darbdienām. Papildinājumu teksts uzskatāms par neatņemamu emisijas prospekta sastāvdaļu, un tas vienmēr ir pieejams kopā ar attiecīgo emisijas prospektu.

(4) Ieguldītājiem atbilstoši šā panta trešajai daļai ir tiesības divu darbdienu laikā pēc emisijas prospekta papildinājumu publicēšanas atsaukt savu piekrišanu, ja šā panta pirmajā daļā minētie jaunie apstākļi, būtiskas kļūdas vai neprecizitātes, kas saistītas ar emisijas prospektā iekļauto informāciju, ir radušās pirms piedāvājuma termiņa beigām un vērtspapīru iegrāmatošanas ieguldītāja finanšu instrumentu kontā un ja ieguldītāji pirms emisijas prospekta papildinājumu publicēšanas jau ir piekrituši pirkt pārvedamus vērtspapīrus vai parakstīties uz tiem. Publiskā piedāvājuma izteicējs emisijas prospekta papildinājumos ieguldītāju piekrišanas atsaukšanai var norādīt citu termiņu, kas nav īsāks par divām darbdienām."

12. Papildināt 21.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Prasības attiecībā uz emisijas prospekta publicēšanu nosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti par emisijas prospektiem."

13. Papildināt 24.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Prasības attiecībā uz publiskā piedāvājuma reklāmu un šā panta ceturtajā daļā minēto mutvārdos vai rakstveidā izziņoto informāciju nosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti par emisijas prospektiem."

14. Izslēgt 41.panta otro daļu.

15. Izslēgt 48.panta 1.1 daļu.

16. Izslēgt 50.panta astotajā daļā vārdu "Komisijai".

17. Papildināt 51.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Prasības attiecībā uz prospekta publicēšanu nosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti par emisijas prospektiem."

18. Papildināt 52.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Regulētajā tirgū iekļaujamo pārvedamu vērtspapīru reklāmai un šā panta ceturtajā daļā minētajai informācijai piemēro šā likuma 24.panta piektajā daļā minēto tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasības attiecībā uz emisijas prospektiem."

19. 54.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta otrā, 2.1, sestā, desmitā, vienpadsmitā, divpadsmitā un trīspadsmitā daļa attiecas uz kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū.

(12) Šā likuma 54.2, 54.3, 54.4 un 54.5 pants attiecas uz akciju sabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un tās akcionāriem.";

papildināt trešās daļas pirmo teikumu pēc vārda "kapitālsabiedrības" ar vārdiem "kuras parāda vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū";

papildināt piektās daļas otro teikumu pēc vārda "Kapitālsabiedrības" ar vārdiem "kuras parāda vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū";

izslēgt sestās daļas otro teikumu;

aizstāt septītajā daļā vārdus "To pārvedamu vērtspapīru emitents, kurus atļauts" ar vārdiem "Kapitālsabiedrība, kuras parāda vērtspapīrus ir atļauts".

20. Papildināt likumu ar 54.6 pantu šādā redakcijā:

"54.6 pants. Īpaši noteikumi dokumentu noformēšanai padomes un valdes locekļu ievēlēšanai

(1) Ja akcionārs vai akcionāru grupa iesniedz priekšlikumu par vienu vai vairākiem saviem virzītajiem padomes locekļa kandidātiem, akciju sabiedrība reģistrē no akcionāra vai akcionāru grupas saņemto priekšlikumu, norādot informāciju par akcionāru vai akcionāriem, kas priekšlikumu iesniedz, un informāciju par katru izvirzīto padomes locekļa kandidātu. Saņemtais priekšlikums ir reģistrējams neatkarīgi no tā, vai šī informācija saņemta rakstveidā vai mutvārdos, un neatkarīgi no tā, cik dienas pirms akcionāru sapulces norises dienas tā ir saņemta.

(2) Ja akcionāru sapulcē tiek ievēlēti akciju sabiedrības padomes locekļi, akciju sabiedrībai ir pienākums nodrošināt, lai akcionāru sapulces protokolā tiek norādīta vismaz šāda informācija:

1) informācija, kas identificē katru akcionāru vai akcionāru grupā esošo akcionāru, kurš izvirzījis katru konkrēto padomes locekļa kandidātu. Minēto informāciju norāda arī tadā gadījumā, ja attiecīgā akcionāra vai akcionāru grupas virzītais padomes locekļa kandidāts akciju sabiedrības padomē netiek ievēlēts;

2) informācija par katra akcionāra balsojumu "par" vai "pret" padomes locekļa ievēlēšanu;

3) informācija par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaitu un akcionāriem, kuri balsoja par attiecīgo kandidātu, norādot arī par katru padomes locekļa kandidātu katra akcionāra nodoto balsu skaitu.

(3) Ja akciju sabiedrības padomes sēdē tiek ievēlēti akciju sabiedrības valdes locekļi, akciju sabiedrībai ir pienākums nodrošināt, lai akciju sabiedrības padomes sēdes protokolā papildus tām prasībām, kas noteiktas Komerclikumā, tiek norādīta vismaz šāda informācija:

1) informācija, kas identificē katru padomes locekli, kurš izvirzījis konkrēto valdes locekļa kandidātu. Minēto informāciju norāda arī tādā gadījumā, ja attiecīgā padomes locekļa virzītais valdes locekļa kandidāts akciju sabiedrības valdē netiek ievēlēts;

2) informācija par katra padomes locekļa balsojumu "par" vai "pret" valdes locekļu ievēlēšanu;

3) informācija par katru valdes locekļa kandidātu nodoto balsu skaitu, norādot padomes locekļus, kuri balsoja par attiecīgo kandidātu."

21. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšana un to izslēgšana no regulētā tirgus

(1) Tiesības apturēt finanšu instrumentu tirdzniecību vai izslēgt finanšu instrumentus no regulētā tirgus ir tirgus organizētājam, ja emitents nepilda finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu prasības par obligātās informācijas atklāšanu vai saskaņā ar šā likuma 28.pantu regulētā tirgus organizētāja izdoto noteikumu prasības vai arī emitenta stāvoklis ir kļuvis tāds, ka tas apdraud ieguldītāju intereses.

(2) Par tirgus organizētāja lēmumu par finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšanu vai finanšu instrumentu izslēgšanu no regulētā tirgus var iesniegt sūdzību Komisijā 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

(3) Ja akciju sabiedrības akcionāru sapulce pieņem lēmumu par tās emitēto akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, akcijas no regulētā tirgus izslēdz šā likuma 77.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

(4) Finanšu instrumentus no regulētā tirgus var izslēgt, pamatojoties uz iesniegumu, kas saņemts no emitenta vai personas, kura lūdza pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū. Lēmumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus pieņem emitenta akcionāru sapulce.

(5) Lēmumu par finanšu instrumenta tirdzniecības apturēšanu vai finanšu instrumenta izslēgšanu no regulētā tirgus tā organizētājs nekavējoties publisko un informē Komisiju par šāda lēmuma pieņemšanu.

(6) Ja akciju sabiedrības akcijas vai kapitālsabiedrības parāda vērtspapīri tiek izslēgti no regulētā tirgus emitenta vainas dēļ, jo emitents nav pildījis šā likuma vai regulētā tirgus organizētāja noteikumus, ar lēmumu par akciju vai parāda vērtspapīru izslēgšanu no regulētā tirgus saistītos strīdus starp akcionāriem un akciju sabiedrību vai starp personām, kurām pieder parāda vērtspapīri, un kapitālsabiedrību risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

22. 55.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā vārdu "motivēti";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) aizliegt vai apturēt sludinājumus par akciju pārdošanu uz laiku līdz 10 darbdienām, ja Komisijai ir pamats uzskatīt, ka pārkāptas šā likuma D sadaļas II nodaļas prasības;";

izteikt otrās daļas ievaddaļu un 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"(2) Pēc pārvedamu vērtspapīru iekļaušanas regulētajā tirgū Komisijai ir tiesības:

1) pieprasīt, lai emitents atklāj visu būtisko informāciju, kas var ietekmēt regulētajā tirgū iekļauto pārvedamo vērtspapīru novērtējumu, un tādējādi nodrošināt ieguldītāju aizsardzību vai nevainojamu tirgus darbību;

2) izslēgt vai lūgt attiecīgā regulētā tirgus organizētāju izslēgt pārvedamus vērtspapīrus no regulētā tirgus, ja emitenta stāvoklis ir tāds, ka tirdzniecība būtu neizdevīga ieguldītāju interesēm;

3) veikt uzraudzību, lai nodrošinātu, ka emitenti, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, izpilda normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, ka vienāda informācija tiek sniegta visiem ieguldītājiem un emitents vienādi izturas pret visām personām, kurām pieder vērtspapīri un kuras ir vienādā stāvoklī, visās dalībvalstīs, kurās izteikts publiskais piedāvājums vai pārvedami vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū;".

