Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 180

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju
atbalsta likuma 4. panta otro, trešo, piekto,
vienpadsmito un divpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102., 159. nr.; 2015, 115. nr.; 2016, 4. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "otro" ar vārdu "trešo";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. bezdarbnieka stipendijas apmēru profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā, kā arī stipendijas piešķiršanas, atlīdzināšanas un piedziņas kārtību.";

1.3. svītrot 8. punktā vārdus "surdotulkus, asistentus";

1.4. papildināt 10.2 punktu aiz vārdiem "valsts un pašvaldību dibinātās profesionālās izglītības iestādes" ar vārdiem "prioritāri tās";

1.5. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Ja pasākumu īstenotāju izvēlei nav piemērojamas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktās prasības vai normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem neparedz iepirkuma procedūru piemērošanu, aģentūra izveido pasākumu īstenotāju izvēles komisiju (turpmāk - komisija), izņemot šo noteikumu 163.3 5.1. apakšpunktā minēto pasākumu, un saskaņā ar šo noteikumu 13., 14., 15., 16. un 17. punktu izvēlas pasākumu īstenotājus. Ja pasākumu īstenotāju izvēlei nav piemērojamas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktās prasības, komisijas sastāvā atbilstoši pasākuma veidam iekļauj aģentūras un citu valsts vai pašvaldību iestāžu, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vai citu biedrību un nodibinājumu pārstāvjus. Ja nepieciešams izvēlēties šo noteikumu 21. punktā minēto pasākumu īstenotājus, komisijas sastāvā iekļauj aģentūras pārstāvjus.";

1.6. aizstāt 20.2 3. apakšpunktā vārdus "atbilstoši normatīvajiem aktiem par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 35.3 punktā minētajos gadījumos";

1.7. izteikt 20.3 punktu šādā redakcijā:

"20.3 Asistenta pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti aktīvo nodarbinātības pasākumu laikā nodrošina pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā.";

1.8. papildināt noteikumus ar 20.5 un 20.6 punktu šādā redakcijā:

"20.5 Ja jaunietis bezdarbnieks Jauniešu garantijas programmas ietvaros, iesaistoties šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3. apakšpunktā, 114. punktā, 131.5. apakšpunktā vai 174.4 punktā minētajā pasākumā, dalības laikā zaudē atbilstību vecuma ierobežojuma kritērijam vai kritērijiem, kurus nav iespējams iepriekš paredzēt, jaunietim bezdarbniekam ir tiesības pabeigt dalību attiecīgajā pasākumā, saglabājot tiesības saņemt aģentūras sniegto finansiālo atbalstu.

20.6 Ja jaunietis bezdarbnieks Jauniešu garantijas programmas ietvaros, iesaistoties šo noteikumu 79. punktā, 131.3. vai 131.4. apakšpunktā minētajā pasākumā, dalības laikā zaudē atbilstību kādam no iesaistes kritērijiem (attiecas uz kritērijiem, kurus nav iespējams iepriekš paredzēt), finansiālais atbalsts, kuru aģentūra izmaksājusi līdz fakta konstatācijas brīdim, uzskatāms par izmaksātu pamatoti.";

1.9. papildināt 34.7 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Aģentūrai, izglītības iestādei, prakses vietai un bezdarbniekam savstarpēji rakstiski vienojoties, var tikt mainīts prakses organizēšanas laiks, nodrošinot pilnu prakses programmas apguvi noteiktajos termiņos, ņemot vērā prakses vietas un apgūstamās izglītības programmas specifiku.";

1.10. papildināt noteikumus ar 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12 un 34.13 punktu šādā redakcijā:

"34.8 Stipendijas apmērs šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minēto pasākumu laikā ir 100 euro mēnesī. Par nepilnu kalendāra mēnesi stipendiju aprēķina proporcionāli kalendāra dienu skaitam apmācību laikā.

34.9 Stipendiju izmaksā arī par laiku, ja apmācības kavētas attaisnojoša iemesla dēļ un bezdarbnieks nākamajā apmācību dienā pēc šā iemesla izbeigšanās iesniedz izglītības iestādē dokumentu, kas apstiprina attaisnojošo iemeslu. Apmācību kavēšana uzskatāma par attaisnotu, ja:

34.9 1. bezdarbniekam iestājas pārejoša darbnespēja;

34.9 2. bezdarbnieks kopj slimu bērnu;

34.9 3. bezdarbnieks, pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā vai tiesā;

34.9 4. apmācību kavēšana (līdz divām dienām) ir saistīta ar pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāvi;

34.9 5. ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas.

