Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Iekšlietu ministrija

Rīkojums Nr.510 Rīgā 2001.gada 27. jūlijā

Par instrukcijas "Instrukcija par Ielūgumu Latvijas Republikas privātās vīzas iegūšanai noformēšanas, apstiprināšanas, pārsūtīšanas un anulēšanas kārtību" apstiprināšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.131 "Latvijas Republikas vīzu izsniegšanas kārtība" 40.punktu, -

1. Apstiprināt instrukciju "Instrukcija par Ielūgumu Latvijas Republikas privātās vīzas iegūšanai noformēšanas, apstiprināšanas, pārsūtīšanas un anulēšanas kārtību" (pielikumā).

2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (M.Bičevskis) rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Instrukcija

par Ielūgumu Latvijas Republikas privātās vīzas iegūšanai

noformēšanas, apstiprināšanas, pārsūtīšanas un anulēšanas kārtību

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.131

"Latvijas Republikas vīzu izsniegšanas kārtība" 40.punktu

Instrukcijā lietotie termini

Amatpersona - amatpersona, kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks pilnvarojis apstiprināt ielūgumus.

Departaments - Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments.

Ielūgums - ielūgums Latvijas Republikas privātās vīzas iegūšanai.

Iesniegums - fiziskas personas iesniegums, kurā sniegti detalizēti paskaidrojumi par uzaicināmajām personām un to paredzēto uzturēšanos Latvijas Republikā.

Intervija - amatpersonas mērķtiecīgs dialogs ar ielūdzēju par jautājumiem, kas saistīti ar ielūguma apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

Maksājuma dokuments - bankas iestādes izsniegts apliecinājums par ielūguma apstiprināšanai paredzētās valsts nodevas samaksu.

Noteikumi - Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.131 "Latvijas Republikas vīzu izsniegšanas kārtība".

Pārstāvniecība - Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs.

Pārvalde - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Pavadvēstule - ielūgumam pievienota juridiskās personas pavadvēstule, kurā norādītas detalizētas ziņas par uzaicināmajām personām un to uzturēšanos Latvijas Republikā.

Uzziņa - Pārvaldes nodaļas pavadvēstule ielūgumam un tam pievienotajiem dokumentiem, kas nosūtīti Pārstāvniecībai, izmantojot faksimila sakarus.

Vīza - Latvijas Republikas vīza.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Instrukcija nosaka ielūgumu noformēšanas, apstiprināšanas, anulēšanas un pārsūtīšanas kārtību Pārvaldes Vīzu nodaļā un Pārvaldes teritoriālajās nodaļās, kā arī ielūgumu anulēšanas kārtību Pārstāvniecībās.

2. Iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar šīs instrukcijas izpildi Pārvaldes nodaļās vai ar kārtību, kas nav atrunāta šajā instrukcijā, apstiprina Pārvaldes priekšnieks.

3. Ielūguma veidlapas paraugu apstiprina Pārvaldes priekšnieks.

4. Pārvaldes amatpersonu kompetenci ielūgumu apstiprināšanā nosaka Pārvaldes priekšnieks.

5. Ielūgumus apstiprina Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, atbilstoši reģistrētajai ielūdzēja dzīvesvietai vai juridiskās personas juridiskajai adresei, vai ielūdzēja darba vai mācību vietai, ko apliecina darba vai mācību vietas izdota izziņa. Juridisko personu pārstāvniecības un filiāles tiek apkalpotas Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, atbilstoši šo pārstāvniecību vai filiāļu juridiskajai adresei.

6. Pārvaldes Vīzu nodaļas amatpersonas saskaņā ar Noteikumiem un Pārvaldes iekšējiem normatīvajiem aktiem apstiprina ielūgumus neatkarīgi no ielūdzēja oficiāli reģistrētās juridiskās vai dzīvesvietas adreses.

7. Amatpersonai ielūguma veidlapas iesniedzējam nav jāpamato lēmums par ielūguma neapstiprināšanu vai tā anulēšanu.

8. Ielūgumu, nepārkāpjot Noteikumu prasības, amatpersona apstiprina tāda veida privātās vīzas saņemšanai un uz tādu termiņu, kāds nepieciešams deklarētā ieceļošanas nolūka realizēšanai. Vīzas veidu un uzturēšanās termiņu nosaka amatpersona.

