Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 179

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 3. §)
Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma pārkāpumiem un piespiedu naudu par Konkurences padomes noteiktā tiesiskā pienākuma nepildīšanu

(Noteikumu nosaukums MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 8.1 panta astoto daļu, 9.4 panta trešo daļu, 12. panta piekto daļu, 12.panta septīto daļu, 14. panta ceturto daļu un 14.2 panta ceturto daļu, 14.3 panta piekto daļu un 
Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma 8. panta ceturto daļu
(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā nosaka naudas sodu par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, kā arī finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības atsevišķiem gadījumiem, naudas soda apmēra noteikšanas kritērijus, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus;

1.2. kārtību, kādā nosaka naudas sodu par Konkurences likuma 13. pantā paredzētajiem pārkāpumiem, kā arī finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības un naudas soda apmēra aprēķināšanas kārtību, ņemot vērā attiecīgā pārkāpuma smagumu un ilgumu, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus un gadījumus, kad naudas sodu ir tiesības samazināt;

1.2.1 kārtību, kādā nosaka naudas sodu par Konkurences likuma 14.1 pantā paredzētajiem pārkāpumiem, kā arī finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības atsevišķiem gadījumiem, naudas soda apmēra noteikšanas kritērijus un atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus;

1.3. naudas soda noteikšanas un piemērošanas kārtību par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5. un 6. pantā paredzētajiem pārkāpumiem, paredzot finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības un naudas soda apmēra aprēķināšanas kārtību atkarībā no attiecīgā pārkāpuma smaguma un ilguma, kā arī atbildību mīkstinošiem un pastiprinošiem apstākļiem, nosakot gadījumus, kad ir tiesības samazināt naudas sodu;

1.4. kārtību, kādā Konkurences padome iecietības programmas ietvaros atbrīvo no naudas soda un samazina naudas sodu, kā arī prasības iecietības programmas vienošanās dalībniekiem;

1.5. kārtību, kādā nosaka finanšu gada neto apgrozījumu, no kura aprēķina naudas sodu par Konkurences likuma 9.4 panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, un naudas soda apmēra noteikšanas kritērijus;

1.6. naudas soda apmēra noteikšanas kārtību par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā un 102. pantā paredzētajiem pārkāpumiem, paredzot finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības un naudas soda apmēra aprēķināšanas kārtību atkarībā no attiecīgā pārkāpuma smaguma un ilguma, kā arī atbildību mīkstinošiem un pastiprinošiem apstākļiem, nosakot gadījumus, kad ir tiesības samazināt naudas sodu;

1.7. kārtību, kādā nosaka finanšu gada neto apgrozījumu, no kura aprēķina piespiedu naudu, un piespiedu naudas apmēra noteikšanas kritērijus.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 605; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 4; MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 517)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aizliegta vertikālā vienošanās – šo noteikumu izpratnē ir no Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā minētajiem aizliegumiem neatbrīvota vienošanās, kas noslēgta starp tirgus dalībniekiem, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā preču ražošanas vai izplatīšanas līmenī, un attiecas uz preču pirkšanas vai pārdošanas noteikumiem;

2.2. tirgus dalībnieks – šo noteikumu izpratnē ir Konkurences likuma 1. panta 9. punktā minētais tirgus dalībnieks, kā arī pircējs un nepārtikas preču mazumtirgotājs Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma izpratnē.

(Grozīts ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 517)

3. Naudas sodu par Konkurences likuma 9.4 panta pirmajā daļā, 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5. un 6. pantā paredzēto pārkāpumu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

3.1 Ja Konkurences likuma 9.4 panta pirmajā daļā, 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā paredzētais pārkāpums izdarīts lietā par iespējamo Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pasaulē pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

3.2 Piespiedu naudu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada vidējā vienas dienas neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas par katru dienu līdz tiesiskā pienākuma izpildei. Ja pārkāpums izdarīts lietā par iespējamo Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, piespiedu naudu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada vidējā vienas dienas kopējā neto apgrozījuma pasaulē pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas par katru dienu līdz tiesiskā pienākuma izpildei.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

3.3 Nosakot piespiedu naudas apmēru, Konkurences padome ievēro samērīguma principu, kā arī adresāta mantisko stāvokli.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 4)

5. Par kredītiestāžu neto apgrozījumu atzīst šādu ienākumu posteņu summu:

5.1. ienākumi no procentiem;

5.2. ienākumi no vērtspapīriem;

5.3. saņemtā komisijas atlīdzība;

5.4. finanšu operācijās gūtā neto peļņa;

5.5. ienākumi no citu veidu darbības.