34.10 Ja apmācības kavētas neattaisnoti, bezdarbniekam nemaksā stipendiju par laikposmu, kurā apmācības kavētas.

34.11 Ja bezdarbnieks apmācības kavē 10 dienas pēc kārtas, stipendijas izmaksu pārtrauc līdz brīdim, kad bezdarbnieks iesniedz izglītības iestādē dokumentu, kas apstiprina kavējumu attaisnojošo iemeslu.

34.12 Ja bezdarbnieks ar izglītības iestādes rīkojumu ir svītrots no izglītojamo skaita vai ir zaudējis bezdarbnieka statusu, bezdarbniekam stipendijas izmaksu izbeidz.

34.13 Ja bezdarbnieks zaudē bezdarbnieka statusu neattaisnojošu iemeslu dēļ, viņam neizmaksā stipendiju par apmācību periodu, par kuru stipendijas izmaksa vēl nav veikta.";

1.11. papildināt noteikumus ar 35.3 punktu šādā redakcijā:

"35.3 Ja bezdarbnieks vai jaunietis bezdarbnieks Jauniešu garantijas programmas ietvaros ar izglītības iestādes rīkojumu ir svītrots no izglītojamo skaita un tādēļ zaudējis bezdarbnieka statusu vai ja aģentūra konstatē, ka bezdarbnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, lai iegūtu vai saglabātu bezdarbnieka statusu, vai sniedzis nepatiesas ziņas par atbilstību pasākuma mērķa grupai, viņš atlīdzina aģentūrai visu apmācību laikā saņemtās stipendijas summu. Ja bezdarbnieks vai jaunietis bezdarbnieks Jauniešu garantijas programmas ietvaros saņemtās stipendijas summu neatlīdzina labprātīgi, aģentūrai attiecīgo summu ir tiesības piedzīt tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Atlīdzinātās stipendiju summas, kas izveidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados, aģentūra ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.";

1.12. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Ja bezdarbnieks vai darba meklētājs pārtrauc mācības, viņu ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu svītro no izglītojamo saraksta un aģentūra pēc informācijas saņemšanas no izglītības iestādes veic galīgo norēķinu ar izglītības iestādi par bezdarbnieka vai darba meklētāja apmācībām, pārskaitot naudas līdzekļus atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, tai skaitā par dienu, kad bezdarbnieks svītrots no izglītojamo saraksta.";

1.13. izteikt 43.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.3. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuri atbilst kādai no Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajām mērķa grupām. Surdotulku pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 9,65 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbnieks iesaistījies apmācībās. Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku;";

1.14. papildināt noteikumus ar 43.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.9. stipendijām bezdarbniekiem šo noteikumu 34.8 punktā minētajā apmērā, iesaistoties šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētajos pasākumos.";

1.15. svītrot 69. punktā vārdus "darba izmēģinājumos";

1.16. izteikt 82.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"82.2. kvalificētu darba vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kura ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku. Darba vadītājam nav nepieciešama izglītība vai darba pieredze profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku, ja bezdarbnieku plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). Viens darba vadītājs darbu vienlaikus vada ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem. Kvalificētu darba vadītāju nodrošina:";

1.17. aizstāt 87. punktā vārdus "darba algas dotāciju" ar vārdu "dotāciju";

1.18. papildināt 88.1. apakšpunktu aiz vārda "Dotācija" ar vārdiem "par normālu darba laiku";

1.19. aizstāt 88.2. apakšpunktā vārdus "darba algas dotāciju" ar vārdu "dotāciju";

1.20. papildināt noteikumus ar 88.1 punktu šādā redakcijā:

"88.1 Ja darba devējs šo noteikumu 80.1. un 81.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus pasākumā nodarbina nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts šo noteikumu 88.1. apakšpunktā minētais darba devējam piešķirtās dotācijas apmērs.";