23. 56.pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo konsolidēto gada pārskatu, konsolidētos finanšu pārskatus tā sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (turpmāk - Regula Nr. 1606/2002), bet finanšu pārskatus - saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām, ja vien kapitālsabiedrība nav izvēlējusies savus finanšu pārskatus sagatavot saskaņā ar Regulu Nr. 1606/2002.

(3) Ja kapitālsabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti oficiālajā sarakstā Latvijas Republikā vai kapitālsabiedrības parāda vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, tā savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Regulu Nr. 1606/2002.

(4) Ja kapitālsabiedrībai nav pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu un tās pārvedami vērtspapīri nav iekļauti oficiālajā sarakstā Latvijas Republikā, tā savu gada pārskatu sagatavo saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām un attiecīgā regulētā tirgus organizētāja noteikumiem, ja vien kapitālsabiedrība nav izvēlējusies savus finanšu pārskatus sagatavot saskaņā ar Regulu Nr. 1606/2002."

24. Izteikt 57.pantu šādā redakcijā:

"57.pants. Starpperiodu pārskati

(1) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo starpperiodu pārskatu par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem un to izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto starpperiodu pārskatu kapitālsabiedrība izplata ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētais starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem sastāv:

1) vismaz no saīsinātajiem finanšu pārskatiem;

2) no starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju:

a) par būtiskiem notikumiem attiecīgajā pārskata periodā un to ietekmi uz finanšu pārskatiem, kā arī apraksta galvenos riskus un norāda tos neskaidros apstākļus nākamajiem sešiem pārskata gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus,

b) kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un uz kuru attiecas šā panta devītā daļa, - par tās svarīgākajiem pārskata periodā veiktajiem darījumiem ar saistītajām personām, kā arī par jebkurām izmaiņām būtiskos darījuma nosacījumos attiecībā uz darījumiem ar saistītajām personām, kuri bija norādīti iepriekšējā gada pārskatā,

c) kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un uz kuru neattiecas šā panta devītā daļa, - par tās darījumiem ar saistītajām personām saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām;

3) no paziņojuma par vadības atbildību, kurā norāda, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

(4) Sagatavojot finanšu pārskatus par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem, ievēro tādus pašus posteņu atzīšanas un novērtēšanas principus, kādi tika izmantoti, sagatavojot gada pārskatu, to attiecīgi norādot pielikumā, ja vien tas nav norādīts jau paziņojumā par vadības atbildību. Ja izmantotās uzskaites metodes tiek mainītas, tas attiecīgi paskaidrojams pārskata pielikumā. Starpperiodu pārskata pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci.

(5) Starpperiodu pārskata par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem katru bilances posteni salīdzina vismaz ar datiem iepriekšējā pārskata gada beigās. Katru peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata posteni salīdzina vismaz ar iepriekšējā pārskata gada datiem par to pašu periodu, par kuru sagatavota izplatāmā informācija.

(6) Kapitālsabiedrība, kura atbilstoši šā likuma 56.panta otrajai vai trešajai daļai sagatavo vai atbilstoši 56.panta otrajai vai ceturtajai daļai ir izvēlējusies finanšu pārskatus sagatavot saskaņā ar Regulu Nr. 1606/2002, finanšu pārskatus par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem sagatavo atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas attiecas uz starpperiodu finanšu pārskatiem un kas pieņemti saskaņā ar Regulu Nr. 1606/2002.

(7) Ja kapitālsabiedrība, uz kuru attiecas šā likuma 56.panta ceturtās daļas prasības un kura atbilstoši 56.panta ceturtajā daļā noteiktajam nav izdarījusi izvēli savus finanšu pārskatus sagatavot saskaņā ar Regulu Nr. 1606/2002, tās finanšu pārskati par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem sastāv vismaz no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina, saīsinātā naudas plūsmas pārskata, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma. Saīsinātajā bilancē un saīsinātajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļauj tos posteņus un starpsummas, kas bija iekļautas kapitālsabiedrības pēdējā gada pārskatā. Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata posteņus, kuros nav skaitļu (summas), uzrāda tikai tad, ja salīdzinošajos datos ir attiecīgs postenis ar skaitli (summu). Papildu posteņus iekļauj tad, ja, tos nenorādot, starpperiodu pārskats sniegtu maldinošu priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

(8) Informāciju par to, vai starpperiodu pārskatu par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem ir vai nav revidējis (pārbaudījis) zvērināts revidents, skaidri norāda izplatāmās informācijas titullapā. Ja starpperiodu pārskatu ir revidējis (pārbaudījis) zvērināts revidents, šo pārskatu izplata kopā ar attiecīgo zvērināta revidenta ziņojumu.

(9) Kapitālsabiedrība starpperiodu pārskatu par pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem sagatavo konsolidētā veidā, ja tai bija pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu par iepriekšējo pārskata gadu un šāds pienākums ir spēkā arī datumā, attiecībā uz kuru tiek sagatavots starpperiodu pārskats."

25. Papildināt likumu ar 57.2 un 57.3 pantu šādā redakcijā:

"57.2 pants. Finanšu informācija par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem

(1) Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, sagatavo finanšu informāciju par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem un izplata to šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto finanšu informāciju kapitālsabiedrība izplata ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tā perioda beigām, par kuru ir izplatāma attiecīgā informācija.

(3) Sagatavojot finanšu informāciju par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem, ievēro tādus pašus posteņu atzīšanas un novērtēšanas principus, kādi tika izmantoti, sagatavojot gada pārskatu, un to attiecīgi norāda paziņojumā par vadības atbildību.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā finanšu informācija par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina, saīsinātā naudas plūsmas pārskata, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata un paziņojuma par vadības atbildību. Saīsinātajā bilancē, saīsinātajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saīsinātajā naudas plūsmas pārskatā un saīsinātajā pašu kapitāla izmaiņu pārskatā iekļauj tos posteņus un starpsummas, kas bija iekļautas pēdējā gada pārskatā.

(5) Ja kapitālsabiedrība finanšu informāciju sagatavo, izmantojot Regulas Nr. 1606/2002 apstiprināto starptautisko grāmatvedības standartu posteņu atzīšanas un novērtēšanas principus, tās finanšu informācija par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem sastāv no saīsinātā finanšu stāvokļa pārskata, saīsinātā visaptverošā ienākumu pārskata, saīsinātā naudas plūsmas pārskata, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata un paziņojuma par vadības atbildību. Saīsinātajā finanšu stāvokļa pārskatā, saīsinātajā visaptverošo ienākumu pārskatā, saīsinātajā naudas plūsmas pārskatā un saīsinātajā pašu kapitāla izmaiņu pārskatā iekļauj tos posteņus un starpsummas, kas bija iekļautas pēdējā gada pārskatā.

(6) Šā panta ceturtajā vai piektajā daļā minētajā paziņojumā par vadības atbildību norāda, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

(7) Izplatot finanšu informāciju par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem, tai pievieno starpperiodu vadības ziņojumu (paziņojumā par vadības atbildību norādot, ka vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija), ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) kopš iepriekšējā vadības ziņojuma izplatīšanas tajā sniegtā informācija ir būtiski mainījusies;

2) ir mainītas izmantotās uzskaites metodes. Uzskaites metožu maiņa attiecīgi paskaidrojama vadības ziņojumā.

(8) Finanšu informācijas par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem katru bilances posteni salīdzina vismaz ar datiem iepriekšējā pārskata gada beigās. Katru peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata posteni salīdzina vismaz ar iepriekšējā pārskata gada datiem par to pašu periodu, par kuru sagatavota izplatāmā informācija.

(9) Kapitālsabiedrība, kura finanšu informāciju par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem sagatavo, izmantojot šā panta piektajā daļā minēto starptautisko grāmatvedības standartu posteņu atzīšanas un novērtēšanas principus, katru finanšu stāvokļa pārskata posteni salīdzina vismaz ar datiem iepriekšējā pārskata gada beigās un katru visaptverošā ienākumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata posteni salīdzina vismaz ar iepriekšējā pārskata gada datiem par to pašu periodu, par kuru sagatavota izplatāmā informācija.

(10) Informāciju par to, vai finanšu informāciju par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem ir vai nav revidējis (pārbaudījis) zvērināts revidents, skaidri norāda izplatāmās informācijas titullapā. Ja finanšu informāciju par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem ir revidējis (pārbaudījis) zvērināts revidents, šo informāciju izplata kopā ar attiecīgo zvērināta revidenta ziņojumu.

