Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 159

Rīgā 2016. gada 15. martā (prot. Nr. 13 36. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 62., 87., 217. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 9. un 10. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)";

1.2. izteikt 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"13. Vienoto iesniegumu saskaņā ar regulas Nr. 1306/2013 72. panta 4. punktu lauksaimnieks iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 22. maijam, piesakoties uz šo noteikumu 2. punktā un 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto atbalstu. Par dalību mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā vienoto iesniegumu iesniedz līdz 2015. gada 15. jūnijam. Vienotā iesnieguma saturs ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

14. Lauksaimnieks informāciju par atsevišķiem zemes gabaliem vienotajā iesniegumā norāda atbilstoši zemes izmantošanas veidam saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, norādot tā kultūrauga kodu, kurš konkrētajā laukā dominē (pārsniedz 50 procentus) attiecībā pret augiem, kas tajā dabiski iesējušies.

15. Lauksaimnieks, kura rīcībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes, tai skaitā lauksaimniecības zeme, kas netiek pieteikta tiešajiem maksājumiem, vienoto iesniegumu un lauku bloku karti aizpilda Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā atbilstoši regulas Nr. 640/2014 11. pantam.";

1.3. papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Lauksaimnieks, uz kuru neattiecas šo noteikumu 15. punkts, ir tiesīgs vienoto iesniegumu iesniegt papīra formā, līdz 10. maijam iesniedzot pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā par vienotā iesnieguma veidlapas un lauku bloku kartes izsniegšanu. Pieprasījumā norāda Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru. Lauku atbalsta dienests vienotā iesnieguma veidlapu un lauku bloku karti papīra formā izsniedz pieprasījuma iesniedzējiem no 2016. gada 25. aprīļa triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.";

1.4. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Grozījumus vienotajā iesniegumā saskaņā ar regulas Nr. 809/2014 15. panta 2. punktu lauksaimnieks var izdarīt līdz kārtējā gada 15. jūnijam. Pēc šā datuma iesniegtā informācija par izmaiņām vienotā iesnieguma datos nedod tiesības saņemt nevienu no šo noteikumu 2. punktā minētajiem tiešajiem maksājumiem, ja iesniegums konkrētā maksājuma saņemšanai par attiecīgo platību nav bijis iesniegts līdz regulas Nr. 640/2014 13. panta 1. apakšpunktā minētajam termiņam.";

1.5. izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. tādu jaunu lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu lauku reģistrā vai lauku reģistrā iekļautu lauksaimniecības zemes gabalu precizēšanu, kuri kopš kārtējā gada pirmās dienas atbilst regulas Nr. 1307/2013 32. panta 2. un 4. punkta nosacījumiem;";

1.6. papildināt 2.2. apakšnodaļu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Lauku atbalsta dienests nodrošina informāciju lauku reģistra publiskajā kartē par iepriekšējā gadā apstiprinātajiem bioloģiskās lauksaimniecības laukiem.";

1.7. papildināt noteikumus ar 32.1 un 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Regulas Nr. 1307/2013 9. panta un regulas Nr. 639/2014 1. nodaļas 3. iedaļas nosacījumi attiecas uz tiešo maksājumu pretendentiem, kuri paši vai ar kuriem saistītās personas atbilst šo noteikumu 34. un 35. punktā minētajām prasībām.

32.2 Par saistītām personām uzskatāmas:

32.2 1. divas vai vairākas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības:

32.2 1.1. ja vienas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības līdzdalības daļa otrā komercsabiedrībā vai kooperatīvajā sabiedrībā pārsniedz 50 procentus;

32.2 1.2. ja vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai paju vērtības katrā no šīm komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vienai un tai pašai personai;

32.2 2. komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība un fiziska persona, kurai pieder vairāk nekā 50 procenti no šīs komercsabiedrības pamatkapitāla vērtības vai kooperatīvās sabiedrības paju vērtības.";

1.8. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Atbilstoši regulas Nr. 1307/2013 9. panta 4. punktam aktīva lauksaimnieka nosacījumu nepiemēro lauksaimniekam, kam iepriekšējā gadā kopā ar tā saistītajām personām tiešo maksājumu kopsumma nepārsniedza 5000 euro.";

1.9. izteikt 34.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.6. sniedz pakalpojumus nekustamo īpašumu jomā, ir personas, kuru darbības veids, kas deklarēts Valsts ieņēmumu dienestā, vai viens no darbības veidiem, kas norādīts Uzņēmumu reģistrā vai LURSOFT datubāzē, atbilst NACE 2. redakcijas saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas klasei 68.31. vai 68.32. atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulai Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. redakcijas saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (turpmāk - regula Nr. 1893/2006), un personas, kas reģistrētas Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18. panta pirmo un otro daļu.";

1.10. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Persona atbilst šo noteikumu 34. punktā minētajām prasībām, ja attiecīgajā reģistrā tā vai ar to saistītā persona ir reģistrēta kārtējā gada 1. aprīlī vai 1. augustā.";

1.11. izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "b" apakšpunktu lauksaimniecisko darbību neuzskata par nenozīmīgu, ja tiešo maksājumu pretendenta un ar to saistīto personu kārtējā gadā tiešajiem maksājumiem pieteiktās atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes kopējā platība ir vismaz 60 hektāri.

38. Saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "c" apakšpunktu tiešo maksājumu pretendenta un ar to saistīto personu darījumdarbības vai personas galvenais mērķis ir lauksaimnieciskā darbība, ja atbalsta pretendenta un tā saistīto personu apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējā apgrozījuma.";

1.12. izteikt 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.3. atbalsts, ko persona saņēmusi no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra regulas Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk - regula Nr. 1305/2013) 17. un 18. pantu, 19. panta 1. punkta "a" apakšpunkta "i" un "iii" apakšpunktu, 27., 28., 29., 31. un 37. pantu, kā arī jebkurš valsts atbalsts, kas piešķirts par lauksaimniecisko darbību.";

1.13. svītrot 40. un 41. punktu;

1.14. aizstāt 43. punktā skaitli un vārdu "1. augustam" ar skaitli un vārdu "15. septembrim";

1.15. aizstāt 44. punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "1. oktobrim" ar skaitli un vārdu "15. oktobrim";

1.16. aizstāt 44.2. apakšpunktā burtu un vārdu ""b" apakšpunktā" ar burtu un vārdu ""c" apakšpunktā";

1.17. svītrot 44.3. apakšpunktu;

1.18. papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Iesniedzot šo noteikumu 44. punktā minēto deklarāciju, tajā iekļauj informāciju par atbalsta pretendentu un tā saistītajām personām.";

1.19. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Ja Lauku atbalsta dienesta rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu šo noteikumu 44. punktā minētās deklarācijas atbilstību šīs nodaļas nosacījumiem, dienests ir tiesīgs pieprasīt personai zvērināta revidenta ziņojumu, kas apstiprina deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.";

1.20. papildināt 3. nodaļu ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības iekļauj atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 17. un 18. pantu, 19. panta 1. punkta "a" apakšpunkta "i" un "iii" apakšpunktu, kā arī 27., 28., 29., 31. un 37. pantu.";

1.21. aizstāt 61. punktā vārdus "nepārsniedz vienu hektāru" ar vārdiem "ir mazāka nekā viens hektārs";

1.22. izteikt 65.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.3. izmantojot to kā papuvi, nezāles tiek apkarotas un augi, arī tie, kas audzēti zaļmēslojumam, iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15. septembrim. Par papuvi neuzskata zaļmēslojuma augu aizņemtu platību, kuru izmanto ganīšanai vai ražas novākšanai vai kurā augi attiecīgā termiņā nav iestrādāti augsnē. Šāda platība vienotajā iesniegumā deklarējama ar tajā audzētā kultūrauga aprakstam atbilstošu kultūrauga kodu. Ja papuves aizņemtā platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs, to mehāniski apstrādā līdz kārtējā gada 30. maijam. Nav pieļaujama ilggadīgo zālāju pārveidošana par papuvi, ja Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šo noteikumu 111. punktu ir aprēķinājis un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicējis informāciju par to, ka šo noteikumu 111.2. apakšpunktā minētā attiecība ir samazinājusies par trim vai vairāk procentiem.";

1.23. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Atbilstoši regulas Nr. 1307/2013 4. panta 2. punkta "a" apakšpunktam aramzemē sēti zālāji, tīrsējā sēti tauriņzieži un ilggadīgie zālāji ir uzturēti ganīšanai piemērotā stāvoklī, ja tie līdz kārtējā gada 15. augustam ir noganīti vai nopļauti un nopļautā zāle ir novākta neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita, izņemot:

66.1. aramzemē sētos zālājus, tīrsējā sētus tauriņziežus un ilggadīgos zālājus, kas izmantojami biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai, ja tie ir nopļauti un novākti līdz kārtējā gada 15. septembrim;

66.2. ilggadīgos zālājus, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem zālājiem vai no lauksaimnieciskās darbības atkarīgiem Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopiem un putnu dzīvotnēm, ja tie ir noganīti vai nopļauti un novākti, izvēloties augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku, līdz kārtējā gada 15. septembrim;

66.3. zālājus un tīrsējā sētus tauriņziežus, kas tiek izmantoti zālāju sēklaudzēšanai un kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei Valsts augu aizsardzības dienestā, ja tie ir nokulti līdz kārtējā gada 1. oktobrim;

66.4. zālājus un tīrsējā sētus tauriņziežus, kas tiek izmantoti zālāju sēklaudzēšanai un iesēti kārtējā gadā bez virsauga, ja tie nākamajā gadā līdz 1. jūnijam ir pieteikti lauku apskatei Valsts augu aizsardzības dienestā;

66.5. platību, ko aizņem enerģijas ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežabrālis, kuru ziedēšanas fāze ir sasniegta iepriekšējā gadā, ja šī platība ir nopļauta un novākta līdz kārtējā gada 1. maijam;

66.6. tīrsējā sētus tauriņziežus, kas pieteikti atbalstam aktivitātē "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.";

1.24. papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Tīrsējā vai savstarpējos maisījumos sētu nektāraugu aizņemtu platību šo noteikumu 66. punkta izpratnē neuzskata par aramzemē sētu zālāju vai ilggadīgo zālāju.";

1.25. izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Ilggadīgo stādījumu platība ir uzturēta kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī, ja rindstarpas, kuru platums pārsniedz vienu metru, tiek izpļautas vai mehāniski apstrādātas un nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi aizvākti līdz kārtējā gada 15. septembrim.";

1.26. svītrot 71. punktu;

1.27. svītrot 83. un 86. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)";

1.28. aizstāt 86. punktā skaitli un vārdu "15. maijam" ar skaitli un vārdu "22. maijam";

1.29. svītrot 96. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)";

1.30. papildināt noteikumus ar 100.1 punktu šādā redakcijā:

"100.1 Lai izpildītu kultūraugu dažādošanas prasības, tīrsējā sētus tauriņziežus var uzskatīt par atsevišķu kultūraugu saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 44. panta 4. punkta "a" apakšpunktu.";

1.31. svītrot 103. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)";

