Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 763

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
12. panta trešo un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 46., 195. nr.; 2009, 19. nr.; 2010, 14., 108. nr.; 2011, 38. nr.; 2013, 228. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Iela šo noteikumu izpratnē ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēts ceļš apdzīvotā vietā. Ielas statusu pašvaldības īpašumā esošiem ceļiem piešķir pašvaldība.";

1.2. svītrot II nodaļu;

1.3. aizstāt 6.3. apakšpunktā vārdu "renovācijai" ar vārdiem "atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai";

1.4. izteikt 6.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.14. pašvaldību, komersantu, māju ceļu būvniecības, pārbūves, uzturēšanas un atjaunošanas pārraudzībai, kā arī satiksmes drošības pārraudzībai uz šiem ceļiem;";

1.5. izteikt 6.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.17. pašvaldību, komersantu un māju ceļu pārbūvei, ja tas nepieciešams valsts autoceļu atjaunošanai un satiksmes drošības uzlabošanai uz valsts autoceļiem;";

1.6. svītrot 9. punkta otro teikumu;

1.7. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Satiksmes ministrija katru mēnesi pārskaita mērķdotāciju (vienu divpadsmito daļu no attiecīgajam gadam paredzētās summas) pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos).";

1.8. papildināt 11. punktu aiz vārda "izdevumiem" ar vārdiem "atsevišķā norēķinu kontā kredītiestādē vai Valsts kasē";

1.9. svītrot 12. punktu;

1.10. svītrot 15. punktu;

1.11. izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Mērķdotāciju izlieto šādiem mērķiem:

23.1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai;

23.2. pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;

23.3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta apkalpošanas izmaksu segšanai.

24. Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā atbilstoši šo noteikumu 23. punktā noteiktajiem mērķiem.";

1.12. papildināt V nodaļu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Kārtējā saimnieciskā gadā saņemto un neizlietoto mērķdotāciju pašvaldība drīkst uzkrāt, ievērojot samērīguma principus un izvērtējot mērķdotācijas uzkrāšanas lietderību.";

1.13. izteikt 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Ja Satiksmes ministrija, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, konstatējusi mērķdotācijas neatbilstošu izlietojumu vai ja pēc grāmatvedības uzskaites datiem nav iespējams pārliecināties par mērķdotācijas izlietojumu, Satiksmes ministrija aiztur konstatētajam pārkāpumam atbilstošu pašvaldībai paredzētās mērķdotācijas daļu. Aizturēto mērķdotācijas daļu pārskaita pašvaldībai pēc tam, kad tā līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām no sava pamatbudžeta apmaksājusi iepriekš pamatbudžetā neplānotos autoceļu uzturēšanas darbus, kas atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajiem mērķiem. Mērķdotācijas daļu aiztur un pārskaita saskaņā ar Satiksmes ministrijas valsts sekretāra rīkojumu.

27. Līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām par neatbilstoši izlietotai summai līdzvērtīgu summu pašvaldība no sava pamatbudžeta apmaksā iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas darbus, kas atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajiem mērķiem. Ja pašvaldība līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām nevar apmaksāt iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas darbus, tai ir tiesības vērsties Satiksmes ministrijā ar lūgumu pagarināt apmaksas termiņu uz nākamo periodu.";

1.14. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu (2. pielikums) pašvaldības iesniedz Satiksmes ministrijai Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā "ePārskati" (turpmāk - informācijas sistēma "ePārskati") līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc iesniegšanas datuma.";

1.15. papildināt noteikumus ar 28.1, 28.2 un 28.3 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Satiksmes ministrija līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam informācijas sistēmā "ePārskati" pārbauda un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju savlaicīgu ierakstu veikšanai grāmatvedībā.

28.2 Satiksmes ministrija avansa maksājumu atzīst izdevumos un pašvaldības saņemto avansa maksājumu atzīst ieņēmumos atbilstoši apstiprinājumam par attaisnotajiem izdevumiem (2. pielikums). Satiksmes ministrija apstiprina veiktos uzturēšanas izdevumus atbilstoši uzkrāšanas principam, pamatkapitāla veidošanas izdevumus - atbilstoši naudas plūsmai.