(11) Kapitālsabiedrība finanšu informāciju par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem sagatavo konsolidētā veidā, ja tai bija pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu par iepriekšējo pārskata gadu un šāds pienākums ir spēkā arī datumā, attiecībā uz kuru tiek sagatavota finanšu informācija par pirmajiem trim un deviņiem pārskata gada mēnešiem.

57.3 pants. Paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm

(1) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū un kura darbojas pirmatnējo mežu izstrādē vai nodarbojas ar derīgo izrakteņu, naftas, dabasgāzes vai citu materiālu izpēti, meklēšanu, atklāšanu, izstrādi un ieguvi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (turpmāk - Regula Nr. 1893/2006) I pielikuma A sadaļas 02.nodaļas 02.2.grupā vai I pielikuma B sadaļas 05., 06., 07. un 08.nodaļā noteiktajai saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai, sagatavo paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm saskaņā ar likuma "Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm" prasībām. Paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm sniedz konsolidētā veidā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu kapitālsabiedrība izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra finanšu gada beigām, un tas ir publiski pieejams vismaz 10 gadus."

26. 58.pantā:

izteikt ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"Šā likuma 56., 57. un 57.2 panta prasības neattiecas uz:

1) dalībvalsts, pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras, tādas organizācijas, kura ir starptautisko publisko tiesību subjekts un kurā viena vai vairākas dalībvalstis ir biedri, Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Finanšu stabilitātes pamatnolīgumu, jebkuras citas iestādes, kas izveidotas, lai saglabātu Eiropas monetārās savienības finanšu stabilitāti, sniedzot pagaidu finansiālu palīdzību dalībvalstīm, kuru valsts valūta ir euro, kā arī Eiropas Centrālās bankas vai dalībvalstu centrālo banku emitētiem pārvedamiem vērtspapīriem;".

27. Izslēgt 59.pantu.

28. Izteikt 60., 61. un 61.1 pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Šīs nodaļas darbības joma

(1) Šīs nodaļas noteikumi par paziņošanas pienākumu un neziņošanas sekām attiecas uz personām:

1) kuras iegūst vai atsavina balsstiesīgās akcijas tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū Latvijas Republikā;

2) kuras iegūst vai atsavina depozitāros sertifikātus, kas emitēti par šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajām akcijām;

3) kuras iegūst vai atsavina finanšu instrumentus, kuri no šiem finanšu instrumentiem izrietošo tiesību izpildes dienā dod personai tiesības saskaņā ar oficiālu vienošanos iegūt emitenta balsstiesīgās akcijas tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū Latvijas Republikā;

4) kuras iegūst vai atsavina finanšu instrumentus, kuru atsauce ir akciju grozs (dažādu akciju kopums) vai indekss, kurā ietvertas akcijas, kas iekļautas regulētajā tirgū Latvijas Republikā.

(2) Ja par tādas akciju sabiedrības akcijām, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū, tikuši emitēti depozitārie sertifikāti, paziņošanas pienākums attiecas uz depozitāro sertifikātu ieguvēju, nevis uz to emitentu.

(3) Šīs nodaļas prasības attiecas arī uz personām, kas ir tiesīgas iegūt, atsavināt vai izmantot balsstiesības vienā vai vairākos šā likuma 8.pantā minētajos gadījumos.

(4) Šīs nodaļas prasības attiecas arī uz personām, kurām pieder šā panta pirmās daļas 3.punktā minētie finanšu instrumenti, ievērojot nosacījumu, ka tām saskaņā ar oficiālo vienošanos noteiktajā termiņā ir neierobežotas tiesības iegūt attiecīgās akcijas vai arī izvēles tiesības pēc saviem ieskatiem tās iegūt vai neiegūt.

(5) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētie finanšu instrumenti ir arī tādi finanšu instrumenti, attiecībā uz kuriem nav šā panta ceturtajā daļā minēto nosacījumu, bet kuri ir saistīti ar emitenta, kura pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, balsstiesīgajām akcijām vai potenciāli iegūstamajām balsstiesībām, kuru ekonomiskā ietekme ir līdzīga, neatkarīgi no tā, vai šie finanšu instrumenti piešķir vai nepiešķir tiesības veikt norēķinus finanšu instrumentos.

(6) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto finanšu instrumentu sarakstu nosaka Komisijas normatīvie noteikumi.

(7) Šīs nodaļas prasības piemēro arī tad, ja akciju sabiedrība, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū Latvijas Republikā, ir reģistrēta ārvalstī.

61.pants. Paziņošanas pienākums, ņemot vērā balsstiesību īpatsvaru

(1) Persona paziņo par savu balsstiesību īpatsvaru, kad akciju iegūšanas, atsavināšanas, pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas vai kādu citu notikumu rezultātā tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 vai 75 procentiem.

(2) Ja akciju sabiedrībai Latvijas Republika ir izcelsmes dalībvalsts, persona paziņo arī par savu balsstiesību īpatsvaru, kad akciju iegūšanas, atsavināšanas, pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas vai kādu citu notikumu rezultātā tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 90 vai 95 procentiem.

61.1 pants. Balsstiesību īpatsvara aprēķināšana

(1) Aprēķinot balsstiesību īpatsvaru, ņem vērā visas balsstiesīgās akcijas, pat ja balsstiesību izmantošana ir apturēta.

(2) Informācijā par balsstiesību īpatsvaru norāda ziņas par visām balsstiesīgajām akcijām, atsevišķi norādot katras kategorijas akcijas.

(3) Aprēķinot balsstiesību īpatsvaru, persona summē visas balsstiesības, kuras izriet no viena emitenta emitētajām balsstiesīgajām akcijām, par tām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem, šā likuma 60.panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem finanšu instrumentiem, ja tiks realizētas tiesības, kas izriet no šā likuma 60.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem finanšu instrumentiem.

(4) Nosakot personas netieši iegūtās līdzdalības apmēru, ņem vērā arī šā likuma 8.pantā norādītās balsstiesības.

(5) Aprēķinot balsstiesību īpatsvaru, summē tieši un netieši iegūtās līdzdalības apmēru un tieši un netieši iegūstamās līdzdalības apmēru, kuru iegūs, ja tiks realizētas tiesības, kas izriet no šā likuma 60.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem finanšu instrumentiem.

(6) Šā likuma 60.panta pirmās daļas 3.punktā minēto finanšu instrumentu balsstiesību īpatsvaru aprēķina, ņemot vērā pilnā apmērā pamatakcijas, kas iegūstamas no finanšu instrumentiem izrietošo tiesību realizācijas. Ja par finanšu instrumentiem paredzēts norēķinus veikt tikai naudā, balsstiesību īpatsvaru aprēķina ar delta korekciju, reizinot pamatakciju nosacīto apmēru ar finanšu instrumentu delta koeficientu. Persona summē visus finanšu instrumentus, kas saistīti ar vienu un to pašu emitentu, un paziņojumā ietver informāciju par visiem šiem finanšu instrumentiem. Aprēķinot pamatakciju kopējo apmēru, persona ņem vērā tikai finanšu instrumentu garās pozīcijas, neveicot ar vienu un to pašu emitentu saistītu garo un īso pozīciju ieskaitu.

(7) Šā panta sestajā daļā minētā delta koeficienta noteikšanas metodes un balsstiesību īpatsvara aprēķināšanas metodes finanšu instrumentiem, kuru atsauce ir akciju grozs vai indekss, nosaka Eiropas Komisijas 2014.gada 17.decembra deleģētā regula (ES) Nr. 2015/761, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/109/EK attiecībā uz konkrētiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par nozīmīgu līdzdalību (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Regula Nr. 2015/761).

(8) Pamatakcijas šīs nodaļas izpratnē ir emitenta, kura akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, emitētas balsstiesīgās akcijas, kuras saskaņā ar oficiālu vienošanos ir tiesības iegūt šā likuma 60.panta pirmās daļas 3.punktā minēto finanšu instrumentu ieguvējam.

(9) Lai atvieglotu akciju balsstiesību īpatsvara aprēķināšanu, akciju sabiedrība katra kalendāra mēneša pēdējā datumā, ja šā mēneša laikā ir radies balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla pieaugums vai samazinājums, atjauno informāciju par tās kopējo balsstiesīgo akciju skaitu un pamatkapitālu, izplatot to šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā."

29. Papildināt likumu ar 61.2, 61.3, 61.4, 61.5 un 61.6 pantu šādā redakcijā:

"61.2 pants. Paziņošanas kārtība un paziņojuma saturs

(1) Persona paziņo akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Komisijai, iesniedzot attiecīgu paziņojumu (turpmāk šajā nodaļā - paziņojums), kad tās balsstiesību īpatsvars akciju iegūšanas, atsavināšanas, pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas vai kādu citu notikumu rezultātā sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā noteikto balsstiesību īpatsvaru.

