Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 179

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 3. §)
Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem

(Noteikumu nosaukums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 12. panta piekto daļu, 12.1 panta septīto daļu,
14. panta ceturto daļu un 14.2 panta ceturto daļu un
Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 9. panta ceturto daļu
(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 4 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā nosaka naudas sodu par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, kā arī finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības atsevišķiem gadījumiem, naudas soda apmēra noteikšanas kritērijus, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus;

1.2. kārtību, kādā nosaka naudas sodu par Konkurences likuma 13. pantā paredzētajiem pārkāpumiem, kā arī finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības un naudas soda apmēra aprēķināšanas kārtību, ņemot vērā attiecīgā pārkāpuma smagumu un ilgumu, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus un gadījumus, kad naudas sodu ir tiesības samazināt;

1.2.1 kārtību, kādā nosaka naudas sodu par Konkurences likuma 14.1 pantā paredzētajiem pārkāpumiem, kā arī finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības atsevišķiem gadījumiem, naudas soda apmēra noteikšanas kritērijus un atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus;

1.3. kārtību, kādā piemēro naudas sodu par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem, un tā apmēra noteikšanas kritērijus, atbildību mīkstinošus un pastiprinošus apstākļus, kā arī naudas soda samazinājumu, ja mazumtirgotāja neto apgrozījums mazumtirdzniecībā ir mazāks nekā tā kopējais neto apgrozījums pēdējā pārskata gadā;

1.4. kārtību, kādā Konkurences padome iecietības programmas ietvaros atbrīvo no naudas soda un samazina naudas sodu, kā arī prasības iecietības programmas dalībniekiem.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 4)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aizliegta vertikālā vienošanās – šo noteikumu izpratnē ir no Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā minētajiem aizliegumiem neatbrīvota vienošanās, kas noslēgta starp tirgus dalībniekiem, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā preču ražošanas vai izplatīšanas līmenī, un attiecas uz preču pirkšanas vai pārdošanas noteikumiem;

2.2. tirgus dalībnieks – šo noteikumu izpratnē ir Konkurences likuma 1. panta 9. punktā minētais tirgus dalībnieks, kā arī mazumtirgotājs Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma izpratnē.

3. Naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā pārskata (finanšu) gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

4. (Svītrots ar MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 4)

5. Par kredītiestāžu neto apgrozījumu atzīst šādu ienākumu posteņu summu:

5.1. ienākumi no procentiem;

5.2. ienākumi no vērtspapīriem;

5.3. saņemtā komisijas atlīdzība;

5.4. finanšu operācijās gūtā neto peļņa;

5.5. ienākumi no citu veidu darbības.

6. Kredītiestāžu neto apgrozījumā ieskaita ienākumus, kas ietverti kredītiestāžu gada pārskatos un konsolidētajos pārskatos.

7. Par apdrošināšanas sabiedrību neto apgrozījumu atzīst parakstīto prēmiju bruto vērtību, kas ietver visas saņemtās un saņemamās summas par apdrošināšanas sabiedrības vai tās vārdā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem (arī pārapdrošināšanas prēmijas), no kurām atskaitīti nodokļu maksājumi un nodevas vai obligātie maksājumi, ar kuriem apliek apdrošināšanas prēmiju vai prēmiju kopējo summu.

8. Ja tirgus dalībnieks ir fiziska persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, naudas sodu aprēķina procentos no pēdējā noslēgtā pārskata gada ieņēmumiem, kurus fiziskā persona guvusi no saimnieciskās darbības.

9. Ja tirgus dalībniekam nav iespējams sastādīt pārskatu par pilnu pēdējo noslēgtā pārskata gadu, naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka neto apgrozījuma par 12 kalendāra mēnešiem no dienas, kad tas konkrētajā tirgū uzsācis darbību. Ja no darbības uzsākšanas līdz pārkāpuma konstatēšanas dienai ir pagājis mazāk nekā gads, naudas sodu aprēķina no tirgus dalībnieka neto apgrozījuma, skaitot no dienas, kad uzsākta darbība, līdz pēdējam pilnajam mēnesim pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

10. Ja tirgus dalībnieka pēdējā pārskata gada neto apgrozījums izteikts ārvalstu valūtā, kopējo naudas soda apmēru euro nosaka pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārkāpuma konstatēšanas dienā.

