Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 205

Rīgā 2016. gada 5. aprīlī (prot. Nr. 16 4. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. saistītās personas – personas, kuras atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai;

2.2. viens vienots uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

2.3. sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti – komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā minētajiem nosacījumiem;

2.4. pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija – šo noteikumu izpratnē organizācija, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai.

3. Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskajā līmenī, tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

4. Pasākuma gala labuma guvēji ir sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

5. Pasākuma ietvaros plānotais ERAF finansējums ir 6 732 853 euro. Pasākuma ietvaros minimālais plānotais privātais līdzfinansējums ir 1 188 151 euro.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 702)

7. Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji un to vērtības:

7.1. līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzamais specifiskais rezultāta rādītājs – komersantu eksporta apjoms (2010. gada salīdzināmajās cenās) 6 068 440 euro;

7.2. līdz 2023. gada 31. decembrim atbilstoši darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji ir 360 komersantu, kas saņem atbalstu, tai skaitā:

7.2.1. 120 komersantu, kas saņēmuši atbalstu (granti);

7.2.2. 360 komersantu, kas saņēmuši nefinansiālu atbalstu;

7.3. līdz 2018. gada 31. decembrim pasākuma ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji ir:

7.3.1. 60 komersantu, kas saņēmuši atbalstu (granti);

7.3.2. 180 komersantu, kas saņēmuši nefinansiālu atbalstu;

7.4. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 1 201 009 euro apmērā;

7.5. uzkrāts specifiskais iznākuma rādītājs – eksporta apjoma pieaugums atbalstītajos uzņēmumos divus gadus pēc atbalsta saņemšanas (euro). Rādītāju apkopo divas reizes plānošanas periodā, datu ievadi informācijas sistēmā nodrošina atbildīgā iestāde.

8. Pasākuma īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

9. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

II. Prasības projekta iesniedzējam un projekta iesniegumam

10. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs veido klasteri, kas kopējā sadarbības tīklā apvieno komersantus, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un citas institūcijas un darbojas savstarpēji saistītās nozarēs, tautsaimniecības nišā, produkta vai pakalpojuma grupā vai vērtības ķēdē, vai reģionā.

11. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:

11.1. reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā;

11.2. uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu projekta iesniedzējs projekta ietvaros pārstāv ne mazāk kā 20 savstarpēji nesaistītus sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantus – klastera dalībniekus – un nodrošina, ka gada laikā pēc līguma noslēgšanas un visu turpmāko projekta īstenošanas laiku tas pārstāv ne mazāk kā 30 sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantus;

11.3. klastera dalībnieku – savstarpēji nesaistītu sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu – kopējais neto apgrozījums vidēji pēdējo triju gadu laikā ir ne mazāks kā 10 miljoni euro gadā;

11.4. klastera dalībnieku – savstarpēji nesaistītu sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu – kopējais eksporta apjoms vidēji pēdējo triju gadu laikā ir ne mazāks kā 2 miljoni euro gadā. Ja projekta iesniedzējs pārstāv tūrisma vai veselības aprūpes nozares komersantus, klastera dalībnieku ieņēmumi no ārvalstu ceļotāju apkalpošanas vidēji pēdējo triju gadu laikā ir ne mazāki kā 1,5 miljoni euro gadā;

11.5. šo noteikumu 11.3. un 11.4. apakšpunktā minēto minimālo robežvērtību sasniegšanā viena klastera dalībnieka rādītāji nepārsniedz 25 %;

11.6. ne vairāk kā 25 % no klastera dalībniekiem (savstarpēji nesaistītiem sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem) galvenā pamatdarbības nozare ir vairumtirdzniecība vai mazumtirdzniecība;

11.7. projekta aktivitātes īsteno tikai nozarēs, kas nav noteiktas kā neatbalstāmas nozares saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu;

11.8. projekta ietvaros kā klastera partneri ir iesaistītas vismaz divas pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.

12. Projekta ietvaros klastera dalībnieki ir Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

13. Klastera partneri var būt pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un citas institūcijas – juridiskas personas, kuru dalība klasterī ļauj sasniegt šo noteikumu 3. punktā minēto mērķi (tai skaitā valsts un pašvaldības iestādes, biedrības un nodibinājumi).

14. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

15. Projekta iesniedzējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir izstrādājis un projekta iesniegumam pievienojis klastera attīstības stratēģiju (turpmāk – stratēģija) (1. pielikums). Stratēģija atbilst šādām prasībām:

15.1. tā izstrādāta, lai veicinātu viena vai vairāku mērķu – klastera dalībnieku eksporta veicināšana, apgrozījuma apjoma pieaugums, produktivitātes paaugstināšana un nozares cilvēkresursu attīstība – sasniegšanu, un šo mērķu sasniegšana ir pamatota;

15.2. klastera darbības ir vērstas uz mērķu un rezultātu sasniegšanu;

15.3. projekta aktivitātēs ir iesaistīti visi klastera dalībnieki, un tie līdzfinansē klastera darbību;

15.4. paredz mehānismu klastera dalībnieku apmierinātības un klastera sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai, kā arī mehānismu klastera sniegto pakalpojumu uzlabošanai;

15.5. norādīti klastera dalībnieku ieguvumi no sadarbības, dažādiem komersantiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām un citām institūcijām attīstot kopīgus produktus, pakalpojumus, piegādes vai vērtības ķēdes;

15.6. plānoto pasākumu rezultāti ir skaidri definēti un izmērāmi, ir skaidri nosakāma to ietekme klastera darbības mērķa sasniegšanai;

15.7. paredzēts atvērts mehānisms jaunu dalībnieku iesaistei klasterī un dalībnieku izstāšanās procedūra;

15.8. klastera pārvaldības un projekta īstenošanas modelis paredz labas pārvaldības principu ievērošanu;

15.9. pievienots stratēģijas darbības plāns pirmajam klastera darbības gadam (2. pielikums), kas ir samērīgs ar plānoto stratēģijas īstenošanas laika grafiku un nodrošina klastera darbības mērķa sasniegšanu.

16. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

16.1. projekta iesniedzējs atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktajiem projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

16.2. uz projekta iesniedzēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā.

17. Projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu.

18. Pasākuma ietvaros atbalstu nesniedz šādām darbībām un nozarēm:

18.1. darbībām un nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā;

18.2. darbībām un nozarēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 3. panta 3. punktā;

18.3. alkoholisko dzērienu ražošanai un tirdzniecībai;

18.4. azartspēlēm un derībām;

18.5. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

19. Finansējumu piešķir šādām atbalstāmajām darbībām:

19.1. ar klastera darbības nodrošināšanu saistīti pasākumi:

19.1.1. projekta vadība;

19.1.2. klastera darbības un klastera īstenoto pasākumu koordinācijas nodrošināšana;

19.1.3. klastera koordinatora un speciālistu apmācība, ja iegūtās zināšanas saistītas ar klastera darbības nodrošināšanu vai tiek nodotas plašam dalībnieku lokam;

19.2. klastera un klastera dalībnieku vietējās un starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumi:

19.2.1. klastera un klastera dalībnieku atpazīstamības, mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumi, tai skaitā tirgus izpēte;

19.2.2. pasākumi, kas sekmē sadarbību ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, tai skaitā klastera dalībnieku pētniecības, infrastruktūras un apmācības vajadzību identificēšana;

19.2.3. pasākumi, kas sekmē zināšanu pārnesi par klastera dalībniekiem saistošām inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām;

19.2.4. pasākumi, kas vērsti uz resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros;

19.2.5. pieredzes apmaiņas pasākumi un informatīvi pasākumi;

19.2.6. citi klastera īstenoti pasākumi, kas vērsti uz stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

20. Šo noteikumu 19.2.1. apakšpunktā minēto mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumu ietvaros organizēti reklāmas pasākumi ir atbalstāmi, ja ievērotas šādas prasības:

20.1. reklāmas kampaņa pēc savas būtības ir vispārēja un sniedz labumu visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem;

20.2. reklāmā netiek minēta produktu izcelsmes valsts;

20.3. reklāmu var īstenot finansējuma saņēmējs un komersanti neatkarīgi no to lieluma.

21. Finansējumu piešķir tikai tādām šo noteikumu 19. punktā minētajām darbībām, kas tieši saistītas ar stratēģijā noteikto darbības virzienu īstenošanu, lai sasniegtu pasākuma mērķi.