6. Kredītiestāžu neto apgrozījumā ieskaita ienākumus, kas ietverti kredītiestāžu gada pārskatos un konsolidētajos pārskatos.

7. Par apdrošināšanas sabiedrību neto apgrozījumu atzīst parakstīto prēmiju bruto vērtību, kas ietver visas saņemtās un saņemamās summas par apdrošināšanas sabiedrības vai tās vārdā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem (arī pārapdrošināšanas prēmijas), no kurām atskaitīti nodokļu maksājumi un nodevas vai obligātie maksājumi, ar kuriem apliek apdrošināšanas prēmiju vai prēmiju kopējo summu.

8. Ja tirgus dalībnieks ir fiziska persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, naudas sodu aprēķina procentos no pēdējā noslēgtā pārskata gada ieņēmumiem, kurus fiziskā persona guvusi no saimnieciskās darbības.

9. Ja tirgus dalībniekam nav iespējams sastādīt pārskatu par pilnu pēdējo noslēgtā pārskata gadu, naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka neto apgrozījuma par 12 kalendāra mēnešiem no dienas, kad tas konkrētajā tirgū uzsācis darbību. Ja no darbības uzsākšanas līdz pārkāpuma konstatēšanas dienai ir pagājis mazāk nekā gads, naudas sodu aprēķina no tirgus dalībnieka neto apgrozījuma, skaitot no dienas, kad uzsākta darbība, līdz pēdējam pilnajam mēnesim pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

10. Ja tirgus dalībnieka pēdējā pārskata gada neto apgrozījums izteikts ārvalstu valūtā, kopējo naudas soda apmēru euro nosaka pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārkāpuma konstatēšanas dienā.

11. Ja Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu izdarījusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība (piemēram, asociācija, savienība, biedrība, nodibinājums) vai tās amatpersona, naudas sodu uzliek tiem tirgus dalībniekiem, kuri ir apvienības biedri un piedalījušies minētajā pārkāpumā, vai tirgus dalībnieku apvienībai.

11.1 Ja tirgus dalībnieks izdarījis vairākus Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā,  13. pantā, 14.1 pantā un Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5. un 6. pantā, Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā vai 102. pantā minētos pārkāpumus un tie izskatīti vienlaikus vienā lietā, par katru attiecīgā panta punkta pārkāpumu naudas soda apmēru nosaka atsevišķi. Galīgo naudas soda summu aprēķina tā naudas soda ietvaros, kas noteikts par smagāko pārkāpumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

11.2 Ja tirgus dalībnieks izdarījis gan Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, gan 13. pantā minētos pārkāpumus vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā, gan 102. pantā minētos pārkāpumus un tie izskatīti vienlaikus vienā lietā, par katrā pantā minēto pārkāpumu naudas soda apmēru nosaka atsevišķi. Galīgo naudas soda summu aprēķina tā naudas soda ietvaros, kas noteikts par smagāko pārkāpumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

11.3 Ja kopš pārkāpuma izbeigšanas pagājuši vairāk nekā pieci gadi un pārkāpums nav atstājis būtiskas negatīvas sekas tirgū, Konkurences padome var uzlikt naudas sodu 350 euro apmērā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

II. Naudas soda apmērs par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13., 14.1 pantā un Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5. un 6. pantā paredzētajiem pārkāpumiem

(Nodaļa MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

12. Nosakot naudas soda apmēru, ņem vērā pārkāpuma smagumu, ilgumu, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

13. Nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, ņem vērā:

13.1. pārkāpuma veidu;

13.2. pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas;

13.3. katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu pārkāpumā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

14. Pēc pārkāpuma veida par vieglu pārkāpumu uzskata aizliegtas vertikālās vienošanās un aizliegtas sadarbības vienošanās, brīvas un godīgas konkurences noteikumu pārkāpumu (Konkurences likuma 14.1 pants), kā arī aizliegtu negodīgas tirdzniecības praksi, par smagu pārkāpumu – dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vertikālās vienošanās, kuru mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, par sevišķi smagu pārkāpumu – karteļu vienošanās un vienošanās, kuras satur ierobežojumus preču importam vai eksportam.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

15. Izvērtējot katra pārkāpumā iesaistītā tirgus dalībnieka lomu, ņem vērā, vai pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

15.1. tirgus dalībnieks bijis pārkāpuma iniciators;

15.2. pārkāpumā tirgus dalībniekam bijusi aktīva vai pasīva loma.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

16. Kopējo naudas soda apmēru par vienu pārkāpumu aprēķina, summējot saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18. vai 19. punktu noteiktos naudas sodus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