11. Ja Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu izdarījusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība (piemēram, asociācija, savienība, biedrība, nodibinājums) vai tās amatpersona, naudas sodu uzliek tiem tirgus dalībniekiem, kuri ir apvienības biedri un piedalījušies minētajā pārkāpumā, vai tirgus dalībnieku apvienībai.

II. Naudas soda apmērs

12. Nosakot naudas soda apmēru, ņem vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu.

13. Nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, ņem vērā:

13.1. pārkāpuma veidu;

13.2. pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas;

13.3. katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu pārkāpumā.

14. Pēc pārkāpuma veida par vieglu pārkāpumu uzskata aizliegtas vertikālās vienošanās un aizliegtas sadarbības vienošanās, brīvas un godīgas konkurences noteikumu pārkāpumu (Konkurences likuma 14.1 pants), kā arī aizliegtu negodīgas mazumtirdzniecības praksi, par smagu pārkāpumu – dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vertikālās vienošanās, kuru mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, par sevišķi smagu pārkāpumu – karteļu vienošanās un vienošanās, kuras satur ierobežojumus preču importam vai eksportam.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

15. Izvērtējot katra pārkāpumā iesaistītā tirgus dalībnieka lomu, ņem vērā, vai pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

15.1. tirgus dalībnieks bijis pārkāpuma iniciators;

15.2. pārkāpumā tirgus dalībniekam bijusi aktīva vai pasīva loma.

16. Kopējo naudas soda apmēru par vienu pārkāpumu aprēķina, summējot saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18. vai 19. punktu noteiktos naudas sodus.

17. Ņemot vērā pārkāpuma smaguma pakāpi, naudas soda apmēru no pēdējā pārskata gada neto apgrozījuma nosaka šādi:

17.1. ja izdarīts viegls pārkāpums, kas izpaužas kā aizliegta negodīgas mazumtirdzniecības prakse, – līdz 0,15 procentiem;

17.2. ja izdarīts viegls pārkāpums, kas izpaužas kā aizliegta vertikālā vienošanās vai aizliegta horizontālā sadarbības vienošanās, – līdz 0,5 procentiem;

17.2.1 ja izdarīts viegls pārkāpums, kas izpaužas kā brīvas un godīgas konkurences noteikumu pārkāpums (Konkurences likuma 14.1 pants), – līdz 1 procentam;

17.3. ja izdarīts smags pārkāpums, – no 0,5 līdz 1,5 procentiem;

17.4. ja izdarīts sevišķi smags pārkāpums, – no 1,5 līdz 7 procentiem.

(Grozīts ar MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 4)

18. Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu, naudas soda apmēru no pēdējā pārskata gada neto apgrozījuma nosaka šādi:

18.1. ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz gadu, saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu noteikto naudas soda apmēru nepalielina;

18.2. ja pārkāpums ilgst vairāk par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus, naudas sods ir līdz 0,5 procentiem;

18.3. ja pārkāpums ilgst vairāk par pieciem gadiem, naudas sods ir no 0,5 līdz 1 procentam.

19. Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu, par pārkāpumu, kas noteikts Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā, naudas soda apmēru no pēdējā pārskata gada neto apgrozījuma nosaka šādi:

19.1. ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz gadu, saskaņā ar šo noteikumu 17.1. apakšpunktu noteikto naudas soda apmēru nepalielina;

19.2. ja pārkāpums ilgst vairāk par gadu, – līdz 0,02 procentiem;

19.3. ja pārkāpums ilgst vairāk par pieciem gadiem, – līdz 0,04 procentiem.

20. Kopējo naudas soda apmēru var palielināt šādos gadījumos:

20.1. ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

20.1.1. tirgus dalībnieks tā paša veida pārkāpumu izdarījis atkārtoti, un Konkurences padome to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu;

20.1.2. tirgus dalībnieks tieši vai netieši piespiedis citus tirgus dalībniekus veikt darbības, ar kurām tiek pārkāpts Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā minētais aizliegums;

20.1.3. tirgus dalībnieks kavē izmeklēšanu un slēpj izdarīto pārkāpumu;

20.2. ja Konkurences padome konstatē, ka nepieciešams palielināt sodu, lai pārsniegtu ienākumus, kurus tirgus dalībnieks guvis, izdarot Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. vai 14.1 pantā minēto pārkāpumu (ja nelikumīgi iegūto ienākumu summu ir iespējams novērtēt).