1.21. papildināt 91. punktu aiz vārda "noteikumu" ar skaitļiem un vārdiem "82.2.1., 82.2.2. un 82.2.3. apakšpunktā un";

1.22. papildināt 96. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pasākuma īstenošanas laikā tiek sabojāts pielāgotās darba vietas aprīkojums, tā remonta vai atjaunošanas izmaksas sedz darba devējs.";

1.23. svītrot 97., 98., 99., 100., 101. un 102. punktu;

1.24. izteikt 109.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.2. ikmēneša dotācijai darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem izglītojamiem. Par 10 izglītojamo darba vadīšanu dotāciju piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena izglītojamā darba vadīšanu - vienu desmito daļu no minētās ikmēneša dotācijas;";

1.25. papildināt 109.4. apakšpunktu aiz vārda "pārbaudēm" ar vārdiem un skaitli "bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā par vienu izglītojamo";

1.26. izteikt 109.13 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.13 2. ikmēneša dotācijai praktiskajās apmācībās iesaistīto bezdarbnieku darba vadītājam 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;";

1.27. izteikt 109.13 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.13 4. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem praktiskajās apmācībās iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Surdotulku pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 10,50 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbnieks iesaistījies praktiskajās apmācībās. Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku;";

1.28. svītrot 131.6. apakšpunktu;

1.29. papildināt 132.3.1. apakšpunktu aiz vārda "iegūta" ar vārdu "arodizglītība";

1.30. aizstāt 132.4. apakšpunktā skaitli "24" ar skaitli "29";

1.31. svītrot 132.6. apakšpunktu;

1.32. izteikt 134.1., 134.2. un 134.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"134.1. ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim bezdarbniekam par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus 200 euro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 300 euro apmērā);

134.2. ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim bezdarbniekam par pilnu darba laiku atlikušos sešus mēnešus 160 euro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 240 euro apmērā);

134.3. ikmēneša dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem jauniešiem bezdarbniekiem. Par divu jauniešu bezdarbnieku darba vadīšanu dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (attiecīgi par viena jaunieša bezdarbnieka darba vadīšanu - pusi no minētās ikmēneša dotācijas);";

1.33. izteikt 134.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"134.5. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Surdotulku pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 10,50 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā, proporcionāli jaunieša bezdarbnieka nostrādāto stundu skaitam. Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku;";

1.34. aizstāt 137.4. apakšpunktā vārdu "pie" ar vārdiem "sadarbībā ar";

1.35. aizstāt 138.2. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 137.3." ar skaitļiem un vārdu "137.3. un 137.4.";

1.36. svītrot 140. un 141. punktu;

1.37. papildināt 141.7 punktu aiz vārda "periodu" ar vārdiem "un to veikšanas laiku";

1.38. papildināt 141.8 2. apakšpunktu aiz vārdiem "astoņas stundas dienā" ar teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldība, iepriekš saskaņojot ar aģentūru, var paredzēt gadījumus, kad algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanas laiks var tikt saīsināts, ja atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajam darbu nav iespējams veikt normālā darba laika ietvaros;";

1.39. papildināt noteikumus ar 141.8 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"141.8 7. iespēju bezdarbniekiem, kuri paralēli dalībai algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistās šo noteikumu 163.3 4. apakšpunktā minētajā motivācijas programmā darba meklēšanai, piedalīties tajā šo noteikumu 163.6 punktā noteiktajā apjomā atbilstoši motivācijas programmas īstenošanas plānam.";

1.40. izteikt 141.10 punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās vai veicis mazāk par astoņām stundām dienā, pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam izmaksā proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.";

1.41. papildināt noteikumus ar 4.1 nodaļu šādā redakcijā:

"4.1 Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi

163.1 Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības riskus.

