Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Izdarīt Elektroenerģijas tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 12.nr.; 2008, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 117.nr.; 2013, 211., 232.nr.; 2014, 60., 189., 257.nr.; 2015, 118., 190.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) agregators - komersants, kura komercdarbība ir pieprasījuma reakcijas pakalpojuma nodrošināšana;

2) aizsargātais lietotājs - trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam);

3) aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums - elektroenerģijas tirdzniecība aizsargātajam lietotājam;

4) balansēšana - organizēts process ikbrīža līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā;

5) balansēšanas pakalpojums - pakalpojums, ar kuru tiek nodrošināta elektroenerģijas tirgus dalībnieka atbildība par to, lai tā pārdotās elektroenerģijas daudzums katrā tirdzniecības intervālā atbilstu sistēmā nodotās elektroenerģijas daudzumam un nopirktās elektroenerģijas daudzums atbilstu no sistēmas saņemtās elektroenerģijas daudzumam;

6) elektroenerģijas birža - elektroenerģijas tirdzniecības vietne Latvijas Republikā, kurā tirdzniecības apgabala ietvaros vai starp atsevišķiem tirdzniecības apgabaliem ar piedāvājumu un pieprasījumu starpniecību elektroenerģijas biržas dalībnieki pērk un pārdod elektroenerģiju. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver arī fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu;

7) elektroenerģijas biržas dalībnieks - elektroenerģijas tirgus dalībnieks, kas ar elektroenerģijas tirgus operatoru ir noslēdzis vienošanos par elektroenerģijas tirdzniecību. Šajā likumā noteiktajos gadījumos elektroenerģijas biržas dalībnieks var būt arī elektroenerģijas sistēmas operators;

8) elektroenerģijas biržas reglaments - elektroenerģijas biržas dalībniekam saistoši elektroenerģijas biržas darbības noteikumi un kārtība;

9) elektroenerģijas pārvade - elektroenerģijas transportēšana, kas neietver elektroenerģijas tirdzniecību, savstarpēji savienotā augstsprieguma sistēmā, lai elektroenerģiju piegādātu enerģijas lietotājiem;

10) elektroenerģijas ražotājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura ražo elektroenerģiju;

11) elektroenerģijas sadale - elektroenerģijas transportēšana, kas neietver elektroenerģijas tirdzniecību, vidēja un zema sprieguma sadales sistēmā, lai to piegādātu enerģijas lietotājiem;

12) elektroenerģijas sistēmas dalībnieki - elektroenerģijas ražotāji, pārvades sistēmas operators, sadales sistēmas operatori un galalietotāji;

13) elektroenerģijas sistēmas īpašnieks - komersants, kurš ietilpst vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta sastāvā un kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma;

14) elektroenerģijas sistēmas operators - licencēta kapitālsabiedrība, kura sniedz sistēmas pakalpojumu;

15) elektroenerģijas tirgus operators - juridiskā persona, kas organizē elektroenerģijas biržu, kurā tās dalībnieki pērk un pārdod elektroenerģiju, un nodrošina tās pašas dienas un nākamās dienas elektroenerģijas tirgu savienošanu ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts elektroenerģijas tirgu, ar kuras elektroenerģijas sistēmu ir starpvalstu savienojums;

16) elektroenerģijas tirdzniecība - komercdarbība, kas ietver elektroenerģijas iepirkšanu pārdošanai un elektroenerģijas pārdošanu enerģijas lietotājiem;

17) elektroenerģijas tirgotājs - komersants (ārvalstu komersanta filiāle), kura komercdarbība ir elektroenerģijas tirdzniecība, tajā skaitā agregatora pakalpojumu sniegšana;

18) elektroenerģijas tirgus dalībnieki - elektroenerģijas ražotāji, tirgotāji, agregatori un galalietotāji, kas darbojas elektroenerģijas tirgū saskaņā ar brīvprātīgas līdzdalības principu;