1.32. izteikt 116.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.4. 1-20 metru platas laukmales, kurās nav koku un krūmu dzinumu, kas vecāki par vienu gadu. Laukmales augu segums ir atšķirīgs no blakus esošās lauksaimniecības zemes augu seguma, un tās var appļaut. Ja laukmali aizņem zālaugu sugas augi un tā izveidota gar aramzemē sēto zālāju lauku vai papuvi, tai ir atšķirīgs zālaugu botāniskais sastāvs;";

1.33. papildināt noteikumus ar 116.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.9. platība, ko aizņem maisījumā sēti vismaz divi starpkultūru augi - vasaras rapsis, vasaras ripsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, facēlija vai vasaras vīķi -, kas iesēti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim, un sējums saglabāts vismaz līdz kārtējā gada 15. oktobrim. Starpkultūru sēklu maisījumā katra kultūrauga sēklu masas īpatsvars veido vismaz 20 procentus vai katra kultūrauga skaita īpatsvars veido vismaz 20 procentus.";

1.34. svītrot 123. punktu;

1.35. izteikt 125. punktu šādā redakcijā:

"125. Maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem var saņemt lauksaimnieks par savas pirmās dibinātās lauku saimniecības platību, ja tas līdz kārtējā gada 22. maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz vienoto iesniegumu, norādot, ka tas pretendē uz attiecīgo maksājumu.";

1.36. izteikt 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Regulas Nr. 639/2014 49. panta 1. punkta "b" apakšpunkta izpratnē:

127.1. viens jaunais lauksaimnieks reāli un ilgstoši kontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, ja gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tam pieder vismaz 50 procenti kapitāldaļu un ir paraksta tiesības;

127.2. viens vai vairāki jauni lauksaimnieki reāli un ilgstoši kontrolē individuālā (ģimenes) uzņēmuma vai zemnieku saimniecības lēmumus, ja gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tie ir individuālā (ģimenes) uzņēmuma vai zemnieku saimniecības īpašnieki un tiem ir paraksta tiesības;

127.3. vairāki jaunie lauksaimnieki reāli un ilgstoši kontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, ja gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tiem kopā pieder vismaz 50 procenti kapitāldaļu un katram no tiem pieder vismaz 20 procenti kapitāldaļu, kā arī ir paraksta tiesības. Ja kāds no gados jaunajiem lauksaimniekiem turpmākajos gados vairs nekontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, uzskatāms, ka tos kontrolē pārējie gados jaunie lauksaimnieki, ja tiem piederošo kapitāldaļu skaits nav mazāks par 50 procentiem un ir saglabātas viņu paraksta tiesības.";

1.37. papildināt noteikumus ar 127.1 punktu šādā redakcijā:

"127.1 Vienotajā iesniegumā norāda šo noteikumu 127. punktā minēto jauno lauksaimnieku vārdu, uzvārdu un personas kodu.";

1.38. izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

"128. Ja jaunais lauksaimnieks vienā dienā ir dibinājis vairākas tā kontrolē esošas saimniecības, maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem piešķir tikai par vienas saimniecības platību, kuru norāda lauksaimnieks, vai nepiešķir nevienai no saimniecībām, ja tiek konstatēta mākslīgu nosacījumu radīšana saskaņā ar regulas Nr. 1306/2013 60. pantu.";

1.39. izteikt 132. punktu šādā redakcijā:

"132. Brīvprātīgu saistīto atbalstu var saņemt lauksaimnieks, ja tas līdz kārtējā gada 22. maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz vienoto iesniegumu, norādot izvēlēto brīvprātīgā saistītā atbalsta veidu.";

1.40. izteikt 133.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"133.3. ganāmpulkā tiek veikta to pārraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību vismaz līdz kārtējā gada 30. septembrim un izslaukums no govs, kurai pēdējā standarta laktācijā, kas noslēgta pārraudzības gadā, no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim ir vismaz 5500 kilogramu vai - govij bioloģiskās turēšanas apstākļos - 4500 kilogramu. Izslaukuma prasība netiek attiecināta uz pārraudzībā esošām slaucamām govīm, kuru pirmā standarta laktācija tiek uzsākta pārraudzības gadā no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim.";

1.41. izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Lauksaimnieks nodrošina piena izslaukuma kontroli, datu sagatavošanu un uzglabāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par slaucamo govju pārraudzības kārtību. Lauksaimnieks izveido un veic saimniecības piena izmantošanas uzskaiti (tai skaitā par pienu, kas izmantots pašpatēriņam, dzīvnieku barošanai, realizācijai, pārstrādei uz vietas saimniecībā vai kas iznīcināts), izmantojot elektroniskos datu uzglabāšanas līdzekļus vai iekārtojot uzskaites žurnālu, kurā informācija sakārtota hronoloģiskā secībā pēc piena izmantošanas datuma, tostarp pēc kontroles datuma, pēc piena piegādes datuma ar ziņām par piena pircēju un piegādāto piena daudzumu un pēc piena pārstrādes datuma, ja piens tiek pārstrādāts saimniecībā.";

1.42. izteikt 175. punktu šādā redakcijā:

"175. Maksimālais hektāru skaits, par kuru lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt atbalstu, nepārsniedz šo noteikumu 173. punktā minētajā līgumā noteikto cietes kartupeļu aizņemto hektāru skaitu un skaitu, ko nosaka, dalot ar trīs to kartupeļu cietes daudzumu, ko iegūst no kārtējā gada kartupeļu cietes ražotājam piegādātājiem kartupeļiem.";

1.43. papildināt noteikumus ar 175.1 punktu šādā redakcijā:

"175.1 Cietes ražotājs šo noteikumu 173. punktā minētā līguma kopiju līdz kārtējā gada 1. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.";

1.44. izteikt 184.1. un 184.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"184.1. attiecīgajā platībā ir iestādīti pirmsbāzes (PB), bāzes (S, SE, E) vai sertificētas (A) kategorijas sēklas kartupeļi;