9. Jautājums par ielūguma apstiprināšanu tiek izskatīts termiņā līdz desmit darbdienām.

10. Ielūgums vīzas saņemšanai ir derīgs trīs mēnešus no tā apstiprināšanas datuma.

11. Vīzas saņemšanai ir derīgs arī Pārvaldes apstiprināts ielūgums, kas šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā nosūtīts Pārstāvniecībai, izmantojot faksimila sakarus.

12. Maksu par faksimila sakaru izmantošanu ielūgumu un tiem pievienoto dokumentu nosūtīšanai nosaka iekšlietu ministrs.

13. Uzaicināt ārvalstnieku vai bezvalstnieku ieceļot Latvijas Republikā var:

13.1. pilngadīga fiziska persona:

13.1.1. Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks;

13.1.2. ārvalstnieks, kuram ir derīga Latvijas Republikas pastāvīgās uzturēšanās atļauja;

13.1.3. ārvalstnieks, kuram ir derīga Latvijas Republikas termiņuzturēšanās atļauja (tikai laulātā, bērnu vai vecāku uzaicināšanai līdz datumam, kas nepārsniedz termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu un atbilst Noteikumu prasībām).

13.2. juridiska persona:

13.2.1. valsts vai pašvaldības iestāde;

13.2.2. Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta cita juridiska persona;

13.2.3. Latvijas Republikā oficiāli atzīta ārvalsts juridiska persona.

14. Fiziska vai juridiska persona ielūguma veidlapas iesniegšanai Pārvaldes teritoriālajā vai Vīzu nodaļā var pilnvarot kādu citu fizisku vai juridisku personu:

14.1. ja pilnvarojumu ir devusi fiziska persona, tad pilnvarotā persona iesniedz aizpildītu ielūguma veidlapu kopā ar notariāli apstiprinātu vienreizēju pilnvaru šīs darbības veikšanai;

14.2. ja pilnvarojumu ir devusi juridiska persona, tad pilnvarotā persona iesniedz aizpildītu ielūguma veidlapu kopā ar šim nolūkam izsniegtu juridiskās personas vienreizēju vai daudzkārtēju pilnvaru, kas apliecināta ar juridiskās personas zīmogu un personas ar paraksta tiesībām parakstu. Pilnvarā jābūt norādītiem izdevēja rekvizītiem, pilnvarotās fiziskās personas pases datiem vai juridiskās personas rekvizītiem, kā arī pilnvaras derīguma termiņam.

II. Ielūguma noformēšana

15. Jebkurš ielūdzēja ieraksts ielūguma veidlapā izdarāms tikai uz veidlapas 1.eksemplāra. Ierakstiem ielūguma veidlapas 2. un 3.eksemplārā jābūt identiskiem ar ierakstiem veidlapas 1.eksemplārā. Ja ieraksts vai tā atsevišķas daļas uz paškopējošām lapām nav nokopējies, nav salasāms, vai tajā izdarīti labojumi, ielūgums apstiprināšanai nav derīgs.

16. Uzaicināmās personas vārds un uzvārds ielūguma veidlapā ierakstāms atbilstoši ierakstam šīs personas ceļošanas dokumentā. Ja personas vārda un uzvārda rakstība ceļošanas dokumentā ielūdzējam nav zināma, vārds un uzvārds rakstāms atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām.

17. Vairākas personas vienā ielūguma veidlapā var ierakstīt:

17.1. fiziska un juridiska persona:

17.1.1. ja uzaicināmās personas ir vienas ģimenes locekļi, kuri reģistrēti kopīgā dzīvesvietā (adresē);

17.1.2. ja uzaicināmās personas ir vienas ģimenes locekļi (vīrs un sieva), kuri reģistrēti dažādās dzīvesvietās un kuri Pārstāvniecībā var dokumentāli pierādīt savstarpējās laulības faktu;

17.1.3. ja uzaicināmās personas ir šīs instrukcijas 17.1.2.apakšpunktā minēto personu radinieki, kuri reģistrēti šo personu dzīvesvietā (adresē);

17.2. juridiska persona:

17.2.1. ja uzaicināmās personas pārstāv vienu un to pašu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestādi vai organizāciju (vienreizējas un divreizējas vīzas iegūšanai);

17.2.2. ja uzaicināmās personas ir viena un tā paša uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), iestādes vai organizācijas starptautisko kravu un pasažieru autopārvadātāji (daudzkārtējas vīzas iegūšanai);

17.2.3. ja uzaicināmo personu ieceļošanas nolūks ir tūrisms vai atpūta, konsultācijas vai lekcijas, konference vai seminārs, reliģiska vizīte (vienreizējas un divreizējas individuālas vai grupas vīzas iegūšanai);

17.2.4. ja uzaicināmo personu ieceļošanas nolūks ir kultūras vai sporta pasākumi (visu veidu un formu vīzu saņemšanai).

