Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 357

Rīgā 2016. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 28 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 3., 4., 7. un 8. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 44. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Šo noteikumu 2. pielikums neattiecas uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 1. panta 2. punkta "d" apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem. Īstenojot finanšu instrumentus un fondu fondus, maksājuma pieprasījuma veidlapu pievieno finansēšanas nolīgumam."

2. Aizstāt 49. punktā vārdus "sagatavo maksājuma rīkojumu" ar vārdiem "veic maksājumu".

3. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Sadarbības iestāde pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un, ja attiecināms, veic maksājumu atbilstoši līgumā vai vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu noteiktajam Eiropas Savienības fondu finansējumam un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta līdzfinansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, šādos termiņos:

50.1. 20 darbdienu laikā pēc starpposma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. Ja maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaude tiek veikta izlases veidā, - 20 darbdienu laikā pēc visu pieprasīto izdevumus pamatojošo dokumentu saņemšanas;

50.2. 60 darbdienu laikā pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. Izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaudi var veikt izlases veidā."

4. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 50. punktā minētajai pārbaudei nepieciešamos izdevumus pamatojošos dokumentus sniedz piecu darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes pieprasījuma saņemšanas vai citā termiņā, par ko atsevišķi vienojas ar sadarbības iestādi."

5. Aizstāt 54. punktā vārdus "saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgo likmi" ar vārdiem "piemērojot vienkāršotās izmaksas".

6. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

7. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

8. Izteikt 3. pielikuma 2. piezīmi šādā redakcijā:

"2. Ja projekta tiešās vai netiešās izmaksas tiek segtas, piemērojot vienkāršotās izmaksas, šā pielikuma 2. tabulā iekļauj informāciju tikai par tām projekta tiešajām izmaksām, kurām nepiemēro vienkāršotās izmaksas."

9. Izteikt 3. pielikuma apliecinājumu daļu šādā redakcijā:

"Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir patiesa un pārskatā iekļautā pievienotās vērtības nodokļa summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā.

Apliecinu, ka atbilstoši vienkāršotajām izmaksām segto izmaksu summā esošais pievienotās vērtības nodoklis nav atskaitīts kā priekšnodoklis atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajai kārtībai (vajadzīgo atzīmēt).

Nav atskaitīts

Nav attiecināms "

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnija
noteikumiem Nr. 357

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. februāra
noteikumiem Nr. 77

Iepirkumu plāns

1. Projekta nosaukums
2. Projekta identifikācijas Nr.
3. Finansējuma saņēmējs

Nr.
p.k.

Iepirkuma līguma priekšmets1

Atsauce uz projekta darbības Nr. atbilstoši projekta iesnieguma 1.5. tabulai

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Paredzamā līgumcena2

Līgumcenas daļa, kas attiecas uz projektu3

Tiesiskais regulējums4

Plānotā iepirkuma procedūra/ iepirkums5

Piemērojams zaļais iepirkums (jā/nē)

Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš

                   
                   
                   

Finansējuma saņēmējs  
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts6)


Tālrunis E-pasts

Datums  
 

(dd/mm/gg)

 

Piezīmes.
1 Preces, pakalpojumi un veicamie būvdarbi, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu (jāiekļauj gan finansējuma saņēmēja, gan sadarbības partnera(-u) iepirkumi). Iepirkumu plānā nav jāiekļauj tie iepirkumi, kuru izmaksas attiecas tikai uz izdevumiem, kam piemēro vienkāršotās izmaksas.
2 Plānotā līguma summa bez PVN, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku.
3 Līgumcenas daļa, kas attiecas uz projektu bez PVN. Ja pēc iepirkuma līguma noslēgšanas līgumcena atšķiras no plānotās, iesniedzot kārtējos iepirkuma plāna precizējumus, līgumcena ir jānorāda atbilstoši noslēgtajam līgumam.
4 Tiesiskais regulējums, uz kuru pamatojoties veikts iepirkums, - Publisko iepirkumu likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vai iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
5 Tai skaitā zemsliekšņa iepirkumi, iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu u. c.
6 Ja iepirkuma plāns tiek iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020. gadam vai ar e-parakstu, dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda."