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 4)

21. Ja Konkurences padome konstatē, ka tirgus dalībnieks, kuram ir uzlikts naudas sods, nepilda tam uzlikto tiesisko pienākumu, naudas sodu var palielināt līdz Konkurences likuma 12. panta ceturtajā un 14. panta trešajā daļā noteiktajam maksimālajam apmēram.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

22. Konkurences padome kopējo naudas soda apmēru var samazināt šādos gadījumos:

22.1. ja pastāv atbildību mīkstinoši apstākļi, piemēram:

22.1.1. pārkāpums pārtraukts, tiklīdz tirgus dalībnieks saņēmis no Konkurences padomes informāciju par iespējamo Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā vai 13. pantā vai arī Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. vai 8. pantā minēto pārkāpumu;

22.1.2. tirgus dalībnieks brīvprātīgi novērsis pārkāpuma sekas, pirms Konkurences padome pieņēmusi lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu;

22.1.3. tirgus dalībnieks pēc savas iniciatīvas sniedzis pilnīgu un patiesu informāciju vai pierādījumus, kuriem ir būtiska nozīme Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. vai 14.1 pantā vai arī Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. vai 8. pantā minēto pārkāpumu konstatēšanā;

22.1.4. tirgus dalībnieks sniedzis pierādījumus, ka laikposmā, kad tas bija nelikumīgas vienošanās dalībnieks, faktiski viņš šo vienošanos neīstenoja;

22.1.5. tirgus dalībnieks noslēdzis izlīgumu par strīda izšķiršanu un atlīdzinājis zaudējumus, ko radījis izdarītais pārkāpums;

22.2. ja tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā pārskata gada neto apgrozījums tirgū, kurā noticis pārkāpums, ir mazāks par 10 procentiem no šā tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma;

22.3. attiecībā uz Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem, ja tirdzniecības dalībnieka neto apgrozījums mazumtirdzniecībā ir mazāks nekā tā kopējais neto apgrozījums pēdējā pārskata gadā;

22.4. attiecībā uz Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem, ņemot vērā tirgus dalībnieka apgrozījumu no precēm vai pakalpojumiem, kuri tieši vai netieši attiecas uz pārkāpumā iesaistītajām precēm vai pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 4)

23. Ja tirgus dalībnieks izdarījis vairākus Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā vai 13. pantā minētos pārkāpumus un tie izskatīti vienlaikus vienā lietā, par katru attiecīgā panta punkta pārkāpumu naudas soda apmēru nosaka atsevišķi. Galīgo naudas soda summu aprēķina tā naudas soda ietvaros, kas noteikts par smagāko pārkāpumu.

24. Ja tirgus dalībnieks izdarījis gan Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, gan 13. pantā minētos pārkāpumus un tie izskatīti vienlaikus vienā lietā, par katrā pantā minēto pārkāpumu naudas soda apmēru nosaka atsevišķi. Galīgo naudas soda summu aprēķina tā naudas soda ietvaros, kas noteikts par smagāko pārkāpumu.

25. Ja kopš pārkāpuma izbeigšanas pagājuši vairāk nekā pieci gadi un pārkāpums nav atstājis būtiskas negatīvas sekas tirgū, Konkurences padome var uzlikt naudas sodu 350 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

III. Atbrīvošana no naudas soda un naudas soda samazināšana iecietības programmas ietvaros

(Nodaļas nosaukums MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

26. Karteļa vienošanās dalībniekam (turpmāk – karteļa dalībnieks) ir tiesības vērsties Konkurences padomē ar rakstisku pieteikumu par:

26.1. pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda;

26.2. atbrīvojumu no naudas soda;

26.3. naudas soda samazinājumu.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

27. Karteļa dalībnieks šo noteikumu 26. punktā minētos pieteikumus iesniedz Konkurences padomes priekšsēdētāja pilnvarotajai personai.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

28. Pirms pieteikuma iesniegšanas karteļa dalībnieks var anonīmi mutvārdos konsultēties ar Konkurences padomi par iecietības programmas piemērošanas vispārīgajiem aspektiem.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

29. Pieteikumā par pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda norāda informāciju par karteļa dalībniekiem, karteļa mērķi, raksturu un darbības ilgumu, konkrētās preces tirgiem un ģeogrāfisko teritoriju, ciktāl tā pieteikuma iesniedzējam ir zināma pieteikuma iesniegšanas brīdī.