163.2 Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

163.2 1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;

163.2 2. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un vismaz vienu reizi atteikusies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikusies iesaistīties bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, un atteikums nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti;

163.2 3. persona ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un kura vismaz vienu reizi atteikusies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikusies iesaistīties bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, un atteikums pamatots ar invaliditāti;

163.2 4. persona, kurai ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, ko apliecina narkologa atzinums;

163.2 5. persona, kurai iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

163.3 Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi ietver:

163.3 1. individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas (tai skaitā karjeras, psihologu un psihoterapeitu konsultācijas), kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū, šo noteikumu 163.2 punktā minētajiem bezdarbniekiem, kuri vienlaikus nesaņem speciālistu atbalstu Jauniešu garantijas programmas vai pasākuma "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi" ietvaros;

163.3 2. veselības pārbaudes (arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk − arodslimību ārsts) konsultācija un atzinums, ārstu speciālistu apskate, laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi saskaņā ar arodslimību ārsta norīkojumu) šo noteikumu 163.2 2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, pasākuma ietvaros sedzot arī izmaksas bezdarbnieka nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei (veselības pārbaudes veikšanas vietai) un atpakaļ;

163.3 3. profesionālās piemērotības noteikšanu šo noteikumu 163.2 3. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, ko nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra;

163.3 4. motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumus šo noteikumu 163.2 1., 163.2 2. un 163.2 3. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

163.3 5. atbalsta pasākumus šo noteikumu 163.2 4. un 163.2 5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, tai skaitā:

163.3 5.1. Minesotas 12 soļu programmu;

163.3 5.2. emocionālā stresa terapiju (kodēšanu), ietverot ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju;

163.3 5.3. narkologa atzinuma izsniegšanu šo noteikumu 163.2 5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem.

163.4 Bezdarbniekiem, kuri saņēmuši aģentūras norīkojumu dalībai šo noteikumu 163.3 3. apakšpunktā minētajā pasākumā, Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina:

163.4 1. profesionālās piemērotības noteikšanu 10 darbdienu laikā;

163.4 2. nepieciešamo speciālistu, tai skaitā medicīnas speciālistu, konsultācijas;

163.4 3. nogādāšanu līdz profesionālās piemērotības noteikšanas vietai un atpakaļ;

163.4 4. ēdināšanu un dzīvošanu dienesta viesnīcā;

163.4 5. pēc dalības pasākumā - ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim.

163.5 Šo noteikumu 163.3 4. apakšpunktā minētā pasākuma īstenotājus aģentūra izvēlas atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem, un izmaksas par vienu bezdarbnieku nepārsniedz 750 euro, tai skaitā sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanai vienam bezdarbniekam - līdz 150 euro. Pasākuma ietvaros bezdarbniekiem nodrošina:

163.5 1. stipendiju, ko aprēķina pēc akadēmiskās stundas likmes − 0,94 euro - un izmaksā proporcionāli iesaistes laikam (akadēmiskajām stundām) motivācijas programmā attiecīgajā mēnesī, kopumā nepārsniedzot 150 euro;

163.5 2. psiholoģisko palīdzību (individuālu un grupās), starpprofesionālās tikšanās, motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai;

163.5 3. motivācijas programmu īstenošanu individuāli vai grupā, ne vairāk kā 12 personu sastāvā;

163.5 4. ēdināšanu un, ja nepieciešams, nogādāšanu uz motivācijas programmas īstenošanas vietu un atpakaļ;

163.5 5. pēc dalības motivācijas programmā - sociālo mentoru (darbā iekārtošanās asistentu), kurš palīdz bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā un sniedz psiholoģisko atbalstu. Viens sociālais mentors vienlaikus pakalpojumu nodrošina ne vairāk kā sešiem šo noteikumu 163.2 1., 163.2 2. un 163.2 3. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:

163.5 5.1. nepārsniedzot trīs mēnešus pēc motivācijas programmas pabeigšanas vai mazāk, ja bezdarbnieks iekārtojies pastāvīgā darbā;

163.5 5.2. nepārsniedzot sešus mēnešus pēc motivācijas programmas pabeigšanas vai mazāk, ja bezdarbnieks ar invaliditāti iekārtojies pastāvīgā darbā.

163.6 Bezdarbniekus, kuri paralēli iesaistās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, motivācijas programmā iesaista 12 nedēļas, ievērojot šādus nosacījumus:

163.6 1. divas nedēļas - katru darba dienu pa astoņām akadēmiskajām stundām;

163.6 2. no trešās darba nedēļas līdz divpadsmitajai darba nedēļai - reizi nedēļā (astoņas akadēmiskās stundas) paralēli bezdarbnieka iesaistei algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

163.7 Bezdarbniekus, kuri paralēli neiesaistās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, motivācijas programmā iesaista četras nedēļas katru darba dienu pa astoņām akadēmiskajām stundām.