17. Ņemot vērā pārkāpuma smaguma pakāpi, naudas soda apmēru nosaka šādi:

17.1. ja izdarīts viegls pārkāpums, kas izpaužas kā aizliegta negodīgas tirdzniecības prakse, – līdz 0,15 procentiem;

17.2. ja izdarīts viegls pārkāpums, kas izpaužas kā aizliegta vertikālā vienošanās vai aizliegta horizontālā sadarbības vienošanās, – līdz 0,5 procentiem;

17.3. ja izdarīts viegls pārkāpums, kas izpaužas kā brīvas un godīgas konkurences noteikumu pārkāpums (Konkurences likuma 14.1 pants), – līdz 1 procentam;

17.4. ja izdarīts smags pārkāpums, – no 0,5 līdz 1,5 procentiem;

17.5. ja izdarīts sevišķi smags pārkāpums, – no 1,5 līdz 7 procentiem.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

18. Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu, naudas soda apmēru nosaka šādi:

18.1. ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz gadu, saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu noteikto naudas soda apmēru nepalielina;

18.2. ja pārkāpums ilgst vairāk par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus, naudas sods ir līdz 0,5 procentiem;

18.3. ja pārkāpums ilgst vairāk par pieciem gadiem, naudas sods ir no 0,5 līdz 1 procentam.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

19. Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu, par pārkāpumu, kas noteikts Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5. vai 6. pantā, naudas soda apmēru nosaka šādi:

19.1. ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz gadu, saskaņā ar šo noteikumu 17.1. apakšpunktu noteikto naudas soda apmēru nepalielina;

19.2. ja pārkāpums ilgst vairāk par gadu, – līdz 0,02 procentiem;

19.3. ja pārkāpums ilgst vairāk par pieciem gadiem, – līdz 0,04 procentiem.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

20. Kopējo naudas soda apmēru var palielināt šādos gadījumos:

20.1. ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

20.1.1. tirgus dalībnieks tā paša veida pārkāpumu izdarījis atkārtoti, un Konkurences padome to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu;

20.1.2. tirgus dalībnieks tieši vai netieši piespiedis citus tirgus dalībniekus veikt darbības, ar kurām tiek pārkāpts Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā minētais aizliegums;

20.1.3. tirgus dalībnieks kavē izmeklēšanu un slēpj izdarīto pārkāpumu;

20.2. ja Konkurences padome konstatē, ka nepieciešams palielināt sodu, lai pārsniegtu ienākumus, kurus tirgus dalībnieks guvis, izdarot Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. vai 14.1 pantā minēto pārkāpumu (ja nelikumīgi iegūto ienākumu summu ir iespējams novērtēt).

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

21. Konkurences padome kopējo naudas soda apmēru var samazināt šādos gadījumos:

21.1. ja pastāv atbildību mīkstinoši apstākļi, piemēram:

21.1.1. pārkāpums pārtraukts, tiklīdz tirgus dalībnieks saņēmis no Konkurences padomes informāciju par iespējamo Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā vai 13. pantā vai arī Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5. vai 6. pantā minēto pārkāpumu;

21.1.2. tirgus dalībnieks brīvprātīgi novērsis pārkāpuma sekas, pirms Konkurences padome pieņēmusi lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu;

21.1.3. tirgus dalībnieks pēc savas iniciatīvas sniedzis pilnīgu un patiesu informāciju vai pierādījumus, kuriem ir būtiska nozīme Konkurences likuma 14.1 pantā vai arī Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5. vai 6. pantā minēto pārkāpumu konstatēšanā;

21.1.4. tirgus dalībnieks sniedzis pierādījumus, ka laikposmā, kad tas bija nelikumīgas vienošanās dalībnieks, faktiski viņš šo vienošanos neīstenoja;

21.1.5. tirgus dalībnieks noslēdzis izlīgumu par strīda izšķiršanu un atlīdzinājis zaudējumus, ko radījis izdarītais pārkāpums;

21.2. ja tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījums tirgū, kurā noticis pārkāpums, ir mazāks par 10 procentiem no šā tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma;

21.3. attiecībā uz Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem, ja tirgus dalībnieka neto apgrozījums konkrētajā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdes posmā vai nepārtikas preču mazumtirdzniecībā ir mazāks nekā tā kopējais neto apgrozījums pēdējā finanšu gadā;

21.4. attiecībā uz Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem, ņemot vērā tirgus dalībnieka apgrozījumu no precēm vai pakalpojumiem, kuri tieši vai netieši attiecas uz pārkāpumā iesaistītajām precēm vai pakalpojumiem.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 517)

23. (Svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 517)

24. (Svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 517)

25. (Svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 517)