18. Ielūgums, kurā minētas vairākas personas, ir derīgs vīzu saņemšanai tikai tām personām, kuras vīzu pieprasījuma dokumentus iesniedz vienlaikus.

19. Ja vienlaikus tiek uzaicinātas vairāk par piecām personām, tad ielūguma veidlapā ierakstāmi tikai vienas (atbildīgās) personas dati, zem kuriem izdarāma atzīme Pielikumā saraksts, kurā iekļautas … (…………..) personas . Pielikuma sarakstā (trīs eksemplāros) par katru personu ierakstāmi visi dati, kādi pieprasīti ielūguma veidlapā. Šīs instrukcijas 17.2.4.apakšpunktā minētajā gadījumā sarakstā nav nepieciešams uzrādīt personu dzimšanas vietu un adresi.

20. Ielūgums, kas noformēts 19.punktā minētajai personu grupai, ir derīgs gan grupas, gan individuālās vīzas saņemšanai.

21. Ja ielūgumu noformējusi fiziska persona, ielūguma ailē "Radniecība attiecībā pret ielūdzēju" jānorāda pirmās uzaicinātās personas radniecība (ja tāda ir) attiecībā pret fizisko personu.

22. Juridiskas personas aizpildītu ielūguma veidlapu paraksta persona ar paraksta tiesībām, kuras dati pilnā apjomā uzrādīti ielūguma veidlapā, un apstiprina ar juridiskās personas zīmogu.

III. Ielūguma apstiprināšana

23. Fiziskām personām pilnīgi un pareizi aizpildītu ielūguma veidlapu amatpersona apstiprina:

23.1. ja iesniegts maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu vai apliecinājums par pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas;

23.2. ja ielūdzējs ir uzrādījis derīgu personu apliecinošu dokumentu - pasi (pilnvarotā persona - pasi un pilnvaru) un, ja ielūguma veidlapā uzrādītie ielūdzēja dati atbilst ierakstiem ielūdzēja pasē vai, pilnvarojuma gadījumā - ierakstiem pilnvarā;

23.3. ja ielūdzējs ir parakstījis ielūguma veidlapu;

23.4. ja ielūdzējs ir konkrēti un pilnīgi atbildējis uz amatpersonas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar uzaicināmās personas ieceļošanu Latvijas Republikā;

23.5. ja saņemts iesniegums (gadījumos, kad amatpersona pieprasījusi detalizētu paskaidrojumu par uzaicināmajām personām).

24. Juridiskām personām pilnīgi un pareizi aizpildītu ielūguma veidlapu amatpersona apstiprina:

24.1. ja iesniegts maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu (vai tā kopija, ko amatpersona salīdzinājusi ar oriģinālu un apstiprinājusi ar parakstu) vai apliecinājums par pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas;

24.2. ja ielūguma veidlapas iesniedzējs uzrādījis derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi) un iesniedzis atbilstoši noformētu pilnvaru (ja tāda vajadzīga), un, ja ielūguma veidlapā uzrādītie ielūdzēja (personas ar paraksta tiesībām) dati atbilst ierakstiem ielūguma veidlapas iesniedzēja pasē vai, pilnvarojuma gadījumā - ierakstiem pilnvarā;

24.3. ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiskā persona ir iesniegusi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņu (ne vecāku par vienu gadu) par personām, kurām ir paraksta tiesības (izziņa nav nepieciešama, ja amatpersona Pārvaldes priekšnieka noteiktā kārtībā šādas ziņas ieguvusi ar interneta starpniecību);

24.4. ja ielūguma veidlapu ir parakstījusi persona ar paraksta tiesībām, kuras dati pilnā apjomā uzrādīti ielūguma veidlapā;

24.5. ja ielūdzējs iesniedzis sadarbības līguma kopiju vai citu dokumentu, kas pierāda sadarbību (ja tāda ir);

24.6. ja ielūdzējs iesniedzis pavadvēstuli divos eksemplāros, adresētu Pārvaldes nodaļai un Pārstāvniecībai, kurā norādīts uzaicināmo personu vārds un uzvārds, darbavieta un amats, ieceļošanas nolūks, pieprasāmās vīzas veids un derīguma termiņš, uzturēšanās laiks un vieta Latvijā, un kas apmaksās viņu uzturēšanās izdevumus;

24.7. ja ielūdzējs iesniedzis ārvalsts uzņēmuma, iestādes vai organizācijas, kuras pārstāvjus uzaicina ieceļot Latvijas Republikā, dokumentu, kurā skaidri izteikta uzaicināmo personu piederība attiecīgajam ārvalsts uzņēmumam, iestādei vai organizācijai;

24.8. ja ielūguma veidlapā un pavaddokumentos uzrādītā informācija nav pretrunā ar informāciju, ko amatpersona ieguvusi no citām valsts institūcijām vai intervijas laikā.

25. Amatpersonai ir tiesības pārbaudīt ielūdzēja sniegtās ziņas, kā arī pieprasīt papildu dokumentus un paskaidrojumus.

26. Amatpersona ielūguma veidlapā uzrādītajā ielūguma apstiprināšanas datumā izsniedz ielūdzējam apstiprinātā ielūguma veidlapas pirmo eksemplāru un pavadvēstules (ja tāda ir) vienu eksemplāru nosūtīšanai uzaicinātajām personām.

IV. Ielūguma neapstiprināšana

27. Ielūgumu neapstiprina, ja:

27.1. uzaicināmajai personai ir spēkā esošs ieceļošanas liegums;

27.2. uzaicināmajai personai ir apstiprināts izsaukums uzturēšanās atļaujas saņemšanai un nav beidzies tā derīguma termiņš vai uzaicināmā persona nav to oficiāli atsaukusi;

27.3. ielūdzējs, fiziska vai juridiska persona, atsakās iesniegt šīs instrukcijas 23., 24. un 25.punktā pieprasītos dokumentus vai atsakās sniegt nepieciešamos paskaidrojumus par ārvalstnieka uzaicināšanas nolūku, uzaicināmo personu un tās uzturēšanos Latvijas Republikā;

27.4. amatpersona, pārbaudot iesniegto dokumentu un tajos uzrādītās informācijas autentiskumu vai salīdzinot iepriekš zināmos faktus ar intervijas laikā iegūto informāciju, ir konstatējusi, ka ielūdzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas.

28. Iesniegta, bet neapstiprināta ielūguma veidlapas eksemplārus amatpersona ielūdzējam atpakaļ neizsniedz.

V. Ielūguma pārsūtīšana

29. Uz Pārstāvniecībām ārvalstīs ielūgumus var nosūtīt, izmantojot Departamenta, Pārvaldes Vīzu nodaļas vai Pārvaldes teritoriālās nodaļas faksimila sakarus.

30. Uz Pārstāvniecībām, izmantojot faksimila sakarus, par ielūdzēja līdzekļiem nosūtāms Pārvaldes nodaļas apstiprināts ielūgums, juridiskās personas pavadvēstule un Pārvaldes nodaļas uzziņa.

VI. Ielūguma anulēšana

31. Apstiprinātu ielūgumu anulē, ja konstatēts, ka ielūdzējs sniedzis nepatiesas ziņas vai atklāti jauni fakti, kuru dēļ ielūgums nav apstiprināms.

32. Ielūgumu var anulēt:

32.1. Pārstāvniecību darbinieki, kuru kompetencē ietilpst vīzu pieprasījumu izskatīšana;

32.2. Pārvaldes amatpersonas.

33. Anulētu ielūguma veidlapu Pārvaldes vai Pārstāvniecības amatpersona iesniedzējam atpakaļ neizsniedz.

34. Ja ielūgums netiek apstiprināts vai tiek anulēts, iekasēto valsts nodevu atpakaļ neatmaksā.

Pilsonības un migrācijas

lietu pārvaldes priekšnieks M.Bičevskis

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par instrukcijas "Instrukcija par Ielūgumu Latvijas Republikas privātās vīzas iegūšanai noformēšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Iekšlietu ministrija Veids: rīkojums Numurs: 510Pieņemts: 27.07.2001.Stājas spēkā: 27.07.2001.Zaudē spēku: 01.02.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 08.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
28074
27.07.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)