Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 96

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "likumiskais pārstāvis" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "likumiskais pārstāvis vai audžuģimene" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 3.1. apakšpunktu aiz vārdiem "var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā" ar vārdiem "un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa)".

3. Izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;".

4. Aizstāt 4.2.1. apakšpunktā skaitli "850" ar skaitli "630".

5. Izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. finanšu rādītājs - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 16 145 137 euro apmērā, tai skaitā:

4.4.1. Rīgas plānošanas reģiona projektā - 7 010 218 euro apmērā;

4.4.2. Latgales plānošanas reģiona projektā - 3 074 034 euro apmērā;

4.4.3. Vidzemes plānošanas reģiona projektā - 1 608 056 euro apmērā;

4.4.4. Kurzemes plānošanas reģiona projektā - 2 332 972 euro apmērā;

4.4.5. Zemgales plānošanas reģiona projektā - 2 119 857 euro apmērā."

6. Izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. cita plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā esošas pašvaldības, ja tas nepieciešams šo noteikumu 20.2., 20.4., 20.5. un 20.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanai;".

7. Papildināt 16.4. apakšpunktu aiz vārda "iestādes" ar vārdiem "vai to dibinātāji".

8. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16. Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minēto individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām nodrošina šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās pašvaldības, kas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (turpmāk - 9.2.1.1. pasākums) ietvaros ir sadarbības partneri metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem pilotprojektā."

9. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Ar katru sadarbības partneri finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu. Ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā vēl nav noslēgts sadarbības līgums, ar projekta sadarbības partneri tiek noslēgts nodomu protokols par sadarbību projekta īstenošanā, izņemot šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētos sadarbības partnerus, kurus identificē un ar kuriem sadarbības līgumus slēdz projekta īstenošanas laikā ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30. septembrim. Ja kādu šo noteikumu 16.1. un 16.4. apakšpunktā minēto sadarbības partneri identificē projekta īstenošanas laikā, finansējuma saņēmējs sadarbības līgumu ar to slēdz ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. martam."

10. Papildināt 19.1.1. apakšpunktu aiz vārda un skaitļa "noteikumu 3.1." ar vārdu un skaitli "un 3.3.".

11. Papildināt noteikumus ar 19.1.9. un 19.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.9. nodrošināt sadarbības iestādes konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu un finansējuma saņēmēja konstatēto iespējami neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu, ja par šiem izdevumiem finansējuma saņēmējs ir veicis šo noteikumu 22.1.1.2., 22.1.1.3., 22.1.1.4., 22.2.2. un 22.2.3. apakšpunktā minēto kompensāciju izmaksu;

19.1.10. kas atbilst šo noteikumu 16.1 punktā minētajiem nosacījumiem:

19.1.10.1. nodrošināt sociālo darbinieku šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajai individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām;

19.1.10.2. nodrošināt sociālo darbinieku apmācībās darbam ar Eiropas kopējās vadlīnijās (vadlīnijas pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi) rekomendēto atbalsta intensitātes skalu - zinātnisko metodi personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzību izvērtēšanai (turpmāk - zinātniskā metode);

19.1.10.3. nodrošināt šo noteikumu 22.1.1.4. un 22.2.3. apakšpunktā minēto izmaksu priekšfinansēšanu;".

12. Aizstāt 19.2.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "20.1. un 20.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā".

13. Papildināt noteikumus ar 19.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.7. nodrošināt sadarbības iestādes konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu un finansējuma saņēmēja konstatēto iespējami neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu, ja par šiem izdevumiem finansējuma saņēmējs ir veicis šo noteikumu 22.1.1.1. apakšpunktā minēto kompensāciju izmaksu;".

14. Papildināt 19.3. apakšpunkta ievaddaļu aiz vārda "iestāde" ar vārdiem "vai tās dibinātājs".

15. Aizstāt 19.3.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "20.1. un 20.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā".