184.2. tiek izpildītas kartupeļu sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kartupeļu sēklaudzēšanu, tostarp iegūta pirmsbāzes (PB), bāzes (S, SE, E) vai sertificētas (A,B) kategorijas sēkla;";

1.45. papildināt noteikumus ar 185.1 punktu šādā redakcijā:

"185.1 Brīvprātīgam saistītajam atbalstam par sertificētas sēklas kartupeļiem pieprasītā platība ir platība, kura vienotajā iesniegumā pieteikta attiecīgajam atbalstam un kura Valsts augu aizsardzības dienestā pieteikta sēklas kartupeļu lauku apskatei.";

1.46. papildināt noteikumus ar 192.1 punktu šādā redakcijā:

"192.1 Brīvprātīgajam saistītajam atbalstam par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām pieprasītā platība ir platība, kura vienotajā iesniegumā pieteikta attiecīgajam atbalstam un kura Valsts augu aizsardzības dienestā pieteikta stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas lauku apskatei.";

1.47. papildināt noteikumus ar 199.1 punktu šādā redakcijā:

"199.1 Brīvprātīgajam saistītajam atbalstam par sertificētu labības sēklu pieprasītā platība ir platība, kura vienotajā iesniegumā pieteikta attiecīgajam atbalstam un kura Valsts augu aizsardzības dienestā pieteikta labības sēklaudzēšanas lauku apskatei.";

1.48. svītrot 221. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)";

1.49. aizstāt 224. punktā skaitli un vārdu "15. maijs" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "22. maijs" (attiecīgā locījumā);

1.50. svītrot 225. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)";

1.51. aizstāt 226.2. apakšpunktā skaitļus "1307/2009" ar skaitļiem " 1307/2013";

1.52. aizstāt 228. punktā vārdu "aprīlim" ar vārdu "maijam";

1.53. papildināt 14. nodaļu ar 230.1 punktu šādā redakcijā:

"230.1 Tiesības saņemt mazo lauksaimnieku atbalstu nav nododamas citai personai, izņemot gadījumu, kad saimniecību pārņem tikai viena persona mantošanas ceļā no lauksaimnieka, kurš piedalās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā, pārņemot visus saimniecības atbalsttiesīgos lauksaimniecības zemes hektārus, kas 2015. gadā deklarēti saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 36. panta 2. punktu. Persona, kas pārņem tiesības saņemt mazo lauksaimnieku atbalstu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu brīvā formā par tiesību pārņemšanu un mantojumu apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu.";

1.54. izteikt 233.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.2. līdz kārtējā gada 22. maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz vienoto iesniegumu.";

1.55. svītrot 251. punktu;

1.56. izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Vienotā iesnieguma minimālās satura prasības

Vienotajā iesniegumā iekļauj visu informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu tiesības pretendēt uz atbalstu, jo īpaši:

1) informāciju par klientu - vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru;

2) ziņas par attiecīgajām tiešo maksājumu shēmām un (vai) lauku attīstības pasākumiem, par kuriem lauksaimnieks iesniedz iesniegumu;

3) informāciju par lauksaimnieka rīcībā esošajiem lauksaimniecības zemes gabaliem, norādot lauka numuru, lauku bloka numuru, lauka platību, zemes izmantošanas veidu (kultūras kods) atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

4) lauku bloku karti, kurā nepārprotami identificējami lauksaimnieka rīcībā esošie lauksaimniecības zemes gabali un nelauksaimniecības zemes gabali, kas pieteikti atbalstam;

5) norādi par to, ka uz lauksaimnieku attiecināmi šo noteikumu 3. nodaļas nosacījumi (aktīva lauksaimnieka statusa pierādīšanai nepieciešamā informācija);

6) apliecinājumu par sniegtās informācijas patiesumu un par to, ka lauksaimniekam ir zināmi nosacījumi, kas attiecas uz konkrētajām tiešo maksājumu shēmām un lauku attīstības pasākumiem, un viņš apņemas tos ievērot.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksts

Nr.
p.k.

Kultūraugi, zemes izmantošanas veids

Kods1

Tiešo maksājumu pasākumi, kuros var izmantot attiecīgos veidus2

Lauku attīstības platībmaksājumi

ENP slāpekli piesaistoši kultūraugi

BSA par proteīnaugiem

BSA par sertificētu labības sēklu

BSA par sertificētu stiebrzāļu, lopbarības augu sēklu

BSA par dārzeņiem

BSA par augļiem un ogām

bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos

vidi saudzējošu metožu lietošana dārzkopībā

saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei

rugāju lauks ziemas periodā

bioloģiskā lauksaimniecība

maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

1. Graudaugi                          
1.1. Auzas

140

   

x

           

x

x

x

1.2. Auzas ar stiebrzāļu pasēju

141

   

x

             

x

x

1.3. Kvieši, vasaras

111

   

x

           

x

x

x

1.4. Kvieši, vasaras, ar stiebrzāļu pasēju

113

   

x

             

x

x

1.5. Kvieši, ziemas

112

   

x

           

x

x

x

1.6. Mieži, vasaras

131

   

x

           

x

x

x

1.7. Mieži, vasaras, ar stiebrzāļu pasēju

133

   

x

             

x

x

1.8. Mieži, ziemas

132

   

x

           

x

x

x

1.9. Rudzi

121

   

x

           

x

x

x

1.10. Tritikāle, vasaras

150

   

x

           

x

x

x

1.11. Tritikāle, vasaras, ar stiebrzāļu pasēju

152

   

x

             

x

x

1.12. Tritikāle, ziemas

151

   

x

           

x

x

x

1.13. Griķi

160

   

x

         

x

x

x

x

1.14. Griķi ar tauriņziežu pasēju

161

   

x

         

x

   

x

1.15. Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums ar stiebrzāļu pasēju, kur proteīnaugi > 50 %