II1. Naudas soda apmērs par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā un 102. pantā paredzētajiem pārkāpumiem

(Nodaļa MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.1 Nosakot naudas soda apmēru par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā vai 102. pantā paredzēto pārkāpumu, ņem vērā pārkāpuma smagumu, ilgumu, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Naudas soda apmērs atbilst pārkāpumā tieši vai netieši iesaistīto preču vai pakalpojumu pārdošanas apjoma daļai, ko nosaka atkarībā no pārkāpuma smaguma pakāpes, reizinot to ar gadu skaitu, kuru gaitā izdarīts pārkāpums.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.2 Preču vai pakalpojumu pārdošanas apjoma noteikšanā ievēro šādus nosacījumus:

25.21. parasti ņem vērā tirgus dalībnieka pārdošanas rādītājus tā pēdējā pilnā gada laikā, kad tirgus dalībnieks bija iesaistīts pārkāpumā;

25.22. ja tirgus dalībnieku apvienības pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku darbībām, pārdošanas apjoms kopumā atbilst tās dalībnieku pārdošanas apjomu summai;

25.23. Konkurences padome izmanto pilnīgākos datus, kādi ir tās rīcībā par tirgus dalībnieku. Ja dati ir nepilnīgi vai nav uzticami, Konkurences padome ir tiesīga noteikt pārdošanas apjomu, pamatojoties uz daļēji iegūtu informāciju par tirgus dalībnieku, kā arī pārējo informāciju, ko tā uzskata par būtisku vai atbilstošu;

25.24. pārdošanas apjoms tiek noteikts pirms pievienotās vērtības nodokļa un citu nodokļu piemērošanas, kas tiešā veidā saistīti ar pārdošanu;

25.25. noteiktais pārdošanas apjoms nepārsniedz 30 procentus no pārkāpumā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā pārdošanas apjoma.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.3 Horizontālas vienošanās par cenu noteikšanu, tirgus sadali un ražošanas izlaides ierobežošanu ir uzskatāmas par vissmagākajiem konkurences pārkāpumiem, tādēļ, nosakot pārkāpumā tieši vai netieši iesaistīto preču vai pakalpojumu pārdošanas apjomu, to tuvina šo noteikumu 25.2 5. apakšpunktā minētajam maksimāli pieļaujamam pārdošanas apjomam.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.4 Nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, tostarp vērtē un ņem vērā:

25.41. pārkāpuma veidu;

25.42. pārkāpumā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējo tirgus daļu;

25.43. pārkāpuma izdarīšanas ģeogrāfisko teritoriju;

25.44. vai pārkāpums jau ir īstenots;

25.45. pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas;

25.46. katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu pārkāpumā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.5 Pārkāpuma smaguma pakāpi novērtē katram konkrētajam pārkāpumam un visiem pārkāpumu veidiem, ņemot vērā visus būtiskos lietas apstākļus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.6 Nosakot pārkāpuma ilgumu, ievēro šādus nosacījumus:

25.61. ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz sešus mēnešus, to aprēķina par sešiem mēnešiem;

25.62. ja pārkāpums ilgst vairāk par sešiem mēnešiem, bet nepārsniedz gadu, to aprēķina par gadu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.7 Ja izdarīts šo noteikumu 25.3 punktā minētais pārkāpums, nosakot kopējo naudas soda apmēru, pie šo noteikumu 25.1 punktā minētajiem aprēķiniem papildus pieskaitāma summa, kas veido no 15 līdz 25 procentiem no tieši vai netieši pārkāpumā iesaistīto preču vai pakalpojumu pārdošanas apjoma, ņemot vērā šo noteikumu 25.4 punktā minētos faktorus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.8 Kopējo naudas soda apmēru var palielināt šādos gadījumos:

25.81. ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

25.81.1. tirgus dalībnieks turpina vai atkārto tā paša veida pārkāpumu, un Konkurences padome to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu (naudas soda apmēru var palielināt līdz 100 procentiem par katru šādu pārkāpumu);

25.81.2. tirgus dalībnieks tieši vai netieši piespiedis citus tirgus dalībniekus veikt darbības, ar kurām tiek pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā vai 102. pantā minētais aizliegums;

25.81.3. tirgus dalībnieks nesadarbojas ar Konkurences padomi, kavē izmeklēšanu vai slēpj izdarīto pārkāpumu;

25.82. ja Konkurences padome konstatē, ka nepieciešams palielināt sodu, lai pārsniegtu ienākumus, kurus tirgus dalībnieks guvis, izdarot Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā vai 102. pantā minēto pārkāpumu (ja nelikumīgi iegūto ienākumu summu ir iespējams novērtēt).