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnija
noteikumiem Nr. 357

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. februāra
noteikumiem Nr.77

Maksājuma pieprasījums

Ja pārskata periodā maksājumi projektā netika veikti, jāaizpilda un jāiesniedz tikai A sadaļa (1.-2. p.), B sadaļa (3.-7. p.) un Apliecinājums (13. p.). D sadaļa ESF projektiem (11.1.-11.2. p.) jāiesniedz reizi gadā ar projekta starpposma maksājuma pieprasījumu, ko iesniedz kā pirmo kalendāra gadā, ERAF/KF projektiem (11.3.-11.4. p.) - ar projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu. E sadaļa (12.p.) jāiesniedz reizi gadā ar projekta starpposma maksājuma pieprasījumu, ko iesniedz kā pirmo kalendāra gadā, ESF projektiem, kuros ir noteikts rezultāts vai rādītājs "dalībnieku skaits", kā arī tajos ERAF projektos, kas paredz fizisku personu apmācības vai kapacitātes stiprināšanas pasākumus.

A sadaļa

1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU

Projekta numurs  
Projekta nosaukums

 

 

 
Pieprasījuma numurs pēc kārtas  
Pārskata perioda sākuma datums  
Pārskata perioda beigu datums  
Pieprasījuma veids (starpposma/noslēguma)  
Pieprasījuma kopējā summa  
Pieprasītā atmaksa no Eiropas Savienības finansējuma  
t.sk. pieprasītā atmaksa no Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas finansējuma
 
Pieprasītā atmaksa no valsts budžeta finansējuma  
Pieprasījums iesniegts atkārtoti  

2. NORĒĶINA REKVIZĪTI

Aizpilda, ja finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, iesniedzot pirmo pieprasījumu vai rekvizītu izmaiņu gadījumā.

Konta turētājs  
Konta numurs  
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja kods  
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums  
Maksājuma mērķis1  

Konta turētājs2  
Konta numurs  
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja kods  
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums  
Maksājuma mērķis  

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs3

(amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

   

(datums)

   

1 Norāda tikai gadījumā, ja finansējuma saņēmējs vēlas saņemt sadalītu maksājumu uz diviem kontiem. Piem., atmaksa par tiešajiem izdevumiem. Šādā gadījumā pie otrā konta maksājuma mērķī norāda: atmaksa par netiešajiem izdevumiem.
2 Otrs konts jānorāda gadījumā, ja finansējuma saņēmējs vēlas saņemt sadalītu maksājumu uz diviem kontiem, piem., uz vienu kontu - atmaksu par tiešajiem izdevumiem, uz otro kontu - atmaksu par netiešajiem izdevumiem
3 Ja maksājuma pieprasījums tiek iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļu neaizpilda.

B sadaļa

3. Projekta īstenošana

3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti

Informācija norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Darbības Nr.

Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības

Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (vienādi ar projekta iesnieguma 1.5. sadaļā norādīto)

Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā

Norises vieta

Faktiski uzsāktās/veiktās darbības un sasniegtie rezultāti1

Piezīmes

1.kalendāra gads

2.kalendāra gads

3.kalendāra gads

4.kalendāra gads

5.kalendāra gads

Kopā

rezultāti

skaits

mērvienība

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Ja darbības uzsāktas/veiktas, bet skaitliskais rezultāts nav sasniegts, atzīmē ar "X". Sasniegto rezultātu norādīt konkrētajā pārskata periodā skaitliskā izteiksmē, nesummējot ar iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu.

B sadaļa

3. Projekta īstenošana

3.2. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā

Informācija 3.2. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Ja projekta ieviešanas laikā ir radušies riski vai konstatētas problēmas (piemēram, konstatēts interešu konflikts, problēmas ar rādītāju apguvi, iepirkumiem, tehniska, finansiāla vai juridiska rakstura problēmas, kontrolējošo iestāžu auditu/pārbaužu konstatējumi, par kurām sadarbības iestāde nav informēta), lūdzam iekļaut šo informāciju tabulā, grupējot pēc risku/problēmu veida:

Nr.
p.k.

Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā

Identificētā riska/problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi

Paveiktais/plānotais riska/problēmas novēršanā

Riska/problēmas novēršanas statuss

Piezīmes
(piemēram, kāda institūcija veica auditu, tās atzinuma par trūkumu novēršanu datums)

1

2

3

4

5

6

B sadaļa

4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Informācija norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam

Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts

1

2

3

4

5

6

7

Veids atbilstoši projektā plānotajam

Pasākuma apraksts

Īstenošanas periods

Skaits

Pasākuma apraksts

Īstenošanas periods

Skaits

Lielformāta informatīvais stends            
Informatīvā plāksne            
Informācija internetā            
Citi (norādīt)            

B sadaļa

5. Izsludināto iepirkumu un noslēgto līgumu saraksti

5.1. Izsludinātie iepirkumi un noslēgtie iepirkuma līgumi līdz pārskata perioda beigām (t.sk. zemsliekšņa iepirkumi)1

Informācija par līgumiem aizpildāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Nr.
p.k.

Iepirkuma līguma priekšmets

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Iepirkuma procedūras veids

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.

Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums

Lēmuma publicēšanas datums

Plānotā/ noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN

Uz projektu attiecināmā summa ar PVN

Uz projektu attiecināmā summa bez PVN

Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums

Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.

Iepirkuma līguma parakstīšanas datums

Iepirkuma līguma Nr.

Iepirkuma līguma veids
(pakalpojuma/ piegādes/ būvdarbu/ patapinājuma)

Iepirkuma līguma statuss
(plānots/ procesā/ izpildīts/ lauzts)

Iepirkuma līguma izpildes beigu datums

Piemērots zaļais iepirkums
(jā/nē)

Piezīmes
(informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Tabulā nav jāiekļauj tie iepirkumi un iepirkumu līgumi, kuri attiecas uz projekta izmaksām, kam piemēro vienkāršotās izmaksas.

B sadaļa

5. Izsludināto iepirkumu un noslēgto līgumu saraksti

5.2. Citi noslēgtie līgumi līdz pārskata perioda beigām1

(piemēram., aktīvo nodarbinātības pasākumu pretendentu-darba devēju atlases rezultātā noslēgtie līgumi, finansējuma saņēmējā noslēgtie sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem, zinātniekiem, pētniekiem vai citām personām, izņemot līgumus ar gala labuma guvējiem ERAF projektos)

Informācija par līgumiem aizpildāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Nr.
p.k.

Līguma priekšmets

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Uzaicinājumu izsūtīšanas datums (ja attiecināms)

Noslēgtā līguma summa bez PVN

Uz projektu attiecināmā summa bez PVN

Uz projektu attiecināmā summa ar PVN

Līguma izpildītāja/ otrās puses nosaukums

Līguma izpildītāja/ otrās puses reģistrācijas Nr.

Līguma izpildītāja/ otrās puses veids (darba devējs/ sadarbības partneris/ cits)

Līguma Nr.

Līguma parakstīšanas datums

Līguma beigu datums

Līguma statuss
(procesā/ izpildīts/ lauzts)

Piezīmes
(informācija par sūdzībām, līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Tabulā nav jāiekļauj tie iepirkumi un iepirkumu līgumi, kuri attiecas uz projekta izmaksām, kam piemēro vienkāršotās izmaksas.

B sadaļa

6. Līdz pārskata perioda beigām noslēgtie darba līgumi (vai rīkojumi par iecelšanu amatā)

Informācija par līgumiem aizpildāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Nr.
p.k.

Līguma/ rīkojuma Nr.

Darbinieka/ ierēdņa vārds, uzvārds

Amats projektā

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Darba alga mēnesī vai stundas tarifa likme

Slodze/uz projektu attiecināmā % proporcija

Darba sākuma datums1

Līguma beigu datums/ amata pienākumu izpildes termiņš

Piezīmes
(informācija par līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Ņemot vērā to, ka līguma slēgšanas datums var atšķirties no darba uzsākšanas datuma, šajā kolonnā ir jānorāda tieši darba uzsākšanas datums, jo atlīdzības izdevumi attiecināmi par nostrādāto periodu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.1. ESF projekta iznākuma rādītāji1

Sasniegto rādītāju norādīt konkrētajā pārskata periodā skaitliskā izteiksmē, nesummējot ar iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu.

1 Uzraudzības rādītājus sadalījumā pa novadiem un pagastiem norāda tādā gadījumā, ja šāda rādītāju uzraudzība ir paredzēta MK noteikumos par SAM īstenošanu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.2. ESF projekta rezultāta rādītāji1

Sasniegto rādītāju norādīt konkrētajā pārskata periodā skaitliskā izteiksmē, nesummējot ar iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu.

1 Uzraudzības rādītājus sadalījumā pa novadiem un pagastiem norāda tādā gadījumā, ja šāda rādītāju uzraudzība ir paredzēta MK noteikumos par SAM īstenošanu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.3. ERAF/KF projekta iznākuma rādītāji1

Nr.
p.k.

Ministru kabineta noteikumos par SAM/SAM pasākuma īstenošanu noteiktais iznākuma rādītājs

Statistiskais reģions/ novads

Faktiski sasniegtais iznākuma rādītājs (skaits pa gadiem)

Kopā

Piezīmes

Rādītāja nosaukums

Plānotā vērtība

Mērvienība

1.kalendāra gads

2.kalendāra gads

3.kalendāra gads

4.kalendāra gads

5.kalendāra gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

      Rīga              
Pierīga              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Kurzeme              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Vidzeme              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Latgale              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Zemgale              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Kopā              

1 Uzraudzības rādītājus sadalījumā pa novadiem un pagastiem norāda tādā gadījumā, ja šāda rādītāju uzraudzība ir paredzēta MK noteikumos par SAM īstenošanu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.4. ERAF/KF projekta rezultāta rādītāji1

Nr.
p.k.