(2) Ja paziņojums tiek sniegts saskaņā ar šā likuma 60.panta pirmās daļas 4.punkta prasībām un finanšu instrumenta bāzes aktīvs ietver vairāku akciju sabiedrību emitētās akcijas (akciju grozs vai indekss), paziņojumu sniedz katrai attiecīgajai akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Komisijai.

(3) Paziņojumā ietver informāciju par:

1) balsstiesību sadalījumu paziņojuma iesniegšanas dienā skaitliski, procentuāli no pamatkapitāla un no balsstiesīgo akciju skaita pēc to iegūšanas vai atsavināšanas;

2) komercsabiedrībām, kurās personai ir kontrole un ar kuru starpniecību akcionāram ir balsstiesības;

3) dienu, kurā šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktais balsstiesību īpatsvars tika sasniegts vai pārsniegts, vai samazinājās;

4) akcionāra identitāti, pat ja akcionārs nav tiesīgs izmantot balsstiesības saskaņā ar šā likuma 8.panta noteikumiem, un tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, kura ir tiesīga izmantot balsstiesības akcionāra vārdā.

(4) Paziņojumā persona atsevišķi norāda balsstiesību īpatsvaru, kas tai izriet no akcijām, par tām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem, šā likuma 60.panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem finanšu instrumentiem un ko tā iegūs, ja tiks realizētas tiesības, kuras izriet no šā likuma 60.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem finanšu instrumentiem.

(5) Paziņojumā persona atsevišķi norāda šā likuma 60.panta pirmās daļas 3.punktā minētos finanšu instrumentus, nodalot tos finanšu instrumentus, kuri piešķir tiesības veikt norēķinus naudā, no tiem finanšu instrumentiem, kuri piešķir tiesības iegūt vai atsavināt finanšu instrumentus, veicot norēķinus ar finanšu instrumentiem.

(6) Ja paziņojums jau tika sniegts šā likuma 60.panta pirmās daļas 3.punktā minēto finanšu instrumentu iegūšanas gadījumā, persona atkārtoti sniedz paziņojumu, ja tā ir iegādājusies pamatakcijas tādā daudzumā, ka iegādes rezultātā šīs personas balsstiesību īpatsvars viena emitenta pamatkapitālā sasniedz vai pārsniedz šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā noteikto balsstiesību īpatsvaru.

(7) Paziņojumam izmanto veidlapu, kuru apstiprina Komisijas normatīvie noteikumi.

61.3 pants. Paziņošanas termiņš un paziņojuma izplatīšana

(1) Paziņojums akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Komisijai iesniedzams nekavējoties, taču ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kad persona:

1) uzzina par balsstiesību iegūšanu vai atsavināšanu vai iespēju tās izmantot vai arī, ņemot vērā apstākļus, tai būtu bijis jāuzzina par to neatkarīgi no dienas, kurā balsstiesību iegūšana vai atsavināšana vai balsstiesību izmantošanas iespēja stājas spēkā. Šā punkta izpratnē uzskatāms, ka persona par balsstiesību iegūšanu, atsavināšanu vai iespēju tās izmantot uzzina ne vēlāk kā divu tirdzniecības dienu laikā pēc darījuma dienas;

2) tiek informēta par tādu notikumu, kura rezultātā personas balsstiesību īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā noteikto balsstiesību īpatsvaru.

(2) Lai noteiktu šā panta pirmajā un trešajā daļā un šā likuma 61.4 pantā minētās tirdzniecības dienas, izmanto emitenta izcelsmes dalībvalsts tirdzniecības dienu kalendāru, ko attiecīgais regulētā tirgus organizētājs ir publicējis savā mājaslapā internetā. Komisija savā mājaslapā internetā publicē katra regulētā tirgus organizētāja, kura izcelsmes dalībvalsts ir Latvijas Republika, noteikto tirdzniecības dienu kalendāru.

(3) Akciju sabiedrība ne vēlāk kā vienas tirdzniecības dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas izplata to šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.

61.4 pants. Akciju sabiedrības paziņojums par savu akciju iegūšanu vai atsavināšanu

Ja regulētajā tirgū iekļautu akciju emitents iegūst vai atsavina savas akcijas, par tām emitētus depozitāros sertifikātus vai šā likuma 60.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētos finanšu instrumentus pats vai ar citas personas starpniecību, kura darbojas savā vārdā, bet emitenta labā, šis emitents informāciju par iegūto vai atsavināto līdzdalības apmēru izplata pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc iegūšanas vai atsavināšanas dienas, ja līdzdalības apmērs sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par pieciem vai 10 procentiem no kopējā balsstiesīgo akciju skaita.

61.5 pants. Prasības paziņošanai netiešas līdzdalības gadījumā

(1) Par netieši iegūtās līdzdalības apmēru, kad tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā noteikto balsstiesību īpatsvaru, paziņo katrs akcionārs vai katra persona, kas netieši ieguvusi līdzdalību saskaņā ar šā likuma 8.pantu, vai arī visas personas, ja katras šādas personas balsstiesību īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā noteikto balsstiesību īpatsvaru.

(2) Par šā likuma 8.panta 1.punktā minēto gadījumu visas personas, kas noslēgušas vienošanos, sniedz kopīgu paziņojumu.

(3) Šā likuma 8.panta 8.punktā noteiktajā gadījumā, ja akcionārs izdod pilnvaru par pārstāvību vienā akcionāru sapulcē, sniedzams viens paziņojums pilnvaras izsniegšanas dienā. Paziņojumā arī norāda, kāds būs balsstiesību sadalījums pēc tam, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.

(4) Šā likuma 8.panta 8.punktā noteiktajā gadījumā, ja pilnvarnieks vienā dienā saņēmis vienu vai vairākas pilnvaras pārstāvībai vienā akcionāru sapulcē, sniedzams viens paziņojums pilnvaru saņemšanas dienā. Paziņojumā arī norāda, kāds būs balsstiesību sadalījums pēc tam, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.

(5) Ja paziņošanas pienākums attiecas uz vairākām personām, var sniegt vienu kopīgu paziņojumu. Kopīga paziņojuma sniegšana neatbrīvo no atbildības saistībā ar paziņojumu personas, kurām ir pienākums šo paziņojumu sniegt.

61.6 pants. Paziņošanas kārtība, kad līdzdalību iegūst ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība un to mātes sabiedrība

(1) Aprēķinot šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā minēto balsstiesīgo akciju īpatsvaru, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība nesummē tai piederošās akcijas ar akcijām, kuras pārvalda meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ja meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība izmanto balsstiesības neatkarīgi no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrības.

(2) Šā panta pirmajā un ceturtajā daļā minētais izņēmums attiecas arī uz depozitārajiem sertifikātiem, kas emitēti par akcijām, un šā likuma 60.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajiem finanšu instrumentiem.

(3) Šā panta pirmo daļu nepiemēro, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība vai cita tās kontrolēta komercsabiedrība ir veikusi ieguldījumus tādās pašās akcijās, kādās ir ieguldīti meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu līdzekļi, un meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nav tiesīga pēc saviem ieskatiem izmantot balsstiesības, kas piešķirtas šīm akcijām; tā šīs balsstiesības var izmantot tikai saskaņā ar tiešiem vai netiešiem norādījumiem, ko devusi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība vai cita ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrības kontrolēta komercsabiedrība. Šā panta izpratnē tiešs norādījums ir jebkurš norādījums, ko sniedz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komercsabiedrība un ar ko nosaka, kā meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība konkrētajā gadījumā izmanto balsstiesības. Šā panta izpratnē netiešs norādījums ir jebkurš vispārējs vai konkrēts norādījums, ko sniedz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komercsabiedrība, ierobežojot meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības izvēles brīvību attiecībā uz balsstiesību izmantošanu tā, lai kalpotu noteiktām ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrības vai tās kontrolētas komercsabiedrības darījumu interesēm.

(4) Aprēķinot šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā minēto balsstiesīgo akciju īpatsvaru, ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība nesummē tai piederošās akcijas ar akcijām, kuras tās meitas ieguldījumu brokeru sabiedrība individuāli pārvalda saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu šā likuma 3.panta ceturtās daļas 3.punkta izpratnē, ievērojot nosacījumu, ka meitas ieguldījumu brokeru sabiedrība:

1) ir saņēmusi licenci šā likuma 3.panta ceturtās daļas 3.punktā noteiktā ieguldījumu pakalpojuma sniegšanai;

2) var izmantot no šādām akcijām izrietošās balsstiesības tikai saskaņā ar rakstveidā vai elektroniski sniegtiem ar ieguldījumu brokeru sabiedrību nesaistītas personas norādījumiem vai nodrošina, ka ieguldījumu portfeļu individuālas pārvaldīšanas pakalpojumus veic neatkarīgi no visiem citiem pakalpojumiem saskaņā ar nosacījumiem, kas atbilst tiem, kuri paredzēti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, piemērojot attiecīgus mehānismus;

3) izmanto savas balsstiesības neatkarīgi no ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrības.

