Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 328

Rīgā 2016. gada 31. maijā (prot. Nr. 26 1. §)
Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus mikroaizdevumu un starta aizdevumu (turpmāk – aizdevumi) veidā un kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.4. pasākumu "Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem" (turpmāk – pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā;

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

2. Pasākuma ietvaros sniedz aizdevumus personām, tai skaitā komersantiem, kas veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji).

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

3. Aizdevumus tiešo finanšu instrumentu veidā sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum). Aizdevumi papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

4. Pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt saimnieciskās darbības veicēju iespēju saņemt finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

5. Pasākumam paredzētais un papildus pieejamais finansējums aizdevumu izsniegšanai un sabiedrības Altum pārvaldības izmaksām ir 42 500 000 euro, tai skaitā:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 15 000 000 euro, tai skaitā 1 000 000 euro no 2020. gada 1. jūlija, bet 10 000 000 euro no 2021. gada 1. janvāra, aizdevumu izsniegšanai, sagaidāmajiem zaudējumiem, sabiedrības Altum pārvaldības izmaksām;

5.2. sabiedrības Altum piesaistītais finansējums – 23 000 000 euro;

5.3. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros atmaksāto līdzekļu publiskais finansējums – 2 500 000 euro;

5.4. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto līdzekļu publiskais finansējums – 2 000 000 euro.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 214)

6. Sabiedrība Altum aizdevumu finansēšanai piesaista valsts aizdevumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību atbilstoši šādiem saņemšanas nosacījumiem:

6.1. valsts aizdevuma izmantošanas mērķis ir aizdevumu sniegšana šo noteikumu ietvaros;

6.2. valsts aizdevuma summa ir 23 000 000 euro;

6.3. valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā;

6.4. valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;

6.5. valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz sabiedrības Altum prasījuma tiesībām, kas izrietēs no sabiedrības Altum izsniegtajiem aizdevumiem šo noteikumu ietvaros.

7. Sabiedrībai Altum ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai:

7.1. atbilstības periodā pasākuma īstenošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktu;

7.2. visā pasākuma īstenošanas laikā – šā pasākuma ietvaros atmaksātais publiskais finansējums līdz 3 % apmērā no kopējās izsniegto aizdevumu summas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai" 22. punktam;

7.3. atmaksātais publiskais finansējums par aizdevumiem, kas no 2020. gada 1. jūlija izsniegti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, – atbalsta saņēmēja maksājumi par šiem aizdevumiem.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57; MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 718; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 499)

8. Sabiedrības Altum pārvaldības izmaksu daļai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2 % samazinājumu, ja saskaņā ar regulas Nr. 480/2014 12. pantā definētajiem kritērijiem 2023. gada 31. decembrī:

8.1. pasākuma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguve ir mazāka par 80 %;

8.2. atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits pasākuma ietvaros ir mazāks par 415;

8.3. atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits pasākuma ietvaros ir mazāks par 711.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 499; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 214)

9. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), I pielikumu.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

10. Aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

11. Aizdevumus nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

11.1. Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta "a" un "c" apakšpunktā minētajām nozarēm un 1. panta "b", "d" un "e" apakšpunktā minētajām darbībām;

11.2. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.3. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.4. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.5. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

11.6. kravas autotransporta iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē (NACE 2. redakcijas H sadaļa "Transports un uzglabāšana");

11.7. finanšu un apdrošināšanas darbībām (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

11.8. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

11.9. neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei;

11.10. citu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu īstenošanai, ja aizdevums izsniegts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma;

11.11. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 499)

12. Aizdevumus nevar saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem uz aizdevuma piešķiršanas brīdi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju ir nodokļu parādi. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

13. Aizdevumus nepiešķir grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

14. No aizdevuma līdzekļiem nevar finansēt preču un pakalpojumu, kā arī pamatlīdzekļu iegādi, ja to piegādātājs un saimnieciskās darbības veicējs ir saistīti uzņēmumi atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), I pielikuma 3.pantam.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 718 redakcijā)

15.  (Svītrots ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

16. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu sabiedrība Altum pieņem, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēju un saimnieciskās darbības uzsācēju iesniegto pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības Altum norādītā informācija. Sabiedrība Altum finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, lai piemērotu pamatotu projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecību.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

17. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)

18. Šo noteikumu 5. punktā minētais publiskais finansējums sedz pirmos zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem, kas noteikti, balstoties uz programmas riska novērtējumu. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, sedz no sabiedrības Altum pašu finansējuma. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākas aizdevumu piešķiršanas, ja tās faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

19. Kopējos attiecināmos izdevumus sabiedrībai Altum atlīdzina pēc Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma likmes atbilstoši darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība", saskaņā ar kuru šis finanšu instruments tiek īstenots.