446

 

x

               

x

x

1.16. Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums, kur proteīnaugi > 50 %

445

 

x

             

x

x

x

2. Zālāji                          
2.1. Stiebrzāļu un lopbarības zālaugu maisījumi                          
2.1.1. Ilggadīgie zālāji3

710

           

x

     

x

x

2.1.2. Aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (iesk. proteīnaugus) maisījums

720

                   

x

x

2.2. Stiebrzāles tīrsējā                          
2.2.1. Pļavas timotiņš sēklas ieguvei

731

     

x

           

x

x

2.2.2. Pļavas auzene sēklas ieguvei

732

     

x

           

x

x

2.2.3. Hibrīdā airene sēklas ieguvei

733

     

x

           

x

x

2.2.4. Daudzziedu viengadīgā airene sēklas ieguvei

734

     

x

           

x

x

2.2.5. Sarkanā auzene sēklas ieguvei

735

     

x

           

x

x

2.2.6. Ganību airene sēklas ieguvei

736

     

x

           

x

x

2.2.7. Niedru auzene sēklas ieguvei

737

     

x

           

x

x

2.2.8. Pļavas skarene sēklas ieguvei

738

     

x

           

x

x

2.2.9. Kamolzāle sēklas ieguvei

739

     

x

           

x

x

2.2.10. Citur neminētas stiebrzāles

713

                   

x

x

3. Tauriņzieži, tai skaitā pākšaugi tīrsējā                          
3.1. Sarkanais āboliņš

723

x

x

 

x

       

x

 

x

x

3.2. Baltais āboliņš

724

x

x

 

x

       

x

 

x

x

3.3. Bastarda āboliņš

725

x

x

 

x

       

x

 

x

x

3.4. Lucerna

726

x

x

 

x

           

x

x

3.5. Austrumu galega

727

x

x

 

x

           

x

x

3.6. Ragainais vanagnadziņš

728

x

   

x

       

x

 

x

x

3.7. Amoliņš

729

x

             

x

x

x

x

3.8. Esparsete

714

x

             

x

x

x

x

3.9 Lauka pupas

410

x

x

 

x

         

x

x

x

3.10. Zirņi

420

x

x

 

x

         

x

x

x

3.11. Lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu)

430

x

x

 

x

         

x

x

x

3.12. Vīķi, vasaras

441

x

x

 

x

         

x

x

x

3.13. Vīķi, ziemas

442

x

x

 

x

         

x

x

x

3.14. Soja

443

 

x

               

x

x

4. Zaļmasas augi un lopbarības sakņaugi                          
4.1. Kukurūza biogāzes ieguvei

791

                     

x

4.2. Citur neminēta kukurūza

741

                 

x

x

x

4.3. Lopbarības bietes, cukurbietes

831

                   

x

x

5. Eļļas augi un šķiedraugi                          
5.1. Kaņepes

170

 

x

             

x

x

x

5.2. Lini, šķiedras

310

                 

x

x

x

5.3. Lini, eļļas

330

                 

x

x

x

5.4. Rapsis, vasaras

211

                 

x

x

x

5.5. Rapsis, ziemas

212

                 

x

x

x

5.6. Ripsis, vasaras

213

                 

x

x

x

5.7. Ripsis, ziemas

214

                 

x

x

x

6. Dārzeņi                          
6.1. Sēklas kartupeļi

821

             

x

   

x

x

6.2. Cietes kartupeļi

825

             

x

   

x

x

6.3. Kartupeļi, kas citur nav minēti

820

             

x

   

x

x

6.4. Tomāti

826

       

x

   

x

   

x

x

6.5. Ziedkāposti

842

       

x

   

x

   

x

x

6.6. Citur neminēti kāposti (baltie vai sarkanie galviņkāposti, rožu jeb Briseles kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, virziņkāposti jeb Savojas kāposti, lapu kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti), izņemot lopbarības kāpostus

870

       

x

   

x

   

x

x

6.7. Burkāni

843

       

x

   

x

   

x

x

6.8. Galda bietes, mangolds (lapu bietes)

844

       

x

   

x

   

x

x

6.9. Gurķi un kornišoni

845

       

x

   

x

   

x

x

6.10. Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un batūni

846

       

x

   

x

   

x

x

6.11. Ķiploki

847

       

x

   

x

   

x

x

6.12. Puravi

849

       

x

   

x

   

x

x

6.13. Galda rāceņi, turnepši

851

       

x

   

x

   

x

x

6.14. Galda kāļi

856

       

x

   

x

   

x

x

6.15. Selerijas

852

       

x

   

x

   

x

x

6.16. Redīsi un melnie rutki

853

       

x

   

x

   

x

x

6.17. Pētersīļi

854

       

x

   

x

   

x

x

6.18. Pastinaks

855

       

x

   

x

   

x

x

6.19. Dārza ķirbis, cukīni, kabači, patisoni

857

       

x

   

x

   

x

x

6.20. Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbis

858

       

x

   

x

   

x

x

6.21. Parastās jeb dārza pupiņas

859

       

x

   

x

   

x

x

6.22. Skābenes

860

       

x

   

x

   

x

x

6.23. Spināti

862

       

x

   

x

   

x

x

6.24. Mārrutki

863

       

x

   

x

   

x

x

6.25. Salāti

864

             

x

   

x

x

6.26. Topinambūri

865

             

x

   

x

x

6.27. Paprika

867

             

x

   

x

x

6.28. Baklažāni

868

             

x

   

x

x

6.29. Sparģeļi

869

             

x

   

x

x

6.30. Dārzeņi, ja vienlaidu platībā augošas BSA2 atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha un kopējā saimniecības aramzemes platība nav lielāka par 10 ha8