30. Karteļa dalībnieku atbrīvo no naudas soda, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

30.1. karteļa dalībnieks pēc savas iniciatīvas pirmais iesniedzis Konkurences padomei pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda. Pieteikumā ietverta šāda informācija, ciktāl tā pieteikuma iesniedzējam ir zināma pieteikuma iesniegšanas brīdī:

30.1.1. pieteikuma iesniedzēja un pārējo karteļa dalībnieku nosaukumi un juridiskās adreses;

30.1.2. karteļa apraksts: mērķis, darbības principi, ietekmētās preces tirgi, darbības ilgums un ģeogrāfiskā teritorija;

30.1.3. pieteikuma iesniedzēja rīcībā esošie vai tam pieejamie pierādījumi un citas ar karteli saistītas ziņas par faktiem un apstākļiem, kas ir pietiekami, lai ierosinātu lietu par karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu;

30.1.4. pieteikuma iesniedzēja rīcībā esošā informācija, kas saistīta ar pieteikuma iesniegšanu vai plānotu iesniegšanu citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas valsts konkurences iestādē;

30.2. pieteikuma saņemšanas brīdī Konkurences padomes rīcībā nav pietiekami pierādījumi, uz kuriem pamatojoties varētu ierosināt lietu vai konstatēt karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu;

30.3. pieteikuma iesniedzējs:

30.3.1. pirms pieteikuma iesniegšanas nav iznīcinājis, viltojis vai noslēpis ar karteli saistītus pierādījumus;

30.3.2. nav bijis karteļa ierosinātājs un nav veicis darbības, lai piespiestu citus tirgus dalībniekus piedalīties kartelī vai turpināt dalību tajā;

30.3.3. pēc pieteikuma iesniegšanas nekavējoties ir izbeidzis dalību kartelī, ja Konkurences padome nav noteikusi citādi;

30.3.4. pēc savas iniciatīvas vai Konkurences padomes pieprasījuma nekavējoties ir sniedzis visus tā rīcībā esošos vai tam pieejamos pierādījumus un citas ziņas par faktiem un apstākļiem, kas ir saistīti ar karteli, ir patiesi, aktīvi un nepārtraukti sadarbojies ar Konkurences padomi, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai;

30.3.5. nav izpaudis pārējiem karteļa dalībniekiem vai citām personām faktu par pieteikuma iesniegšanu un sadarbību ar Konkurences padomi sakarā ar karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpuma izmeklēšanu.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

31. Pieteikumam par atbrīvojumu no naudas soda pievieno rakstisku apliecinājumu par to, ka karteļa dalībnieks:

31.1. pieteikumu iesniedzis pēc savas iniciatīvas;

31.2. ir sniedzis par karteli visu informāciju un pierādījumus, kas ir tā rīcībā vai ir tam pieejami pieteikuma iesniegšanas brīdī;

31.3. pirms pieteikuma iesniegšanas nav iznīcinājis, viltojis vai noslēpis ar karteli saistītus pierādījumus;

31.4. nav bijis karteļa ierosinātājs un nav veicis darbības, lai piespiestu citus tirgus dalībniekus piedalīties kartelī vai turpināt dalību tajā;

31.5. nav izpaudis pārējiem karteļa dalībniekiem vai citām personām informāciju par sadarbību ar Konkurences padomi;

31.6. apņemas nekavējoties iesniegt Konkurences padomē visu tā rīcībā esošo vai pieejamo informāciju un pierādījumus par karteli;

31.7. apņemas patiesi, pilnībā, nepārtraukti un aktīvi sadarboties ar Konkurences padomi no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz Konkurences padomes lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

32. Karteļa dalībnieks, kurš nevar pretendēt uz atbrīvojumu no naudas soda, var iesniegt pieteikumu par naudas soda samazinājumu. Naudas sodu samazina, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst šo noteikumu 30.3.1., 30.3.3., 30.3.4. un 30.3.5. apakšpunktā minētajām prasībām, iesniedz pierādījumus un citas ar karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu saistītās ziņas, kas būtiski papildina Konkurences padomes rīcībā esošos pierādījumus un ziņas, un pieteikumam par naudas soda samazinājumu pievienotais rakstiskais apliecinājums atbilst šo noteikumu 33. punktā minētajām prasībām šādā apmērā:

32.1. karteļa dalībniekam, kas pirmais iesniedzis pieteikumu par naudas soda samazinājumu, – 30 līdz 50 procentu apmērā;

