Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.183

Rīgā 2015.gada 15.decembrī (prot. Nr.66, 32.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un
stendu izmantošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama
atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.3, Nr.113; 2015, Nr.41, Nr.159) šādus grozījumus:

1. Papildināt II nodaļu ar 16.1punktu šādā redakcijā:

"16.1 Reklāmu, kas ir saistīta ar nekustamā īpašuma, kurā izvietota Reklāma, pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu, ir atļauts izvietot uz ēkas balkona margām vai lodžijas margām, ja ēka atrodas ārpus Rīgas vēsturiskā centra un ēka nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Izvietotā Reklāma nedrīkst negatīvi ietekmēt ēkas arhitektonisko veidolu un publiskās ārtelpas kvalitāti."

2. Svītrot 30.3.apakšpunktu.

3. Papildināt II nodaļu ar 30.1 un 30.2punktu šādā redakcijā:

"30.1 Uz ēkas fasādes (tajā skaitā siena, jumts) otrā stāva līmenī un augstāk atļauts izvietot telpiskus burtus bez fona pamatnes un telpiskus logotipus bez fona pamatnes, kuru augstums nepārsniedz 2 m, ja ēka:

30.11. atrodas Rīgas vēsturiskā centra daļā "Vecrīga" (turpmāk - Vecrīga);

30.12. ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

30.2 Ja ēka atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā (izņemot Vecrīgu) vai tā aizsardzības zonā un nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, uz ēkas fasādes (tajā skaitā siena, jumts) otrā stāva līmenī un augstāk atļauts izvietot telpiskus burtus bez fona pamatnes un telpiskus logotipus bez fona pamatnes, kuru augstums nepārsniedz 6 m."

4. Papildināt 31.punktu aiz vārda "izņemot" ar vārdiem "sabiedriskā transporta pieturvietu teritorijas ne tālāk par 2 m no ielas brauktuves malas un".

5. Izteikt 31.1punktu šādā redakcijā:

"31.1 Saistošo noteikumu 30.1 un 30.2punktā minētie nosacījumi neattiecas uz Reklāmu, ko izvieto uz ēkas fasādes sienas, kurā nav logu, vai ēkas fasādes sienas daļā, kurā nav logu, ja attiecīgās fasādes daļas laukums, ko neaizņem logi un kurā var izvietot Reklāmu, ir lielāks par 30% no fasādes kopējā laukuma."

6. Aizstāt 32.punktā vārdus "Rīgas vēsturiskā centra daļā "Vecrīga" (turpmāk - Vecrīga)" ar vārdu "Vecrīgā".

7. Svītrot 33.4.apakšpunktā vārdus "parkiem piegulošajās teritorijās līdz ielas brauktuvei,".

8. Izteikt 34.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1. tīkla reklāmas objektus un citus reklāmas objektus, kuru izvietošana ir atļauta zemes nomas līgumā;".

9. Svītrot 36.punktu.

10. Svītrot 51.punktu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs


 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.183 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.77). Tiek atviegloti nosacījumi reklāmas izvietošanai, ja reklāma ir saistīta ar nekustamā īpašuma pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu, proti, lai nebūtu jāpārveido ēku fasādes un jāizvieto tajās papildu elementi reklāmas par telpu pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu šajā nekustamajā īpašumā (kas pēc sava rakstura ir īslaicīgs reklāmas objekts) izvietošanai, ārpus Rīgas vēsturiskā centra uz ēkas balkonu un lodžiju margām tiek atļauts izvietot reklāmu par nekustamā īpašuma pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu, ja tādējādi netiek pasliktināts ēkas arhitektoniskais veidols un publiskās ārtelpas kvalitāte. Šādu reklāmu nav atļauts izvietot ēkās, kas ir kultūras pieminekļi.

Saistošo noteikumu Nr.77 piemērošanas gaitā pašvaldība ir konstatējusi, ka spēkā esošie reklāmas objektu izmēru ierobežojumi uz ēku fasādēm neļauj realizēt daudzus reklāmas objektu risinājumus, kas kvalitatīvas ieceres realizācijas gadījumā nekaitētu pilsētvides arhitektoniskajai kvalitātei, tāpēc, ņemot vērā privātpersonu izteiktos iebildumus un Saistošo noteikumu Nr.77 30.3.apakšpunktā iekļautās tiesību normas piemērošanas praksi, ir paredzēts diferencēt reklāmas objektu izmērus atkarībā no vides, kurā tie tiek izmantoti, palielinot atļauto reklāmas objektu veidojošo brīvstāvošo elementu maksimālo augstumu. Ar šiem saistošajiem noteikumiem paredzēts, ka telpisku burtu un logotipu (bez fona pamatnes) izvietošana uz ēku, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra daļā "Vecrīga" (turpmāk - Vecrīga) vai kas ir kultūras pieminekļi, fasādēm otrā stāva līmenī un augstāk ir pieļaujama, ja tie nepārsniedz 2 m, savukārt uz pārējām ēkām Rīgas vēsturiskā centra teritorijā vai aizsardzības zonā - 6 m. Būvvalde arī turpmāk izskatīs katru reklāmas izvietošanas gadījumu atsevišķi, ņemot vērā katras konkrētās ēkas arhitektonisko risinājumu un izvietojamās reklāmas ietekmi uz pilsētvidi. Papildus tiek precizēts, ka šie izmēra ierobežojumi neattiecas uz reklāmu, kas tiek izvietota uz ugunsmūriem vai citām ēkas fasādes daļām (sienām), kurās nav izvietoti logi, ja šīs fasādes daļas laukums ir lielāks par 30% no fasādes kopējā laukuma.

