Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 767

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 23. §)
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā lauksaimniecības un pārtikas produktiem, tostarp stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, (turpmāk – produkti) reģistrē aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargātus cilmes vietas nosaukumus un garantētas tradicionālās īpatnības saskaņā ar pārtikas kvalitātes shēmu reģistrāciju, aizsardzību un darbības uzraudzību atbilstoši:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulai (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (turpmāk – regula Nr. 1151/2012);

1.2. Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (turpmāk – regula Nr. 668/2014);

1.3. Komisijas 2013. gada 18. decembra Deleģētajai regulai (ES) Nr. 664/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām un attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem papildu pārejas noteikumiem (turpmāk – regula Nr. 664/2014);

1.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (turpmāk – regula Nr. 110/2008);

1.5. Komisijas 2013. gada 25. jūlija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 716/2013, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (turpmāk – regula Nr. 716/2013).

2. Regulas Nr. 1151/2012 36. panta 1. punktā un regulas Nr. 110/2008 24. panta 1. punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

3. Regulas Nr. 1151/2012 37. panta 1. punkta "b" apakšpunktā un regulas Nr. 110/2008 22. panta 1. punktā noteiktās pārbaudes veic dienests.

4. Regulas Nr. 1151/2012 40. pantā minētos pasākumus plāno un gada ziņojumā informāciju par pienākumiem saistībā ar šo regulu iekļauj dienests.

II. Reģistrācijas pieteikuma izvērtēšana

5. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja grupa (turpmāk – grupa), kas vēlas reģistrēt produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā, dienestā iesniedz šādus dokumentus:

5.1. iesniegumu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju (pielikums);

5.2. reģistrācijas pieteikumu.

6. Reģistrācijas pieteikumu sagatavo atbilstoši:

6.1. regulas Nr. 1151/2012 8. panta 1. punkta un regulas Nr. 668/2014 I pielikuma prasībām – lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem;

6.2. regulas Nr. 716/2013 6. panta prasībām – stipro alkoholisko dzērienu aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

6.3. regulas Nr. 1151/2012 20. panta 1. punkta un regulas Nr. 668/2014 II pielikuma prasībām – lauksaimniecības un pārtikas produktu garantētām tradicionālām īpatnībām.

7. Dienests piecu darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par reģistrācijas procedūras uzsākšanu – ja reģistrācijas pieteikums atbilst šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām;

7.2. par reģistrācijas pieteikuma precizēšanu noteiktajā termiņā – ja reģistrācijas pieteikums neatbilst šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām;

7.3. par reģistrācijas atteikumu – ja reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija neatbilst produktu reģistrācijas nosacījumiem, kas noteikti regulas Nr. 1151/2012 7. panta 1. punktā vai 19. panta 1. punktā vai regulas Nr. 716/2013 6. pantā.

8. Dienests, uzsākot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto reģistrācijas procedūru:

8.1. savā tīmekļvietnē publicē:

8.1.1. informāciju par reģistrācijas pieteikumu, norādot saņemšanas datumu;

8.1.2. produkta specifikācijas galvenos punktus, kas sagatavoti atbilstoši regulas Nr. 1151/2012 8. panta 1. punkta "c" apakšpunkta vai 19. panta 1. punkta "d" apakšpunkta prasībām un tehniskās dokumentācijas parametriem saskaņā ar regulas Nr. 716/2013 II pielikumu, kā arī tīmekļvietnes adresi, kurā pieejams produkta apraksts;

8.1.3. informāciju par iebildumu izteikšanas procedūru;

8.2. rakstveidā informē Latvijas Republikas Patentu valdi par produkta nosaukuma pagaidu aizsardzību nacionālajā līmenī saskaņā ar regulas Nr. 1151/2012 9. panta prasībām.

9. Ja dienests mēneša laikā no iebilduma izteikšanas procedūras sākuma nesaņem šo noteikumu 18. punktā minēto iebildumu paziņojumu par Latvijā ražota produkta reģistrāciju aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģstrā vai divu mēnešu laikā – par stipro alkoholisko dzērienu reģistrāciju minētajā reģistrā, tas pieņem lēmumu par reģistrācijas pieteikuma atbilstību regulas Nr. 1151/2012 vai regulas Nr. 110/2008 III nodaļas un regulas Nr. 716/2013 III nodaļas prasībām.

10. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētās reģistrācijas procedūras uzsākšanas vienojas par pārbaudes laiku ar katru ražotāju, kurš vēlas savu ražoto produktu reģistrēt aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā (turpmāk – operators).

11. Dienests saskaņā ar regulas Nr. 1151/2012 37. panta 1. punktu vai regulas Nr. 110/2008 22. pantu:

11.1. operatora pārbaudes laikā izvērtē produkta atbilstību specifikācijai;

11.2. pamatojoties uz riska analīzi, pārbauda aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai aizsargātas cilmes vietas nosaukuma produkta izejvielu piegādātājus;

11.3. pēc operatora un šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto izejvielu piegādātāju pārbaudes sagatavo un izsniedz operatoram novērtēšanas protokolu par pārbaudes rezultātiem un, ja nepieciešams, nosaka termiņu neatbilstību novēršanai.

12. Ja dienests šo noteikumu 11. punktā minētajā pārbaudē konstatē operatora ražotā produkta atbilstību specifikācijai, tas 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanu.

13. Ja dienests šo noteikumu 11. punktā minētajā pārbaudē konstatē produkta neatbilstību specifikācijai vai tehniskās dokumentācijas parametriem, tas:

13.1. pēc šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētā neatbilstību novēršanas termiņa beigām veic atkārtotu pārbaudi, kā arī sagatavo un izsniedz operatoram novērtēšanas protokolu par pārbaudes rezultātiem;

13.2. 10 darbdienu laikā pēc atkārtotās pārbaudes pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu un par to rakstveidā paziņo operatoram.

14. Sertifikātā norāda:

14.1. operatora identifikācijas datus (juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu);

14.2. produkta nosaukumu un apliecinājumu par tā atbilstību regulas Nr. 1151/2012 vai regulas Nr. 110/2008 III nodaļas prasībām;

14.3. sertifikāta numuru;

14.4. pārtikas kvalitātes shēmas nosaukumu;

14.5. sertifikāta izsniegšanas datumu.

15. Operators un izejvielu piegādātājs par šo noteikumu 11. un 13. punktā minēto atbilstības pārbaudi norēķinās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama samaksa par dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem, un sedz šādus izdevumus:

15.1. operators – par produkta atbilstības pārbaudi pirms produkta laišanas tirgū un atkārtotu pārbaudi, ja pārbaudē konstatēta neatbilstība specifikācijai vai tehniskās dokumentācijas parametriem;

15.2. izejvielu piegādātājs – par atkārtotu pārbaudi, ja plānveida pārbaudē konstatēta neatbilstība pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.

16. Dienests 10 darbdienu laikā pēc operatora apsekošanas un lēmuma pieņemšanas par reģistrācijas pieteikuma atbilstību noteiktajām prasībām nosūta Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai pieteikuma dokumentāciju, kas noteikta regulas Nr. 1151/2012 8. panta 2. punktā vai 20. panta 2. punktā un regulas Nr. 716/2013 6. pantā.

17. Dienests pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par produkta atbilstību regulas Nr. 1151/2012 un regulas Nr. 110/2008 prasībām un tā publicēšanas laikrakstā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" saskaņā ar regulas Nr. 1151/2012 52. panta 4. punktu vai regulas Nr. 110/2008 17. panta 6. punktu rakstveidā paziņo grupai Eiropas Komisijas lēmumu.

III. Iebildumu izteikšanas procedūra

18. Jebkura persona šo noteikumu 9. punktā minētajā laikposmā var iesniegt dienestā iebildumu paziņojumu par Latvijā ražota produkta reģistrāciju aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģstrā (turpmāk – iebildumu iesniedzējs).

19. Dienests piecu darbdienu laikā izvērtē iebildumu paziņojuma atbilstību regulas Nr. 668/2014 III pielikuma prasībām un rakstveidā informē iebildumu iesniedzēju:

19.1. par termiņu, līdz kuram jāpanāk vienošanās ar grupu par pieteikuma galīgo redakciju, ja iebildumu paziņojums atbilst regulas Nr. 668/2014 III pielikuma prasībām;

19.2. par nepamatotu iebildumu paziņojumu, ja iebildumu paziņojums neatbilst regulas Nr. 668/2014 III pielikuma prasībām.

