Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Ventspilī 2015.gada 20.novembrī (prot. Nr.16; 10.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5.punktu un 27.2 panta piekto daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" (Latvijas Vēstnesis, 19.07.2012., Nr.113 (4716)) šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu nodaļu "APZĪMĒJUMI".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1.1 Noteikumos lietotie termini:

1.1.11. Brauktuve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai;

1.1.12. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja - 2 un vairāk stāvu dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz 4 dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no koplietošanas telpas, koridora vai galerijas;

1.1.13. Iepirkuma procedūra - procedūra, saskaņā ar kuru Pašvaldības pārstāvis atlasa pakalpojuma sniedzējus un piešķir tiesības noslēgt publiskus būvdarbu vai pakalpojumu līgumus;

1.1.14. Ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;

1.1.15. Izlases remonts - remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju un/vai ietvju laukumiem nolūkā likvidēt esošos defektus (piemēram, bedrīšu remonts), atbilstoši iepriekš saskaņotai tehniskai shēmai, kurā atspoguļots veicamo darbu apjoms;

1.1.16. Līdzfinansējums - Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai;

1.1.17. Pašvaldības pārstāvis - Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde";

1.1.18. Piesaistītais zemesgabals - zeme, uz kuras atrodas Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai īpašumā;

1.1.19. Pasūtītājs - Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība;

1.1.110. Pasūtītāja pilnvarotā persona - dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, kā arī līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septītās daļas pamata;

1.1.111. Pasūtītāja līdzfinansējums - Pasūtītāja finanšu līdzekļu daļa Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai."

3. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1.punktu šādā redakcijā:

"3.1.1. Brauktuves un/vai stāvlaukuma jaunbūvei, vai arī šajā Noteikumu punktā noteikto būvju pārbūvei vai būvju atjaunošanai - 50% apmērā no Brauktuves un/vai stāvlaukuma, tai skaitā ar to saistīto funkcionāli nepieciešamo inženierkomunikāciju, jaunbūves izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas izmaksām;"

4. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2.punktu šādā redakcijā:

"3.1.2. apgaismojuma jaunbūvei, vai arī šajā Noteikumu punktā noteiktās būves pārbūvei un/vai būves atjaunošanai - 75% apmērā no apgaismojuma jaunbūves izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas izmaksām;"

5. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.3.punktu šādā redakcijā:

"3.1.3. citam Piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, vai arī šajā Noteikumu punktā noteikto būvju pārbūvei vai būvju atjaunošanai) - 75% apmērā no konkrētā Piesaistītā zemesgabala jaunbūves darbu izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas darbu izmaksām;"

6. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.4.punktu šādā redakcijā:

"3.1.4. būvprojekta izstrādei - 50% apmērā no būvprojekta izstrādes izmaksām;"

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.8.punktu šādā redakcijā:

"3.1.8. Ietvju jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai - 80% apmērā no Ietves jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām;"

8. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.2.punktu šādā redakcijā:

"3.2.2. būvprojekta izstrādes izmaksas;"

9. Izteikt saistošo noteikumu 3.4.6.punktu šādā redakcijā:

"3.4.6. izmaksas, kuras radušās pirms šo Noteikumu 4.17.punktā minētā lēmuma pieņemšanas."

10. Izteikt saistošo noteikumu 3.5.punktu šādā redakcijā:

"3.5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana tiek realizēta divās stadijās: būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana."

11. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.punktu šādā redakcijā:

"3.7. Gadījumos, kad Ventspils pilsētas pašvaldība veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, Noteikumu 3.1.8.punktā minēto aktivitāšu veikšanai, būvdarbu veicējs tiek noteikts kopējā iepirkumā, ko veic Pašvaldības pārstāvis, visam būvprojektā paredzētajam apjomam, izdalot daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā plānotos jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu apjomus atsevišķā tāmē."

12. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.punktu šādā redakcijā:

"4.2. Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir pienākums pirms vēršanās Domē ar projekta iesniegumu par Noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.8.punktā minēto aktivitāšu uzsākšanu saņemt Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā projektēšanas nosacījumus, kā arī pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus no institūcijām."

13. Izteikt saistošo noteikumu 4.3.6.punktu šādā redakcijā:

"4.3.6. Attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Domē jāsaskaņo ar Pašvaldības pārstāvi. Līdzfinansējuma apmēra noteikšanai izmaksu aprēķins (tāme) jāsadala pa Noteikumu 3.1. punktā minētajām aktivitātēm. Izmaksu aprēķins (tāme) papildus iesniedzams elektroniski XLS datņu formātā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi kom.parvalde@ventspils.lv;"

14. Svītrot saistošo noteikumu 4.9.punktu.

15. Svītrot saistošo noteikumu 5.1.punktu.

16. Izteikt saistošo noteikumu 5.4.punktu šādā redakcijā:

"5.4. Atbilstoši šo Noteikumu 5.2.punktā noteiktā līguma noteikumiem samaksu projektētājam, būvdarbu veicējam, būvuzraugam un/vai autoruzraugam par faktiski izpildīto darba apjomu veic:"

17. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.6.punktu šādā redakcijā:

"5.6. Pasūtītāja pilnvarotai personai un Pašvaldības pārstāvim pēc Domes izpilddirektora pieprasījuma ir pienākums informēt Domi par jaunbūves, būves pārbūves un/vai būves atjaunošanas darbu gaitu."