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.9 Konkurences padome kopējo naudas soda apmēru var samazināt šādos gadījumos:

25.91. ja pastāv atbildību mīkstinoši apstākļi, piemēram:

25.91.1. pārkāpums pārtraukts, tiklīdz tirgus dalībnieks saņēmis no Konkurences padomes informāciju par iespējamo Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā vai 102. pantā minēto pārkāpumu;

25.91.2. tirgus dalībnieks brīvprātīgi novērsis pārkāpuma sekas, pirms Konkurences padome pieņēmusi lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu;

25.91.3. tirgus dalībnieks sadarbojies ar Konkurences padomi un pēc savas iniciatīvas sniedzis pilnīgu un patiesu informāciju vai pierādījumus, kuriem ir būtiska nozīme Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmajā daļā vai 102. pantā minēto pārkāpumu konstatēšanā;

25.91.4. tirgus dalībnieks sniedzis pierādījumus par tā nelielo un ierobežoto lomu pārkāpuma izdarīšanā;

25.91.5. tirgus dalībnieks sniedzis pierādījumus, ka laikposmā, kad tas bija nelikumīgas vienošanās dalībnieks, faktiski viņš šo vienošanos neīstenoja;

25.91.6. tirgus dalībnieks noslēdzis izlīgumu par strīda izšķiršanu un atlīdzinājis zaudējumus, ko radījis izdarītais pārkāpums;

25.91.7. tirgus dalībnieks sniedz pierādījumus, ka pārkāpums ir noticis nolaidības rezultātā;

25.91.8. pret konkurenci vērsto rīcību ir atļāvušas vai veicinājušas valsts iestādes vai tiesiskais regulējums;

25.92. ja tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījums tirgū, kurā noticis pārkāpums, ir mazāks par 10 procentiem no šā tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pasaulē.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.10 Ja tirgus dalībnieka apvienības pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku darbībām un naudas sodu uzliek tiem tirgus dalībniekiem, kuri ir apvienības biedri un piedalījušies minētajā pārkāpumā, tas nepārsniedz 10 procentus no katra dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pasaulē pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.11 Konkurences padome var ņemt vērā tirgus dalībnieka maksātnespēju un samazināt kopējo naudas soda apmēru, ja, pamatojoties uz objektīviem pierādījumiem, neatgriezeniski tiek apdraudēta tirgus dalībnieka turpmākā saimnieciskā darbība.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

II2. Naudas soda apmērs par Konkurences likuma 9.4 panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem

(Nodaļa MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.12 Nosakot naudas soda apmēru par Konkurences likuma 9.4 panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ņem vērā pārkāpuma smagumu, izdarīšanas apstākļus, ilgumu, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.13 Konkurences padome kopējo naudas soda apmēru var samazināt, ja pastāv atbildību mīkstinoši apstākļi, piemēram:

25.131. pie atbildības saucamā persona atzinusi un nožēlojusi izdarīto;

25.132. pie atbildības saucamā persona labprātīgi novērsusi pārkāpuma sekas, atlīdzinājusi zaudējumu vai novērsusi nodarīto kaitējumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

25.14 Konkurences padome kopējo naudas soda apmēru var palielināt, ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

25.141. pie atbildības saucamā persona tā paša veida pārkāpumu izdarījusi atkārtoti, un Konkurences padome to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu;

25.142. prettiesiskā rīcība turpināta, neraugoties uz pilnvarotas amatpersonas prasību to izbeigt.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

III. Atbrīvošana no naudas soda un naudas soda samazināšana iecietības programmas ietvaros, kā arī prasības iecietības programmas vienošanās dalībniekiem

(Nodaļa MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

26. Iecietības programmas vienošanās dalībniekam ir tiesības vērsties Konkurences padomē ar pieteikumu par:

26.1. pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda;

26.2. atbrīvojumu no naudas soda;

26.3. naudas soda samazinājumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

27. Iecietības programmas vienošanās dalībnieks šo noteikumu 26. punktā minētos pieteikumus iesniedz Konkurences padomes priekšsēdētāja pilnvarotajai personai.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

28. Pirms pieteikuma iesniegšanas iecietības programmas vienošanās dalībnieks var anonīmi mutvārdos konsultēties ar Konkurences padomi par iecietības programmas piemērošanas vispārīgajiem aspektiem.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

29. Lai kvalificētos iecietības programmai, tirgus dalībnieks izpilda šādas prasības:

29.1. vēlākais uzreiz pēc iecietības pieteikuma iesniegšanas izbeidz dalību saistībā ar iecietības programmas vienošanos, ja Konkurences padome nav noteikusi citādi, uzskatot, ka iecietības programmas vienošanās dalībnieka turpmāka līdzdalība ir pamatoti nepieciešama izmeklēšanas nolūkos;