19) koģenerācija - tehnoloģiskais process, kurā lietderīgai izmantošanai vienlaikus ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju;

20) netiešā izsole - starpvalstu savienojumu sastrēgumu vadības un pārslodzes novēršanas metode, ar kuru elektroenerģijas tirgus dalībnieks iegūst tiesības noteiktā apjomā pārvadīt elektroenerģiju no viena tirdzniecības apgabala uz citu apgabalu;

21) obligātais iepirkums - šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikts pienākums iepirkt elektroenerģiju;

22) palīgpakalpojumi - pakalpojumi, kas nepieciešami elektroenerģijas pārvades sistēmas balansētas darbības nodrošināšanai, tajā skaitā pieprasījuma reakcijas pakalpojums;

23) pieprasījuma reakcija - elektroenerģijas lietošanas profila īslaicīgas izmaiņas, kuras lietotājs apņēmies brīvprātīgi veikt, samazinot elektroenerģijas patēriņu gadījumos, kas noteikti ar agregatoru noslēgtajā līgumā, piemēram, brīžos ar augstu elektroenerģijas pieprasījumu vai augstu tirgus cenu vai tīkla pārslodzes gadījumos;

24) pieprasījuma reakcijas pakalpojums - vairāku (dažādu) lietotāju pieprasījuma reakcijas dēļ neizlietotās elektroenerģijas apjoma apkopošana, lai pārdotu šo elektroenerģiju biržā, citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem vai sistēmas operatoram;

25) publiskais tirgotājs - elektroenerģijas tirgotājs, kuram šajā likumā un citos normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi un prasības publiskā tirgotāja pienākumu izpildes nodrošināšanai;

26) sistēmas pakalpojums - elektroenerģijas pārvade vai sadale, kas nodrošina elektroenerģijas plūsmas no ražotājiem līdz lietotājiem;

27) starpvalstu savienojums - elektrolīnija, kas sasaista atsevišķās valstīs izvietotas pārvades sistēmas;

28) tiešā izsole - starpvalstu savienojumu sastrēgumu vadības un pārslodzes novēršanas metode, ar kuru elektroenerģijas tirgus dalībnieks iegūst tiesības noteiktā apjomā lietot elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora izsolīto starpvalstu savienojuma jaudu;

29) tiešā līnija - elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražošanas objektu ar savrupu lietotāju, vai elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, kurš tieši apgādā savā īpašumā vai valdījumā esošus objektus, saistītos uzņēmumus un savus lietotājus;

30) tirdzniecības apgabals - elektroenerģijas tirgus dalībnieku savstarpējo darījumu vai elektroenerģijas biržas dalībnieku elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu iesniegšanas teritorija elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora licences darbības zonā;

31) universālais pakalpojums - garantētas tiesības uz elektroenerģijas piegādi noteiktā kvalitātē par viegli un skaidri salīdzināmu un pārskatāmu cenu;

32) vertikāli integrēts elektroapgādes komersants - komersants vai komersantu kopums (koncerns), kas veic vismaz vienu no šādām elektroapgādes darbībām - elektroenerģijas pārvade vai sadale - un vismaz vienu no šādām elektroapgādes darbībām - elektroenerģijas ražošana vai tirdzniecība;

33) vispārējās atļaujas noteikumi - elektroenerģijas ražotājam un elektroenerģijas tirgotājam noteiktas prasības, kuras ietver specifiskus elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības noteikumus."

2. Aizstāt 2.panta 2.punktā vārdus "elektroenerģijas lietotājiem" ar vārdiem "enerģijas lietotājiem".

3. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Elektroenerģijas sistēmas operatora (turpmāk - sistēmas operators) darbību nosaka šis likums un likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

4. Izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Regulators ir tiesīgs veikt pārbaudes (arī bez iepriekšēja paziņojuma) pārvades sistēmas operatora un elektroenerģijas sistēmas īpašnieka telpās, lai uzraudzītu, kā tiek pildītas likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", šajā likumā un enerģētikas nozares speciālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības."