(5) Šā panta ceturto daļu nepiemēro, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komercsabiedrība ir veikusi ieguldījumus akcijās, ko pārvalda tās meitas ieguldījumu brokeru sabiedrība, un meitas ieguldījumu brokeru sabiedrība nav tiesīga pēc saviem ieskatiem izmantot no tās pārvaldīšanā esošajām akcijām, par tām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem izrietošās balsstiesības, un tā šīs balsstiesības var izmantot tikai saskaņā ar tiešiem vai netiešiem norādījumiem, ko devusi ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība vai cita ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrības kontrolēta komercsabiedrība.

(6) Šā panta pirmo un ceturto daļu piemēro gadījumos, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi - mātes sabiedrība) atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tā nedrīkst ar tiešiem vai netiešiem norādījumiem vai citādā veidā ietekmēt no tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrībai (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi - meitas sabiedrība) piederošajām akcijām un par tām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem izrietošo balsstiesību izmantošanu;

2) meitas sabiedrība var brīvi un neatkarīgi no mātes sabiedrības izmantot balsstiesības, kas izriet no tās pārvaldīšanā esošajām akcijām un par tām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem.

(7) Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta pirmajā un ceturtajā daļā paredzēto izņēmumu, tā nekavējoties nosūta emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai šādu informāciju:

1) meitas sabiedrību sarakstu, norādot katras meitas sabiedrības uzraudzības institūcijas vai norādot, ka šādu uzraudzības institūciju nav. Sniedzot šo informāciju, nav nepieciešams norādīt attiecīgos emitentus;

2) apliecinājumu, ka attiecībā pret katru savu meitas sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta sestajā daļā minētos nosacījumus.

(8) Mātes sabiedrība pastāvīgi atjauno šā panta septītās daļas 1.punktā minēto sarakstu un par to informē emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetento institūciju.

(9) Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta pirmās un ceturtās daļas prasības tikai finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 60.panta pirmās daļas 3.punktā, tā attiecīgā emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai nosūta tikai šā panta septītās daļas 1.punktā minēto sarakstu.

(10) Pēc Komisijas pieprasījuma mātes sabiedrības pienākums ir pierādīt, ka:

1) mātes sabiedrības un meitas sabiedrības organizatoriskā struktūra ir tāda, ka meitas sabiedrībai ir iespējams izmantot no tās pārvaldīšanā esošajām akcijām izrietošās balsstiesības neatkarīgi no mātes sabiedrības;

2) personas, kas pieņem lēmumus par balsstiesību izmantošanu, rīkojas neatkarīgi;

3) ja mātes sabiedrība ir meitas sabiedrības klients vai arī pārvalda tādus pašus finanšu instrumentus, kādus pārvalda meitas sabiedrība, mātes sabiedrība un meitas sabiedrība ir noslēgusi rakstveida vienošanos, ka abas puses attiecībā uz balsstiesību izmantošanu akcionāru sapulcēs rīkojas neatkarīgi.

(11) Uzskatāms, ka šā panta desmitās daļas 1.punkts ir ievērots, ja mātes sabiedrība un meitas sabiedrība ir izstrādājusi vismaz politikas un procedūras, kas nodrošina ar balsstiesību izmantošanu saistītās informācijas neizplatīšanu starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību."

30. 62.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "61." ar skaitli "61. 2";

aizstāt otrajā daļā vārdu "trīs" ar vārdiem "divas tirdzniecības";

aizstāt trešajā daļā skaitli "61." ar skaitli "61.2";

izteikt ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai Latvijas Republika ir izcelsmes dalībvalsts, aprēķinot balsstiesību īpatsvaru, neņem vērā tās tirdzniecības portfelī iekļautās balsstiesīgās akcijas, par tām emitētos depozitāros sertifikātus un šā likuma 60.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētos finanšu instrumentus, ja kopējais balsstiesību īpatsvars nepārsniedz piecus procentus no visām balsstiesīgajām akcijām un minētās balsstiesības netiek izmantotas vai kā citādi lietotas, lai ietekmētu akciju sabiedrības (emitenta) pārvaldes institūciju darbu un akciju sabiedrības saimniecisko un finanšu darbību.

(5) Šā likuma 8.panta 3.punkta un 61.2 panta prasības neattiecas uz akcijām, par tām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem un šā likuma 60.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajiem finanšu instrumentiem, kas piešķirti Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem vai ko tie piešķīruši, veicot savas funkcijas kā monetārās iestādes, tostarp uz akcijām, kas piešķirtas Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem vai ko tie piešķīruši saskaņā ar ķīlas līgumu, atpakaļpirkuma līgumu vai līdzīgu vienošanos saistībā ar likviditāti, kas sniegta monetārās politikas mērķiem vai maksājumu sistēmā. Tas attiecas arī uz iepriekš minētajiem darījumiem, kas ilgst īsu laikposmu, ja no šādām akcijām izrietošās balsstiesības neizmanto.

(6) Šā likuma 61.2 panta pirmajā daļā noteikto paziņojumu nesniedz, ja akcijas, par tām emitētus depozitāros sertifikātus un šā likuma 60.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētos finanšu instrumentus iegūst meitas sabiedrība un paziņojumu jau ir sniegusi mātes sabiedrība vai pati mātes sabiedrība ir kontrolēta komercsabiedrība un paziņojumu ir sniegusi tās mātes sabiedrība.

(7) Ja par akciju, par tām emitēto depozitāro sertifikātu un šā likuma 60.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minēto finanšu instrumentu iegūšanu šā likuma 61.2 pantā noteiktajā kārtībā ir ziņojusi persona, kas ieguvusi akcijas netiešās līdzdalības veidā, tad personām, ar kuru starpniecību ir notikusi netieša akciju iegūšana, par akciju iegūšanu nav jāziņo.";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Šā likuma 61.2 pantā noteikto paziņojumu nesniedz, ja balsstiesības izriet no darījuma ar akcijām, kas vērsts uz finanšu instrumenta stabilizāciju un veikts atbilstoši Eiropas Komisijas regulas Nr. 2273/2003 noteikumiem, ja no akcijām izrietošās balsstiesības netiek izmantotas vai kā citādi izlietotas, lai ietekmētu emitenta pārvaldes institūciju darbu un tās saimniecisko un finanšu darbību.

(9) Šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētā piecu procentu īpatsvara aprēķināšanas metodi un gadījumus, kad uz darījumiem nav attiecināmas paziņošanas prasības, nosaka Regula Nr. 2015/761."

31. 63.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "57., 58.panta un 61.panta septītās, astotās un desmitās daļas prasības" ar skaitļiem un vārdiem "57., 57.2, 58.panta un 61.1 panta devītās daļas, 61.3 panta trešās daļas un 61.4 panta prasības";

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdus "61.1 panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā" ar skaitli un vārdiem "61.6 panta pirmajā, trešajā un piektajā daļā".

32. 63.1 pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus "57.panta ceturtās daļas 2.punkta prasībām" ar skaitļiem un vārdiem "57.panta trešās daļas 2.punkta prasībām";

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus "57.panta ceturtās daļas 3.punkta prasībām" ar skaitļiem un vārdiem "57.panta trešās daļas 3.punkta prasībām";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvo aktu prasības paredz, ka kopējais termiņš informācijas saņemšanai par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu un tās izplatīšanai ir septiņas tirdzniecības dienas vai īsāks, uzskatāms, ka šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 61.3 panta pirmajā daļā noteiktajai. Termiņi, kādos emitentu informē par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu un saņemto informāciju izplata, var atšķirties no šā likuma 61.3panta pirmajā un trešajā daļā noteiktā.";

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 61.1 panta trešās un piektās daļas prasībām" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 61.6 panta pirmās un piektās daļas prasībām";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 61.1 panta 6.2 daļas 1.punkta prasības un 6.4 daļas prasības" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 61.6 panta septītās daļas 1.punkta un devītās daļas prasības";

izteikt piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikts pienākums publicēt starpperiodu pārskatus un finanšu informāciju par pirmajiem trim, sešiem un deviņiem pārskata gada mēnešiem, uzskatāms, ka šāda prasība ir līdzvērtīga šā likuma 57.panta pirmās daļas un 57.2 panta pirmās daļas prasībām."

33. 64.2 pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Prasības obligātās informācijas sagatavošanai, ievietošanai un meklēšanai, identifikatoru piešķiršanas kārtībai Eiropas elektroniskās piekļuves punktā nosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū.";

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus "56.1 un 57.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "56.1, 57. un 57.2 pantā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "piecus" ar skaitli "10";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Prasības finanšu pārskatu elektroniskajam ziņošanas formātam finanšu pārskata ievietošanai Eiropas elektroniskās piekļuves punktā nosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū."