Ministru kabineta noteikumos par SAM/SAM pasākuma īstenošanu noteiktais rezultāta rādītājs

Statistiskais reģions/novads

Faktiski sasniegtais rezultāta rādītājs (skaits pa gadiem)

Kopā

Piezīmes

Rādītāja nosaukums

Plānotā vērtība

Mērvienība

1.kalendāra gads

2.kalendāra gads

3.kalendāra gads

4.kalendāra gads

5.kalendāra gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

      Rīga              
Pierīga              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Kurzeme              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Vidzeme              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Latgale              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Zemgale              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
<novads>              
<pagasts>              
<pagasts>              
Kopā              

1 Uzraudzības rādītājus sadalījumā pa novadiem un pagastiem norāda tādā gadījumā, ja šāda rādītāju uzraudzība ir paredzēta MK noteikumos par SAM īstenošanu.

B sadaļa

7. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji

Informācija 7. sadaļā norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža.

7.5. Projekta mērķa sasniegšanas apraksts atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam (aizpildāms tikai noslēguma maksājuma pieprasījumā)

ESF projektiem t. sk. norādīt projekta īstenošanas laikā veikto novērtējumu par projekta īstenošanu un projekta rezultātu kvalitāti, kā arī mērķa grupas apmierinātību un informāciju par sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu pēc projekta īstenošanas atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam ERAF/KF projektiem t. sk. norādīt projekta īstenošanas laikā veikto novērtējumu par projekta īstenošanu un projekta rezultātu kvalitāti, kā arī informāciju par sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu pēc projekta īstenošanas atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam

 

B sadaļa

7.6. Galasaņēmēju saraksts

Tabula aizpildāma par tiem ERAF/KF projektiem, kur galasaņēmējs nav finansējuma saņēmējs

Informācija aizpildāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

Nr.
p.k.

Pamatinformācija par galasaņēmēju

1. Informācija par saņemto atbalstu

2. Cita informācija
(2.3.-2.6.kolonnās ieraksta "n/a" gadījumos, ja līgums ar galasaņēmēju netiek slēgts)

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

05.

06.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Galasaņēmēja nosaukums (juridiskām personām)/ vārds un uzvārds (fiziskām personām)

Galasaņēmēja reģistrācijas numurs juridiskām personām/ personas kods privātpersonām

Juridiskā adrese juridiskām personām/ deklarētā dzīvesvieta (republikas pilsēta/ novads)

Faktiskās darbības veikšanas vieta (republikas pilsēta/ novads)

Galasaņēmēja īstenotās darbības joma pēc OECD klasifikatora1

Galasaņēmēja galvenā darbības joma pēc NACE 2 koda (tikai juridiskām personām)

Atbalsta veids (konsultācijas, grants vai cits)

Atbalsta saņemšanas ilgums (konsultācijām - skaits, grantam - termiņš)

Atbalsta saņemšanas sākuma datums

Atbalsta saņemšanas beigu datums (konsultācijas - pēdējā konsultācija, granti - pēdējais maksājums galasaņēmējam)

Atbalsta apjoms EUR (aizpilda tikai finanšu atbalstam granta veidā)

Galsaņēmēja līdzfinansējuma apjoms EUR, ja attiecināms (aizpilda tikai finanšu atbalstam granta veidā)

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Līguma parakstīšanas datums

Līguma Nr.

Līguma statuss
(procesā/ izpildīts/ lauzts)

Līguma beigu datums

Piezīmes
(informācija par sūdzībām, līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c.)

1

                                     

2

                                     

3

                                     

4

                                     

5

                                     

1 Informācija par galasaņēmējiem pēc OECD klasifikatora (http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf) šajā sadaļā norādāma šādos SAM un pasākumos: 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi", 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts", 1.1.1.3. "Inovācijas granti studentiem" , 1.1.1.5. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās", 1.2.1.1. "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros", 1.2.1.2. "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai", 1.2.1.3. "Inovāciju vaučeri MVK", 1.2.1.4. "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā", 1.2.2.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām".

C sadaļa

8. PĀRSKATA PERIODĀ VEIKTIE IZDEVUMI

8.1. Izdevumus pamatojošo dokumentu saraksts1

Nr.
p.k.