871

       

x

   

x

   

x

x

7. Augļi un ogas                          
7.1. Zemenes

926

         

x

 

x

   

x

x

8. Ilggadīgie stādījumi                          
8.1. Ābeles

911

         

x

 

x

   

x

x

8.2. Bumbieres

912

         

x

 

x

   

x

x

8.3. Saldie un skābie ķirši

932

         

x

 

x

   

x

x

8.4. Plūmes

914

         

x

 

x

   

x

x

8.5. Aronijas

918

         

x

 

x

   

x

x

8.6. Smiltsērkšķis

919

         

x

 

x

   

x

x

8.7. Avenes

921

         

x

 

x

   

x

x

8.8. Upenes

922

         

x

 

x

   

x

x

8.9. Sarkanās un baltās jāņogas

933

         

x

 

x

   

x

x

8.10. Krūmmellenes (zilenes)

924

         

x

 

x

   

x

x

8.11. Lielogu dzērvenes

934

         

x

 

x

   

x

x

8.12. Ērkšķogas

927

         

x

 

x

   

x

x

8.13. Krūmcidonijas

928

         

x

 

x

   

x

x

8.14. Kazenes

929

         

x

 

x

   

x

x

8.15. Dārza pīlādži

931

         

x

 

x

   

x

x

8.16. Vīnogas

935

         

x

 

x

   

x

x

8.17. Augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes), ja vienlaidu platībā augošas BSA atbalsttiesīgās augļu koku un ogulāju sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha

950

         

x

 

x

   

x

x

8.18. Citur neminēti ilggadīgie stādījumi

952

                   

x

x

8.19. Kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē

640

                     

x

8.20. Rabarberi

861

       

x

   

x

   

x

x

9. Īscirtmeta atvasāji, enerģijas augi                          
9.1. Apse

644

                     

x

9.2. Kārkli

645

                     

x

9.3. Baltalksnis

646

                     

x

9.4. Miežabrālis

641

                     

x

9.5. Klūdziņprosa

642

                     

x

10. Pārējie                          
10.1. Garšaugi un kultivēti ārstniecības augi (parastā dille, fenhelis, baziliks, timiāns, ķimenes, estragons, sierāboliņš, anīss, majorāns, oregano jeb raudene, salvija, sējas koriandrs jeb kinza, izops, kumelīte, kliņģerīte, cigoriņš, piparmētra, pupumētra, vērmele, lofants, naktssvece, deviņvīru spēks, ābolmētra, citronmelisa, tauksakne, mārdadzis, ehinācija, ārstniecības lupstājs, dižzirdzene, raspodiņš, sirds mātere, ārstniecības gurķene)

848

               

x

 

x

x

10.2. Sinepe

215

               

x

 

x

x

10.3. Sinepe ar tauriņziežu pasēju

216

               

x

   

x

10.4. Facēlija

715

     

x

       

x

x

x

x

10.5. Facēlija ar tauriņziežu pasēju

716

     

x

       

x

   

x

10.6. Citi kultivēti nektāraugi (ežziede, biškrēsliņš, pūķgalve, melisa, daglītis, dedestiņa, kaķumētra)

930

               

x

x

x

x

10.7. Papuve

610

                   

x

x

10.8. Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā jeb vairāki kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 ha4

811

                   

x

x

10.9. Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti tīrsējā aramzemē4

872

                   

x

x

10.10. Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti kā kultūraugu maisījums aramzemē

873

                   

x

x

10.11. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par kuru kārtējā gadā nevar saņemt atbalstu6

620

                       
10.12. Ilggadīgie stādījumi vai aramzeme, izņemot aramzemē sētus zālājus5, ko lauksaimnieks deklarē, piesakoties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam

101

                     

x

Piezīmes.
1 Kods - kultūraugu un lauksaimniecības zemes izmantošanas veida kods.
2 ENP (slāpekli piesaistoši kultūraugi) - ekoloģiski nozīmīga platība ar slāpekli piesaistošiem kultūraugiem, BSA - brīvprātīgs saistītais atbalsts.
3 Ilggadīgie zālāji ir zālāju platības, kas līdz 2014. gadam deklarētas kā pastāvīgās pļavas un ganības. Pie ilggadīgajiem zālājiem deklarē platību, kura piecus gadus pēc kārtas ir deklarēta kā aramzemē sētu stiebrzāļu un (vai) lopbarības zālaugu (āboliņa, lucernas, vīķu, amoliņa, esparsetes, austrumu galegas, ragaino vanagnadziņu) maisījums vai kā stiebrzāles tīrsējā, vai kā lopbarības zālaugi tīrsējā. Pie ilggadīgiem zālājiem deklarē arī platību, kas atzīta par bioloģiski vērtīgu zālāju vai no lauksaimnieciskās darbības atkarīgu ES nozīmes zālāju biotopu, vai putnu dzīvotni.
4 Deklarējot kultūraugus ar šādu nosaukumu, lauksaimnieks, kura aramzemes platība ir vismaz 10 hektāri, pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma iesniedz deklarāciju par attiecīgajā platībā audzētiem kultūraugiem, norādot informāciju par katru atsevišķu kultūraugu atbilstoši regulas Nr. 1307/2013 44. panta 4. punkta "a" vai "b" apakšpunktam un tā aizņemto platību saskaņā ar šo noteikumu 101. punktu.
5 Ar attiecīgo kodu deklarējami lauksaimniecības zemes gabali saskaņā ar šo noteikumu 59.2. apakšpunktu.
6 Lauksaimniecības zeme, par kuru kārtējā gadā nevar saņemt atbalstu, - lauksaimniecības zemes platība, kas nav apstrādāta ilgākā laikposmā (platība sākusi apaugt ar krūmiem vai krūmu atvasēm vai zāle nav pļauta, un par to liecina vairāku gadu laikā izveidojies kūlas slānis).