34. 64.3 pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Lai nodrošinātu šā likuma 54.panta, kā arī D sadaļas III un IV nodaļas noteikumu ievērošanu datu apstrādē, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, Komisijai papildus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un šajā likumā noteiktajām tiesībām ir tiesības:";

izslēgt pirmās daļas 8.1 punktā vārdus un skaitli "ir sagatavota atbilstoši šā likuma 59.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām un vai tā";

izslēgt ceturto daļu.

35. Izteikt 66.pantu šādā redakcijā:

"66.pants. Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums

(1) Papildus šā likuma 1.panta 44.punktā minētajām personām šā panta izpratnē mērķa sabiedrības akcionāri ir uzskatāmi par personām, kuras rīkojas saskaņoti, ja šādas personas ir:

1) fiziskās personas un šo fizisko personu aizgādnībā esošas personas;

2) laulātie;

3) augšupējie un lejupējie radinieki līdz pirmajai pakāpei;

4) komercsabiedrības, kuras kontrolē viena un tā pati persona;

5) mērķa sabiedrības valdes un padomes locekļi;

6) komercsabiedrība un tās valdes locekļi.

(2) Par šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto valdes un padomes locekļu saskaņotu rīcību liecina padomes locekļu ievēlēšanas un valdes locekļu iecelšanas saistība ar konkrēto akcionāru.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās personas uzskatāmas par personām, kuras rīkojas saskaņoti, tikai gadījumā, ja tās Komisijai ticami neizskaidro un ar faktiem nepierāda saskaņotas rīcības neesamību.

(4) Citiem akcionāriem adresētu piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akcijas obligāti izsaka persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, ja tās:

1) tieši vai netieši iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balsstiesības sasniedz vai pārsniedz 30 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita;

2) akcionāru sapulcē, kurā ir pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojušas "par". Šāds balsojums nedrīkst būt slēgts balsojums. Akcionāru sapulces protokolā norāda tos akcionārus, kuri balsoja "par". Akcionāri, kuri akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojuši "par", pilnvaro no sava vidus pārstāvi, kurš viņu vārdā izteiks piedāvājumu.

(5) Obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu neizsaka, ja:

1) persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu tāda brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā, kurš izteikts nolūkā iegūt šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu mērķa sabiedrībā un kurš izteikts visiem mērķa sabiedrības akcionāriem par visām mērķa sabiedrības akcijām. Šādā brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājumā akciju cenu nosaka atbilstoši šā likuma 74.pantam;

2) persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, izsakot obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu šā panta ceturtās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, iegūst šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu izteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā vai rezultātā;

3) persona vai personas iegūst šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu, notiekot kontroles maiņai vienā koncernā vai grupā esošo komercsabiedrību ietvaros, un šo izmaiņu rezultātā persona, kurai ir netieši iegūta līdzdalība ar kontrolētu komercsabiedrību starpniecību, nemainās;

4) ieguldījums mērķa sabiedrības akcijās personai ir īstermiņa ieguldījums bez mērķa piedalīties akciju sabiedrības pārvaldē un tiek veikts, mērķa sabiedrības akcijas iegādājoties kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības tirdzniecības portfelim, vai kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība mērķa sabiedrības akcijas ir iegādājusies, parakstoties uz jaunās emisijas akcijām, ar mērķi tās pārdot saviem klientiem, ja balsstiesīgo akciju daudzums tiek samazināts un kļūst mazāks par šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto balsstiesību daudzumu sešu mēnešu laikā no šā balsstiesību daudzuma sasniegšanas vai pārsniegšanas dienas;

5) šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktais balsstiesību daudzums ir sasniegts vai pārsniegts komercsabiedrības akcionāra reorganizācijas ietvaros ar mērķi veikt apvienošanos, ievērojot nosacījumu, ka pēc reorganizācijas spēkā stāšanās saskaņā ar Komerclikumā noteikto balsstiesīgo akciju daudzums triju mēnešu laikā tiek samazināts un kļūst mazāks pat šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto balsstiesību daudzumu;

6) šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktais balsstiesību daudzums ir sasniegts vai pārsniegts ķīlas tiesības vai finanšu garantijas realizācijas rezultātā, ja balsstiesīgo akciju daudzums tiek samazināts un kļūst mazāks par šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto balsstiesību daudzumu sešu mēnešu laikā no šā balsstiesību daudzuma sasniegšanas vai pārsniegšanas dienas;

7) šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktais balsstiesību daudzums ir pārsniegts ne vairāk kā par trim procentiem no kopējā balsstiesīgo akciju skaita bez mērķa piedalīties akciju sabiedrības pārvaldē vai ietekmēt balsojumu akcionāru sapulcēs, ja balsstiesīgo akciju daudzums tiek samazināts un kļūst mazāks par šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto balsstiesību daudzumu viena mēneša laikā no šā balsstiesību daudzuma sasniegšanas vai pārsniegšanas dienas;

8) līdzdalības apmērs, kas sasniedz vai pārsniedz 30 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, ir iegūts pirms akciju sabiedrības akciju iekļaušanas regulētajā tirgū un emisijas prospektā iekļauta informācija par personu, kuras līdzdalības apjoms sasniedzis vai pārsniedzis 30 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, vai attiecīgajām personām, kuras rīkojas saskaņoti un kuru kopējais līdzdalības apmērs ir sasniedzis vai pārsniedzis 30 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

(6) Ja persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu mantošanas rezultātā, tā vai tās obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu var neizteikt divus gadus no dienas, kad mantotās akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā vai reģistrētas akcionāru reģistrā.

(7) Persona nevar izmantot balsstiesības, kas izriet no tai piederošajām akcijām, un netieši iegūtās balsstiesības, ja šī persona:

1) šajā likumā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā neizsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu;

2) izsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas neatbilst likuma prasībām;

3) nav šajā likumā noteiktajā kārtībā veikusi norēķinus ar ieguldītājiem, kuri pieņēmuši akciju atpirkšanas piedāvājumu.

(8) Akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot balsstiesības pretēji šā panta septītās daļas noteikumiem, nav spēkā, un uz šo lēmumu pamata nedrīkst lūgt, lai tiek izdarīti ieraksti jebkāda veida publiskajos reģistros.

(9) Šā panta septītajā daļā minēto balsstiesību izmantošanu persona var atsākt tikai tad, kad tā kaut vai ar kavēšanos, bet ir izpildījusi šajā nodaļā noteiktos pienākumus un novērsusi Komisijas konstatētos trūkumus."

36. 70.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Piedāvātājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šā likuma 66.panta ceturtās daļas 1.punktā minēto apstākļu iestāšanās vai 66.panta ceturtās daļas 2.punktā minētā akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas, vai piedāvātāja lēmuma izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu iesniedz Komisijai iesniegumu par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu.";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja piedāvātājam ir jāsaņem citas valsts institūcijas atļauja šā likuma 66.panta ceturtās daļas 1.punktā minētā balsstiesību daudzuma iegūšanai, šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu piedāvātājs iesniedz 10 darbdienu laikā pēc šādas atļaujas saņemšanas dienas.

(12) Šā panta pirmajā daļā noteiktais piedāvātāja brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums ir izpildāms tikai pēc šā panta 1.1 daļā minētās atļaujas saņemšanas.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 66.panta ceturtās daļas 2.punktā minētajā gadījumā";

aizstāt 4.1 daļā vārdus un skaitli "šā likuma 66.panta pirmajā daļā" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 66.panta ceturtajā daļā".

37. Izteikt 84.pantu šādā redakcijā:

"84.pants. Šīs nodaļas darbības joma

(1) Šī nodaļa papildus Regulā Nr. 596/2014 paredzētajam nosaka Komisijas kā kompetentās iestādes Regulas Nr. 596/2014 izpratnē tiesības un pienākumus iekšējās informācijas izmantošanas uzraudzībā un manipulāciju novēršanā finanšu tirgos.

(2) Komisija izveido un uztur ziņošanas sistēmu par Regulas Nr. 596/2014 iespējamiem un faktiskajiem pārkāpumiem.

