Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 140.nr.; 2013, 188., 191.nr.; 2015, 107.nr.; 2016, 57.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 2.punkta "c" apakšpunktā vārdus un skaitli "šā likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi" ar vārdiem un skaitli "pakalpojumu, kas nav minēti šā likuma 1.pielikumā, sniegšana".

2. 11.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar šā panta trešās daļas 6.punktu, tas paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda informāciju par sākotnēji noslēgtā līguma līgumcenu un kopējo līgumcenu pēc izmaiņu izdarīšanas līgumā.";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem un paredzamā līgumcena nepārsniedz 1 000 000 euro, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 20., 32., 56., 59. un 60.pantā noteiktās prasības. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par attiecīgo iepirkumu savā mājaslapā internetā, norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu, kur pieejamas tehniskās specifikācijas. Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem un paredzamā līgumcena pārsniedz 1 000 000 euro, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras.

(6) Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, kura priekšmets ir divi vai vairāki iepirkuma veidi (būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes), piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami iepirkuma veidam, kurš ir attiecīgā iepirkuma līguma galvenais priekšmets. Iepirkuma līgumiem, kuru priekšmets daļēji ietver šā likuma 2.pielikumā minētos pakalpojumus un citus pakalpojumus vai daļēji pakalpojumus un daļēji piegādes, galveno priekšmetu un piemērojamo iepirkuma procedūru nosaka pēc tā, kuru pakalpojumu vai piegāžu paredzamā līgumcena ir visaugstākā."

3. Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1 nodaļa. Iepirkuma komisijas izveide un tās darbības pamatprincipi

27.1 pants. Iepirkuma komisijas izveide

(1) Iepirkuma procedūru veikšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izveido iepirkuma komisiju. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Izveidojot iepirkuma komisiju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta jomā, par kuru tiks slēgts līgums. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz trīs locekļi.

(2) Personas, kas savu darbību veic iepirkuma komisijā, kura tiek izveidota saskaņā ar šo likumu, nav uzskatāmas par valsts amatpersonām likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.

27.2 pants. Iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi

(1) Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis un eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:

1) juridiskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

2) juridiskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka, prokūrista vai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk - radinieks);

3) fiziskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - radinieks.

(2) Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersonas vai darbinieka), iepirkuma komisijas locekļu un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu attiecas arī uz gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām iepirkuma dokumentācijas sagatavotājam (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersonai vai darbiniekam) vai komisijas loceklim, vai ekspertam ir šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētā saistība.

(3) Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē.

(4) Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina šā panta trešajā daļā minēto apliecinājumu parakstīšanu.

(5) Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu noapaļojot uz augšu. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nedrīkst atturēties no lēmuma pieņemšanas.

(6) Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, izņemot gadījumu, kad piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai tiek izmantota tikai cena. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kurš, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu."

4. Izteikt 28.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pakalpojumu līgumiem - to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā [ar atsauci uz iepirkumu nomenklatūru (CPV)], ja šo līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;".

5. Izteikt 32.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda, vai tas piekrīt pilnīga šā paziņojuma publicēšanai."

6. Papildināt 41.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā kvalifikācijas prasību kandidātam un pretendentam nosaka gada minimālo finanšu apgrozījumu, tas nedrīkst būt lielāks par divām paredzamo līgumcenu vērtībām, izņemot gadījumu, kad līguma izpilde ir saistīta ar īpašiem riskiem attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu rakstura dēļ. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pamatojumu izņēmuma piemērošanai sniedz iepirkuma procedūras dokumentos."

7. Papildināt 42.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka persona, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz attiecīgo pretendentu vai kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā."

8. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:

"42.1 pants. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana

(1) Ja kandidāts vai personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, kandidāts kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(2) Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(3) Ja kandidāts vai pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz attiecīgo kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu šā likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtē kandidāta, pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par kandidāta vai pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

(5) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu izslēgt kandidātu vai pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā."