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Aktīva lauksaimnieka statusa pierādījuma deklarācija

1. Informācija par klientu
(Aizpildīt drukātiem burtiem)

Vārds                                        
 
Uzvārds                                        
 
Personas kods            

-

                       
 
Firma (nosaukums)                                        
 
Reģistrācijas numurs                                    
                   
LAD klienta reģistrācijas numurs                                    
     
Mobilā vai fiksētā tālruņa numurs                                      
     
E-pasta adrese                                      

Deklarācijā iekļauta informācija par šādām atbalsta pretendenta saistītajām personām (norāda personas vārdu, uzvārdu vai firmu un personas kodu vai reģistrācijas numuru):

Personu, uz kuru attiecas Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 34. punktā minētās darbības jomas, uzskatīs par aktīvu lauksaimnieku, ja tā iesniegs pierādījumus, kas sagatavoti atbilstoši paraugam šīs deklarācijas I vai II daļā, vai norādīs atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 38. punkta kritērijam.

2. Iesniegtais pierādījums
(Atbilstošo atzīmēt ar "X")

Deklarācijas I daļa

Ja persona vēlas iesniegt pierādījumu, kas apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk - regula Nr. 1307/2013), 9. panta 2. punkta trešās daļas "a" apakšpunktā noteiktajam kritērijam, tā aizpilda deklarācijas I daļu.

Deklarācijas II daļa

Ja persona vēlas iesniegt pierādījumu, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 37. punktā noteiktajam kritērijam, kas atbilst regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "c" apakšpunktā noteiktajam, tā aizpilda deklarācijas II daļu.

Ja persona apliecina atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 38. punktā noteiktajam kritērijam, kas atbilst regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "b" apakšpunktā noteiktajam - kārtējā gadā atbalstam pieteiktās atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes kopējā platība ir vismaz 60 hektāri -, deklarācijas daļas nav jāaizpilda.

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums     .     .

2

0

    . Paraksts

 

I daļa

Pierādījums par atbilstību regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "a" apakšpunktā noteiktajam kritērijam - gada tiešo maksājumu summa ir vismaz 5 % no kopējiem ieņēmumiem, kas gūti no nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā noslēgtajā pārskata gadā.

Lai noteiktu personas atbilstību kritērijam, sniedzama šāda informācija:
(skatīt I daļas aizpildīšanas instrukciju)

Pārskata gads, par kuru sniegta informācija                  
 
1. postenis. Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības, tai skaitā               ,    
   
1.1. postenis. Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības               ,    
   
1.2. postenis. PVN un akcīzes nodoklis no nelauksaimnieciskās darbības               ,    
   
1.3. postenis. Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību               ,    
   
2. postenis. Tiešie maksājumi               ,    
   
3. postenis. Tiešo maksājumu daļa no ieņēmumiem, kas gūti no nelauksaimnieciskām darbībām, %               ,    
 
                     
Aprēķina: (2. postenis : 1. postenis) x 100 %                    

Lauksaimnieks uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku, ja 3. postenī norādītais rādītājs ir 5 % vai vairāk (tiešo maksājumu summa ir vismaz 5 % no ieņēmumiem, kas gūti no nelauksaimnieciskām darbībām).

I daļas aizpildīšanas instrukcija

Lai atbilstoši aizpildītu un aprēķinātu pozīcijas deklarācijas I daļā, iepazīstieties ar deklarācijas aizpildīšanas norādījumiem.

Ieņēmumus veido:

neto apgrozījums - tie ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis;

pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un akcīzes nodoklis;

• Eiropas Savienības un jebkurš valsts atbalsts.

1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības" norāda visus tos ieņēmumus par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kuri nav ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības (skatīt skaidrojumu "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības").

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir ieņēmumi, ko lauksaimnieks guvis no lauksaimnieciskās darbības savā saimniecībā par pēdējo noslēgto pārskata gadu, un tie ir:

• ieņēmumi no lauksaimniecības produktu* (skatīt skaidrojumu "Lauksaimniecības produkti") ražošanas vai audzēšanas, tostarp ražas novākšanas, slaukšanas, dzīvnieku audzēšanas un turēšanas lauksaimniecības nolūkā;

• ieņēmumi no savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu* pārstrādes, ja ar šādu produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*;

• ieņēmumi no atbalsta par lauksaimniecisko darbību. Personai, kurai aktīva lauksaimnieka statusa pierādīšanai ir jāiesniedz šī deklarācija, šo summu paziņo Lauku atbalsta dienests.

Piezīme. * Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna. Lauksaimniecības produkti nav arī tie produkti, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009, 1. pielikumā (turpmāk - regula Nr. 510/2014), un ieņēmumi no tiem jānorāda 1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības".

1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības" norāda 1.1. posteņa "Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības", 1.2. posteņa "PVN un akcīzes nodoklis no nelauksaimnieciskās darbības" un 1.3. posteņa "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" kopsummu.

1.3. postenī "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" norāda visus tos atbalsta maksājumus par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību, par kuriem Lauku atbalsta dienests personai ir sniedzis informāciju.

2. postenī "Tiešie maksājumi" norāda Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju par tiešo maksājumu summu. To aprēķina saskaņā ar regulas Nr. 639/2014 12. panta 1. un 2. punktu.

II daļa

Pierādījums par atbilstību regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "c" apakšpunktā noteiktajam kritērijam un Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 38. punktā noteiktajam kritērijam, ka personas darījumdarbības vai personas galvenie mērķi ir lauksaimnieciskā darbība, ja kopējais apgrozījums, kas iegūts no lauksaimnieciskām darbībām pēdējā noslēgtajā pārskata gadā, par kuru ir pieejami šādi pierādījumi, ir vismaz viena trešā daļa no kopējā apgrozījuma pēdējā noslēgtajā pārskata gadā.