Saistošie noteikumi paredz atļaut digitālu ekrānu izvietošanu sabiedriskā transporta pieturvietu teritorijās, kas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti atsevišķi ierobežojumi reklāmas objektu ar piesaisti zemei izvietošanai, proti, tiek atļauta šādu reklāmas objektu izvietošana arī Vecrīgā un parku malās, ja reklāmas objekta izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, vērtību kopuma radīto noskaņu un atbilst citām noteikumu prasībām.

Saistošajos noteikumos Nr.77 tiek svītrota norma, kas paredzēja, ka jaunu tīkla reklāmu ar piesaisti zemei izvietošana un ekspluatācija uz pašvaldības zemes ir pieļaujama tikai Rīgas pilsētas būvvaldes rīkotā konkursa kārtībā uz konkursā izsludinātajām vietām.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu Nr.77 grozījumu galvenais mērķis ir sabalansēt reklāmas devēju un uzņēmēju intereses ar kvalitatīvas pilsētvides izveidi, lai reklāma harmoniski iekļautos pilsētvidē un netraucētu kultūrvēsturisko vērtību uztveri, vienlaikus neradot nesamērīgus ierobežojumus reklāmas izvietošanai.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus tendences, uzklausot privātpersonu ierosinājumus un priekšlikumus, lai ar īslaicīgu reklāmas izvietošanu netiktu bojāta ēkas fasāde ar smagnējām konstrukcijām, ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atviegloti nosacījumi reklāmas izvietošanai, kas ir saistīta ar īslaicīga rakstura reklāmu par nekustamā īpašuma pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu.

Izvērtējot reklāmas nozares speciālistu piedāvātos reklāmas objektu risinājumus kopsakarībā ar pilsētvides esošo arhitektūru, ēku stāvu skaitu un apbūves intensitāti, ir secināts, ka, izvietojot logotipus vai telpiskus burtus uz ēku fasādēm Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, ir svarīgi, lai tie būtu bez pamatnes un būtu noteikts maksimāli pieļaujamais reklāmas izmērs. Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā ir ēkas, kuru arhitektoniskie risinājumi pieļauj izvietot lielāka izmēra reklāmas, nekā līdz šim noteikts spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr.77, un šīs reklāmas organiski iekļautos kopējā ēkas arhitektūrā, netraucējot kultūrvēsturiskā mantojuma uztveri. Ievērojot minēto, tiek palielināts pieļaujamais reklāmas objektu izmērs Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, diferencējot maksimālo augstumu atkarībā no pilsētas apbūves intensitātes ritma un arhitektūras specifikas.

Lai pilsētā radītu attīstītas un mūsdienīgas pilsētvides iespaidu un ļautu sabiedriskā transporta sistēmas infrastruktūru attīstīt, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, tiks atļauts arī sabiedriskā transporta pieturvietu teritorijās, kas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, ne tālāk kā 2 metrus no ielas brauktuves malas izvietot digitālos ekrānus.

Izvērtējot Vecrīgas apbūves ritmu un raksturu, kā arī parkiem piegulošās teritorijas, lai mazinātu reklāmas objektu izvietošanu tieši uz kultūras pieminekļu ēku fasādes, tiek atviegloti nosacījumi reklāmas objektu ar piesaisti zemei izvietošanai un pieļauta šādu reklāmas objektu izvietošana Vecrīgā un parku malās, ja reklāmas objekta izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo tiek mazināti ierobežojumi reklāmas izvietošanai.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar Vides reklāmas asociāciju, Latvijas Reklāmas asociāciju un citiem reklāmas nozares komersantiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 183Pieņemts: 15.12.2015.Stājas spēkā: 06.01.2016.Zaudē spēku: 11.05.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 05.01.2016. OP numurs: 2016/2.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
278989
06.01.2016
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"