Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Jēkabpilī 2016.gada 5.maijā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā"

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
05.05.2016. lēmumu Nr.141 (prot. Nr.12, 16.§)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.panta trešo daļu, 35.panta otro daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 224.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta trešo daļu, 35.panta otro daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu".

2. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. ārkārtas situācija - stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra, karš u.tml.), kuru rezultātā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības."

3. Izteikt 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam."

4. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ja ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina Dienestam iespēju veikt tās dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamentam (turpmāk - Departaments) veikt ģimenes (personas) īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apsekošanu un tehniskā stāvokļa izvērtējumu šo noteikumu VI.nodaļā noteiktā pabalsta saņemšanai, Dienests var atteikt palīdzības sniegšanu."

5. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Pabalstu piešķir:

18.1. dokumentu (pases vai personas apliecības, arhīva izziņu u.c.) saņemšanai, apmaksājot valsts nodevu;

18.2. ceļa izdevumu apmaksai līdz dzīvesvietai šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajai personai;

18.3. veselības aprūpes un pamatizglītības nodrošināšanai bērniem (ar veselības aprūpi saistītie ceļa izdevumi, mācību līdzekļi u.c.);

18.4. uztura nodrošināšanai."

6. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Pabalstu šo noteikumu 18.1., 18.2. un 18.3.apakšpunktos noteiktajiem mērķiem var piešķirt līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam. Pabalstu šo noteikumu 18.4.apakšpunktā noteiktajam mērķim var piešķirt ne vairāk kā četras reizes kalendārajā gadā, izsniedzot talonu pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums. Viena talona vērtība ir 5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas."

7. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

27. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam ir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kura īrētajā vai īpašumā esošajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

28. Vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam saņemšanai ģimene (persona) Dienestā kopā ar iesniegumu iesniedz dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īres līguma, kurš ir spēkā vēl vismaz trīs gadus pēc pabalsta pieprasīšanas, kopiju (uzrādot oriģinālu) un ēkas apsaimniekotāja izsniegtu izziņu par īres maksas parāda neesamību, ja izīrētājs ir pašvaldība.

29. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts ģimenes (personas) īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas šādu konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju bojājumu, kas radušies dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas vispārējās nolietošanās rezultātā, remontam vai nomaiņai:

29.1. ārējo norobežojošo un nesošo konstrukciju remontam, izņemot kosmētisko remontu;

29.2. ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un sanitārtehnisko ierīču remontam vai nomaiņai;

29.3. apkures un ventilācijas sistēmu remontam;

29.4. krāšņu, pavardu un dūmvadu remontam vai nomaiņai;

29.5. elektroinstalāciju un elektroapgādes iekārtu remontam vai nomaiņai.

29.1 Dienests divu darbdienu laikā no iesnieguma un šo noteikumu 28.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas nosūta Departamentam rakstisku pieprasījumu par dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apsekošanu un atzinuma sniegšanu.

29.2 Departaments 14 dienu laikā pēc Dienesta pieprasījuma saņemšanas apseko norādīto dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju un novērtē tās tehnisko stāvokli un sastāda aktu, norādot vai dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir atjaunojama. Ja Departaments atzīst, ka dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir atjaunojama (radītie bojājumi novēršami), sagatavo nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi un iesniedz to Dienestam.

29.3 Dienests piecu darbdienu laikā no Departamenta noformētā akta un nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmes saņemšanas dienas pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam. Pabalsta apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz Departamenta iesniegto nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi, nepārsniedzot 1000 euro.

29.4 Dienests pieņemtā lēmuma par vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanu norakstu vienas darbdienas laikā nosūta Departamentam remontdarbu nodrošināšanai.

29.5 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts ne biežāk kā vienu reizi trīs gados, apmaksājot Departamenta nodrošinātos remontdarbus saskaņā ar veicamo remontdarbu izmaksu tāmi un iesniegto rēķinu."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.SalcevičsJēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāts pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu.

Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3.pantu pašvaldībām ir deleģētas tiesības ar dzīvojamo telpu saistīto jautājumu risināšanā sniegt palīdzību arī dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, kārtību, kādā sniedzama palīdzība un palīdzības apmērus nosakot pašvaldības domes saistošajos noteikumos.

Tā kā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā nepastāv šāds regulējums, lai varētu pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā sniegt šāda veida palīdzību, saistošie noteikumi papildināmi ar jaunu pabalsta veidu - vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz:

1) Palielināt vienreizējā pabalsta krīzes situācijā maksimāli pieļaujamo summu no 85,37 EUR uz 100 EUR;

2) Ieviest jaunu pabalsta veidu - vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, paredzot, ka tiesības saņemt minēto pabalstu ir trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām.

Pabalsts tiks piešķirts, apmaksājot veiktos remontdarbus saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta iesniegto nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi.

Pabalsta maksimālā summa 1000 EUR.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Palielinot vienreizējā pabalsta krīzes situācijā apmēru, budžeta izdevumu sadaļa būtiski netiks ietekmēta.

Ieviešot vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, tiek plānots, ka budžeta izdevumi 2016.gadā palielināsies par 5000 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Saistošie .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 05.05.2016.Stājas spēkā: 10.05.2016.Zaudē spēku: 02.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 09.05.2016. OP numurs: 2016/88.21
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
282009
10.05.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)