22. Finansējuma saņēmējs pasākuma ietvaros noteikto atbalstāmo darbību finansēšanai nevar papildus piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības vai citiem publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā valsts un pašvaldību līdzekļiem) par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

23. Šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā ir attiecināmas šādas tiešās izmaksas:

23.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī izmaksas par projekta dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām:

23.1.1. piesaistot projekta vadības personālu uz darba līguma pamata;

23.1.2. piesaistot projekta vadības personālu uz uzņēmuma līguma pamata;

23.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, klastera koordinatoram un klastera speciālistiem:

23.2.1. piesaistot projekta īstenošanas personālu uz darba līguma pamata;

23.2.2. piesaistot projekta īstenošanas personālu uz uzņēmuma līguma pamata;

23.3. klastera koordinatora, klastera speciālistu, klastera dalībnieku darbinieku komandējuma un darba braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

23.3.1. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ja tie tiek iegādāti tieši no viesnīcas (naktsmītnes) sniedzēja, neizmantojot starpnieku pakalpojumus, izņemot gadījumu, ja starpnieku pakalpojumos nav ietverta komisijas maksa;

23.3.2. ceļa (transporta) izdevumu izmaksas, kuras saistītas ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas izmaksas), sedzot arī tādus ceļa (transporta) izdevumus, kuru iegādei izmantoti starpnieku pakalpojumi, ja šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu), kā arī transporta līdzekļa nomas izmaksas un degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais, dienesta vai īrēts automobilis;

23.3.3. dienas nauda;

23.4. ārējo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 19.1.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

23.5. ārējo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

23.6. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas novērtējuma saņemšanu (www.cluster-analysis.org).

24. Attiecināmajās izmaksās neiekļauj projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokli.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

25. Uz finansējuma saņēmēju attiecina šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.4. un 23.6. apakšpunktā minētās izmaksas, kā arī šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētās izmaksas, kas saistītas ar klastera koordinatora un klastera speciālistu komandējumiem un darba braucieniem. Uz finansējuma saņēmēju attiecina šo noteikumu 23.5. apakšpunktā minētās izmaksas, ja tās attiecas uz paša klastera darbību, nevis atbalstu konkrēta klastera dalībnieka darbībai.

26. Uz klastera dalībniekiem (gala labuma guvējiem) attiecina šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētās izmaksas, kas saistītas ar klastera dalībnieku darbinieku komandējumiem un darba braucieniem, un šo noteikumu 23.5. apakšpunktā minētās izmaksas, ja atbalsts tiek sniegts konkrēta klastera dalībnieka darbībai.

27. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas ir finansējuma saņēmēja projekta vadības izmaksas, kuras plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 23.1.1. un 23.2.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām.

28. Šo noteikumu 23.1.1. un 23.1.2. apakšpunktā noteiktas izmaksas aprēķina, ievērojot, ka:

28.1. tās nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas;

28.2. atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par projekta vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika strādā ar projektu un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā.

29. Šo noteikumu 23.2.1. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika strādā ar projektu un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā.

30. Pasākuma ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

30.1. izmaksas, kas šo noteikumu 23. punktā nav noteiktas kā attiecināmas vai pārsniedz izmaksu ierobežojumus, kas noteikti šo noteikumu 23., 49. un 50. punktā;

30.2. izmaksas par klastera dalībniekos nodarbināto personu dalību apmācības kursos;

30.3. klastera dalībnieku ceļa izdevumu, naktsmītņu, dienas naudas un izstādes dalības maksas izmaksas, kas saistītas ar dalību starptautiskā izstādē ārvalstīs;

30.4. procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu darījumiem;

30.5. nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minētos gadījumus;

30.6. projekta izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un attiecībā uz kurām nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi.

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 702)

31. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2016. gada 1. janvāri.

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

32. Projektu var īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 861 redakcijā)

33. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā divus kalendāra mēnešus pirms nākamā kalendāra gada sākuma iesniedz apstiprināšanai sadarbības iestādē un atbildīgajā iestādē stratēģijas ieviešanas nākamā gada darbības plānu (2. pielikums). Pirmā gada darbības plānu projekta iesniedzējs iesniedz kopā ar projekta iesniegumu.