5. Papildināt 9.pantu ar 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(23) Kārtību, kādā finansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam, nosaka Ministru kabinets."

6. Papildināt 21.1 pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Elektroenerģijas sistēmas īpašnieks maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

(7) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu elektroenerģijas sistēmas īpašnieks maksā no saviem ieņēmumiem par pārvades sistēmas aktīvu iznomāšanu pārvades sistēmas operatoram iepriekšējā kalendāra gadā."

7. 28.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "šā panta pirmajā daļā noteikto" ar vārdiem "saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma";

aizstāt trešajā un sestajā daļā vārdus "šā panta pirmajā daļā noteiktās" ar vārdiem "saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā iepirktās elektroenerģijas apjomu un izmaksas. Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus. Kompensējamo izmaksu aprēķinot, ņem vērā likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru noteikto valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai. Valsts budžeta dotāciju attiecina uz kompensējamām izmaksām, kurām netiek piemērota samazinātā līdzdalība izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam šā likuma 30.2 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators. Kompensējamo izmaksu un attiecīgo publiskā tirgotāja ieņēmumu starpību pārskata gadā publiskais tirgotājs atzīst aktīvos vai saistībās.";

izslēgt septīto daļu.

8. 28.1 pantā:

izslēgt pirmo daļu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai" ar vārdiem "tiesību iegūšanai saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības" ar vārdiem "tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā veiktos maksājumus. Izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus. Kompensējamo izmaksu aprēķinā ņem vērā likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru noteikto valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai. Valsts budžeta dotāciju attiecina uz kompensējamām izmaksām, kurām netiek piemērota samazinātā līdzdalība izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam šā likuma 30.2 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt piekto daļu.

9. 29.pantā:

izslēgt pirmo, otro un trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "šā panta pirmajā daļā noteikto" ar vārdiem "saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma";

izslēgt piekto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdus "šā panta pirmajā daļā noteiktās" ar vārdiem "saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma";

izslēgt septītajā daļā vārdus "pirmās un".

10. Izslēgt 29.1 pantu.

11. Izteikt 29.2 panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Elektroenerģijas ražotājs, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus vai augstas efektivitātes koģenerāciju, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt izcelsmes apliecinājumu par saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas izteikts megavatstundās (MWh)."

12. 30.pantā:

aizstāt 1.1 daļā vārdus un skaitli "šā likuma 29.panta pirmajā daļā noteiktās" ar vārdiem "elektroenerģijas obligātā iepirkuma";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita šā likuma 29.pantā un šā panta 1.1 un otrajā daļā noteiktajā kārtībā iepirktās elektroenerģijas apjomu un izmaksas. Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus. Kompensējamo izmaksu aprēķinā ņem vērā likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru noteikto valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai. Valsts budžeta dotāciju attiecina uz kompensējamām izmaksām, kurām netiek piemērota samazinātā līdzdalība izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam šā likuma 30.2 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators. Kompensējamo izmaksu un attiecīgo publiskā tirgotāja ieņēmumu starpību pārskata gadā publiskais tirgotājs atzīst aktīvos vai saistībās."

13. Izteikt 30.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma ir kārtība, kādā veicami maksājumi par patērēto elektroenerģiju un kādā sadales sistēmas operators veic ieskaitu par mājsaimniecības lietotāja patērēto elektroenerģiju un saražoto elektroenerģiju, kas nodota sadales sistēmas operatora tīklā. Ja saskaņā ar patērētā un saražotā elektroenerģijas apjoma aprēķinu mājsaimniecības lietotājs sadales sistēmas operatora tīklā ir nodevis vairāk elektroenerģijas nekā patērējis, attiecīgo elektroenerģijas apjomu ieskaita nākamajā elektroenerģijas norēķinu periodā tā gada ietvaros, kurš sākas 1.aprīlī un beidzas 31.martā. Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis."