32.2. pārējiem karteļa dalībniekiem, kas iesnieguši pieteikumu par naudas soda samazinājumu, – 20 līdz 30 procentu apmērā.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

32.1 Karteļa dalībniekam, kas iesniedzis pierādījumus par citu karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu un kuru Konkurences padome atbrīvo no naudas soda par šo karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu, naudas sodu samazina 50 procentu apmērā.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

33. Pieteikumam par naudas soda samazinājumu pievieno karteļa dalībnieka rakstisku apliecinājumu, kurā ietverta šo noteikumu 31. punktā (izņemot 31.4. apakšpunktu) minētā informācija.

34. Konkurences padome pēc pieteikuma saņemšanas piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo pieteikuma iesniedzējam par pieteikuma saņemšanu, norādot pieteikuma saņemšanas datumu un laiku, vai par atteikumu to pieņemt. Paziņojumā par atteikumu pieņemt pieteikumu norāda atteikuma iemeslus.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

35. Paziņojumā par kārtas numura piešķiršanu pieteikumu iesniedzēju rindā atbrīvojumam no naudas soda papildus norāda datumu un laiku, līdz kuram pieteicējs atbilstoši šo noteikumu 30.1. apakšpunktā un 31. punktā minētajām prasībām iesniedz rakstisku pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

36. Ja Konkurences padome ir pieņēmusi karteļa dalībnieka pieteikumu par pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda un pieteikums par atbrīvojumu no naudas soda ir iesniegts Konkurences padomes noteiktajā termiņā, uzskata, ka pieteikums iesniegts un pieņemts izskatīšanai tajā dienā, kad iesniegts pieteikums par pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

37. Konkurences padome pieteikumu nepieņem, ja pieteikums neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Pēc trūkumu novēršanas pieteikumu var iesniegt Konkurences padomē atkārtoti.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

38. Karteļa dalībnieks, kas ir iesniedzis vai plāno iesniegt Eiropas Komisijā pieteikumu atbrīvojumam no naudas soda par iespējamu Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, iesniedz Konkurences padomei pieteikuma kopsavilkumu par atbrīvojumu no naudas soda (turpmāk – pieteikuma kopsavilkums). Pieteikuma kopsavilkumā ietver šo noteikumu 30.1.1. un 30.1.2. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī informāciju par tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās atrodas pierādījumi par karteli, un informāciju par citiem pieteikumiem, kas jau iesniegti vai kurus vēl plānots iesniegt, tai skaitā pieteikuma kopsavilkumiem.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

39. Konkurences padome pēc pieteikuma kopsavilkuma saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējam par pieteikuma kopsavilkuma pieņemšanu vai atteikumu to pieņemt. Paziņojumā par atteikumu pieņemt pieteikuma kopsavilkumu norāda atteikuma iemeslus.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

40. Šo noteikumu 39. punktā minētajā paziņojumā norāda pieteikuma kopsavilkuma saņemšanas datumu, laiku un to, vai pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējs pirmais iesniedzis pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda.

41. Konkurences padome no pieteikuma kopsavilkuma iesniedzēja var pieprasīt papildu informāciju, norādot datumu un laiku, līdz kuram to iesniedz.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

42. Ja Konkurences padome, pamatojoties uz pieteikuma kopsavilkumā esošo informāciju, pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu par iespējamu Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, Konkurences padome paziņo datumu un laiku, līdz kuram pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējs atbilstoši šo noteikumu 30.1. apakšpunktā un 31. punktā minētajām prasībām iesniedz rakstisku pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

43. Ja Konkurences padome ir pieņēmusi karteļa dalībnieka pieteikuma kopsavilkumu un pieteikums par atbrīvojumu no naudas soda ir iesniegts Konkurences padomes noteiktajā termiņā, uzskata, ka pieteikums iesniegts un pieņemts izskatīšanai pieteikuma kopsavilkuma iesniegšanas dienā.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

44. (Svītrots ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

45. (Svītrots ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605)

IV. Noslēguma jautājums

46. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Direktīvas 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstīm un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 179Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 31.03.2016. OP numurs: 2016/62.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281215
{"selected":{"value":"10.01.2020","content":"<font class='s-1'>10.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.01.2020","iso_value":"2020\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2016","iso_value":"2016\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2016.-09.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-15.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)