34. Atbildīgā iestāde sadarbībā ar sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju vismaz reizi pusgadā pārskata klastera darbības plānu un sasniegtos rezultātus, tādējādi nodrošinot klastera darbību atbilstību pasākuma mērķim un nozares politikai.

35. Finansējuma saņēmējs par klastera dalībniekiem uzkrāj un reizi gadā iesniedz atbildīgajā iestādē vismaz šādus datus:

35.1. informāciju par klastera dalībnieku (nosaukums, reģistrācijas numurs, komersanta statuss (sīkais (mikro), mazais, vidējais), eksporta apjoms, ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā (dati tiek papildināti vismaz reizi gadā));

35.2. klastera dalībnieku vērtējumus par klastera sniegto pakalpojumu kvalitāti;

35.3. datus par klastera dalībnieku eksporta apjoma pieaugumu divus gadus pēc atbalsta saņemšanas saskaņā ar šo noteikumu 7.5. apakšpunktā noteikto specifisko iznākuma rādītāju. Informāciju sniedz par katru klastera dalībnieku, norādot pēdējo gadu, kad tam piešķirts atbalsts projekta ietvaros, un eksporta apjomu divus gadus pēc šā atbalsta saņemšanas;

35.4. informāciju par dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu, ja projekta iesniegums vērtēšanā ir saņēmis punktus par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" īstenošanu un ir īstenotas atbilstošas aktivitātes.

36. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu savā tīmekļvietnē par projekta īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi ceturksnī.

37. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā var saņemt Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas novērtējumu atbilstoši bronzas, sudraba vai zelta līmeņa kritērijiem, ja finansējuma saņēmējam šāds novērtējums nav veikts vai iepriekš saņemtajai kvalitātes zīmei ir beidzies derīguma termiņš. Atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei ir tiesības iepazīties ar novērtējuma ziņojumu.

38. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

39. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

39.1. finansējuma saņēmējs nepilda līgumu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

39.2. ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju;

39.3. ja finansējuma saņēmējs projektā plānoto darbību īstenošanu nav uzsācis sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas;

39.4. ja finansējuma saņēmējs neizpilda šo noteikumu 11.2. apakšpunktā noteikto prasību;

39.5. citos gadījumos, ko nosaka līgums.

40. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā plāno valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un veic maksājumus 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ievērojot šādus nosacījumus:

40.1. avansa maksājums nepārsniedz 35 % no projektam piešķirtā ERAF finansējuma;

40.2. finansējuma saņēmējam ir pieejams avansa maksājums, ja finansējuma saņēmējs ir atvēris kontu Valsts kasē vai darījumu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē, vai kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē un iesniedzis bankas garantiju par avansa summu;

40.3. lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē avansa pieprasījumu un plānotā avansa apjoma pamatojumu.

41. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās izmaksas, finansējuma saņēmējs apņemas tos segt no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

42. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un attiecināmās izmaksas pamatojošiem dokumentiem, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

43. Projekta ietvaros klastera dalībnieki var mainīties, kā arī finansējuma saņēmējs var pieaicināt jaunus klastera dalībniekus, ievērojot šo noteikumu 12. punktā minētos nosacījumus.

44. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

VI. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

45. Datums, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu projekta iesniedzējam, un datums, kad finansējuma saņēmējs pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu klastera dalībniekiem, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu. Sadarbības iestādes lēmums par atbalsta piešķiršanu projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmēja lēmums par atbalsta piešķiršanu klastera dalībniekam tiek pieņemts, ņemot vērā Komisijas regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteikto termiņu.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

46. Finansējumu šo noteikumu 23. punktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti, ievērojot šādus nosacījumus:

46.1. finansējuma saņēmējam un katram klastera dalībniekam piešķirtais atbalsta apjoms viena vienota uzņēmuma līmenī kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Komercdarbības atbalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un uzskaiti finansējuma saņēmējam veic sadarbības iestāde. Komercdarbības atbalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un uzskaiti klastera dalībniekiem veic finansējuma saņēmējs;

46.2. finansējuma saņēmējs un klastera dalībnieki nesaņem un neparedz saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros no Eiropas Savienības vai citiem publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā valsts un pašvaldību līdzekļiem);

46.3. finansējuma saņēmējam un klastera dalībniekiem Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

46.4. finansējuma saņēmēja un klastera dalībnieku interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un finansējuma saņēmējam un klastera dalībniekiem saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

46.5. finansējuma saņēmējs un klastera dalībnieki nav grūtībās nonākuši komersanti. Grūtībās nonācis komersants ir tāds komersants, kam ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

46.6. komersantu apvienošanās, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ņem vērā Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 8. un 9. punktā minētos nosacījumus.