29.2. ir patiesi, pilnībā, nepārtraukti un nekavējoties sadarbojies ar Konkurences padomi, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai, šādai sadarbībai tostarp paredzot:

29.2.1. pēc savas iniciatīvas vai Konkurences padomes pieprasījuma nekavējoties sniegt Konkurences padomei visus tā rīcībā esošos vai tam pieejamos pierādījumus un citas ziņas par faktiem un apstākļiem, kas ir saistīti ar iecietības programmas vienošanos, jo īpaši:

29.2.1.1. pieteikuma iesniedzēja un pārējo iecietības programmas vienošanās dalībnieku nosaukumi, kā arī pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese;

29.2.1.2. detalizēts iecietības programmas vienošanās apraksts: mērķis, darbības principi, ietekmētās preces tirgi, darbības ilgums un ģeogrāfiskā teritorija;

29.2.1.3. pieteikuma iesniedzēja rīcībā esošā informācija, kas saistīta ar pieteikuma iesniegšanu vai plānotu iesniegšanu citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas valsts konkurences iestādē;

29.2.2. atrasties Konkurences padomes rīcībā, lai atbildētu uz jebkuru pieprasījumu, kas var palīdzēt noskaidrot ar iecietības programmas vienošanos saistītus faktus;

29.2.3. nodrošināt, lai tās sabiedrības vadītāji, kuru pārstāv pieteikuma iesniedzējs, un citi darbinieki būtu pieejami iztaujāšanai Konkurences padomē, kā arī pielikt samērīgas pūles, lai sabiedrības bijušie vadītāji un citi darbinieki būtu pieejami iztaujāšanai Konkurences padomē;

29.2.4. neiznīcināt, neviltot un neslēpt uz iecietības programmas vienošanos attiecināmu noderīgu informāciju vai pierādījumus;

29.2.5. neizpaust faktu par pieteikuma iesniegšanu un pieteikuma saturu, iekams Konkurences padome rakstveidā paziņo procesa dalībniekiem, ka ir iegūta informācija, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, ja Konkurences padome nav noteikusi citādi;

29.3. laikā, kad tas apsver iesniegt iecietības programmas pieteikumu Konkurences padomei, tirgus dalībnieks nedrīkst būt veicis nevienu no šādām darbībām:

29.3.1. iznīcinājis, viltojis vai slēpis pierādījumus par iecietības programmas vienošanos;

29.3.2. izpaudis pārējiem iecietības programmas vienošanās dalībniekiem vai citām personām, izņemot citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas valsts konkurences iestādi, faktu par plānoto pieteikuma iesniegšanu vai jebkādu informāciju par pieteikuma saturu un plānoto sadarbību ar Konkurences padomi saistībā ar iecietības programmas vienošanās izmeklēšanu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

30. Pieteikumam par dalību iecietības programmā tirgus dalībnieks pievieno rakstveida apliecinājumu par iecietības programmas prasību ievērošanu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

31. Ja iecietības programmas vienošanās dalībnieks, kas vēlas iesniegt šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda, to pieprasa, Konkurences padome uz noteiktu termiņu tam var piešķirt vietu rindā uz iecietības programmu, sniedzot iecietības programmas vienošanās dalībniekam laiku nepieciešamās informācijas un pierādījumu apkopošanai, kas atbilst pierādījumu apjomam, kāds nepieciešams atbrīvojumam no naudas soda.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

32. Iesniedzot šo noteikumu 31. punktā norādīto pieprasījumu, pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz informācija Konkurences padomei, ciktāl tā pieteikuma iesniedzējam ir zināma, tajā ietverot šādas ziņas:

32.1. pieteikuma iesniedzēja nosaukums un tā juridiskā adrese;

32.2. apsvērumi, kuru dēļ pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pieprasījumu;

32.3. to sabiedrību nosaukumi, kas ir vai ir bijušas iecietības programmas vienošanās dalībnieces;

32.4. iecietības programmas vienošanās mērķis, darbības principi, ietekmētās preces tirgus, darbības ilgums un ģeogrāfiskā teritorija;

32.5. informācija, kas saistīta ar pieteikuma iesniegšanu vai plānotu iesniegšanu citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas valsts konkurences iestādē saistībā ar iecietības programmas vienošanos;

32.6. cita informācija, kurai pieteikuma iesniedzēja ieskatā ir nozīme iecietības programmas piemērošanā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