Līguma izpildītāja nosaukums

Līguma Nr.
(atbilstoši šī MP 5.1.tabulas 15.kolonnā vai 5.2.tabulas 12.kolonnā norādītājam

Projekta izdevumi

Izdevumus pamatojošā dokumenta (rēķina vai tml.) apmaksa

Izdevumus pamatojošā dokumenta (rēķina vai tml.) summa

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilku-mam

Sadalījums pa finansējuma avotiem2

EKK3
(K - kapitālie izdevumi; P - pārējie izdevumi)

Piezīmes

izdevumu apraksts
(izmaksu veids, preces vai pakalpojuma nosaukums)

izdevumus pamatojoša dokumenta numurs

izdevumus pamatojoša dokumenta datums

apmaksas datums

apmaksas dokumenta numurs

kopējā summa

kopējie uz projektu attiecināmie izdevumi

t.sk.
PVN kā uz projektu attiecināmie izdevumi

Eiropas Savienības fonda finansējums

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums

Valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

Cits publiskais finansējuma

Privātais finansējums

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Kopā:

1 Finansējuma saņēmēji, kuru projektiem tiek piemērota netiešo izmaksu nemainīgā likme, aizpilda šo tabulu par tiešajiem attiecināmajiem izdevumiem, izņemot tos izdevumus, kam piemērotas vienkāršotās izmaksas.
2 Aizpilda, ja MK noteikumos par SAM īstenošanu dažādām izdevumu pozīcijām ir noteikta atšķirīga intensitāte.
3 Aizpilda pašvaldību, pašvaldību padotības iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu (izņemot plānošanas reģionus) un budžeta nefinansētu iestāžu projektos.

C sadaļa

8. PĀRSKATA PERIODĀ VEIKTIE IZDEVUMI

8.2. Vienības izmaksas standarta likmes izdevumi

Tabulu aizpilda, ja projektā ir paredzēti vienības izmaksas standarta likmes izdevumi. Ja šādi izdevumi nav paredzēti, tabulu neiesniedz.

Nr.
p.k.

Izmaksu veids
(vienības nosaukums)1

Vienību skaits

Vienas vienības izmaksu apmērs2

Kopējie attiecināmie izdevumi

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Sadalījums pa finansējuma avotiem3

Piezīmes

Eiropas Savienības fonda finansējums

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums

Valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

Cits publiskais finansējuma

Privātais finansējums

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kopā:

1 Visas vienības jānorāda atsevišķi, piem., datorapmācību stunda vienam apmācāmajam, mērķa grupas dalībnieks - bezdarbnieks
2 Piemēram, mācību izmaksas stundā, vienas personas izmaksas u.c.
3 Aizpilda atbilstoši noteiktajai intensitātei

8.3. Vienreizējā maksājuma izdevumi

Tabulu aizpilda, ja projektā ir paredzēti vienreizējie maksājumi. Ja šādi izdevumi nav paredzēti, tabulu neiesniedz.

Nr.
p.k.

Izmaksu veids
(vienreizējā maksājuma nosaukums)4

Vienreizēja maksājuma apmērs

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Sadalījums pa finansējuma avotiem5

Piezīmes

Eiropas Savienības fonda finansējums

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums

Valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

Cits publiskais finansējuma

Privātais finansējums

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kopā:

4 Visi vienreizējie maksājumi jānorāda atsevišķi
5 Aizpilda atbilstoši noteiktajai intensitātei

8.4. Ieguldījumi natūrā

Tabulu aizpilda, ja projektā ir paredzēti ieguldījumi natūrā. Ja ieguldījumi natūrā nav paredzēti, tabulu neiesniedz.

Nr.
p.k.

Ieguldījuma natūrā veids4

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Finansējuma avots

Summa, EUR

Piezīmes

 

1

2

3

4

5

6

 

Kopā:

6 Visi ieguldījumi natūrā jānorāda atsevišķi

C sadaļa

9. ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS1

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Izdevumu sadalījums atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam

Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi2

Šajā pieprasījumā pieprasītie attiecināmie izdevumi

Visi pieprasījumi kopā
6 = (4 + 5)

1

2

3

4

5

6

1.

         

2.

         

2.1.

         

2.2.

         

3.

         

3.1.

         

3.2.

         

4.

         

5.

         

6.

         

6.1.