163.8 Lai īstenotu šo noteikumu 163.3 5.1. apakšpunktā minēto pasākumu, aģentūra slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm, kuru pakalpojumi saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu, tiek apmaksāti no valsts pamatbudžeta (ārstniecības izdevumi) un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem un kuras nodrošina atkarības slimību ārstēšanu saskaņā ar Minesotas 12 soļu programmu, kas apstiprināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanu. Šim pasākumam finanšu līdzekļus var izlietot, lai segtu:

163.8 1. pacienta iemaksas 7,11 euro apmērā par vienu ārstēšanas dienu, ja bezdarbnieks ārstniecības pakalpojumus saņem ambulatori vai stacionāri un nav atbrīvots no pacienta iemaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību;

163.8 2. izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus 13,37 euro dienā proporcionāli faktiskajam bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas dienu skaitam, kopā nepārsniedzot 30 dienas, ja ārstniecības pakalpojumus saņem ambulatori (dienas stacionārā);

163.8 3. transporta izmaksas nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

163.9 Šo noteikumu 163.3 5.2. apakšpunktā minētā pasākuma īstenotājus (ārstniecības iestādes un transporta pakalpojumu sniedzējus) aģentūra izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem. Pasākuma ietvaros bezdarbniekam nodrošina:

163.9 1. ārsta konsultācijas, kuru laikā kopā ar pacientu tiek lemts par metodes lietošanu ārstēšanas procesā;

163.9 2. ārstēšanu, lietojot psihoterapeitiskās metodes, kam seko suģestīvā terapija un sensibilizējošo medikamentu terapija;

163.9 3. transporta izmaksu segšanu nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

163.10 Šo noteikumu 163.3 5.3. apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros bezdarbniekiem tiek segtas:

163.10 1. izmaksas par bezdarbnieka (pacienta) nodevu - līdz 30 euro par narkologa atzinuma saņemšanu šo noteikumu 163.2 5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

163.10 2. transporta izmaksas nokļūšanai līdz narkologa atzinuma saņemšanas vietai un atpakaļ.";

1.42. svītrot 5. nodaļas nosaukumā vārdu "Komersantu";

1.43. izteikt 164. punktu šādā redakcijā:

"164. Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana ir pasākumu kopums, kas paredzēts, lai nodarbinātajiem sniegtu finansiālu atbalstu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību uzsākšanas Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu), kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums (turpmāk - mobilitātes atbalsta pasākumi). Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās vai dienesta attiecības ar vismaz 10 aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem vai ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko vai dienesta attiecību izbeigšanu saistībā ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.";

1.44. svītrot 165. punktā:

1.44.1. vārdu "komersanta";

1.44.2. vārdu "darbiniekam";

1.45. izteikt 166. punktu šādā redakcijā:

"166. Mobilitātes atbalsta pasākumos iesaista nodarbināto, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:

166.1. finanšu atbalsts reģionālajai mobilitātei tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no darba tiesisko vai dienesta attiecību uzsākšanas dienas;

166.2. darbavieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko vai dienesta attiecību ietvaros darba devējs nodarbinātajam nekompensē transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;

166.3. persona vismaz divus mēnešus pirms darba tiesisko vai dienesta attiecību nodibināšanas ar konkrēto darba devēju ir bijusi reģistrēta bezdarbnieka statusā, izņemot šo noteikumu 166.1 punktā minēto gadījumu;

166.4. nodarbinātais norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

166.5. nodarbinātais darba tiesiskās vai dienesta attiecības ir nodibinājis ar darba devēju, kurš vismaz vienu nedēļu pirms šo darba tiesisko vai dienesta attiecību nodibināšanas bija reģistrējis aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā nodarbinātais;

166.6. darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku un darbinieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru.";

1.46. izteikt 166.1 punktu šādā redakcijā:

"166.1 Aģentūra var iesaistīt mobilitātes atbalsta pasākumos nodarbināto, kas ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā mazāk nekā divus mēnešus, ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību izbeigšanu saistībā ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.";