II. Mikroaizdevumi

20. Mikroaizdevumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) vai Valsts ieņēmumu dienestā, dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

21. Mikroaizdevumu var saņemt saimnieciskās darbības veicējs, kas aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

22. Mikroaizdevuma maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 25 000 euro.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

23. Mikroaizdevuma atmaksas termiņš nevar pārsniegt astoņus gadus.

24. Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus mikroaizdevumus ar nosacījumu, ka kārtējā mikroaizdevuma piešķiršanas brīdī aktīvo piešķirto mikroaizdevumu atlikumu kopsumma un kārtējā piešķiramā mikroaizdevuma summa nepārsniedz šo noteikumu 22. punktā minēto mikroaizdevuma maksimālo summu un ir izpildīta šo noteikumu 21. punktā minētā prasība.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

25. Ja mikroaizdevuma summa (atkārtota mikroaizdevuma gadījumā – mikroaizdevumu kopsumma) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības veicējs biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības atbalstu.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

III. Starta aizdevumi

26. Starta aizdevumu piešķir jaundibinātiem sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā augsta riska inovatīviem komersantiem agrīnās attīstības stadijā ar augstu izaugsmes potenciālu un dzīvotspējīgu biznesa projektu – investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

27. Šo noteikumu izpratnē par jaundibinātu saimnieciskās darbības veicēju uzskata vismaz viena saimnieciskās darbības uzsācēja dibinātu vai līdzdibinātu saimnieciskās darbības veicēju, kas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts ne agrāk kā piecus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībā Altum.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

28. Šo noteikumu izpratnē par saimnieciskās darbības uzsācēju uzskata fizisku personu, ja tā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu un ir reģistrējusi vai plāno reģistrēt saimnieciskās darbības veicēju.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

29. Ja saimnieciskās darbības uzsācējs atbalsta saņemšanai atbilstoši šo noteikumu 28. punktam plāno reģistrēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju, tad reģistrācija Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā jāveic pirms aizdevuma līguma noslēgšanas ar sabiedrību Altum.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

30. (Svītrots ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 499)

31. Starta aizdevuma maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 150 000 euro. Starta aizdevuma minimālā summa ir 2000 euro.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

32. Starta aizdevuma atmaksas termiņš nevar pārsniegt 10 gadus. Starta aizdevuma atmaksas termiņš projektiem nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai nevar pārsniegt 15 gadus.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

33. Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt atkārtotu starta aizdevumu, ja ir izpildītas šo noteikumu 27. un 28. punktā minētās prasības. Kopējā izsniegto starta aizdevumu summa saimnieciskās darbības veicējam nevar pārsniegt šo noteikumu 31. punktā minēto maksimālo summu.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

34. Ja starta aizdevuma summa (atkārtota aizdevuma gadījumā – starta aizdevumu kopsumma) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10 % apmērā no pieteikumā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības veicējs pieteikumā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

IV. Atbalsta kumulācija un uzskaite

35. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp procentu maksājumu summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014), un saimnieciskās darbības veicēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu. Ja saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo noteikumu 43.1 punktu pagarina aizdevuma termiņu, tad no jauna izvērtē un pārbauda saimnieciskās darbības veicēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 238; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 214)

36. Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā Altum iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

36.1 Sabiedrība Altum saimnieciskās darbības veicējam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)

37. Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 57)

38. Piešķirot aizdevumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

38.1 Lai nodrošinātu, ka saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ir ievērots šo noteikumu 38. punktā minētais nosacījums, veicot atbalsta uzskaiti, ņem vērā šādus nosacījumus:

38.1 1. ja saimnieciskās darbības veicējs ir apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

38.1 2. ja saimnieciskās darbības veicējs ir sadalīts, pirms sadalīšanas saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, pirms sadalīšanas saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja paša kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

39. Sabiedrība Altum un saimnieciskās darbības veicējs, kas saņēmis aizdevumu, ievēro Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos datu glabāšanas nosacījumus.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)

40. Atbalstu šo noteikumu ietvaros var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja atbalsta apvienošanas rezultātā atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no atbalsta vienības vai izmaksu pozīcijas vērtības.

41. Ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Atbalsta apvienošanas gadījumā ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām papildus pieteikumam, kas paredzēts šo noteikumu 16. punktā, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

41.1 Atbalstu šo noteikumu ietvaros nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība Altum sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)

41.2 Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 499)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 238)

42. Aizdevumu pieteikumus, kas iesniegti no 2016. gada 16. maija līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, sabiedrība Altum izskata saskaņā ar šiem noteikumiem. Aizdevumu līgumus ar šajā punktā minētajiem pieteicējiem slēdz pēc tam, kad sabiedrība Altum noslēgusi finansēšanas nolīgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

43. (Zaudējis spēku ar 01.01.2021.; sk. 44. punktu)

43.1 Šo noteikumu 23. un 32. punktā minēto aizdevuma maksimālo termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

44. Šo noteikumu 43. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 238 redakcijā)

45. Šo noteikumu 43.1 punkts ir spēkā līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 piemērošanas termiņa beigām.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 328Pieņemts: 31.05.2016.Stājas spēkā: 03.06.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 02.06.2016. OP numurs: 2016/106.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
282520
{"selected":{"value":"13.04.2021","content":"<font class='s-1'>13.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.04.2021","iso_value":"2021\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-12.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2020","iso_value":"2020\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2020","iso_value":"2020\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2020.-17.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2018","iso_value":"2018\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2018.-29.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2018","iso_value":"2018\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2018.-26.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2018","iso_value":"2018\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2018.-09.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2016","iso_value":"2016\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2016.-01.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.04.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)