9. Papildināt likumu ar 45.1 pantu šādā redakcijā:

"45.1 pants. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

(2) Piegādātājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

(3) Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam."

10. Papildināt 47.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un kandidāts iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs."

11. Izteikt 86.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā informācijā neiekļauj informāciju par līgumiem, kas noslēgti par telekomunikāciju pakalpojumiem, kuru pozīcijas iepirkumu nomenklatūrā (CPV) atbilst CPC nomenklatūras uzskaites numuriem 7524, 7525 un 7526, un pētniecības un izstrādes pakalpojumiem, kuri atbilst iepirkumu nomenklatūras (CPV) kodiem no 73000000-2 līdz 73436000-7 (izņemot 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"19. Iepirkuma procedūras, kas izsludinātas vai uzsāktas (ja nav publicējams dalības uzaicinājums) līdz 2016.gada 19.maijam, kā arī šā likuma 11.panta piektajā daļā minētos iepirkumus, kas uzsākti līdz 2016.gada 19.maijam, pabeidz, tai skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas vai uzsākšanas dienā vai iepirkuma uzsākšanas dienā, ciktāl šo pārejas noteikumu 20. vai 21.punktā nav noteikts citādi.

20. Ja piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 418 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 5 225 000 euro vai lielāka, šā likuma 42.panta sesto daļu un 42.1 pantu (redakcijā, kas stājas spēkā 2016.gada 20.maijā) piemēro attiecībā uz tādām iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas vai uzsāktas (ja nav publicējams dalības uzaicinājums) laikposmā no 2016.gada 18.aprīļa līdz 2016.gada 19.maijam, kā arī šā likuma 11.panta piektajā daļā minētajiem iepirkumiem (ja bija paredzēts piemērot šā likuma 42.panta noteikumus), kas uzsākti laikposmā no 2016.gada 18.aprīļa līdz 2016.gada 19.maijam.

21. Ja piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 418 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 5 225 000 euro vai lielāka, šā likuma 45.1 pantu (redakcijā, kas stājas spēkā 2016.gada 20.maijā) piemēro attiecībā uz tādām iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas vai uzsāktas (ja nav publicējams dalības uzaicinājums) laikposmā no 2016.gada 18.aprīļa līdz 2016.gada 19.maijam, kā arī šā likuma 11.panta piektajā daļā minētajiem iepirkumiem, kas uzsākti laikposmā no 2016.gada 18.aprīļa līdz 2016.gada 19.maijam."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ direktīvu 2004/17/EK."

14. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
2.pielikums

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

Nr.
p.k.
Apraksts CPV kods
1. Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi 75200000-8, 75231200-6,
75231240-8, 79611000-0, 79622000-0 (mājsaimniecību personāla nodrošināšanas pakalpojumi), 79624000-4 (aprūpes personāla nodrošināšanas pakalpojumi), 79625000-1 (medicīniskā personāla nodrošināšanas pakalpojumi), no 85000000-9 līdz 85323000-9, 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8 (privātas mājsaimniecības ar nodarbinātām personām), no 98513000-2 līdz 98514000-9 (darbaspēka pakalpojumi mājsaimniecībām, aģentūru personāla pakalpojumi mājsaimniecībām, kalpotāju pakalpojumi mājsaimniecībām, pagaidu personāls mājsaimniecībām, mājas palīdzības pakalpojumi un mājas apkopes pakalpojumi)
2. Administratīvie, sociālie, izglītības, veselības aprūpes un kultūras pakalpojumi 85321000-5, 85322000-2, 75000000-6 (pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi), 75121000-0, 75122000-7,75124000-1, no 79995000-5 līdz 79995200-7, no 80000000-4 (izglītības un mācību pakalpojumi) līdz 80660000-8, no 92000000-1 līdz 92700000-8, 79950000-8 (izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi), 79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), 79952100-3 (kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumi), 79953000-9 (festivālu organizēšanas pakalpojumi), 79954000-6 (sarīkojumu organizēšanas pakalpojumi), 79955000-3 (modes skašu organizēšanas pakalpojumi), 79956000-0 (gadatirgu un izstāžu organizēšanas pakalpojumi)
3. Obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumi 75300000-9
4. Pabalstu pakalpojumi 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3,
75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
5. Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi, tostarp arodbiedrību, politisko organizāciju, jauniešu biedrību sniegtie pakalpojumi, un citi biedru organizāciju pakalpojumi 98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8, 98130000-3
6. Reliģiskie pakalpojumi 98131000-0
7. Viesnīcu un restorānu pakalpojumi No 55100000-1 līdz 55410000-7, no 55521000-8 līdz 55521200-0, 55521000-8 (ēdināšanas pakalpojumi privātajām mājsaimniecībām), 55521100-9 (ēdienu piegādes pakalpojumi veciem un slimiem cilvēkiem), 55521200-0 (ēdienu piegādes pakalpojumi),
55520000-1 (ēdināšanas pakalpojumi), 55522000-5 (ēdināšanas pakalpojumi transporta uzņēmumiem), 55523000-2 (ēdināšanas pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm), 55524000-9 (skolas ēdināšanas pakalpojumi), 55510000-8 (ēdnīcu pakalpojumi), 55511000-5 (ēdnīcu un citu slēgta veida kafetēriju pakalpojumi), 55512000-2 (ēdnīcu vadības pakalpojumi), 55523100-3 (skolas ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojumi)
8. Juridiskie pakalpojumi No 79100000-5 līdz 79140000-7, 75231100-5
9. Citi administratīvie pakalpojumi un valdības pakalpojumi No 75100000-7 līdz 75120000-3, 75123000-4, no 75125000-8 līdz 75131000-3
10. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai No 75200000-8 līdz 75231000-4
11. Ar cietumiem saistīti pakalpojumi, sabiedriskās drošības un glābšanas pakalpojumi, ja tie nav izslēgti saskaņā ar šā likuma 3.panta pirmās daļas 11.punktu No 75231210-9 līdz 75231230-5, no 75240000-0 līdz 75252000-7, 794300000-7, 98113100-9
12. Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi No 79700000-1 līdz 79721000-4 (izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi, signalizācijas uzraudzības pakalpojumi, apsargu pakalpojumi, novērošanas pakalpojumi, izsekošanas sistēmas pakalpojumi, bēgļu izsekošanas pakalpojumi, patrulēšanas pakalpojumi, identifikācijas kartes piegādes pakalpojumi, izmeklēšanas pakalpojumi un detektīvu aģentūras pakalpojumi), 79722000-1 (grafoloģijas pakalpojumi), 79723000-8 (atkritumu analīzes pakalpojumi)
13. Starptautiskie pakalpojumi 98900000-2 (ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi), 98910000-5 (starptautiskām organizācijām un struktūrām raksturīgi pakalpojumi)
14. Pasta pakalpojumi 64000000-6 (pasta un telekomunikāciju pakalpojumi), 64100000-7 (pasta un kurjeru pakalpojumi), 64110000-0 (pasta pakalpojumi), 64111000-7 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar avīzēm un periodiskajiem izdevumiem), 64112000-4 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar vēstulēm), 64113000-1 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar pakām), 64114000-8 (pasta iestādes pakalpojumi), 64115000-5 (pastkastīšu noma), 64116000-2 (pasta pakalpojumi sūtījumiem pēc pieprasījuma), 64122000-7 (biroja iekšējā pasta un kurjera pakalpojumi)
15. Dažādi pakalpojumi 50116510-9 (riepu vulkanizēšanas pakalpojumi), 71550000-8 (kalēja pakalpojumi)

Likums stājas spēkā 2016.gada 20.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 12.maijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 18.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.05.2016.Stājas spēkā: 20.05.2016.Zaudē spēku: 01.04.2017.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 95, 18.05.2016. OP numurs: 2016/95.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
282188
20.05.2016
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"