(3) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto, Komisijai ir tiesības izdot normatīvos noteikumus, kas nosaka:

1) informāciju, kas uzskatāma par iekšējo informāciju un atklājama sabiedrībai;

2) gadījumus, kad iekšējās informācijas publicēšanas aizkavējums var maldināt sabiedrību vai apdraudēt emitenta vai emisijas kvotu tirgus dalībnieka likumīgās intereses;

3) prasības attiecībā uz kārtību, kādā persona, kas veic pārvaldības pienākumus, paziņo par veiktajiem darījumiem;

4) kārtību, kādā Komisijai iesniedz un Komisija izskata šā panta otrajā daļā minētajā ziņošanas sistēmā saņemtos ziņojumus un nodrošina ziņojumu sniegušās personas identitātes un personas datu aizsardzību atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(4) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde izstrādā iekšējo procedūru, kas nosaka kārtību, kādā darbinieki tai ziņo par Regulas Nr. 596/2014 pārkāpumiem ieguldījumu brokeru sabiedrībā un kredītiestādē."

38. Papildināt likumu ar 84.1 pantu šādā redakcijā:

"84.1 pants. Atbildība par iekšējās informācijas nelikumīgu izmantošanu, izpaušanu un manipulācijām finanšu tirgos

(1) Par iekšējās informācijas nelikumīgu izmantošanu finanšu tirgos, ieteikšanu citai personai vai citas personas pamudināšanu iesaistīties iekšējās informācijas izmantošanā finanšu tirgos, ja tiek konstatēts Regulas Nr. 596/2014 14.panta "a" vai "b" apakšpunktā minētā aizlieguma pārkāpums, kā arī šīs regulas 8.pantā paredzētās darbības, persona Krimināllikumā paredzētajos gadījumos saucama pie kriminālatbildības. Pārējos gadījumos, kad tiek konstatēts Regulas Nr. 596/2014 14.panta "a" vai "b" apakšpunktā minētā aizlieguma pārkāpums, kā arī šīs regulas 8.pantā paredzētās darbības, personai iestājas atbildība saskaņā ar šā likuma 148.pantu.

(2) Ja personas rīcībā ir vai ir bijusi finanšu tirgus iekšējā informācija un personas rīcība ir likumīga saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 9.pantu, nav uzskatāms, ka minētā persona ir nelikumīgi izmantojusi šo informāciju un iesaistījusies iekšējās informācijas izmantošanā finanšu tirgos saistībā ar vērtspapīru iegādi vai atsavināšanu.

(3) Par finanšu tirgus iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu, ja tiek konstatēts Regulas Nr. 596/2014 14.panta "c" apakšpunktā minētais iekšējās informācijas nelikumīgas izpaušanas aizliegums, kā arī šīs regulas 10.pantā paredzētās darbības, persona Krimināllikumā paredzētajos gadījumos saucama pie kriminālatbildības. Nav uzskatāms, ka persona nelikumīgi izpaudusi finanšu tirgus iekšējo informāciju, ja informācijas izpaušana notiek, personai veicot darba, amata vai profesionālos pienākumus vai kad izpaušana uzskatāma par tirgus izzināšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 11.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktu.

(4) Par manipulācijām finanšu tirgos persona Krimināllikumā paredzētajos gadījumos saucama pie kriminālatbildības, ja konstatēts Regulas Nr. 596/2014 15.pantā minētais manipulāciju aizlieguma pārkāpums, personai izdarot kādu no šādām darbībām:

1) iesaistīšanās darījumā, tirdzniecības rīkojuma iesniegšana vai jebkura cita rīcība, ar kuru:

a) tiek sniegtas nepareizas vai maldinošas norādes par finanšu instrumenta vai saistīta tūlītēja preču darījuma līguma piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu,

b) tiek nodrošināta viena vai vairāku finanšu instrumentu vai saistīta tūlītēja preču darījuma līguma cenas noteikšana neatbilstošā vai mākslīgā līmenī, izņemot gadījumus, kad iemesli, kādēļ persona iesaistījusies darījumā vai iesniegusi tirdzniecības rīkojumu, ir likumīgi un minētais darījums vai tirdzniecības rīkojums ir saderīgs ar tirgus praksi attiecīgajā tirgus vietā;

2) iesaistīšanās darījumā vai tirdzniecības rīkojuma došana, vai jebkura cita darbība vai rīcība, kas ietekmē cenu vienam vai vairākiem finanšu instrumentiem vai saistītam tūlītējam preču darījuma līgumam, izmantojot fiktīvus mehānismus vai cita veida maldināšanu vai viltu;

3) tādas informācijas izplatīšana, izmantojot presi vai citus plašsaziņas līdzekļus, tostarp internetu, vai kādus citus līdzekļus, kas sniedz nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz finanšu instrumenta vai saistīta tūlītēja preču darījuma līguma piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu vai nodrošina viena vai vairāku finanšu instrumentu vai saistīta tūlītēja preču darījuma līguma cenas noteikšanu neatbilstošā vai mākslīgā līmenī;

4) nepatiesas vai maldinošas informācijas nosūtīšana, nepatiesu vai maldinošu datu sniegšana vai jebkura cita rīcība, kas izpaužas kā manipulēšana ar etalona aprēķināšanu.

(5) Gadījumos, kad par manipulācijām finanšu tirgos persona nav saucama pie kriminālatbildības, bet tiek konstatētas šā panta ceturtajā daļā un Regulas Nr. 596/2014 12.pantā minētās darbības, personai iestājas atbildība saskaņā ar šā likuma 148.pantu."

39. Izslēgt 85., 86., 86.1, 87., 88., 88.1 un 89.pantu.

40. Izteikt 90.pantu šādā redakcijā:

"90.pants. Komisijas tiesības

Lai nodrošinātu Regulas Nr. 596/2014 un šīs nodaļas noteikumu ievērošanu, Komisijai papildus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un citām šajā likumā noteiktajām tiesībām ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem telefona sarunu ierakstus un cita veida datu pārraides ierakstus;

2) pieprasīt no tirgus dalībniekiem standartizētu informāciju un ziņojumus par darījumiem ar preču atvasinātajiem instrumentiem saistītos tūlītēju darījumu tirgos, kā arī tieši piekļūt šādām tirdzniecības sistēmām;

3) uzdot kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām apturēt finanšu instrumentu operācijas personas kontā vai naudas līdzekļu kustību personas kontā uz Komisijas lēmumā noteikto laiku;

4) uz laiku apturēt finanšu instrumentu tirdzniecību;

5) pieprasīt, lai finanšu instrumentu tirgus dalībnieki izbeidz jebkādas darbības, kas ir pretrunā ar Regulas Nr. 596/2014 un šīs nodaļas noteikumiem;

6) uz laiku ierobežot finanšu instrumentu tirgus dalībnieka darbību;

7) tās noteiktajā termiņā pieprasīt, lai emitents vai cita persona, kas atklājusi vai izplatījusi nepareizu vai maldinošu informāciju, Regulā Nr. 596/2014 noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par iepriekš sniegtās informācijas labošanu;

8) vērsties tiesībaizsardzības iestādēs ar pieteikumu par kriminālprocesa uzsākšanu."

41. Izslēgt 91.pantu.

42. Aizstāt 101.panta otrajā daļā vārdu "banka" (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā un skaitlī).

43. Aizstāt 103.panta pirmās daļas ievaddaļā, otrajā, trešajā daļā un 129.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "banka" (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā un skaitlī).

44. Izteikt 144.pantu šādā redakcijā:

"144.pants. Informācijas apmaiņa ar dalībvalstu uzraudzības institūcijām iekšējās informācijas izmantošanas un tirgus manipulāciju aizlieguma uzraudzības nodrošināšanai

(1) Komisija iekšējās informācijas izmantošanas un tirgus manipulāciju aizlieguma uzraudzībā sadarbojas ar dalībvalstu uzraudzības institūcijām saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 noteikumiem.

(2) Ja Komisijas rīcībā nav informācijas, kuru dalībvalsts uzraudzības institūcija, pamatojoties uz motivētu pieprasījumu, ir lūgusi sniegt un kura tai nepieciešama, lai veiktu savus iekšējās informācijas izmantošanas un tirgus manipulāciju aizlieguma uzraudzības pienākumus, Komisija veic savā kompetencē esošas darbības, lai iegūtu pieprasīto informāciju.

(3) Ja dalībvalsts uzraudzības institūcijas pieprasīto informāciju Komisijai nav iespējams iegūt, Komisija informē attiecīgo dalībvalsts uzraudzības institūciju, norādot iemeslus, kuru dēļ tai nav iespējams sniegt pieprasīto informāciju."

