Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2

Ventspilī 2016. gada 15. janvārī (prot. Nr. 1; 5. §)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu
" 19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43. punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94; 2014, Nr. 191; 2015, Nr. 28; 2015, Nr. 124; 2015, Nr. 213) šādus grozījumus:

1. Izslēgt Noteikumu 1. nodaļas terminu "Daudzbērnu ģimene".

2. Papildināt Noteikumu 1. nodaļas terminu "Pensionārs" aiz vārdiem "piešķirta izdienas pensija" ar vārdiem ", kā arī persona, kura nav valsts vecuma pensijas saņēmēja, nav nodarbināta un par pieciem gadiem ir pārsniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto vecumu vecuma pensijas piešķiršanai un saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu".

3. Aizstāt Noteikumu 18.11. apakšpunktā vārdu "vispārējās" ar vārdu "vispārējo".

4. Aizstāt Noteikumu 36.5. apakšpunktā vārdu "norādītājiem" ar vārdu "norādītajiem".

5. Izteikt Noteikumu 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Pabalsts ietver maksājumu par šādiem pakalpojumiem:

46.1. centrālo apkuri apkures sezonā dzīvokļa kompensējamajā platībā;

46.2. cirkulācijas nodrošināšanu visu gadu;

46.3. karstā ūdens sagatavošanu visu gadu par katru patērēto karstā ūdens m3, bet ne vairāk kā par 2 m3 mēnesī vienai personai.".

6. Papildināt Noteikumu 7.2. apakšnodaļu ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Pabalstu piešķir šādā apmērā:

46.11. 55 % apmērā no maksājuma summas mēnesī;

46.12. 60 % apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar trīs līdz pieciem bērniem;

46.13. 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem.".

7. Izslēgt Noteikumu 47. punktu.

8. Papildināt Noteikumu 52. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Sociālais dienests piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojumu sniedzējam vai dzīvojamās mājas pārvaldniekam saskaņā ar noslēgto līgumu.".

9. Izslēgt Noteikumu 54. punktā vārdus "47. un".

10. Izteikt Noteikumu 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Pabalsts par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem ir noteikts 50 % apmērā no maksājuma summas, bet ne vairāk kā par 5 m3 mēnesī vienai personai.".

11. Izslēgt Noteikumu 57. punktu.

12. Aizstāt Noteikumu 60. punkta pirmajā teikumā vārdus "trūcīgām un maznodrošinātām" ar vārdiem "šo Noteikumu 55. punktā minētajām".

13. Izteikt Noteikumu 60. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumus kompensē 80% apmērā.".

14. Izteikt Noteikumu 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Sociālais dienests piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojumu sniedzējam vai dzīvojamās mājas pārvaldniekam saskaņā ar noslēgto līgumu.".

15. Izslēgt Noteikumu 66. punktā vārdus "57. un".

16. Papildināt Noteikumu 7.4. apakšnodaļu ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Pabalstu nav tiesības saņemt, ja ģimene (persona) saņem citu Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtu dzīvokļa pabalstu īres maksas kompensēšanai.".

17. Aizstāt Noteikumu 70.1 2. apakšpunktā skaitli "257,82" ar skaitli "261,89".

18. Aizstāt Noteikumu 70.7 punktā vārdus "vienu reizi mēnesī" ar vārdiem "par iepriekšējo kalendāra mēnesi".

19. Papildināt Noteikumu 7.4.1 apakšnodaļu ar 70.12 punktu šādā redakcijā:

"70.12 Pabalstu nav tiesības saņemt, ja ģimene (persona) saņem citu Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtu dzīvokļa pabalstu īres maksas kompensēšanai.".

20. Izteikt Noteikumu 101. punktu šādā redakcijā:

"101. Pabalstu nepiešķir izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai iegūst izglītību tālmācībā.".

21. Papildināt Noteikumu 103. punktu aiz vārdiem "pieprasa Sociālais dienests" ar vārdiem ", ja informācija nav pieejama pašvaldības un valsts datu reģistros".

22. Papildināt Noteikumu 7.11. apakšnodaļu ar 112.1 punktu šādā redakcijā:

"112.1 Pabalstu nepiešķir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem, kuri izglītību ieguvuši tālmācībā.".

23. Izslēgt Noteikumu 136.1 punktā vārdus "trūcīgas vai".

24. Svītrot Noteikumu 143. punktā vārdus ", uz laiku līdz 6 mēnešiem,".

25. Papildināt Noteikumu 7.15. apakšnodaļu ar 143.1 punktu šādā redakcijā:

"143.1 Ja persona, kurai piešķirts pabalsts aprūpei mājās saskaņā ar šo Noteikumu 143. punktu, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai piešķirams bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.".

26. Papildināt Noteikumu 7.15. apakšnodaļu ar 144.1 punktu šādā redakcijā:

"144.1 Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.".

27. Izslēgt Noteikumu 148.2. apakšpunktu.

28. Svītrot Noteikumu 152. punktā vārdus "uz laiku līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā,".

29. Papildināt Noteikumu 7.16. apakšnodaļu ar 152.1 punktu šādā redakcijā:

"152.1 Ja persona, kurai piešķirts pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai saskaņā ar šo Noteikumu 152. punktu, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai piešķirams bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.".

30. Papildināt Noteikumu 7.16. apakšnodaļu ar 152.2 punktu šādā redakcijā:

"152.2 Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.".

31. Papildināt Noteikumu 7.20. apakšnodaļu ar 172.1 punktu šādā redakcijā:

"172.1 Pabalsts 170. punktā minētajām personām tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.".

32. Papildināt Noteikumu 183. punktu aiz vārdiem "situāciju risināšanai" ar vārdiem "- pārtikas iegādei un pamatvajadzību apmierināšanai".

33. Aizstāt Noteikumu 184.1., 184.2.2, 184.4., 184.5.2., 184.6.2. apakšpunktā vārdu "Ziemassvētkos" ar vārdu "decembrī".

34. Izteikt Noteikumu 184.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"184.2. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, - divas reizes gadā:".

35. Aizstāt Noteikumu 184.2.1. apakšpunktā vārdus "Mātes dienā" ar vārdu "maijā".

36. Aizstāt Noteikumu 184.3. apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā (18. novembrī)" ar vārdu "novembrī".

37. Aizstāt Noteikumu 184.5.1., 184.6.1. apakšpunktā vārdu "Lieldienās" ar vārdiem "martā/aprīlī".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 2 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr. 4) (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.
1. Lai personai, kura sasniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto vecumu vecuma pensijas piešķiršanai, bet tās apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 15 gadiem un kurai nav tiesību saņemt vecuma pensiju un kura nav uzskatāma par pensionāru, būtu tiesības saņemt tādu Ventspils pilsētas pašvaldības sociālo palīdzību, kura tiek piešķirta pensionāriem, nepieciešams Saistošajos noteikumos papildināt terminu "pensionārs", ņemot vērā faktu, ka iepriekš minētās personas vēršas Sociālajā dienestā pēc palīdzības. Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktu, personai, kura nav nodarbināta un par pieciem gadiem ir pārsniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto vecumu vecuma pensijas piešķiršanai, piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu uz mūžu.
2. Izmaiņas dzīvokļa pabalsta ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai apmaksas kārtībā ir saistītas ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumu Nr. 524. "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem" spēkā stāšanos, kā arī izmaiņām Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Saistošo noteikumu esošā kārtība noteic, ka Sociālais dienests piešķirto pabalstu pakalpojuma sniedzējam pārskaita nākamajā mēnesī pēc tam, kad pabalsta saņēmējs pats veicis samaksu par saņemto pakalpojumu 50 % apmērā no maksājamās summas mēnesī, tā kā nebija zināms faktiskais patēriņš. Ar izmaiņām normatīvajos aktos tiek ieviesta prasība ūdens patērētājam katru mēnesi paziņot pakalpojuma sniedzējam faktiski patērēto ūdens daudzumu, uz kā pamata tiek izrakstīts un pakalpojuma saņēmējam nosūtīts rēķins.
Sakarā ar to, ka pakalpojuma sniedzējam būs informācija par patērēto ūdens daudzumu, ko patērējušas personas, kurām piešķirts dzīvokļa pabalsts, pakalpojuma sniedzējs Sociālajam dienestam varēs izrakstīt rēķinu negaidot, kad pakalpojuma saņēmējs veiks savas daļas samaksu par saņemto pakalpojumu. Veicot šos grozījumus, tiks ieviesta tāda pati norēķinu kārtība, kāda tā pašlaik ir pabalsta pārskaitījumos par īres maksu un patērēto siltumenerģiju.
3. Tiek paplašināts dzīvokļa pabalsta ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai 50% apmērā saņēmēju loks, lai turpmāk šo pabalstu būtu tiesības saņemt arī atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 261,89 euro mēnesī.
4. Atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos ir tiesības saņemt, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 257,82 euro mēnesī. No 01.10.2015., piemērojot indeksu 1,0158, ir palielinātas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 30.09.2015. un kuru apmērs nepārsniedz 311 euro, bet pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām, kuru apmērs pārsniedz 311 euro, palielina tikai to daļas apmēru - 311 euro. Pensiju un atlīdzību indeksāciju paredz likuma "Par valsts pensijām" 26. pants. Grozījumi Saistošo noteikumu 70.12. apakšpunktā nepieciešami, lai saglabātu vienlīdzīgus kritērijus dzīvokļa pabalstu saņemšanai Ventspils pilsētas pašvaldībā un tādēļ, ka, nepalielinot ienākumu līmeni šī pabalsta saņemšanai, daļa no līdzšinējiem šī pabalsta saņēmējiem zaudētu iespēju to saņemt. Pabalsta saņēmēju skaits nemainās.
5. Ventspils pilsētas pašvaldībā ir noteikti četru veidu dzīvokļa pabalsti īres maksas daļējai kompensēšanai. Tāpēc ar Saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka vienlaikus var saņemt tikai vienu dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai.
6. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei un pabalstu vispārējo izglītības iestāžu absolventiem nepiešķirs personām, kuras izglītību iegūst tālmācībā, lai personām, kuras faktiski strādā (bez noformēta līguma), bet tālmācībā iegūst izglītību, nebūtu tiesības saņemt šos pabalstus, ņemot vērā arī faktu, ka, iegūstot izglītību tālmācībā, nerodas tādi ar mācībām un mācību līdzekļiem saistīti izdevumi, kādi tie ir personām, kuras izglītību iegūst klātienē.
7. Vairākiem pabalstiem precizēta to piešķiršanas, izmaksas kārtība, piešķiršanas mērķis, nosaukums atbilstoši mērķim.
8. No Saistošajiem noteikumiem izslēgti vairāki punkti un veikti citi grozījumi administratīvā sloga mazināšanai.
Lai izvairītos no iespējamām neskaidrībām un pārpratumiem piemērojot Saistošos noteikumus, no Saistošajiem noteikumiem izslēgts termins "daudzbērnu ģimene", tā kā ar 01.01.2016. stājas spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kuros termins "daudzbērnu ģimene" izteikts jaunā redakcijā.
9. Saistošajos noteikumos veikti vairāki redakcionāli precizējumi, kuru sagatavošana, saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumiem Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi", veicama vienlaikus ar normatīvā akta grozījumiem pēc būtības.
2. Īss projekta satura izklāsts 1. Saistošajos noteikumos tiek papildināts termins "pensionārs", nosakot, ka Saistošo noteikumu izpratnē par pensionāru uzskatāma arī persona, kura nav valsts vecuma pensijas saņēmēja, nav nodarbināta un par pieciem gadiem ir pārsniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto vecumu vecuma pensijas piešķiršanai un saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.
2. Tiek veiktas izmaiņas dzīvokļa pabalsta ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai izmaksas kārtībā.
3. Tiek paplašināts dzīvokļa pabalsta ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai 50% apmērā saņēmēju loks, nosakot, ka turpmāk šo pabalstu būs tiesības saņemt arī atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 261,89 euro mēnesī.
4. Saistošo noteikumu 70.1 2. apakšpunktā tiek grozīts ienākumu un pensiju līmenis dzīvokļa pabalsta īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos saņemšanai, piemērojot indeksu 1,0158, lai nepasliktinātu sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo situāciju. Palielinot Saistošajos noteikumos noteikto ienākumu līmeni, tiesības saņemt minēto pabalstu būs personām, kuru ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 261,89 euro mēnesī.
5. Attiecībā uz dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos un dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos tiek noteikts, ka pabalstu nav tiesības saņemt, ja ģimene (persona) saņem citu Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtu dzīvokļa pabalstu īres maksas kompensēšanai.
6. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei un pabalstu vispārējo izglītības iestāžu absolventiem nepiešķirs personām, kuras izglītību iegūst tālmācībā.
7. Vairākiem pabalstiem precizēta to piešķiršanas, izmaksas kārtība, nosakot pabalsta daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos, pabalsta nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, pabalsta aprūpei mājās piešķiršanu uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Precizēts pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai piešķiršanas mērķis un nosaukums atbilstoši mērķim.
8. Tā kā trūcīgām personām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, nemaksājot pacienta iemaksu, minētajām personām nav nepieciešams piešķirt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai.
Administratīvā sloga mazināšanai sociālās palīdzības saņēmējiem vairs netiek prasīts uzrādīt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, un vairs netiek prasīts uzrādīt zemes gabala plāna kopiju, lai saņemtu pabalstu nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai.
Tāpat vairs netiks prasīts, lai palīdzības pieprasītājs dzīvokļa pabalsta ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai saņemšanai faktiski veic maksājumu pakalpojumu sniedzējam pirms dzīvokļa pabalsta saņemšanas.
Lai saņemtu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, Sociālajam dienestam vairs nebūs jāpieprasa izziņa no mācību iestādes, ja informācija ir pieejama pašvaldības un valsts datu reģistros.
Ja persona, kurai piešķirts pabalsts aprūpei mājās vai pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, iesniegumu izskatot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai tiks piešķirts bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.
Lai izvairītos no iespējamām neskaidrībām un pārpratumiem piemērojot Saistošos noteikumus, termins "daudzbērnu ģimene" no Saistošajiem noteikumiem izslēgts, vienlaikus veicot grozījumus arī divos Saistošo noteikumu punktos, kuros minētais termins ticis lietots.
9. Saistošajos noteikumos veikti vairāki redakcionāli precizējumi, labojot pārrakstīšanās kļūdas.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu 1. Papildinot Saistošo noteikumu terminu "pensionārs", ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības 2016. budžetu prognozēta 897 euro apmērā.
2. Nosakot ūdens patēriņa ierobežojumu, par kādu tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai par karstā ūdens sagatavošanu, tiek prognozēta ekonomija 3180 euro apmērā 2016. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā, tā kā pabalstu pašlaik saņem 88 mājsaimniecības, kurām ūdens patēriņš ir lielāks par 2 m3 mēnesī.
3. Nosakot ūdens patēriņa ierobežojumu, par kādu tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, tiek prognozēta ekonomija 3500 euro apmērā 2016. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā.
4. Paplašinot dzīvokļa pabalsta ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai 50% apmērā saņēmēju loku, pabalstu turpmāk būs tiesības saņemt 328 personām, kuras līdz šim to nesaņēma. Tā kā vidējais pabalsta apmērs ir 15 euro, bet ūdens skaitītāju nomaiņa un verifikācija jāveic reizi četros gados, ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu 2016. gadā tiek prognozēta vidēji 1230 euro apmērā.
5. Mainot dzīvokļa pabalsta par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem pārskaitīšanas kārtību, ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu prognozēta 5784 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājumu gadījumā persona var vērsties Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.
Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (05.01.2016.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (02.12.2015.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (10.12.2015.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (11.01.2016.).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (02.12.2015.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 15.01.2016.Stājas spēkā: 29.01.2016.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 28.01.2016. OP numurs: 2016/19.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279812
29.01.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)