1.47. izteikt 167. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"167. Finanšu atlīdzības saņemšanai nodarbinātais 10 darbdienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas vai iecelšanas amatā iesniedz aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:";

1.48. izteikt 167.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"167.2. informāciju par darbavietu - darba devēja nosaukumu un darba līgumā vai rīkojumā par iecelšanu amatā noteiktās darbavietas adresi, kā arī attālumu kilometros no deklarētās dzīvesvietas līdz darbavietai (attālums tiek noteikts, ņemot vērā sabiedriskā transporta maršrutu, bet, ja tāda nav, tuvākos izbraucamos ceļus).";

1.49. aizstāt 168. punktā vārdu "darbinieks" ar vārdu "nodarbinātais";

1.50. izteikt 169. punktu šādā redakcijā:

"169. Nodarbinātais iesniegumam pievieno darba devēja izziņu, kur iekļauti darba devēja rekvizīti (nosaukums un reģistrācijas numurs) un norādīta informācija par darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību ilgumu, noteikto darba laiku, nodarbinātajam noteikto darba algu, amatu vai profesiju un darba veikšanas vietas adresi. Vienlaikus darba devējs izziņā apliecina, ka darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību ietvaros nodarbinātajam netiek kompensēti transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumi.";

1.51. izteikt 172.1. un 172.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"172.1. par darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību pirmo mēnesi - avansu 145 euro apmērā, ko izmaksā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 170. punktā minētā lēmuma pieņemšanas;

172.2. par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 85 euro mēnesī, un to aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri un transporta izdevumiem, no kurām tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja izdevumi par dzīvojamās telpas īri un transportu ir bijuši mazāki par 145 euro.";

1.52. papildināt 173. un 174. punktu aiz vārdiem "tiesisko attiecību" ar vārdiem "vai dienesta attiecību";

1.53. izteikt 174.2 punktu šādā redakcijā:

"174.2 Ja mobilitātes atbalsta pasākuma laikā ar atlīdzības saņēmēju tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai dienesta attiecības, atlīdzības saņēmējam ir pienākums divu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību izbeigšanas dienas atlīdzināt aģentūrai pārmaksāto finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs vairs nav bijis darba tiesiskajās attiecībās vai dienesta attiecībās.";

1.54. papildināt 174.3 punktu aiz vārda "punktu" ar vārdiem un skaitļiem "vai dienesta attiecības ir izbeigtas, pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "b", "c", "d", "e", "g", "i", "l" vai "m" apakšpunktu";

1.55. papildināt 174.5 1.1. apakšpunktu aiz vārdiem "tiesiskās attiecības" ar vārdiem "vai dienesta attiecības";

1.56. izteikt 174.5 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.5 1.4. finanšu atbalsts reģionālajai mobilitātei tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas;";

1.57. aizstāt 174.5 2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. vai 21.3. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "21.1., 21.2., 21.3. apakšpunktā vai 109.1 punktā";

1.58. izteikt 174.7 1. un 174.7 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.7 1. par apmācību vai darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi - avanss 100 euro apmērā, ko izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finanšu atlīdzības piešķiršanu;

174.7 2. par nākamajiem apmācību vai trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 100 euro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā katrā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā un transporta izdevumiem, no kurām tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja izdevumi par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā un transportu ir bijuši mazāki par 100 euro mēnesī.";

1.59. svītrot 174.7 3. un 174.7 4. apakšpunktu;

1.60. papildināt 213. punktu aiz vārdiem "izglītības iestādēs" ar vārdiem "prioritāri tajās";

1.61. papildināt noteikumus ar 215. punktu šādā redakcijā:

"215. Grozījumus šo noteikumu 174.7 1. un 174.7 2. apakšpunktā, kas paredz, ka aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros finanšu atlīdzība reģionālajai mobilitātei par darba tiesisko attiecību pirmo un nākamajiem trijiem mēnešiem nepārsniedz 100 euro, nepiemēro attiecībā uz tiem līgumiem par atbalstu reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros, kurus aģentūra ar pasākumos iesaistītajiem noslēgusi līdz 2016. gada 1. aprīlim."

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumus Nr. 212 "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 46. nr.; 2013, 184. nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 180Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 31.03.2016. OP numurs: 2016/62.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281216
01.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)