18. Svītrot saistošo noteikumu 6. nodaļu "CITI NOSACĪJUMI".

19. Svītrot saistošo noteikumu pielikumu.

20. Papildināt saistošos noteikumus ar 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Par Ventspils pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
"

IESNIEGUMS VENTSPILS PILSĒTAS DOMEI

 
datums  

Ventspils pilsētas domei

Iesniegums

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai", lūdzu piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

, Ventspilī pagalma labiekārtošanai.
(adrese)  

Pielikumā:

Projekta iesniegums - uz ___ lapām.

, ,
(amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts)
   
"  
(tālrunis)  

21. Papildināt saistošos noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Par Ventspils pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
"

PROJEKTA IESNIEGUMS

Projekta nosaukums:Projekta iesniedzējs:

Nosaukums:

Juridiskai personai

 

  Vārds Uzvārds:

Fiziskai personai

 

Reģistrācijas numurs: -
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

 

  Personas kods

Juridiskā adrese:

Adrese:
Bankas rekvizīti:   Bankas rekvizīti:  
Kontaktpersonas:

 

Tālrunis: Fakss: E-pasts:
Atbildīgā persona (vārds, uzvārds):
Projekta finansējums Projekta kopsumma
Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums
Pašu finansējums
Projekta īstenošanas laiks ______ mēneši

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta nosaukums:
 
Projekta darbības vieta:
 
Projekta mērķis:
 
Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izdotie
 projektēšanas nosacījumi Nr.___ , izdošanas datums _______________.
Uzdevumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):
1.
2.
3.
4.
5.
Projekta nepieciešamības pamatojums - aprakstiet esošo situāciju un problēmas, kuras ar projekta palīdzību vēlaties risināt? (ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.)

 

Projekta mērķauditorija - aprakstiet, kas gūs labumu no projekta īstenošanas?
 
Plānotie projekta rezultāti.
 
Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts.

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei un pašvaldības pārstāvim ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai";

• apzinos atbildību, kas iestājas saskaņā ar LR Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu līdzfinansējuma negodprātīgai saņemšanai un izmantošanai;

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai;

• projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;

• projekta iesnieguma iesniedzējs par projekta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņēmis finansējumu/līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: _____. gada __. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs:
  /paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi:

Nr. p.k. Nosaukums Lappušu skaits
1. zemesgrāmatu nodalījuma noraksts vai Valsts zemes dienesta izziņu kopijas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem  
2. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija")  
3. ja projekta iesniegumu iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona - juridiska persona vai pilnsabiedrība - tai jāiesniedz statūtu kopija un kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām  
4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija  
5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, nodrošinot Pasūtītāja līdzfinansējumu  
6. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins  
7. Piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija  
8. izziņa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem  
9. izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pasūtītāja pilnvarotajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu  
10. Kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka Pasūtītāja pilnvarotajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā

"

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks sadarbības jautājumos G.BlumbergsVentspils pilsētas domes 2015.gada 20.novembra saistošo noteikumu Nr.10 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.pantu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecībā rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiski lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai.

Savukārt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Lai veicinātu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu Ventspils pilsētā, Ventspils pilsētas dome 2012.gada 8.jūnijā apstiprināja Ventspils pilsētas saistošos noteikumus Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" (turpmāk - Noteikumi Nr.15)

Nepieciešams saskaņotu būvniecības terminu lietojumu ar Būvniecības likumu, kas stājies spēkā no 2014.gada 1.oktobra, kā arī lai motivētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu īpašnieku iesaistīties pagalmu labiekārtošanā, vienlaicīgi ar pašvaldības plānotajiem labiekārtošanas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.15.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi Nr.15 nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome piešķir līdzfinansējumu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanas pasākumu īstenošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Noteikumos Nr.15 precizēts terminu lietojums, saskaņojot ar Būvniecības likumu, kas stājies spēkā no 2014.gada 1.oktobra.

Noteikumi Nr.15 papildināti ar jaunu atbalsta mehānisma punktu, paredzot 80% pašvaldības atbalsta intensitāti gadījumos, kad tiek veikta ietvju jaunbūve, pārbūve un/vai atjaunošana.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu Nr.15 grozījumos tiek paredzēts iekļaut jaunu atbalsta mehānismu, paredzot 80% pašvaldības atbalsta intensitāti gadījumos, kad tiek veikta ietvju jaunbūve, pārbūve un/vai atjaunošana.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Pozitīva. Netieši ar darbu tiks nodrošināti būvuzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Jautājums par grozījumu veikšanu Noteikumos Nr.15 tika izskatīts Ventspils pilsētas domes Nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā, Ventspils pilsētas dome Likumības komisijā, Ventspils pilsētas domes Attīstības komisijā un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no Ventspils iedzīvotājiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem saņemtos priekšlikumus.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks sadarbības jautājumos G.Blumbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Ventspils .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 20.11.2015.Stājas spēkā: 30.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 29.12.2015. OP numurs: 2015/253.35
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
278888
30.12.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)