14. Papildināt 30.2 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita izmaksas, kas radušās šā panta pirmajā daļā noteikto samazināto līdzdalību izdevumu kompensēšanai. Šīs izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam ar samazināto līdzdalību saistītos izdevumus. Kompensējamo izmaksu aprēķinā ņem vērā likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru noteikto valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai. Kompensējamo izmaksu attiecināšanas metodiku nosaka regulators. Kompensējamo izmaksu un attiecīgo publiskā tirgotāja ieņēmumu starpību pārskata gadā publiskais tirgotājs atzīst aktīvos vai saistībās."

15. Papildināt likumu ar 30.3 pantu šādā redakcijā:

"30.3 pants. Atbalsts enerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus

Atlases kritērijus atbalsta mehānismam, lai veicinātu enerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, atbalsta apjomu, atbalsta ilgumu, atbalsta sniedzēja un saņēmēja pienākumus un atbildību nosaka Ministru kabinets."

16. Papildināt 32.panta pirmās daļas 3.punktu ar vārdiem "un agregators, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts agregatoru reģistrā".

17. Izslēgt 32.1 panta otrajā daļā vārdus "izņemot publiskos tirgotājus".

18. Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā:

"32.2 pants. Agregatoru reģistrēšana

(1) Agregatoram ir tiesības uzsākt pieprasījuma reakcijas pakalpojuma nodrošināšanu, ja tas reģistrēts agregatoru reģistrā.

(2) Regulators nosaka pieprasījuma reakcijas pakalpojuma vispārējās atļaujas noteikumus, kas ir saistoši visiem agregatoriem.

(3) Regulators nosaka agregatoru reģistrā iekļaujamās ziņas, prasības attiecībā uz agregatoru reģistrēšanu un kārtību, kādā agregators nosūta reģistrācijas paziņojumu vai paziņojumu par darbības izbeigšanu, reģistrācijas paziņojumā vai paziņojumā par darbības izbeigšanu ietveramo informāciju, kā arī kārtību, kādā agregatoru izslēdz no agregatoru reģistra un atkārtoti reģistrē.

(4) Ja pieprasījuma reakcijas pakalpojuma vispārējās atļaujas noteikumi pārkāpti atkārtoti, regulators var izslēgt agregatoru no agregatoru reģistra. Agregatoram ir tiesības atsākt pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanu ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no dienas, kad agregators tika izslēgts no agregatoru reģistra, ja tas ir novērsis pārkāpumu, par kuru tika izslēgts no šā reģistra, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram jaunu reģistrācijas paziņojumu un šajā likumā noteiktajā kārtībā atkārtoti reģistrēts agregatoru reģistrā.

(5) Regulators veido agregatoru reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

(6) Ja regulators mēneša laikā no reģistrācijas paziņojuma saņemšanas dienas nav rakstveidā informējis reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par atteikumu to reģistrēt, uzskatāms, ka agregators ir reģistrēts.

(7) Reģistrācijas paziņojums tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators saņēmis visu tā noteikto informāciju. Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekama vai neprecīza, regulators ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju. Laiku no papildinformācijas pieprasīšanas dienas līdz pieprasītās informācijas saņemšanas dienai neieskaita šā panta sestajā daļā noteiktajā termiņā.

(8) Agregators var izbeigt pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanu, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nosūtījis regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu un ir izslēgts no elektroenerģijas tirgotāju reģistra."

19. 33.pantā:

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) veikt atbalsta maksājumus šā likuma 30.2 pantā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Publiskais tirgotājs maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

(5) Publiskais tirgotājs maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu no iepriekšējā kalendāra gada galalietotāju maksājumiem, kuri kompensē publiskajam tirgotājam šā likuma 28.panta piektajā daļā, 28.1 panta ceturtajā daļā, 29.1 panta ceturtajā daļā, 30.panta trešajā daļā un pārejas noteikumu 53.punktā noteiktās izmaksas."