28.3 Iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi uzskaita kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.";

1.16. svītrot 29., 30. un 31. punktu;

1.17. aizstāt 32. punktā vārdus "mērķdotācijas saņēmējiem" ar vārdu "pašvaldībām";

1.18. aizstāt 45. punktā vārdus un skaitli "līdz attiecīgā gada 1. oktobrim" ar vārdiem un skaitli "līdz nākamā gada 1. janvārim";

1.19. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 173

Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumi Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" Veidlapa Nr. Mdot_AUTOC
Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
KODI
Pašvaldības nosaukums  
Pārskata gads  
Pārskata periods ceturksnis  
euro, centi
Kods Koda nosaukums Speciālā budžeta (pašvaldību ceļu fonda) plāns Plāns ar izmaiņām Naudas plūsmas izpilde Izpilde pēc uzkrāšanas principa
no gada sākuma pārskata ceturkšņa izpilde no gada sākuma pārskata ceturkšņa izpilde
A B 1 2 3 4 5 6
             
ATL_SAK Atlikums perioda sākumā (KRAJ_S+PAR_ATLS)         X X
KRAJ_S Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" kontā         X X
PAR_ATLS Pārējais atlikums         X X
I. Ieņēmumi            
18.6.2.0. Mērķdotācija pārskata periodā            
II. Izdevumi (1000 + 2000 + 5000)            
1000 Atlīdzība            
2000 Preces un pakalpojumi (UZT + PAR_KA)            
UZT Autoceļu un ielu uzturēšana            
PAR_KA Bankas konta apkalpošanas izmaksu segšana            
5000 Pamatkapitāla veidošana
(BUVN + PAR_ZP)
        X X
BUVN Autoceļu un ielu būvniecība         X X
PAR_ZP Zemes pirkšana, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas         X X
ATL_BEI Atlikums perioda beigās (KRAJ_B + PAR_ATLB)         X X
KRAJ_B Likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" kontā         X X
PAR_ATLB Pārējais atlikums         X X

PLAN

Mērķdotācijas indikatīvais plāns

n gads n+1 gads n+2 gads
KOPA Kopā (1000PL + 2000PL + 5000PL)      
1000PL Atlīdzība      
2000PL Preces un pakalpojumi      
5000PL Pamatkapitāla veidošana      

Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu aizpilda šādā kārtībā:

1. Informāciju par izdevumiem norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā noteiktajai pašvaldību grāmatvedības uzskaites kārtībai, datus norāda euro un centos.

2. Rindā "Pašvaldības nosaukums" norāda tās pašvaldības nosaukumu, kas iesniedz pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK kodu).

3. Rindas "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda saimnieciskā gada skaitli.

4. Rindas "Pārskata periods" sadaļā "Kodi" norāda pārskata ceturkšņa kārtas numuru.

5. Ailē "Speciālā budžeta (pašvaldību ceļu fonda) plāns" norāda saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības speciālajā budžetā (pašvaldību ceļu fondā) apstiprinātos kārtējā gada finansiālos rādītājus.

6. Ailē "Plāns ar izmaiņām" norāda perioda beigās aktuālo (precizēto) plānu.

7. Ailē "Naudas plūsmas izpilde" norāda datus par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas principa atbilstoši normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem.

8. Ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa, izņemot pamatkapitāla veidošanu, atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem.

9. Ailē "no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās).

10. Ailē "pārskata ceturkšņa izpilde" norāda pārskata ceturkšņa izpildi. Datus aprēķina kā pārskata ceturkšņa ailes "no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata ceturkšņa ailes "no gada sākuma" datu starpību.

11. Sadaļu "Mērķdotācijas indikatīvais plāns" aizpilda 1. ceturksnī atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" 24. punktam, kur

n - pārskata gads,

n+1 - nākamais pārskata gads,

n+2 - aiznākamais pārskata gads.

Sadaļā "Mērķdotācijas indikatīvais plāns" var veikt grozījumus, ja tas nepieciešams. Pēc grozījumu veikšanas aile "n gads" sakrīt ar pārskata aili "Plāns ar izmaiņām".

12. Sadaļā "II. Izdevumi" norāda izdevumus, kas klasificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izdevumu klasifikāciju jomā.

13. Ailes, kas apzīmētas ar "X", neaizpilda."

2. Šo noteikumu 1.14., 1.15. un 1.19. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

3. Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu aizpildāms atbilstoši šo noteikumu 1.19. apakšpunktam, sākot ar pārskatu par 2016. gada 1. ceturksni.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 763Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 29.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2015. OP numurs: 2015/252.31
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
278831
29.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)