20. Ja iebildumu paziņojums atbilst regulas Nr. 668/2014 III pielikuma prasībām, dienests nosūta grupai iebildumu paziņojuma kopiju. Iebildumu iesniedzējs un grupa 20 darbdienu laikā pēc dienesta informācijas saņemšanas vienojas par reģistrācijas pieteikuma galīgo redakciju un iesniedz to dienestā.

21. Dienests pēc precizētā reģistrācijas pieteikuma saņemšanas to izvērtē piecu darbdienu laikā. Ja precizētajā reģistrācijas pieteikumā iekļautā informācija atbilst šo noteikumu prasībām un:

21.1. grozījumi ir maznozīmīgi atbilstoši regulas Nr. 1151/2012 53. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, dienests pieņem lēmumu par atbilstību regulas Nr. 1151/2012 vai regulas Nr. 110/2008 prasībām un nosūta reģistrācijas pieteikumu Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai;

21.2. grozījumi nav maznozīmīgi atbilstoši regulas Nr. 1151/2012 53. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, dienests atkārtoti uzsāk šo noteikumu 8.1.3. apakšpunktā minēto iebildumu izteikšanas procedūru.

22. Iebildumu paziņojumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī ražota produkta reģistrācijas pieteikumu dienestā var iesniegt mēneša laikā pēc reģistrācijas pieteikuma publicēšanas laikrakstā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis". Iebildumu paziņojumā par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reģistrācijas pieteikumu ietver regulas Nr. 1151/2012 10. pantā vai regulas Nr. 716/2013 14. pantā noteikto informāciju, bet par garantētas tradicionālās īpatnības reģistrācijas pieteikumu – regulas Nr. 1151/2012 21. pantā noteikto informāciju, un to sagatavo atbilstoši regulas Nr. 688/2014 III pielikuma vai regulas Nr. 716/2013 III pielikuma prasībām.

23. Dienests 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 22. punktā minētā iebildumu paziņojuma atbilstību regulas Nr. 668/2014 III pielikuma un regulas Nr. 716/2013 III pielikuma prasībām. Ja iebildumu paziņojums:

23.1. atbilst noteiktajām prasībām, to nosūta Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai;

23.2. neatbilst noteiktajām prasībām, par to rakstveidā informē iebildumu iesniedzēju, norādot neatbilstības iemeslus.

IV. Specifikācijas grozījumi, reģistrācijas anulēšana un operatoru pievienošanās un izstāšanās no grupas

24. Ja nepieciešami grozījumi Eiropas Komisijas reģistrā iekļauta produkta specifikācijā vai tehniskajā dokumentācijā, grupa sagatavo informāciju atbilstoši regulas Nr. 668/2014 V, VI, VII vai VIII pielikuma vai regulas Nr. 716/2013 V pielikuma prasībām un iesniedz to dienestā.

25. Dienests:

25.1. 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par specifikācijas vai tehniskās dokumentācijas grozījumiem:

25.1.1. to izvērtē atbilstoši regulas Nr. 1151/2012 53. panta, regulas Nr. 664/2014 6. panta 2. punkta otrās daļas, regulas Nr. 668/2014 V, VI, VII vai VIII pielikuma vai regulas Nr. 716/2013 V pielikuma prasībām;

25.1.2. pieņem lēmumu par nepieciešamību sākt jaunu reģistrācijas pieteikuma izskatīšanas procedūru, ja grozījums nav maznozīmīgs, vai nosūtīt informāciju par specifikācijas vai tehniskās dokumentācijas grozījumiem Eiropas Komisijai, ja grozījums ir maznozīmīgs;

25.2. par pieņemto lēmumu piecu darbdienu laikā rakstveidā informē grupu.

26. Jebkura fiziska vai juridiska persona saskaņā ar regulas Nr. 1151/2012 54. panta 1. punktu vai regulas Nr. 716/2013 18. pantu var iesniegt dienestā pieprasījumu par aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģstrā iekļauta produkta reģistrācijas anulēšanu. Anulēšanas pieprasījumu noformē atbilstoši regulas Nr. 668/2014 IX pielikuma vai regulas Nr. 716/2013 IV pielikuma prasībām.