47. Finansējuma saņēmējs, pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu klastera dalībniekam, pārbauda tā atbilstību šo noteikumu 46. punktā noteiktajām prasībām.

48. Atbalsts pasākuma ietvaros tiek sniegts granta veidā.

49. Brīvais kopējais ERAF finansējuma apmērs ir 158 941 euro.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 861 redakcijā)

49.1 Projekta grozījumi par brīvo finansējumu ir iespējami, ja līdz 2021. gada 15. novembrim finansējuma saņēmējs faktiski ir veicis investīcijas vismaz 80 % apmērā no plānotā ERAF finansējuma visā projektā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 861 redakcijā)

50. Pasākuma ietvaros viens klastera dalībnieks viena vienota uzņēmuma līmenī var saņemt šo noteikumu 19. punktā minētos pakalpojumus no finansējuma saņēmēja kā de minimis atbalstu ne vairāk kā 40 000 euro ERAF finansējuma apmērā.

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 702)

51. Maksimāli pieļaujamā ERAF finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 85 %.

52. Šo noteikumu ietvaros atbalsts netiek sniegts šo noteikumu 4. punktā noteiktajiem gala labuma guvējiem, kas pārstāv šo noteikumu 18. punktā minētās nozares. Ja gala labuma guvēji darbojas šo noteikumu 18. punktā minētajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no pasākuma ietvaros piešķirtā atbalsta.

53. Ja klastera sniegtos pakalpojumus izmanto lielie komersanti vai citi partneri, kas nav klastera dalībnieki un nav sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, tie izmaksas par klastera sniegtajiem pakalpojumiem sedz pilnā apmērā no saviem finanšu resursiem.

54. Ja projekta faktiski apgūtais finansējuma apjoms pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas ir mazāks nekā sākotnēji iesniegtajā projekta iesniegumā, nodrošina, ka faktiski sasniegtie rādītāji (komersantu skaits) nav mazāki kā sākotnēji projekta iesniegumā plānotie rādītāji, kas koriģēti atbilstoši faktiskajai apguvei, vienlaikus ievērojot šajos noteikumos noteiktās minimālās prasības attiecībā uz klastera dalībnieku skaitu un veidu.

55. Finansējuma saņēmējs un klastera dalībnieki nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. pantam.

56. Projekta grozījumi ir iespējami, ja finansējuma saņēmējs un šo noteikumu 4. punktā minētie pasākuma gala labuma guvēji atbilst visām Komisijas regulā Nr. 1407/2013, kā arī normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem noteiktajām prasībām.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

57. Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. aprīļa
noteikumiem Nr. 205
Klastera attīstības stratēģija 20__.–20__. gadam

(Klastera attīstības stratēģija projekta īstenošanas periodā)

1. Informācija par klasteri

1.1. Klastera nepieciešamības pamatojums un konstatētās problēmas apraksts.

1.2. Klastera darbības misija, vīzija un mērķi.

1.3. Klastera projekta mērķis (balstoties uz 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programmas" izvirzīto programmas mērķi) projekta īstenošanas periodam.

1.4. Klastera stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze.

2. Klastera darbības ietekme uz klastera sadarbības partneriem

2.1. Identificēt un aprakstīt:

• klastera darbības jomas – specializāciju (produktu grupas, pakalpojumu jomas);

• definēto klastera darbības jomu konkurētspējas priekšrocības un izaugsmes iespējas;

• norādīt un pamatot kopīgo mērķi, kas vieno klastera esošos un potenciālos klastera dalībniekus izvēlētajās sadarbības jomās.

2.2. Indikatīvais klastera dalībnieku un partneru saraksts (norādīt klastera dalībniekus un partnerus un pamatot to iesaisti klasterī, sadarbības jomas un plānotos ieguvumus).