20. Izteikt 33.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma maksas kompensēšanas nosacījumus, kā arī finansēšanas apjomu un kārtību nosaka Ministru kabinets."

21. Papildināt likumu ar 36.1 pantu šādā redakcijā:

"36.1 pants. Agregatora atbildība

(1) Regulators ir tiesīgs uzlikt agregatoram soda naudu līdz 10 procentiem no agregatora iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 300 euro, ja agregators:

1) sniedz pieprasījuma reakcijas pakalpojumu bez reģistrācijas vai pārkāpj vispārējās atļaujas noteikumus;

2) nesniedz regulatoram informāciju tā noteiktajā laikā un kārtībā vai sniedz nepatiesu informāciju.

(2) Agregatora tiesības un pienākumus, norēķinus par tā pakalpojumiem un attiecības starp agregatoru un citiem sistēmas un tirgus dalībniekiem nosaka Ministru kabinets."

22. Izslēgt 37.1 panta pirmo daļu.

23. Aizstāt 38.panta trešajā daļā vārdus "Gada pārskatu likumam" ar vārdiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam".

24. Aizstāt 39.panta pirmajā daļā vārdus "Gada pārskatu likumā" ar vārdiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā".

25. Papildināt 47.panta pirmo daļu pēc vārdiem "elektroenerģijas tirgotājs" ar vārdu "agregators".

26. Pārejas noteikumos:

izslēgt 26.punktu;

izslēgt 32.punktā vārdu un skaitli "un 29.1";

izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita tās elektroenerģijas apjomu un izmaksas, kura iepirkta saskaņā ar šo pārejas noteikumu 52.punktu. Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli elektroenerģijas patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus. Kompensējamo izmaksu aprēķinā ņem vērā likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru noteikto valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai. Valsts budžeta dotāciju attiecina uz kompensējamām izmaksām, kurām netiek piemērota samazinātā līdzdalība izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam šā likuma 30.2 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators. Kompensējamo izmaksu un attiecīgo publiskā tirgotāja ieņēmumu starpību pārskata gadā publiskais tirgotājs atzīst aktīvos vai saistībās.";

papildināt pārejas noteikumus ar 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65. un 66.punktu šādā redakcijā:

"56. Grozījumi par šā likuma 28.panta septītās daļas, 28.1 panta piektās daļas un 29.panta piektās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

57. Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" attiecībā uz komersantiem, kuriem līdz 2012.gada 12.decembrim piešķirtas tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, tiek piemēroti līdz dienai, kad spēku zaudē visas komersantiem piešķirtās tiesības.

58. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" attiecībā uz komersantiem, kuriem līdz 2015.gada 29.aprīlim piešķirtas tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, tiek piemēroti līdz dienai, kad spēku zaudē visas komersantiem piešķirtās tiesības.

59. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.septembrim izdod grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" par pieprasījuma reakcijas pakalpojumu iekļaušanu regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidos.

60. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 29.2 pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.septembrim ir spēkā Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus".

61. Ministru kabinets līdz 2018.gada 31.decembrim izdod šā likuma 36.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.

62. Ministru kabinets līdz 2018.gada 1.janvārim izdod šā likuma 30.3 pantā minētos noteikumus.

63. Šā likuma 21.1 panta sestā un septītā daļa un 33.panta ceturtā un piektā daļa stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

64. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.septembrim izdod šā likuma 9.panta 2.3 daļā minētos noteikumus.

65. Šā likuma 32.2 pants stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

66. Šā likuma 30.1 panta pirmajā daļā noteiktais elektroenerģijas neto norēķinu periods, kas sākas 2016.gada 1.janvārī, beidzas 2017.gada 31.martā."

27. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 19.maijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 8.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.05.2016.Stājas spēkā: 22.06.2016.Tēma: EnerģētikaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 08.06.2016. OP numurs: 2016/110.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282649
22.06.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)