45. 148.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja persona, kurai saskaņā ar šā likuma 66.panta noteikumiem ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, to noteiktajā kārtībā neizdara, Komisijai ir tiesības uzlikt personai soda naudu līdz 700 000 euro.";

izslēgt septīto daļu;

papildināt pantu ar sešpadsmito un septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Ja persona nav ievērojusi šā likuma 54., 56., 57., 57.2 panta vai IV nodaļas prasības vai nav izpildījusi tai uzlikto pienākumu un nav noteiktā kārtībā ziņojusi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu akciju sabiedrībā atbilstoši šā likuma 61.panta prasībām, Komisija ir tiesīga piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas:

1) publiskā paziņojumā norādīt par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību;

2) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību;

3) uzlikt juridiskajai personai pēc apmēra lielāko soda naudu:

a) līdz 10 000 000 euro vai līdz pieciem procentiem no iepriekšējā finanšu gada kopējā apgrozījuma saskaņā ar iepriekšējā finanšu gada apstiprināto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrības meitas sabiedrība vai šīs meitas sabiedrības filiāle, kura sagatavo konsolidēto finanšu pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopējo apgrozījumu veido iepriekšējā finanšu gada kopējais apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi, pamatojoties uz galējās mātes sabiedrības iepriekšējā finanšu gada konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādīto,

b) līdz personas gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram, ja var noteikt pārkāpuma rezultātā gūtos ienākumus vai novērstos iespējamos zaudējumus;

4) uzlikt fiziskajai personai pēc apmēra lielāko soda naudu:

a) līdz 2 000 000 euro,

b) līdz personas gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram, ja var noteikt pārkāpuma rezultātā gūtos ienākumus vai novērstos iespējamos zaudējumus.

(17) Ja persona nav ievērojusi Regulas Nr. 596/2014 14., 15.panta, 16.panta 1. vai 2.punkta, 17.panta 1., 2., 4., 5. vai 8.punkta, 18.panta 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punkta, 19.panta 1., 2., 3., 5., 6., 7. vai 11.punkta vai 20.panta 1.punkta prasības, Komisija ir tiesīga piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas vai uzraudzības pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību;

2) uzlikt par pienākumu atmaksāt pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu, ja tos var noteikt;

3) publiskā paziņojumā norādīt par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību;

4) uz laiku apturēt vai anulēt ieguldījumu brokeru sabiedrībai izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai vai aizliegt kredītiestādei sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus;

5) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē;

6) atcelt no amata ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes locekli vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā, ja minētās personas ir atkārtoti pārkāpušas Regulas Nr. 596/2014 14. vai 15.panta prasības;

7) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt darījumus savā uzdevumā;

8) uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu trīskāršam apmēram, ja var noteikt pārkāpuma rezultātā gūtos ienākumus vai novērstos iespējamos zaudējumus;

9) uzlikt soda naudu fiziskajai personai par Regulas Nr. 596/2014:

a) 14. vai 15.panta prasību pārkāpumiem līdz 5 000 000 euro,

b) 16. vai 17.panta prasību pārkāpumiem līdz 1 000 000 euro,

c) 18., 19. vai 20.panta prasību pārkāpumiem līdz 500 000 euro;

10) uzlikt soda naudu juridiskajai personai par Regulas Nr. 596/2014:

a) 14. vai 15.panta prasību pārkāpumiem līdz 15 000 000 euro vai līdz 15 procentiem no iepriekšējā finanšu gada kopējā apgrozījuma saskaņā ar iepriekšējā finanšu gada apstiprināto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrības meitas sabiedrība vai šīs meitas sabiedrības filiāle, kura sagatavo konsolidēto finanšu pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopējo apgrozījumu veido iepriekšējā finanšu gada kopējais apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi, pamatojoties uz galējās mātes sabiedrības iepriekšējā finanšu gada konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādīto,

b) 16. vai 17.panta pārkāpumiem līdz 2 500 000 euro vai līdz diviem procentiem no iepriekšējā finanšu gada kopējā apgrozījuma saskaņā ar iepriekšējā finanšu gada apstiprināto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrības meitas sabiedrība vai šīs meitas sabiedrības filiāle, kura sagatavo konsolidēto finanšu pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopējo apgrozījumu veido iepriekšējā finanšu gada kopējais apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi, pamatojoties uz galējās mātes sabiedrības iepriekšējā finanšu gada konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādīto,

c) 18., 19. vai 20.panta prasību pārkāpumiem līdz 1 000 000 euro."

46. 150.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija informāciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas personām piemēroti par šā likuma 148.pantā minētajiem pārkāpumiem, ievieto savā mājaslapā internetā, norādot ziņas par tās izdotā administratīvā akta apstrīdēšanu un pieņemto nolēmumu.";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju par šā likuma 148.panta septiņpadsmitajā daļā minētajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem Komisijai ir tiesības nepubliskot, ja tā pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē, ka publicēšana apdraudētu finanšu tirgus stabilitāti vai šādas informācijas publicēšana nav samērīga ar izdarīto pārkāpumu.

(22) Komisija informāciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par Regulas Nr. 596/2014 pārkāpumiem, publicē saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šajā pantā noteiktajā kārtībā Komisijas mājaslapā internetā ievietotā informācija par šā likuma 148.panta piecpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem ir pieejama piecus gadus no tās ievietošanas dienas."

47. Papildināt pārejas noteikumus ar 52., 53., 54., 55., 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"52. Emitents, kura pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū un kuram izcelsmes dalībvalsti nosaka atbilstoši šā likuma 3.1 panta ceturtās daļas 2.punktam vai šā panta sestajai daļai, bet kurš līdz 2015.gada 27.novembrim par izcelsmes dalībvalsts izvēli nav informējis kompetentās institūcijas, informē kompetento institūciju triju mēnešu laikā no grozījumu šā likuma 3.1 pantā spēkā stāšanās dienas.

53. Šā likuma 56.panta trešās daļas prasības, kas attiecināmas uz kapitālsabiedrību, kuras parāda vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū, piemēro kapitālsabiedrības gada pārskatiem, kurus sagatavo par pārskata periodu, kas sākas 2016.gada 1.jūlijā vai vēlāk, ja vien kapitālsabiedrība savus finanšu pārskatus jau nesagatavo saskaņā ar Regulu Nr. 1606/2002.

54. Šā likuma 57.pantu, kas izteikts jaunā redakcijā, un 57.2 pantu sāk piemērot emitentu starpperiodu pārskatiem un finanšu informācijai, kas tiek sagatavota par pārskata gadu, kurš sākas 2016.gada 1.jūlijā vai vēlāk.

55. Šā likuma grozījumi attiecībā uz 59., 85., 86., 86.1, 87., 88., 88.1, 89. un 91.panta izslēgšanu, 84. un 90.pants, kas izteikts jaunā redakcijā, kā arī grozījumi 148.pantā attiecībā uz trešās un septītās daļas izslēgšanu, ceturtā daļa, kas izteikta jaunā redakcijā, un 148.panta sešpadsmitā un septiņpadsmitā daļa stājas spēkā 2016.gada 3.jūlijā.

56. Attiecībā uz personu vai personām, kuras rīkojas saskaņoti, kurām līdz šā likuma 66.panta (jaunā redakcijā) spēkā stāšanās dienai tieši vai netieši ir iegūta līdzdalība tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū, tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 30 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, bet nesasniedz vai nepārsniedz 50 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, šā likuma 66.panta (jaunā redakcijā) noteikumi tiek piemēroti ar dienu, kad tās palielina savu līdzdalības apjomu virs līdzdalības apmēra, kāds iegūts līdz šā likuma 66.panta (jaunā redakcijā) spēkā stāšanās dienai. Attiecībā uz personu vai personām, kuras rīkojas saskaņoti, kurām līdz šā likuma 66.panta (jaunā redakcijā) spēkā stāšanās dienai tieši vai netieši ir iegūta līdzdalība tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū, tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 30 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, bet nesasniedz vai nepārsniedz 50 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, un kuras līdz šā likuma 66.panta (jaunā redakcijā) spēkā stāšanās dienai ir izteikušas tādu akciju brīvprātīgo atpirkšanas piedāvājumu, kas ir izteikts visiem akciju sabiedrības akcionāriem par visām akciju sabiedrības akcijām par cenu, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 74.panta prasībām, akciju obligāto atpirkšanas piedāvājumu neizsaka.

57. Attiecībā uz personu vai personām, kuras rīkojas saskaņoti, kurām līdz šā likuma 66.panta (jaunā redakcijā) spēkā stāšanās dienai ir tieši vai netieši iegūta līdzdalība tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū, tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 50 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, attiecībā uz akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu piemēro attiecīgo jautājumu regulējošās normas par akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, kas bija spēkā līdz šā likuma 66.panta (jaunā redakcijā) spēkā stāšanās dienai."

48. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"34) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 22.oktobra direktīvas 2013/50/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Komisijas direktīvu 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus direktīvas 2004/109/EK atsevišķu noteikumu īstenošanai (Dokuments attiecas uz EEZ);

35) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīvas 2014/57/ES par kriminālsodiem par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva)."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 26.maijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 15.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.05.2016.Stājas spēkā: 29.06.2016.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 15.06.2016. OP numurs: 2016/115.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282844
29.06.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)