16. Papildināt II nodaļu ar 19.1 un 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Sadarbības partneris, ar kuru noslēgts šo noteikumu 17. punktā minētais sadarbības līgums, ir tiesīgs izbeigt vienošanos par sadarbību, pēc vienošanās par sadarbības izbeigšanos parakstīšanas pilnā apmērā atmaksājot finansējuma saņēmēja norādītajā kontā projekta īstenošanas laikā saņemto finansējumu.

19.2 Finansējuma saņēmēja pienākums ir projekta īstenošanas laikā iesaistīt vismaz 50 procentus no plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā esošajiem šo noteikumu 16.1., 16.3. un 16.4. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem."

17. Izteikt 20.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.10. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana."

18. Papildināt noteikumus ar 22.1.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1.1.4. kompensācija pašvaldībām, kas atbilst šo noteikumu 16.1 punktā minētajiem nosacījumiem, par atlīdzības izmaksām sociālajam darbiniekam atbalsta plāna izstrādei šo noteikumu 3.1 apakšpunktā minētās mērķa grupas personām. Ja sociālā darbinieka iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze;".

19. Aizstāt 22.2. apakšpunkta ievaddaļā vārdu "tiešās" ar vārdu "pārējās".

20.  Izteikt 22.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3., 20.7. un 20.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī šo noteikumu 20.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;".

21. Izteikt 22.2.3. un 22.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.3. kompensācija pašvaldībām, kas atbilst šo noteikumu 16.1 punktā minētajiem nosacījumiem, par šo noteikumu 22.1.1.4. apakšpunktā minēto sociālo darbinieku iekšzemes komandējumiem un dienesta braucieniem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi, un transporta izmaksām šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

22.2.4. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas šo noteikumu 22.1.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja projekta vadības personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi šo noteikumu 20.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;".

22. Papildināt 22.2.5. apakšpunktu aiz vārdiem "vadības personālam" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 20.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai".

23. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Šo noteikumu 22.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) ietvaros papildus var plānot izmaksas:

22.1 1. darba vietas aprīkojuma iegādei finansējuma saņēmēja projekta vadības personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošu darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls ir nodarbinātu nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam;

22.1 2. veselības apdrošināšanai šo noteikumu 22.1.2. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā."

24. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Šo noteikumu 22.2.2. apakšpunktā minēto kompensāciju pašvaldībām par šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanu ne ilgāk kā divus gadus piešķir par katrai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu kopumu:

24.1. saskaņā ar šo noteikumu 58. punktā minēto vienas vienības izmaksu metodiku, ja sabiedrībā balstītus pakalpojumus nodrošina pašvaldība vai tās izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji;

24.2. atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet nepārsniedzot šo noteikumu 58. punktā minētajā vienas vienības izmaksu metodikā noteiktās vienas vienības izmaksas, ja sabiedrībā balstītus pakalpojumus pašvaldība iepērk saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām."

25. Papildināt 25.1. apakšpunktu aiz vārdiem "aprūpes pakalpojuma sniedzējiem" ar vārdiem "lai nokļūtu līdz bērnu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietai un atgrieztos no tās".

26. Izteikt 25.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.4. kompensāciju par šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas izmaksām."

27. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (finansējuma saņēmējam proporcionāli šo noteikumu 22.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām, pašvaldībām proporcionāli šo noteikumu 22.1.1.2. un 22.1.1.3. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām un pašvaldībām, kas atbilst šo noteikumu 16.1 punktā minētajiem nosacījumiem, papildus šo noteikumu 22.1.1.4. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām, bet valsts sociālās aprūpes centriem proporcionāli šo noteikumu 22.1.1.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām)."

28. Papildināt noteikumus ar 30.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas procesā, analizē ieviešanas progresu un sniedz ieteikumus finansējuma saņēmējam pasākuma ieviešanas pilnveidei."

29. Izteikt 31. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pasākumu īsteno tiešā sinerģijā ar 9.2.1.1. pasākumu, 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķi "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" (turpmāk - 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķis) un 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķi "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" (turpmāk - 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis)."

30. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu un 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu - bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (izņemot bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem tiek sniegts tikai šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minētais "atelpas brīža" vai aprūpes pakalpojums) - nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

32.1. piesaista vismaz sociālo darbinieku, speciālo pedagogu, neirologu, logopēdu, fizioterapeitu, klīnisko psihologu un ergoterapeitu;

32.2. izmanto Labklājības ministrijas izstrādātos vērtēšanas kritērijus un individuālā izvērtējuma metodiku, kas ievietota Labklājības ministrijas tīmekļvietnē līdz 2015. gada 30. septembrim;

32.3. izdala atsevišķas vecuma grupas:

32.3.1. 0-11 mēneši 30 dienas (ieskaitot);

32.3.2. 1-3 gadi (ieskaitot);

32.3.3. 4-6 gadi (ieskaitot);

32.3.4. 7-11 gadi (ieskaitot);

32.3.5. 12-17 gadi (ieskaitot)."

31. Papildināt noteikumus ar 32.1, 32.2 un 32.3 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām nodrošina šo noteikumu 16.1 punktā minētās pašvaldības, kas:

32.1 1. nodrošina šo noteikumu 19.1.10.1. apakšpunktā minēto sociālo darbinieku dalību 9.2.1.1. pasākuma ietvaros organizētajās apmācībās darbam ar šo noteikumu 19.1.10.2. apakšpunktā minēto zinātnisko metodi;

32.1 2. pēc šo noteikumu 32.1 1. apakšpunktā minētajām apmācībām veic šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu izvērtējumu, izmantojot šo noteikumu 19.1.10.2. apakšpunktā minēto zinātnisko metodi;

32.1 3. nodrošina atbalsta plāna izstrādi sadarbībā ar finansējuma saņēmēja piesaistītu psihiatru un ergoterapeitu.

32.2 Šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu un 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu - bērnu ar funkcionāliem traucējumiem - izvērtēšanas procesā šo noteikumu 32. punktā minētais pakalpojuma sniedzējs un 32.1 punktā minētā pašvaldība nodrošina arī mērķa grupas personu likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu, ģimenes locekļu, aprūpētāju vai citu atbalsta personu līdzdalību.

32.3 Katrai izvērtētajai šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai un 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai - bērnam ar funkcionāliem traucējumiem - izstrādā atbalsta plānu, kas ietver vismaz šādu informāciju:

32.3 1. personas vārds, uzvārds un personas kods;

32.3 2. personas problēmu un vajadzību definējums;

32.3 3. personas sociālo vajadzību, veselības un funkcionēšanas spēju raksturojums;

32.3 4. mērķis, uzdevums un veicamie pasākumi;

32.3 5. pieejamie un nepieciešamie resursi;

32.3 6. individuālā izvērtējuma procesuālais apraksts."

32. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Šo noteikumu 32.3 punktā minēto atbalsta plānu:

33.1. paraksta:

33.1.1. šo noteikumu 3.1.  apakšpunktā minētā mērķa grupas persona un visi personas izvērtēšanā iesaistītie speciālisti;

33.1.2. šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas - bērna ar funkcionāliem traucējumiem - likumiskais pārstāvis vai audžuģimene, kā arī visi personas izvērtēšanā iesaistītie speciālisti;

33.1.3. šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētā persona - bērns ar funkcionāliem traucējumiem - atbilstoši savam vecumam un briedumam, izdarot atzīmi par iepazīšanos ar atbalsta plānā noteiktajiem pasākumiem;

33.2. sagatavo trīs eksemplāros un glabā:

33.2.1. vienu eksemplāru šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona, kura saņem valsts ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus;

33.2.2. vienu eksemplāru tās šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas lietā, kura saņem valsts ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus;

33.2.3. vienu eksemplāru tās pašvaldības sociālajā dienestā, kuras administratīvajā teritorijā šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona ir izvēlējusies saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus;

33.3. sagatavo divos eksemplāros un glabā:

33.3.1. vienu eksemplāru šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona, kura saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus, bet otru - tās pašvaldības sociālajā dienestā, kuras administratīvajā teritorijā faktiski dzīvo šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona un saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus;

33.3.2. vienu eksemplāru šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas lietā bērnu aprūpes iestādē, bet otru - tās pašvaldības sociālajā dienestā, kura šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu ir ievietojusi bērnu aprūpes iestādē;

33.3.3. vienu eksemplāru šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas - bērna ar funkcionāliem traucējumiem - likumiskais pārstāvis vai audžuģimene, bet otru - tās pašvaldības sociālajā dienestā, kuras administratīvajā teritorijā faktiski dzīvo šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona - bērns ar funkcionāliem traucējumiem."

33. Izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. ievērojot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas apmierinātības vērtējumu par saņemtajiem sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem, kā arī šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu vērtējumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un atbalsta pasākumiem."

34. Aizstāt 35. punkta ievaddaļā vārdus "Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns ietver vismaz šādas sadaļas" ar vārdiem un skaitļiem "Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā iekļauj informāciju par šo noteikumu 16.1., 16.3. un 16.4. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem, un tas ietver vismaz šādas sadaļas".

35. Izteikt 42.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām:

42.3.1. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, bet ne vairāk kā četrus pakalpojumus un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā;

42.3.2. bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm - psihologa pakalpojumu, rehabilitologa pakalpojumu, fizioterapiju, kā arī izglītojošās atbalsta grupas, bet ne vairāk kā divus no minētajiem pakalpojumiem un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā."

36. Izteikt 43.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.3.3. ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs - darba devēja apliecinājums, norādot darba stundas nedēļā, kad bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis veic darba pienākumus. Ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants - informācija par stundām nedēļā, kad bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis veic saimniecisko darbību;".

37. Aizstāt 51. punkta ievaddaļā un 51.4. apakšpunktā skaitli "40.9." ar skaitli "40.8.".

38. Papildināt noteikumus ar 51.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.5. pašvaldība, kas atbilst šo noteikumu 16.1 punktā minētajiem nosacījumiem, atskaitē papildus iekļauj informāciju par novērtētajām šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām un to atbalsta plānā iekļautajiem pasākumiem, kā arī par izdevumiem, kas radušies atbilstoši šo noteikumu 22.1.1.4. un 22.2.3. apakšpunktam."

39. Izteikt 52.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. izmaksas, kas radušās atbilstoši šo noteikumu 22.1.1.4., 22.2.3. un 40.8. apakšpunktam;".

40.  Papildināt noteikumus ar 52.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.4. šo noteikumu 26. punktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas 15 procentu apmērā no šo noteikumu 22.1.1.2, 22.1.1.3. un 22.1.1.4.  apakšpunktā minētajām personāla izmaksām, par kurām sadarbības iestāde normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir pieņēmusi lēmumu par attiecināmo izdevumu atmaksu."

41. Aizstāt 58. punktā vārdu "apstiprina" ar vārdu "saskaņo".

42.  Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Finansējuma saņēmējs var izmantot atgūtos šo noteikumu 19.1.9., 19.2.7. apakšpunktā un 19.1 punktā minētos iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, par kuriem sadarbības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, šo noteikumu 21. punktā minēto izmaksu segšanai."

43.  Izteikt 62. un 63. punktu šādā redakcijā:

"62. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

62.1. uzkrāj datus par šādiem horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālajiem rādītājiem:

62.1.1. par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits;

62.1.2. atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits;

62.2. uzkrāj un vienu reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē apkopotus datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. 347/470), 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:

62.2.1. neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

62.2.2. izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

62.2.3. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

62.2.4. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

62.2.5. nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, kas pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.

63. Finansējuma saņēmējs uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.-2020. gada plānošanas periodā un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem. Finansējuma saņēmējs pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanas vajadzībām."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 96Pieņemts: 09.02.2016.Stājas spēkā: 12.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2016. OP numurs: 2016/29.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280220
12.02.2016
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"