         

         

Sadalījums pa finansējuma avotiem

Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi2

Šajā pieprasījumā pieprasītie attiecināmie izdevumi

Visi pieprasījumi kopā

11 = (9 + 10)

7

8

9

10

11

Attiecināmie izdevumi - kopā        
Gūtie ieņēmumi3        
Izdevumi kopā (ņemot vērā gūtos ieņēmumus)        
t.sk. netiešo izmaksu nemainīgā likme        
Eiropas Savienības fonda finansējums        
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums        
Valsts budžeta finansējums        
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām        
Pašvaldības budžeta finansējums        
t.sk. ieguldījumi natūrā4        
Cits publiskais finansējums        
t.sk. ieguldījumi natūrā4        
Privātais finansējums        
t.sk. ieguldījumi natūrā4        

1 Maksājuma pieprasījuma 9. sadaļā norādītās summas var atšķirties no sadarbības iestādes reāli apstiprināto attiecināmo izdevumu summas, ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam nav informācijas par sadarbības iestādes iepriekšējā maksājuma pieprasījumā apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem.
2 Norāda informāciju par sadarbības iestādes apstiprinātajiem iepriekšējo maksājuma pieprasījumu attiecināmajiem izdevumiem. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs vēl nav saņēmis informāciju par kādu sadarbības iestādes apstiprināto iepriekšējo maksājuma pieprasījumu attiecināmo izdevumu summu (vai summas daļu), ailē norāda iepriekš apstiprināto attiecināmo izdevumu summu un vēl neapstiprināto pieprasīto attiecināmo izdevumu summu
3 visus projekta īstenošanas laikā gūtos ieņēmumus norāda noslēguma makasājuma pieprasījumā
4 norāda, ja projektā ir paredzēti ieguldījumi natūrā

C sadaļa

10. Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekli ieraksta tabulā tad, kad ir saņemts un parakstīts pieņemšanas nodošanas akts/pavadzīme par piegādi, 5. un 7. kolonnā ierakstot piezīmi "n/a". Kad pamalīdzeklis tiek paņemts uzskaitē, iesniedzot kārtējo maksājuma pieprasījumu, 5. un 7. kolonnā ieraksta attiecīgo informāciju.

Ja projektā nav paredzēts iepirkt vai radīt pamatlīdzekļus, tabulu neiesniedz.

Lūdzam norādīt informāciju no projekta sākuma vai atbistoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža par pamatlīdzekļiem, kas radīti vai iepirkti projektā, daļēji vai pilnībā izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu:

Nr.
p.k.

Maksājuma pieprasījuma Nr.
(maksājuma pieprasījums, kurā iekļauts pamatlīdzeklis)

Iepirkuma līguma Nr.

Pamatlīdzekļa nosaukums

Pamatlīdzekļa uzskaites kartītes Nr.

Atrašanās vieta

Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā

Derīgās lietošanas laiks (gados)

Izslēgšanas datums

Piezīmes, t.sk. izslēgšanas pamatojums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D sadaļa

Sadaļa nav iesniedzama, ja MK noteikumos par SAM īstenošanu un projekta iesniegumā nav noteikta horizontālo principu rādītāju sasniegšana

11. Projektā sasniedzamie horizontālo principu rādītāji

ESF projektiem sadaļa ar iepriekšējā kalendāra gadā sasniegtiem rādītājiem iesniedzama reizi gadā ar projekta starpposma maksājuma pieprasījumu, ko iesniedz kā pirmo kalendārajā gadā

Informācija norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

11.1. Projektā sasniedzamie rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda SAM īstenošanu norādītajiem kritērijiem par horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas"

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sasniedzamā vērtība

Sasniegtā vērtība

Piezīmes

Mērvienība (skaits) (%)

Mērvienība (skaits kopā)

sievietes

vīrieši

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           

11.2. Projektā plānotie horizontālā principa "Ilgstspējīga attīstība" ieviešanai sasniedzamie rādītāji

Informācija norādāma kumulatīvi no projekta sākuma

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība

Sasniegtā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           

D sadaļa

Sadaļa nav iesniedzama, ja MK noteikumos par SAM īstenošanu un projekta iesniegumā nav noteikta horizontālo principu rādītāju sasniegšana

11. Projektā sasniedzamie horizontālo principu rādītāji

ERAF un KF projektiem sadaļa iesniedzama ar projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu

Informācija norādāma no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumos par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža

11.3. Projektā sasniedzamie rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda SAM īstenošanu norādītajiem kritērijiem par horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas"

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sasniedzamā vērtība

Sasniegtā vērtība

Piezīmes

Mērvienība (skaits) (%)

Mērvienība (skaits kopā)

sievietes

vīrieši

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           

11.4. Projektā plānotie horizontālā principa "Ilgstspējīga attīstība" ieviešanai sasniedzamie rādītāji

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība

Sasniegtā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           

E sadaļa

12. Dalībnieku saraksts*

Tabula iesniedzama reizi gadā par iepriekšējā kalendāra gada dalībniekiem un sasniegtiem tūlītējiem rādītājiem ar projekta starpposma maksājuma pierpasījumu, ko iesniedz kā pirmo kalendāra gadā, ESF projektiem, kuros ir noteikts rezultāts vai rādītājs "dalībnieku/personu skaits", kā arī tajos ERAF projektos, kas paredz fizisku personu apmācības vai kapacitātes stiprināšanas pasākumus.