Klastera dalībnieks/partnerisDarbības, ko vēlas īstenot klastera ietvarosKlastera dalībnieka vai partnera gaidas attiecībā uz katru klastera darbības virzienu
Klastera dalībnieks 1  
Klastera dalībnieks 2  
  
  
Klastera partneris 1  
Klastera partneris 2  
  

3. Klastera plānotie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti projekta īstenošanas periodam

1. Sadarbības veicināšana starp komersantiem un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām un citām institūcijām, lai veicinātu apgrozījuma apjoma pieaugumu

(pamatot darbības ietekmi mērķa un rādītāju sasniegšanā)

Darbības virziena apraksts:

• galvenie veicamie uzdevumi un plānotās darbības

• iesaistītie klastera dalībnieki, to loma, uzdevumi un ieguvumi

• sasniedzamie rezultāti

2. Sadarbības veicināšana komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju starpā, lai palielinātu eksporta apjomu

(pamatot darbības ietekmi mērķa un rādītāju sasniegšanā)

Darbības virziena apraksts:

• galvenie veicamie uzdevumi un plānotās darbības

• iesaistītie klastera dalībnieki, to loma, uzdevumi un ieguvumi

• sasniedzamie rezultāti

3. Sadarbības veicināšana komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju starpā, lai paaugstinātu produktivitāti

(pamatot darbības ietekmi mērķa un rādītāju sasniegšanā)

Darbības virziena apraksts:

• galvenie veicamie uzdevumi un plānotās darbības

• iesaistītie klastera dalībnieki, to loma, uzdevumi un ieguvumi

• sasniedzamie rezultāti

4. Sadarbības veicināšana komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju starpā, lai veidotu inovācijas un jaunus produktus

(pamatot darbības ietekmi mērķa un rādītāju sasniegšanā)

Darbības virziena apraksts:

• galvenie veicamie uzdevumi un plānotās darbības

• iesaistītie klastera dalībnieki, to loma, uzdevumi un ieguvumi

• sasniedzamie rezultāti

5. Sadarbības veicināšana komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju starpā, lai attīstītu cilvēkresursus un radītu jaunas darbavietas

(pamatot darbības ietekmi mērķa un rādītāju sasniegšanā)

Darbības virziena apraksts:

• galvenie veicamie uzdevumi un plānotās darbības

• iesaistītie klastera dalībnieki, to loma, uzdevumi un ieguvumi

• sasniedzamie rezultāti

6. Viedo specializāciju (RIS3) integrācija klastera attīstības stratēģijā

(pamatot darbības ietekmi mērķa un rādītāju sasniegšanā)

Darbības virziena apraksts:

• mērķis, galvenie veicamie uzdevumi un plānotās darbības

• iesaistītie klastera dalībnieki, to loma, uzdevumi un ieguvumi

• sasniedzamie rezultāti

7. Klastera internacionalizācija

(pamatot darbības ietekmi mērķa un rādītāju sasniegšanā)

Darbības virziena apraksts:

• attīstības tirgi, mērķi, galvenie veicamie uzdevumi un plānotās darbības

• iesaistītie klastera dalībnieki, to loma, uzdevumi un ieguvumi

• sasniedzamie rezultāti

8. (Darbības virziena nosaukums)

(pamatot darbības virziena izvēli un ietekmi mērķa un rādītāju sasniegšanā)

Darbības virziena apraksts:

• mērķis, galvenie veicamie uzdevumi un plānotās darbības

• iesaistītie klastera dalībnieki, to loma, uzdevumi un ieguvumi

• sasniedzamie rezultāti

  

4. Klastera darbības modelis

4.1. Klastera pārvaldība

4.1.1. Klastera pārvaldības pamatprincipi, lēmumu pieņemšanas kārtība, atbildības sadale un kompetence.

4.1.2. Klastera organizatoriskā struktūra.

4.1.3. Klastera koordinatora un speciālistu funkcijas un uzdevumi.

4.1.4. Plānotie pasākumi efektīvas komunikācijas nodrošināšanai starp klasterī iesaistītajiem dalībniekiem un partneriem.

4.2. Jaunu klastera dalībnieku iesaistīšanās un izstāšanās noteikumi

4.2.1. Definēt galvenos klastera kritērijus jaunu dalībnieku uzņemšanai un dalībai klasterī un aprakstīt pasākumus jaunu dalībnieku iesaistei klasterī.