Lai noteiktu personas atbilstību kritērijam, sniedzama šāda informācija:
(skatīt II daļas aizpildīšanas instrukciju)

Pārskata gads, par kuru sniegta informācija                  
 
1. postenis. Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības, tai skaitā:               ,    
   
1.1. postenis. Neto apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības               ,    
   
1.2. postenis. Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību               ,    
   
2. postenis. Apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības, tai skaitā               ,    
   
2.1. postenis. Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības               ,    
   
2.2. postenis. Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību               ,    
   
3. postenis. Kopējais apgrozījums               ,    
   
Aprēķina: 1. postenis + 2. postenis                    
           
4. postenis. No lauksaimnieciskām darbībām gūtā apgrozījuma daļa no kopējā apgrozījuma   ,              
         
                     
Aprēķina: 1. postenis : 3. postenis                    

Lauksaimnieks uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku, ja 4. postenī norādītais rādītājs ir 0,3333 vai lielāks (kopējais apgrozījums, kas iegūts no lauksaimnieciskām darbībām, ir vismaz 1/3 no kopējā apgrozījuma).

II daļas aizpildīšanas instrukcija

Lai atbilstoši aizpildītu un aprēķinātu pozīcijas deklarācijas II daļā, iepazīstieties ar deklarācijas aizpildīšanas norādījumiem.

Apgrozījumu veido:

neto apgrozījums - tie ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis;

• Eiropas Savienības un jebkurš valsts atbalsts.

Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības ir apgrozījums, ko lauksaimnieks saņēmis no lauksaimnieciskās darbības savā saimniecībā par pēdējo noslēgto pārskata gadu, un tas ir:

• neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu* (skatīt skaidrojumu "Lauksaimniecības produkti") ražošanas vai audzēšanas, tostarp ražas novākšanas, slaukšanas, dzīvnieku audzēšanas un turēšanas lauksaimniecības nolūkā;

• neto apgrozījums no savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu* pārstrādes, ja ar šādu produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*;

• ieņēmumi no atbalsta par lauksaimniecisko darbību. Personai, kurai aktīva lauksaimnieka statusa pierādīšanai ir jāiesniedz šī deklarācija, šo summu paziņo Lauku atbalsta dienests. Šo summu norāda 1.3. postenī "Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību".

Piezīme. * Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna. Lauksaimniecības produkti nav arī tie produkti, kas minēti regulas Nr. 510/2014 1. pielikumā, un apgrozījums no tiem jānorāda 2. postenī "Apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības".

1. postenī "Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības" norāda 1.1. posteņa "Neto apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības" un 1.2. posteņa "Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību" kopsummu.

2. postenī "Apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības" norāda visu to apgrozījumu par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav iekļaujams 1. postenī "Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības" (skatīt skaidrojumu "Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības").

2. postenī "Apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības" norāda 2.1. posteņa "Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības" un 2.2. posteņa "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" kopsummu.

2.2. postenī "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" norāda visus tos atbalsta maksājumus par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav 1.3. postenī norādītie "Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību", par kuriem Lauku atbalsta dienests personai ir sniedzis informāciju.";

1.57. izteikt 6. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Informācija par lauksaimniecības kultūraugu izmantošanas veidu";

1.58. izteikt 7. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Vienotajam platības maksājumam un mazo lauksaimnieku atbalstam deklarētās kaņepju sējplatības";

1.59. izteikt 9. pielikuma 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2.

Pākšaugi  

"

1.60. svītrot 9. pielikuma piezīmi;

1.61. izteikt 10. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2.

Platības, ko veido stiebrzāļu pasējs vai zaļais segums (uz 1 m2)

nepiemēro

0,3

0,3 m2"

1.62. izteikt 14.1 pielikumu šādā redakcijā:

"14.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Brīvprātīga saistītā atbalsta maksimālais apmērs (EUR)

Nr.
p.k.

Saistītā atbalsta nosaukums

2015. gads

2016. gads

1.

Par slaucamām govīm

12 382 996

14 095 178

2.

Par kazām

94 886

108 006

3.

Par liellopiem

3 314 350

3 728 228

4.

Par aitām

249 239

402 437

5.

Par cietes kartupeļiem

207 146

207 146

6.

Par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

291 392

291 392

7.

Par sertificētas sēklas kartupeļiem

160 218

160 218

8.

Par sertificētām labības sēklām

730 833

730 833

9.

Par vasaras rapsi

1 431 801

1 894 275

10.

Par augļiem un ogām

682 825

777 239

11.

Par dārzeņiem

1 124 867

1 280 401

12.

Par proteīnaugiem

3 620 880

4 115 280

13.

Par miežiem

2 865 167

3 073 967"

1.63. aizstāt 15. pielikumā skaitli un vārdu "15. maijs" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "22. maijs" (attiecīgā locījumā);

1.64. izteikt 16.1 pielikumu šādā redakcijā:

"16.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Pārejas posma valsts atbalsta un atdalītā pārejas posma valsts atbalsta maksimālais apmērs (EUR)

Nr.
p.k.

Atbalsta nosaukums

2015. gads

2016. gads

1.

Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm

1 982 133

867 400

2.

Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm

129 623

129 623

3.

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām

5 016 115

2 169 646

4.

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām

9 157 863

3 961 097

5.

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti

192 425

83 231"

2. Šo noteikumu 1.33. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 159Pieņemts: 15.03.2016.Stājas spēkā: 25.03.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 24.03.2016. OP numurs: 2016/59.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281132
25.03.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)