33. Ja Konkurences padome ir pieņēmusi iecietības programmas vienošanās dalībnieka šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto pieteikumu par pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda un šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētais pieteikums par atbrīvojumu no naudas soda ir iesniegts Konkurences padomes noteiktajā termiņā, uzskata, ka šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētais pieteikums iesniegts un pieņemts izskatīšanai tajā dienā, kad iesniegts šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētais pieteikums par pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

34. Konkurences padome šo noteikumu 26.1. un 26.2. apakšpunktā minēto pieteikumu nepieņem, ja pieteikums neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Pēc trūkumu novēršanas pieteikumu var iesniegt Konkurences padomē atkārtoti.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

35. Pieteikuma iesniedzējam, iesniedzot šo noteikumu 31. punktā noteikto pieprasījumu, ir tiesības vērsties ar pieteikumu Konkurences padomē valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, ja par to panākta divpusēja vienošanās starp Konkurences padomi un pieteikuma iesniedzēju no ārvalsts. Pieprasījuma iesniegšana citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā neatbrīvo pieteikuma iesniedzēju no tā iesniegšanas valsts valodā pēc Konkurences padomes pieprasījuma.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

36. Ja Konkurences padome noraida pieteikuma iesniedzēja šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda, pieteikuma iesniedzējs var prasīt, lai Konkurences padome izskata tā pieteikumu kā šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minēto pieteikumu par naudas soda samazināšanu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

37. Iecietības programmas vienošanās dalībnieks, kurš nevar pretendēt uz atbrīvojumu no naudas soda, var iesniegt šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minēto pieteikumu par naudas soda samazinājumu šādā apmērā:

37.1. iecietības programmas vienošanās dalībniekam, kas pirmais iesniedzis pieteikumu par naudas soda samazinājumu, – 30 līdz 50 procentu apmērā;

37.2. pārējiem iecietības programmas vienošanās dalībniekiem, kas iesnieguši pieteikumu par naudas soda samazinājumu, – 20 līdz 30 procentu apmērā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

38. Iecietības programmas vienošanās dalībniekam, kurš iesniedzis pierādījumus par citu iecietības programmas vienošanos un kuru Konkurences padome atbrīvo no naudas soda par šo iecietības programmas vienošanos, naudas sodu samazina 50 procentu apmērā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

39. Konkurences padome pēc šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas piecu darbdienu laikā rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējam par pieteikuma saņemšanu, norādot pieteikuma saņemšanas datumu un laiku, vai par atteikumu to pieņemt. Paziņojumā par atteikumu pieņemt pieteikumu norāda atteikuma iemeslus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

40. Iecietības programmas vienošanās dalībnieks, kas ir pieteicies iecietības programmas piemērošanai Eiropas Komisijā, piesakoties rindā uz iecietības programmu vai iesniedzot pieteikumu, iesniedz Konkurences padomei pieteikuma kopsavilkumu, ja pieteikumā norādītā iecietības programmas vienošanās ģeogrāfiskā teritorija aptver vairāk par trim dalībvalstīm (turpmāk – pieteikuma kopsavilkums).

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

41. Pieteikuma kopsavilkumā ietver īsu aprakstu par:

41.1. pieteikuma iesniedzēja un pārējo iecietības programmas vienošanās dalībnieku nosaukumiem, kā arī pieteikuma iesniedzēja juridisko adresi;

41.2. iecietības programmas vienošanās mērķi, darbības principiem, ietekmētās preces tirgu, darbības ilgumu un ģeogrāfisko teritoriju;

41.3. dalībvalstīm, kurās varētu atrasties iecietības programmas vienošanās pierādījumi;

41.4. informāciju, kas saistīta ar pieteikuma iesniegšanu vai plānotu iesniegšanu citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas valsts konkurences iestādē.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

42. Konkurences padome pēc pieteikuma kopsavilkuma saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakstveidā paziņo pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējam par pieteikuma kopsavilkuma pieņemšanu vai atteikumu to pieņemt. Paziņojumā par atteikumu pieņemt pieteikuma kopsavilkumu norāda atteikuma iemeslus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

43. Šo noteikumu 42. punktā minētajā paziņojumā norāda pieteikuma kopsavilkuma saņemšanas datumu, laiku un to, vai pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējs pirmais iesniedzis pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

44. Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma Konkurences padome rakstveidā apliecina pieteikuma vai pieteikuma kopsavilkuma saņemšanu, norādot saņemšanas datumu un laiku.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45. Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saskaņā ar iecietības programmu sniegtās liecības par pieteikumiem vai pieteikuma kopsavilkumiem Konkurences padomē sniegt valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, ja par to ir panākta divpusēja vienošanās starp Konkurences padomi un pieteikuma iesniedzēju no ārvalsts. Liecību sniegšana citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā neatbrīvo pieteikuma iesniedzēju no to iesniegšanas valsts valodā pēc Konkurences padomes pieprasījuma.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.1 Konkurences padome no pieteikuma kopsavilkuma iesniedzēja var pieprasīt papildu informāciju, norādot datumu un laiku, līdz kuram to iesniedz.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.2 Ja Konkurences padome, pamatojoties uz pieteikuma kopsavilkumā esošo informāciju, pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu par iespējamu Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, Konkurences padome paziņo datumu un laiku, līdz kuram pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējs atbilstoši šo noteikumu 29.2.1. apakšpunktā un 30. punktā minētajām prasībām iesniedz rakstveida pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.3 Ja Konkurences padome ir pieņēmusi iecietības programmas vienošanās dalībnieka pieteikuma kopsavilkumu un pieteikums par atbrīvojumu no naudas soda ir iesniegts Konkurences padomes noteiktajā termiņā, uzskata, ka pieteikums iesniegts un pieņemts izskatīšanai pieteikuma kopsavilkuma iesniegšanas dienā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.4 Iecietības programmas pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar iecietības programmu sniegtās liecības par pieteikumu vai pieteikuma kopsavilkumu ir tiesības iesniegt rakstveidā vai paziņot mutvārdos, Konkurences padomei protokolējot attiecīgo sarunu. Pieteikuma iesniedzējs sniegtās liecības neiegūst savā valdījumā, kontrolē vai uzraudzībā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.5 Ja Eiropas Komisija saņem pieteikumu, bet Konkurences padome – pieteikuma kopsavilkumu par iecietības programmas vienošanos, Eiropas Komisija laikposmā, kamēr tiek izlemts, vai Eiropas Komisija rīkosies attiecībā uz visu lietu vai tās daļu, ir galvenā iestāde saziņai ar pieteikuma iesniedzēju.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.6 Līdz brīdim, kad Konkurences padome pieprasa iesniegt pieteikumu, ievērojot šo noteikumu 45.8 punkta nosacījumus, no pieteikuma iesniedzēja var pieprasīt skaidrojumu tikai par šo noteikumu 41. punktā minēto informāciju.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.7 Saņemot pieteikuma kopsavilkumu, Konkurences padome pārbauda, vai par to pašu iecietības programmas vienošanos no cita pieteikuma iesniedzēja jau nav saņemts pieteikuma kopsavilkums vai pieteikums. Ja Konkurences padome nav saņēmusi šādu pieteikumu no cita pieteikuma iesniedzēja un ar pieteikuma kopsavilkumu izpildītas šo noteikumu 41. punktā ietvertās prasības, Konkurences padome par to informē pieteikuma iesniedzēju.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.8 Ja Eiropas Komisija ir informējusi Konkurences padomi, ka tā attiecībā uz visu lietu vai tās daļu neplāno veikt turpmākas darbības, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt pieteikumu Konkurences padomē. Izņēmuma apstākļos Konkurences padome var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam iesniegt pieteikumu, pirms Eiropas Komisija ir informējusi Konkurences padomi, ka Eiropas Komisija attiecībā uz visu lietu vai tās daļu neplāno veikt turpmākas darbības, ja tas ir obligāti nepieciešams lietu nošķiršanai vai sadalei. Konkurences padome var noteikt saprātīgu termiņu, kurā pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pieteikums kopā ar attiecīgajiem pierādījumiem un informāciju. Tas neietekmē pieteikuma iesniedzēja tiesības brīvprātīgi iesniegt pieteikumu agrāk.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

45.9 Ja pieteikuma iesniedzējs Konkurences padomē iesniedz pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 45.8 punktu, uzskatāms, ka tas iesniegts pieteikuma kopsavilkuma iesniegšanas laikā, ja pieteikuma kopsavilkums aptver to pašu ietekmētās preces tirgu un ģeogrāfisko teritoriju, kā arī to pašu iecietības programmas vienošanās darbības ilgumu, kā norādīts Eiropas Komisijai iesniegtajā iecietības programmas pieteikumā, kas var būt atjaunināts.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

46. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Direktīvas 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstīm un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas (ES) 2019/1 par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvas 2019/633/ES par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 179Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 31.03.2016. OP numurs: 2016/62.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281215
{"selected":{"value":"26.08.2022","content":"<font class='s-1'>26.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.08.2022","iso_value":"2022\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2020","iso_value":"2020\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2020.-25.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2016","iso_value":"2016\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2016.-09.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-15.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.08.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"