Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 57

Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 150. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.1.2. apakšpunktu.

2. Papildināt 5.2. apakšpunktu aiz vārda "organizācijām" ar vārdiem "kā arī ir saņemts pozitīvs Zivsaimniecības konsultatīvās padomes atzinums par pētāmo jomu".

3. Papildināt noteikumus ar 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšanu, tajā skaitā dalību starptautiskajās izstādēs."

4. Papildināt 7. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Projekta uzraudzības laiks neattiecas uz šo noteikumu 5.1. un 5.5. apakšpunktā minētajām aktivitātēm."

5. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

13.1. reklāmas kampaņu rīkošanā:

13.1.1. reklāmas kampaņas koncepcijas un plāna izstrādes izmaksas;

13.1.2. reklāmas laukuma pirkšanas vai nomas izdevumi reklāmas kampaņas norises laikam;

13.1.3. nepieciešamo reklāmas materiālu izgatavošanas izmaksas;

13.1.4. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tajā skaitā teksta sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

13.1.5. reklāmas kampaņu monitoringa izmaksas;

13.2. jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšanā, tajā skaitā dalībai starptautiskajās izstādēs:

13.2.1. organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē;

13.2.2. stenda platības, stenda konstrukcijas, nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un audiovizuālo iekārtu izmaksas:

13.2.2.1. organizatora noteiktā nomas maksa par ekspozīcijas laukumu;

13.2.2.2. nomas maksa par stenda konstrukciju, kas ietver apbūvētu ekspozīcijas laukumu ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā audiovizuālajām iekārtām, un stenda noformēšanas izmaksas atbilstoši dizainam, kas minēts šo noteikumu 13.2.2.5. apakšpunktā;

13.2.2.3. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā, ja to nosaka stenda nomas līgums;

13.2.2.4. tehniskā atbalsta (piemēram, interneta, datora pieslēguma, stenda apgaismojuma) izmaksas izstādes laikā;

13.2.2.5. izdevumi par viena stenda dizaina risinājumu izstrādi attiecīgā gada izstādēm;

13.2.3. komandējuma izmaksas šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās biedrības biedriem, kas piedalās starptautiskajā izstādē, vienam šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā pretendenta pārstāvim, ja šis pretendents ir projekta iesniedzējs, kā arī attiecīgā projekta izstādes dalībniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, bet ne vairāk kā 30 procentu no šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes attiecināmajām izmaksām:

13.2.3.1. dienas nauda;

13.2.3.2. ar komandējumu saistītie viesnīcas izdevumi;

13.2.4. ceļa un transporta izdevumi:

13.2.4.1. par bagāžas, tajā skaitā ekspozīcijas, transportēšanu līdz starptautiskās izstādes vietai un atpakaļ;

13.2.4.2. ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz starptautiskās izstādes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai;

13.2.4.3. izdevumi par vietējo sabiedrisko transportu, taksometru vai autotransporta nomu, lai nokļūtu starptautiskās izstādes norises vietā;

13.2.4.4. degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai transportlīdzeklis tiek nomāts starptautiskās izstādes norises vietā;

13.2.5. izdevumi par atļaujām, lai apliecinātu produkcijas atbilstību mērķa tirgus prasībām, ja projektā ir paredzēta dalība starptautiskajā izstādē, kas notiek ārpus Eiropas Savienības;

13.2.6. materiālu, bukletu un katalogu sagatavošanas, tulkošanas, maketēšanas, iespiešanas un pavairošanas izmaksas, ja informācijas materiāli tiek izplatīti papīra formā un elektroniski;

13.2.7. izdevumi par reklāmas ievietošanu starptautiskās izstādes katalogā;

13.2.8. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

13.2.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādi saistītajos pasākumos, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

13.2.10. projekta vadības izmaksas (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projektā veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tajā skaitā par projekta dokumentācijas nodrošināšanu, kā arī projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles veikšanas izmaksas), bet ne vairāk par vienu procentu no šo noteikumu 13. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas;

13.3. tirgus izpētes izmaksas, tajā skaitā:

13.3.1. komandējuma izmaksas zinātniskās institūcijas pārstāvjiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, bet ne vairāk kā 10 procentu no šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes attiecināmajām izmaksām:

13.3.1.1. dienas nauda;

13.3.1.2. ar komandējumu saistītie viesnīcas izdevumi;

13.3.2. ceļa un transporta izdevumi:

13.3.2.1. ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas;

13.3.2.2. izdevumi par vietējo sabiedrisko transportu;

13.3.3. darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētās aktivitātes veikšanai, tajā skaitā projekta vadības izmaksas. Atlīdzība par darbu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

13.4. šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētās pieteikuma iesniegšanas un iesaistīto operatoru pielāgošanas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras produktu sertificēšanu un veicināšanu un videi nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšanu un veicināšanu;

13.5. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētās zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšanas un - atbilstošā gadījumā - Eiropas Savienības mēroga ekomarķējuma izveides izmaksas;

13.6. vispārējās izmaksas, tajā skaitā konsultantu honorāri, juridisko pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 13. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas."

6. Papildināt 15.4. apakšpunktu aiz vārda "izmaksas" ar vārdiem "un pamatlīdzekļu iegāde".

7. Svītrot 15.6. apakšpunktu.

8. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Šo noteikumu 13.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja projektā iesaistītais darbinieks saņem atlīdzību uz darba līguma pamata un darba laika uzskaites tabulās tiek norādīts darbam projektā veltīto stundu skaits, nodalot atsevišķi noslodzi un stundu skaitu, kas veltīts ar projektu nesaistītajam darbam. Darba laiks tiek noteikts saskaņā ar darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un pamatdarbā veicamie pienākumi nedublējas ar pētījumā veicamajiem pienākumiem."

9. Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus - iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus - saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Minētos dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Līdz ar šo noteikumu 13.2.2.5. apakšpunktā minētajām izmaksām attiecīgajā gadā plānotajām izstādēm iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā iekļauj informāciju par stenda dizaina koncepciju, katram objektam izmantotajiem materiāliem, kā arī stenda apgaismojuma principiem un grafisko elementu lietojumu;".

10. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Ja pretendē uz atbalstu šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētajā aktivitātē, papildus iesniedz dalībnieku sarakstu un aprakstu par katra dalībnieka nodarbošanos, uzdevumiem un mērķiem dalībai starptautiskajā izstādē."

11. Papildināt noteikumus ar 21.1 un 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja pretendē uz atbalstu šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētajā aktivitātē, pretendents savā tīmekļvietnē publicē attiecīgā gada izstāžu sarakstu, kurās plānots piedalīties.

21.2 Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents pirms šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētās aktivitātes sākšanas nodrošina savā tīmekļvietnē informāciju par:

21.2 1. iespēju piedalīties starptautiskajā izstādē, lai meklētu jaunus zvejas un akvakultūras produkcijas noieta tirgus;

21.2 2. pieteikšanās nosacījumiem un iesniegumu iesniegšanas termiņu."

12. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

24.1. pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3. pielikums);

24.2. ja īstenota šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētā aktivitāte (reklāmas kampaņu rīkošana), - reklāmas bukletus vai citus reklāmas vai uzskates materiālus, kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu;

24.3. ja īstenota šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētā aktivitāte (jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšana, tajā skaitā dalība starptautiskās izstādēs):

24.3.1. ar organizētāju noslēgto līgumu par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, ja nav noslēgts līgums ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par šo darbu veikšanu;

24.3.2. stenda vai ekspozīcijas laukuma fotogrāfiju no izstādes norises vietas;

24.3.3. dalībnieku sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu un:

24.3.3.1. zivsaimniecības uzņēmumu vai šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto biedrību, kuru dalībnieks pārstāv;

24.3.3.2. komandējumā pavadīto laiku;

24.3.4. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti (lidmašīnai - biļeti (arī elektroniskā formā) un iekāpšanas talonu (boarding pass));

24.3.5. viesnīcas rēķinu, ja nav noslēgts līgums ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par šo darbu veikšanu;

24.3.6. katra šo noteikumu 21. punktā minētajā sarakstā ietvertā dalībnieka pārskatu par izstādē veiktajiem darbiem;

24.3.7. citus dokumentus, kas pierāda projektā veiktās darbības;

24.4. ja īstenota šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā aktivitāte (tirgus izpēte):

24.4.1. veiktā pētījuma aprakstu papīra formā un elektroniski, kā arī nodrošina pētījuma rezultātu publisku pieejamību, tos publicējot zinātniskās institūcijas tīmekļvietnē. Lauku atbalsta dienests pētījuma rezultātus publicē Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē;

24.4.2. pētījuma un tā rezultātu saskaņojumu ar šo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minēto nevalstisko organizāciju;

24.4.3. komandējuma izdevumus apliecinošus dokumentus, tajā skaitā sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti, ja tiek izmantots sabiedriskais transports (lidmašīnai - iekāpšanas talonu) un ja, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2. apakšpunktā minētās izmaksas;

24.5. ja īstenota šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētā aktivitāte (kvalitātes uzlabošana), - sertifikātu un visus saistītos dokumentus, kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu;

24.6. ja īstenota šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētā aktivitāte (zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšana un ekomarķējuma izveide), - dokumentus, kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu;

24.7. ja atbalsta saņēmējam, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 13.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas, tas kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz:

24.7.1. darba laika uzskaites tabulu;

24.7.2. izziņu par vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem darba laika uzskaites tabulās norādītajā laikposmā."

13. Izteikt 2. pielikuma B.2 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"B.2. Projektā plānotās attiecināmās darbības

Nr. 
p. k.
Lūdzu atzīmēt, kuras darbības saskaņā ar Regulas Nr. 508/2014
68. pantu projektā tiks veiktas
Atbilstošās darbības atzīmēt
ar X
1. Reklāmas kampaņu rīkošana A  
2. Tirgus izpēte B  
3. Jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšana, tajā skaitā dalība starptautiskajās izstādēs: C  
3.1. sugām ar tirgus potenciālu C1  
3.2. nevēlamai nozvejai C2  
3.3. produktiem, kas iegūti, izmantojot metodes ar mazu ietekmi uz vidi, vai bioloģiskās akvakultūras produktiem C3  
4. Kvalitātes uzlabošana: D  
4.1. konkrēta produkta reģistrācijas pieteikuma iesniegšana un iesaistīto operatoru pielāgošanās attiecīgajām atbilstības un sertifikācijas prasībām saskaņā ar Regulu Nr. 1151/2012 D1  
4.2. ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras produktu, tostarp mazapjoma piekrastes zvejas produktu, sertificēšana un zvejas veicināšana, videi nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšana un veicināšana D2  
5. Zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšana un - atbilstošā gadījumā - Eiropas Savienības mēroga ekomarķējuma izveide zvejas un akvakultūras produktiem, kā minēts Regulā Nr. 1379/2013 E

"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 57Pieņemts: 19.01.2016.Stājas spēkā: 29.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 28.01.2016. OP numurs: 2016/19.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
279802
29.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)