Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 17

Jēkabpilī 2016.gada 19.maijā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 12., 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010., 204.nr.; 2013., 53.nr., 224.nr.; 2014., 138.nr.; 2015., 89.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot no norādes uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu skaitli un apzīmējumu "12.,";

2. Izteikt 50.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.11. pirts pakalpojumi (mazgāšanās, tvaicēšanās) ar atvieglojumiem (turpmāk - pirts pakalpojumi ar atvieglojumiem;"

3. Svītrot 50.12. un 50.13.apakšpunktus.

4. Svītrot 50.3punktu.

5. Izteikt 50.4 punktu šādā redakcijā:

"50.4 Pirts pakalpojumi ar atvieglojumiem tiek sniegti četras reizes kalendārajā mēnesī, vienu stundu nedēļā."

6. Svītrot 50.8 punktu.

7. Izteikt 50.9 punktu šādā redakcijā:

"50.9 Klients personiskās higiēnas preces (dušas želeja, ziepes, šampūns u.c.) nodrošina pats."

8. Izteikt 4.6.2.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.6.2. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

59. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām nodrošina diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

60. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pilngadīgām personām ir pensijas vecuma personām un personām ar I un II grupas invaliditāti (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas), ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu.

60.1 Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām tiek veikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, izņemot šo noteikumu 60.8 punktā noteikto gadījumu.

60.2 Pēc šo noteikumu 11.6.apakšpunktā noteiktā lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas Dienests slēdz līgumu ar klientu un apgādnieku vai apgādniekiem (turpmāk - apgādnieks), ja klients nespēj pilnā apmērā samaksāt par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā. Līgumā nosaka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām detalizētu pakalpojuma saturu, pakalpojuma saņemšanas vietu, ilgumu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

60.3 Nosakot apgādnieka līdzmaksājuma daļu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā klientam, tiek vērtēti apgādnieka ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumi un materiālais stāvoklis.

60.4 Lai novērtētu apgādnieka ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumus un materiālo stāvokli, apgādnieks aizpilda un iesniedz Dienestā:

60.41. pirmreizējo iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes atzīšanu par trūcīgu (turpmāk - deklarācija);

60.42. ik ceturkšņa deklarāciju.

60.5 Deklarācijā apgādnieks norāda ziņas par visiem ģimenes locekļiem. Deklarāciju paraksta apgādnieks, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

60.6 Pirmreizējā deklarācija iesniedzama 10 dienu laikā pēc Dienesta pieprasījuma saņemšanas, ikceturkšņa deklarācija iesniedzama līdz katra nākamā ceturkšņa 20.datumam.

60.7 Pirmreizējā deklarācijā apgādnieks norāda ziņas par iepriekšējiem trīs mēnešiem pirms ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām uzsākšanas dienas klientam. Ikceturkšņa deklarācijā apgādnieks norāda ziņas par katriem nākamajiem trīs mēnešiem. Kopā ar deklarāciju apgādnieks iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus par visiem ģimenes locekļiem.

60.8 Ja apgādnieks vēršas Dienestā ar iesniegumu, piekrītot apmaksāt starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām maksu un klienta veiktajām iemaksām pilnā apmērā, apgādniekam ir tiesības nedeklarēt savas ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

60.9 No līdzmaksājuma daļas par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā klientam tiek atbrīvoti klienta mazbērni un mazmazbērni, ja klienta apgādnieki (bērni) Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā ir atbrīvojami no līdzmaksājuma par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā klientam vai nespēj pilnā apmērā samaksāt noteikto līdzmaksājuma daļu, vai ir miruši.

60.10 Apgādniekam ir pienākums:

60.101. sadarboties ar Dienestu klientam nepieciešamā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām piešķiršanas un nodrošināšanas procesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

60.102. piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas par apgādnieka līdzmaksājuma daļas par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā klientam noteikšanas noslēgt ar Dienestu līgumu un noteiktās līdzmaksājuma daļas samazināšanas vai paaugstināšanas gadījumā noslēgt attiecīgu Vienošanos par līguma grozījumiem."

9. Papildināt noteikumus ar 4.6.3.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.6.3. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

60.11 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā bērniem nodrošina diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

60.12 Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā bērniem ir bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

60.13 Dienests nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem, pamatojoties uz Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un Dienesta lēmumu par minētā pakalpojuma piešķiršanu."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs


Jēkabpils pilsētas domes 19.05.2016. saistošo noteikumu Nr.17 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punktu.

Ar Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošo noteikumu Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 4.5.1 apakšnodaļu ir reglamentēta higiēnas pakalpojumu saņemšanas kārtība un ar 4.6.2.apakšnodaļu - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām vai bērniem saņemšanas kārtība.

Izvērtējot nepieciešamību un iedzīvotāju pieprasījumu pēc Dienesta nodrošinātajiem higiēnas pakalpojumiem (dušas, veļas mazgāšanas un pirts pakalpojumiem (mazgāšanās, tvaicēšanās) ar atvieglojumiem), ir palielināms pirts pakalpojumu ar atvieglojumiem maksimālais apmērs līdz 4 stundām kalendārajā mēnesī, pārtraucot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu.

Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" nav atrunāta klienta/-u apgādnieka/-u ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšanas un novērtēšanas kārtība līdzmaksājuma apmēra noteikšanai par klientam/-iem sniegtajiem pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz:

1. svītrot normas par dušas pakalpojumu un veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu;

2. palielināt pirts pakalpojumu ar atvieglojumiem maksimālo apmēru kalendārajā mēnesī līdz četrām stundām;

3. noteikt, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām saņēmēju apgādniekiem (ja tādi ir, un pakalpojuma saņēmējs nespēj pilnībā segt pakalpojuma maksu) ir pienākums reizi ceturksnī deklarēt savus un savas ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli līdzmaksājuma apmēra noteikšanai, kā arī slēgt ar Dienestu līgumu par līdzmaksājuma veikšanu;

4. noteikt, ka no līdzmaksājuma daļas par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā pilngadīgām personām tiek atbrīvoti pakalpojuma saņēmēja mazbērni un mazmazbērni, ja pakalpojuma saņēmēja apgādnieki (bērni) Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā ir atbrīvojami no līdzmaksājuma vai nespēj pilnā apmērā segt noteikto līdzmaksājuma daļu, vai ir miruši.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi budžeta izdevumu vai ieņēmumu sadaļu būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 19.05.2016.Stājas spēkā: 25.05.2016.Zaudē spēku: 30.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 24.05.2016. OP numurs: 2016/99.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
282317
25.05.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)