Ja šāds rādītājs vai rezultāts projektā nav noteikts, sadaļa nav iesniedzama.

*Dalībnieku ir nepieciešams reģistrēt vienu reizi darbībā. Par katru no darbībām tiek veidots atsevišķs ieraksts maksājuma pieprasījuma veidlapā. Mikrodati par dalībnieku apkopojami, uzsākot darbību (brīdī, kad dalībnieks iesaistās attiecīgajā darbībā), ja darbības laikā mainās kāds no parametriem (piemēram, vecums, dalījums pēc statusa darba tirgū u.tml.) izmaiņas MP nav jāveic. Darbībai noslēdzoties vai tiekot pārtrauktai, attiecīgi tiek aizpildīta informācija 1.sadaļā "Informācija par dalību", kā arī četru nedēļu laikā pēc dalības apkopta informācija 8.kolonnā "Tūlītējie rādītāji (dati par dalībnieku mēnesi pēc dalības pabeigšanas)".

1 Aizpilda SAM 1.2.2., 3.4.1., 3.4.2., 7.3.2., 8.2.2., 8.4.1., 8.5.3., 9.1.3., 9.2.1., 9.2.6.
2 Bezdarbnieki - personas, kas reģistrējušās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).
3 Ilgstošie bezdarbnieki - pieaugušie (25 gadi un vairāk) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē ir ilgāk par 12 mēnešiem, jaunieši (līdz 25) - NVA uzskaitē ir ilgāk par 6 mēnešiem.
4 Neaktīvas personas - ekonomiski neaktīvas personas jeb ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie darba meklētājiem/bezdarbniekiem, kas reģistrējušies NVA.
5 Atrodas izglītībā vai apmācībās uz dalības uzsākšanas brīdi - Personas (dalībnieki), kas, uzsākot dalību ESF pasākumā, mācās (mūžizglītības vai formālās izglītības programmās) vai iesaistījušies apmācībās (ārpus darba apmācībās / apmācībās darbā, neformālā izglītībā, profesionālās izglītības programmās utt.).
6 Migranti - personas, kas ieceļojušas Latvijā no citas valsts ar mērķi apmesties tajā uz dzīvi, kas uzskatāmi par ārzemniekiem, repatriantiem vai patvēruma meklētājiem. 31.10.2002. likuma "Imigrācijas likums" 1. pantā noteikts, ka ārzemnieks ir persona, kura nav Latvijas pilsonis un Latvijas nepilsonis. 21.09.1995. likuma "Repatriācijas likums" 2. pantā noteikts, ka repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā. 15.06.2009. likuma "Patvēruma likums" 1. pantā noteikts, ka patvēruma meklētājs ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par viņa iesniegumu.
Dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi - personas, kuru vecāki ir dzimuši ārpus Latvijas Republikas.
Minoritāšu grupas (tostarp sociāli atstumtās kopienas, piemēram, romi) - dalībnieki, kas pieder pie kādas no nacionālajām minoritātēm. Atbilstoši 12.06.2009. likuma "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" 2. pantam, nacionālās minoritātes ir Latvijas pilsoņi, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojoši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, kā arī vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, un kas sevi identificē ar iepriekš minēto nacionālās minoritātes definīciju, arī ir uzskatāmas par nacionālajām minoritātēm.
7 Dalībnieku sadalījumu pa invaliditātes veidiem aizpilda tikai SAM 7.1.1., 7.2.1., 7.3.2., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5., 8.4.1., 8.5.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.4., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.4. un 9.2.5.
8 Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas - šajā grupā 2014.-2020. gada plānošanas periodā uzskaita šādas ESF tiešu atbalstu saņēmušas personas:
- bērnus (līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai): kuri saņem ārpusģimenes aprūpi vai pamet to, kuru vecāki uzturas ārvalstīs, kuri aug sociālā riska ģimenēs;
- jauniešus (no 13 līdz 25 gadu vecumam atbilstoši Jaunatnes likumam), kuri nav ieguvuši pamatizglītību vismaz ISCED 1 līmenī;
- daudzbērnu ģimenes (Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē - ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus);
- personas, kuras aprūpē mājās apgādībā esošu personu;
- personas ar prognozējamu invaliditāti;
- no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas un līdzatkarīgos ģimenes locekļus;
- ieslodzījumā esošas un no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas;
- no vardarbības cietušas personas un ģimenes un cilvēktirdzniecības upurus;
- bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas;
- ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par trūcīgām, t.sk. personas, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
- mājokļa pabalsta saņēmējus.
9 Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas - personas bez noteiktas dzīves vietas (t.sk. personas, kas apmetušās bezpajumtnieku patversmēs, krīzes centros, bēgļu nometnēs).
10 Personas no lauku apvidiem - par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 (t.i. izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus).
11 Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas). - Neaktīvie dalībnieki, kas saņēmuši ESF atbalstu un kas pēc dalības ESF pasākumā reģistrējušies bezdarbnieka statusam un uzsākuši darba meklējumus. Neaktīvie dalībnieki ir personas, kas nav darba spēka sastāvdaļa, t.i., nav nodarbināti un nav reģistrējušies kā bezdarbnieki.
12 Izglītībā/ apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas) - Personas (dalībnieki), kas saņēmušas ESF atbalstu un kas 4 nedēļu laikā pēc dalības ESF pasākumā no jauna iesaistījušies mācībās (mūžizglītības vai formālās izglītības programmās) vai apmācībās (ārpus darba apmācībās / apmācībās darbā, neformālā izglītībā, profesionālās izglītības programmās utt.).
13 Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas) - ESF atbalstu saņēmušās personas (dalībnieki), kas ieguvušas kvalifikāciju, piedaloties ESF pasākumā.
Kvalifikācijas ieguve nozīmē oficiālas vērtēšanas un atzīšanas procesa rezultātu, ko iegūst, kad kompetenta struktūra konstatē, ka persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstīgi konkrētiem standartiem. Atbilstoši Izglītības likumam ar kvalifikāciju saprot profesionālo kvalifikāciju, kas ietver noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprinātu novērtējumu.
14 Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas) - Bez darba esošas vai neaktīvas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu un kas 4 nedēļu laikā pēc dalības ESF pasākumā uzsākuši strādāt vai kļuvuši par pašnodarbinātajiem. Neaktīvie dalībnieki ir personas, kas nav darba spēka sastāvdaļa, t.i., nav nodarbināti un nav reģistrējušies kā bezdarbnieki.
15 Nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas) - Nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, kas pēc dalības ESF pasākumā reģistrējušies bezdarbnieka statusam un uzsākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, ieguvuši kvalifikāciju vai uzsākuši darba attiecības, tostarp kļuvuši par pašnodarbinātajiem. Nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki ir:
1) dalībnieki, kas dzīvo mājsaimniecībās, kurās neviens no tās locekļiem nav nodarbināts;
2) dalībnieki, kas dzīvo vienatnē ar apgādībā esošu bērnu;
3) migranti, personas ar ārvalsts izcelsmi, minoritātes (ieskaitot atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, kā, piemēram, romu tautības pārstāvji)6;
4) dalībnieki ar invaliditāti;
5) citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas8.

13. APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā iekļauto informāciju apstiprinu, ka:

1) maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi ir veikti, tie atbilst Eiropas Savienības fonda projektā paredzētajam, kā arī ir attiecināmi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos finanšu jomā. Eiropas Savienības fonda pieprasījumā iekļauto izdevumu attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

2) ir ievērotas iepirkuma prasības, valsts atbalsta prasības, vides aizsardzības prasības un vienlīdzīgo iespēju princips (ciktāl tas attiecas uz projektu);

3) izdevumi veikti izmaksu periodā, ko nosaka finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes līgums/vienošanās;

4) ir ievērota publicitātes un vizuālās identitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā;

5) visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods;

6) informācija par darījumiem atbilstoši iespējām ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc kompetento iestāžu pieprasījuma;

7) maksājuma pieprasījuma, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksājuma pieprasījuma elektroniskā versija (ja tā jāiesniedz saskaņā ar līgumu) atbilst oriģināliem;

8) visi ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli glabājami atbilstoši finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes līgumā/vienošanās nosacījumos noteiktajam termiņam;

9) esmu informējis gala saņēmēju, ka tā personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām un tas nav iebildis iesniegto datu apstrādei (ja attiecināms uz projektu);

10) pārskata perioda attiecināmajos izdevumos norādītā informācija ir patiesa, un izdevumos iekļautā PVN summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā.

Esmu informēts, ka Eiropas Komisija, vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, revīzijas iestāde vai sadarbības iestāde, ja nepieciešams, veic pārbaudi, un piekrītu pārbaudes veikšanai.

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs1
 

(iestādes nosaukums)

   

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
       
 

(datums)

     

1 Ja maksājuma pieprasījums tiek iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020. gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļu neaizpilda.".

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 357Pieņemts: 07.06.2016.Stājas spēkā: 14.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 13.06.2016. OP numurs: 2016/113.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282733
14.06.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva