Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.52

Jūrmalā 2015.gada 16.decembrī (prot. Nr.22, 24.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo,
ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto ienākumu līmeni" 3.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.35 (5095), 2015, Nr.80 (5398)) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. pensionārs - persona, kura ir sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju."

2. Izteikt saistošo noteikumu 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10. pabalsts kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm (12.nodaļa);"

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11. pabalsts ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē (81.nodaļa);"

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.12. pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm (82.nodaļa)."

5. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Veselības aprūpes pabalstu, pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem, pabalstu izglītības ieguves atbalstam, pabalstu kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm un pabalstu skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm Labklājības pārvalde var izmaksāt vienu reizi kalendārajā mēnesī."

6. Svītrot saistošo noteikumu 13.3.apakšpunktā vārdu "nestrādājošai".

7. Izteikt saistošo noteikumu 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. vientuļam, kuram nav Civillikumā noteiktā apgādnieka, pensionāram - 120 euro mēnesī."

8. Izteikt saistošo noteikumu 21.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2. personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, vientuļai, kurai nav Civillikumā noteiktā apgādnieka, pensionāram vai kopā dzīvojošu pensionāru ģimenei, kuriem nav citu Civillikumā noteikto apgādnieku - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas."

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja, veicot dzīvokļa pabalsta aprēķinu, tā vidējais apmērs mēnesī trūcīgai ģimenei (personai) ir mazāks par Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pilngadīgām personām noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, tad dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts atbilstoši maksājuma kvītīs norādītiem maksājumiem, bet nepārsniedzot normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai (pielikums) un Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pilngadīgām personām noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni mēnesī.

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 24.2 punktu šādā redakcijā:

"24.2 Ja, veicot dzīvokļa pabalsta aprēķinu, tā vidējais apmērs mēnesī maznodrošinātai ģimenei (personai) ir mazāks par 50% no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pilngadīgām personām noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmeņa, tad dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts atbilstoši maksājuma kvītīs norādītiem maksājumiem, bet nepārsniedzot normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai (pielikums) un 50% no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pilngadīgām personām noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmeņa mēnesī.

11. Izteikt saistošo noteikumu 28.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. veicot šo saistošo noteikumu 23. vai 24.punktā minēto aprēķinu, rezultāts ir vienāds vai mazāks par nulli, izņemot 24.1 un 24.2 punktā noteikto gadījumu;"

12. Izteikt saistošo noteikumu 28.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.8. dzīvojamā telpa, par kuras lietošanas izdevumu segšanu dzīvokļa pabalsts pieprasīts, ir atsevišķi dzīvojoša likumīgā apgādnieka īpašumā, izņemot gadījumu, ja likumīgajam apgādniekam ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;"

13. Papildināt saistošo noteikumu 31.1 punktu aiz vārda "gadā" ar vārdiem "bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas."

14. Svītrot saistošo noteikumu 33.2.apakšpunktu.

15. Izteikt saistošo noteikumu 33.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. klients ir vientuļa nestrādājoša politiski represēta persona, atsevišķi dzīvojoša nestrādājoša persona ar invaliditāti, pensionārs, politiski represēta persona vai kopā dzīvojošu, nestrādājošu pensionāru, personu ar invaliditāti, politiski represēto personu ģimene, un ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas;"

16. Svītrot saistošo noteikumu 33.4.apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas Ministru kabineta vai".

17. Papildināt saistošo noteikumu 34.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Veselības aprūpes pabalsts, kas aprēķināts, pamatojoties uz dokumentiem par izdevumiem decembrī, kas iesniegti nākamā gada janvārī, ir attiecināms uz iepriekšējo kalendāro gadu."

18. Izteikt saistošo noteikumu 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Veselības aprūpes pabalstu piešķir atbilstoši faktiskajiem klienta izdevumiem, bet ne vairāk kā:

36.1. 120 euro kalendārajā gadā - vientuļai nestrādājošai personai ar invaliditāti vai pensionāram, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;

36.2. 86 euro kalendārajā gadā - pārējām personām."

19. Svītrot saistošo noteikumu 38.2.apakšpunktu.

20. Izteikt saistošo noteikumu 38.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. klients ir vientuļa nestrādājoša politiski represētā persona, atsevišķi dzīvojoša nestrādājoša persona ar invaliditāti, pensionārs, politiski represēta persona vai kopā dzīvojošu, nestrādājošu pensionāru, personu ar invaliditāti, politiski represēto personu ģimene, un ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz 70% no valsī noteiktās minimālās darba algas;"

21. Svītrot saistošo noteikumu 38.4.apakšpunktā vārdus "un kura ienākumi nepārsniedz 228 euro mēnesī".

22. Aizstāt saistošo noteikumu 43.punktā skaitli "86" ar skaitli "150".

23. Aizstāt saistošo noteikumu 45.punktā vārdus "ir nonācis krīzes situācijā" ar vārdiem "nevar nodrošināt savu pamatvajadzību - ēdienu."

24. Papildināt saistošo noteikumu 51.punktu aiz vārdiem "absolvē to" ar vārdiem "vai turpina mācības Jūrmalas pilsētas internātpamatskolā".

25. Svītrot saistošo noteikumu 55.punktā vārdus "vienu reizi mācību gadā".

26. Papildināt saistošos noteikumus ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII.1 Pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm

55.1 1. Pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm ir naudas pabalsts, lai sniegtu atbalstu bērniem no daudzbērnu ģimenēm izglītības apguvē.

55.1 2. Pabalstu piešķir klientam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

55.1 2.1. klienta aprūpē ir trīs vai vairāk taisnās līnijas 1.pakāpes lejupējie radinieki līdz 18 gadu vecumam, kuri ir deklarēti vienā dzīvesvietā, vai minētie radinieki no 18 līdz 24 gada vecumam, kuri ir deklarēti vienā dzīvesvietā un kuri ir vispārējās vai profesionālās pamatizglītības, vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības iestādē klātienē izglītojamie, un kuri negūst ienākumus no algota darba;

55.1 2.2. klienta (audžuģimenes) aprūpē ir trīs vai vairāk audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni, kuri ir deklarēti vienā dzīvesvietā, vai jaunieši no 18 līdz 24 gada vecumam, kuriem ir beigusies ārpusģimenes aprūpe šajā ģimenē, kuri ir deklarēti vienā dzīvesvietā un kuri ir vispārējās vai profesionālās pamatizglītības, vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības iestādē klātienē izglītojamie, un kuri negūst ienākumus no algota darba.

55.1 3. Pabalsta saņemšanai 55.1 2.punktā minētās ģimenes pārstāvis iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē, pievienojot izziņu no vispārējās vai profesionālās pamatizglītības, vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns mācās klātienē un pievieno skolas piederumu iegādes izdevumus apliecinošus dokumentus tekošā kalendāra gada ietvaros.

55.1 4. Labklājības pārvaldes Pabalstu piešķiršanas komisija pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to darīt, nevērtējot šo saistošo noteikumu 8. un 8.1 punktā minētos apstākļus.

55.1 5. Pabalstu piešķir atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 euro kalendārajā gadā katram bērnam."

27. Papildināt ar VIII2 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII 2. Pabalsts ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē

55.2 1. Pabalsts ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē, ir naudas pabalsts, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā un kuri uzsāk mācības Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās pamatizglītības vai vispārējās izglītības iestādes pirmajā klasē pirmo reizi.

55.2 2. Tiesības saņemt pabalstu ir bērna likumiskajam pārstāvim, ja tā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā.

55.2 3. Pabalstu apmērs ir 50 euro katram izglītojamajam.

55..2 4. Pabalsta pieprasīšanai viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem no 1.septembra līdz 30.oktobrim iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē vai izglītības iestādē, kuru apmeklē bērns.

55.2 5. Pabalstu piešķir bērna likumiskajam pārstāvim vienu reizi bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas."

28. Izteikt saistošo noteikumu XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII. Pabalsts kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm"

29. Izteikt saistošo noteikumu 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Pabalsts kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm ir naudas pabalsts daudzbērnu ģimenei, lai palielinātu ģimenes iespējas apmeklēt kultūras un sporta pasākumus."

30. Izteikt saistošo noteikumu 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Pabalsta saņemšanai šo saistošo noteikumu 76.punktā minētās ģimenes pārstāvis iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē, pievienojot kultūras un sporta pasākumu apmeklējuma biļetes esošā kalendārā gada ietvaros."

31. Papildināt saistošo noteikumu 79.punktu aiz skaitļa "8." ar vārdu un skaitli "un 8.1"

32. Aizstāt saistošo noteikumu 80.punktā skaitli "15" ar skaitli "20".

33. Izteikt saistošo noteikumu 82.punktu šādā redakcijā:

"82. Labklājības pārvaldes Pabalstu piešķiršanas komisija Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros, neveicot šajos saistošajos noteikumos paredzēto ienākumu izvērtējumu, ar motivētu lēmumu var piešķirt klientam vienreizēju pabalstu līdz 300 euro:

82.1. ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;

82.2. īpašu dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai, krīzes situācijā vai situācijā, kad objektīvu apstākļu dēļ klients daļēji vai pilnībā nevar īstenot savas sociālās tiesības vai nodrošināt pamatvajadzības."

34. Aizstāt saistošo noteikumu 83.punktā vārdus "vienai personai" ar vārdiem "ģimenei (personai)".

35. Papildināt saistošos noteikumus ar 83.1 punktu šādā redakcijā:

"83.1 Labklājības pārvaldes Pabalstu piešķiršanas komisija Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros var piešķirt vienreizēju pabalstu:

83.1 1. personām, kuras iepriekšējo trīs mēnešu laikā ir atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un to pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma bija Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Vienreizējs pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai tiek piešķirts Jūrmalas pilsētas pašvaldībā pilngadīgām personām noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā, neveicot saistošajos noteikumos paredzēto ienākumu un materiāla stāvokļa izvērtējumu. Vienreizējā pabalsta piešķiršanai persona iesniedz iesniegumu un dokumentu, kas apliecina, ka persona ir atbrīvota no ieslodzījuma vietas;

83.1 2. valsts nodevas samaksai par personu apliecinošā dokumenta izsniegšanu 15 gadu vecumu sasniegušām trūcīgām un maznodrošinātām personām vai personām bez noteiktas dzīvesvietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā. Pabalsts ir paredzēts viena personu apliecinošā dokumenta veida saņemšanai. Vienreizēja pabalsta saņemšanai klients iesniedz iesniegumu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu izziņu, kurā norādīts valsts nodevas apmērs. Pabalsts valsts nodevas apmērā tiek pārskaitīts uz Valsts kasi."

36. Aizstāt saistošo noteikumu pielikuma 2.punktā skaitli un vārdu "1 euro" ar skaitli un vārdu "2 euro".

37. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. par balonu gāzi - 6 euro mēnesī vienai personai un 3 euro mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē."

38. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Par elektroenerģiju:

8.1. saskaņā ar izdevumu apliecinošā dokumentā uzrādīto maksājuma apmēru, bet ne vairāk kā 6 euro mēnesī vienai personai un 4 euro mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 20 euro mēnesī ģimenei;

8.2. ja dzīvoklī ir elektriskā plīts - saskaņā ar izdevumu apliecinošā dokumentā uzrādīto maksājuma apmēru, bet ne vairāk kā 12 euro mēnesī vienai personai un 10 euro mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 28 euro mēnesī ģimenei."

39. Aizstāt saistošo noteikumu pielikuma 14.7.apakšpunktā skaitli un vārdus "12 litri gāzes izmaksas" ar skaitli un vārdu "6 euro".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 


Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.52 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa noteic, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.52 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"" paredz ieviest jaunus pabalstu veidus - pabalstu skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm un pabalstu ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē, kā arī palielināt atsevišķu pabalstu apmērus noteiktajām iedzīvotāju kategorijām. Papildus tiek precizēta kārtība, kādā tiek piešķirta Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālā un pašvaldības palīdzība.
2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai nodrošinātu sociālās palīdzības piešķiršanas mērķu sasniegšanu, ir nepieciešams nodrošināt dzīvokļa pabalsta saņemšanu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām). Lai palielinātu sociālās un pašvaldības palīdzības pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, saistošajos noteikumos tiek palielināts pabalstu apmērs noteiktiem pabalstu veidiem atsevišķām personu grupām.
3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās un pašvaldības palīdzības piešķiršana tiks nodrošināta kārtēja gada pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās un pašvaldības palīdzības piešķiršanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 52Pieņemts: 16.12.2015.Stājas spēkā: 20.01.2016.Zaudē spēku: 29.10.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 19.01.2016. OP numurs: 2016/12.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279359
20.01.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)