27. Dienests 10 darbdienu laikā pēc anulēšanas pieprasījuma saņemšanas to izvērtē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

27.1. par anulēšanas pieprasījuma atbilstību regulas Nr. 668/2014 IX pielikuma vai regulas Nr. 716/2013 IV pielikuma prasībām un nosūta to Eiropas Komisijai;

27.2. par anulēšanas pieprasījuma neatbilstību regulas Nr. 668/2014 IX pielikuma vai regulas Nr. 716/2013 IV pielikuma prasībām un par to informē anulēšanas pieprasījuma iesniedzēju.

28. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Latvijā vēlas ražot produktu, kura nosaukums iekļauts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā, iesniedz iesniegumu dienestā.

29. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28. punktā minētā iesnieguma saņemšanas to izskata, vienojas ar šo noteikumu 28. punktā minēto personu par pārbaudes laiku un rīkojas atbilstoši šo noteikumu 9., 10., 12., 13., 14. un 15. punkta prasībām.

30. Pēc sertifikāta saņemšanas operators šo noteikumu 5. punktā minētajai grupai iesniedz iesniegumu par pievienošanos grupai.

31. Operators, pārtraucot ražot shēmas produktu, par to 10 darbdienu laikā rakstveidā informē dienestu un grupu.

V. Reģistrēto nosaukumu un norāžu uzraudzība un aizsardzība

32. Dienests ne retāk kā reizi gadā pārbauda katra operatora ražoto produktu atbilstību specifikācijai saskaņā ar regulas Nr. 1151/2012 36. panta 3. punktu un regulas Nr. 110/2008 22. panta 1. punktu.

33. Dienests operatoram uz laiku var aizliegt produkta marķējumā lietot regulas Nr. 1151/2012 12. vai 23. pantā minētās norādes un simbolus, kas noteikti ar regulas Nr. 664/2014 2. pantu un pielikumu un kas ir reproducēti saskaņā ar regulas Nr. 668/2014 X pielikumu, ja dienests konstatē produkta neatbilstību specifikācijai un ja ir pārkāptas regulas Nr. 716/2013 22. pantā noteiktās prasības par Eiropas Savienības simbolu izmantošanu. Dienests neatbilstību novēršanai nosaka termiņu, kas nav ilgāks par vienu mēnesi no neatbilstību konstatēšanas, un pēc tam veic atkārtotu pārbaudi.

34. Ja dienests atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka neatbilstības nav novērstas, tas operatoram aizliedz produkta marķējumā lietot šo noteikumu 33. punktā minētās norādes un simbolus.

VI. Noslēguma jautājums

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumus Nr.126 "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfisko norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 26. nr.; 2010, 21. nr.; 2011, 202. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 767
Iesniegums
par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju

1. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja grupa

Grupas nosaukums
Adrese 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 

2. Produkta reģistrējamais nosaukums

 

3. Pārtikas kvalitātes shēmas nosaukums (izvēlieties vienu un atzīmējiet ar "X"):

aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

aizsargāts cilmes vietas nosaukums

garantētas tradicionālās īpatnības

4. Grupas dalībnieki

Nr.
p. k.
NosaukumsAdreseTālrunis un e-pasta adresePārtikas uzņēmuma reģistrācijas numurs atbilstoši uzraudzības objektu reģistram*

5. Izejvielu piegādātāji (informācija jāsniedz tikai par ģeogrāfiskās izcelsmes norādi un cilmes vietas nosaukumu)

Nr.
p. k.
NosaukumsAdreseTālrunis un e-pasta adresePārtikas uzņēmuma reģistrācijas numurs atbilstoši uzraudzības objektu reģistram*Izejvielas saņēmēja nosaukums

6. Informācija par valsts nodevas maksājumu

 

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

 

(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods)

 

(maksājuma datums)

7. Pievienotie dokumenti

Reģistrācijas pieteikums uz ___________________________ lp.

Iesniedzējs   
 (vārds un uzvārds) (paraksts**)
Kontaktinformācija 
 (tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Datums**______________________________________________

Piezīmes.

1. * Norāda tikai ražotāji un pārstrādātāji.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 767Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 29.12.2015.Zaudē spēku: 09.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2015. OP numurs: 2015/252.34
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278836
29.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)