4.2.2. Raksturot potenciālos klastera dalībniekus.

4.2.3. Raksturot galvenos klastera dalībnieku izstāšanās nosacījumus.

4.2.4. Raksturot mehānismu klastera dalībnieku apmierinātības un klastera sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai, kā arī mehānismu klastera sniegto pakalpojumu uzlabošanai.

4.3. Klastera finansēšanas modelis un ilgtspēja

4.3.1. Aprakstīt klastera iniciēto darbību finansēšanas kārtību, finansēšanas avotus, tai skaitā biedra maksas.

4.3.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta klastera iniciēto pasākumu ilgtspēja un klastera darbība pēc projekta īstenošanas beigām, akcentējot, kā ilgtermiņā tiks nodrošināta klastera turpmākā finansēšana (darbība bez valsts atbalsta).

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. aprīļa
noteikumiem Nr. 205
Klastera stratēģijas 20__. gada darbības plāns
Darbības virziens "Apgrozījuma apjoma pieaugums"

Nr. p. k.

Konkrētas darbības nosaukumsPlānotie iesaistītie klastera dalībnieki un partneriDarbības īstenošanas laiksPlānotais finansējumsPlānotais rezultāts
1.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
2.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
     
Aprakstīt darbības īstenošanu

 

Darbības virziens "Eksporta veicināšana"

Nr. p. k.

Konkrētas darbības nosaukumsPlānotie iesaistītie klastera dalībnieki un partneriDarbības īstenošanas laiksPlānotais finansējumsPlānotais rezultāts
1.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
2.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
     
Aprakstīt darbības īstenošanu

 

Darbības virziens "Produktivitātes paaugstināšana"

Nr. p. k.

Konkrētas darbības nosaukumsPlānotie iesaistītie klastera dalībnieki un partneriDarbības īstenošanas laiksPlānotais finansējumsPlānotais rezultāts
1.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
2.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
     
Aprakstīt darbības īstenošanu

 

Darbības virziens "Inovācijas un jaunu produktu veidošana"

Nr. p. k.

Konkrētas darbības nosaukumsPlānotie iesaistītie klastera dalībnieki un partneriDarbības īstenošanas laiksPlānotais finansējumsPlānotais rezultāts
1.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
2.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
     
Aprakstīt darbības īstenošanu

 

Darbības virziens "Cilvēkresursu attīstība un jaunu darbavietu izveide"

Nr. p. k.

Konkrētas darbības nosaukumsPlānotie iesaistītie klastera dalībnieki un partneriDarbības īstenošanas laiksPlānotais finansējumsPlānotais rezultāts
1.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
2.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
     
Aprakstīt darbības īstenošanu

 

Darbības virziens "RIS3 integrācija"

Nr. p. k.

Konkrētas darbības nosaukumsPlānotie iesaistītie klastera dalībnieki un partneriDarbības īstenošanas laiksPlānotais finansējumsPlānotais rezultāts
1.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
2.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
     
Aprakstīt darbības īstenošanu

 

Darbības virziens "Klastera internacionalizācija"

Nr. p. k.

Konkrētas darbības nosaukumsPlānotie iesaistītie klastera dalībnieki un partneriDarbības īstenošanas laiksPlānotais finansējumsPlānotais rezultāts
1.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
2.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
     
Aprakstīt darbības īstenošanu

 

Darbības virziens "…"

Nr. p. k.

Konkrētas darbības nosaukumsPlānotie iesaistītie klastera dalībnieki un partneriDarbības īstenošanas laiksPlānotais finansējumsPlānotais rezultāts
1.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
2.     
Aprakstīt darbības īstenošanu
     
Aprakstīt darbības īstenošanu

Informāciju par pasākumu īstenošanu klasteris sniedz starpposmu pārskatos. Pārskatā norāda īstenotās darbības konkrētos darbības virzienos un ietekmi uz eksporta veicināšanu, apgrozījuma apjoma pieaugumu, produktivitātes paaugstināšanu un nozares cilvēkresursu attīstību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 205Pieņemts: 05.04.2016.Stājas spēkā: 12.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 11.04.2016. OP numurs: 2016/69.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
281433
{"selected":{"value":"22.12.2021","content":"<font class='s-1'>22.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2021","iso_value":"2021\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2020","iso_value":"2020\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2020.-21.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2016","iso_value":"2016\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2016.-30.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.12.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)