Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197.nr.; 2013, 27., 194., 232., 237.nr.; 2014, 123.nr.; 2015, 42., 248.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 66.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja nodokļu maksātājam - juridiskajai personai - tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu un tas ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai, pamatojoties uz kādu no šā likuma 73.panta pirmās daļas 1., 4., 5., 6., 11. vai 12.punktā vai trešajā daļā minētajiem apstākļiem, reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā neatsaka."

2. Papildināt 69.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) nodokļa maksātāja - juridiskās personas amatpersona vai nodokļa maksātājs - fiziskā persona ir iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";

7) nodokļa maksātājam-komersantam, pamatojoties uz tā lēmumu, saskaņā ar Komerclikumu ir apturēta komersanta darbība."

3. 70.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā skaitļus un vārdus "73.panta pirmās daļas 4., 5. vai 6.punktu" ar skaitļiem un vārdiem "73.panta pirmās daļas 4., 5., 6. vai 11.punktu vai trešo daļu";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Valsts ieņēmumu dienesta pieprasītās informācijas (saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus apliecinošu dokumentu, grāmatvedības uzskaites dokumentu, kā arī citas informācijas, kas raksturo darbības, kuras ietekmēja vai ietekmē nodokļa aprēķinu un nomaksu) iesniegšanas;";

papildināt pirmo daļu ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6) Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par nodokļa maksātāja - juridiskās personas amatpersonas vai nodokļa maksātāja - fiziskās personas izslēgšanas no riska personu saraksta atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";

7) nodokļa maksātāja - juridiskās personas amatpersonas, kas ir iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām", nomaiņas ar amatpersonu, kas nav iekļauta minētajā riska personu sarakstā;

8) pilnīgas un pamatotas informācijas iesniegšanas par reģistrēta nodokļa maksātāja materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja nodokļu maksātājs - juridiskā persona -, kuram pasludināts maksātnespējas process, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, pamatojoties uz kādu no šā likuma 73.panta pirmās daļas 4., 5., 6. vai 11.punktā vai trešajā daļā minētajiem apstākļiem, šo nodokļa maksātāju atkārtoti reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā šā likuma 66.pantā noteiktajā kārtībā arī tad, ja nav izpildīti šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi."

4. 73.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) reģistrēta nodokļa maksātāja darbības laikā iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

a) 30 dienu laikā pēc šajā likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa nav iesniegta nodokļa deklarācija,

b) nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija,

c) Valsts ieņēmumu dienesta rakstveida pieprasījumā noteiktajā termiņā nav iesniegta pieprasītā informācija (saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus apliecinoši dokumenti, grāmatvedības uzskaites dokumenti, kā arī cita informācija, kas raksturo darbības, kuras ietekmēja vai ietekmē nodokļa aprēķinu un nomaksu),

d) reģistrēts nodokļa maksātājs ir sniedzis nepamatotu vai nepatiesu informāciju par materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību;";

papildināt pirmo daļu ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) reģistrēta nodokļa maksātāja materiāltehniskās un finansiālās iespējas neatbilst nevienam no tā saimnieciskās darbības veidiem;

12) reģistrētam nodokļa maksātājam-komersantam, pamatojoties uz tā lēmumu, saskaņā ar Komerclikumu ir apturēta komersanta darbība.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības izslēgt reģistrētu nodokļa maksātāju no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ja reģistrēta nodokļa maksātāja - juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs - fiziskā persona ir iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām."

5. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

"79.pants. Izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ja reģistrēts nodokļa maksātājs neiesniedz nodokļa deklarāciju vai pieprasīto informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju nodokļa deklarācijā vai nepamatotu vai nepatiesu informāciju par tā materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību

(1) Valsts ieņēmumu dienests, ja iestājas vismaz viens no šā likuma 73.panta pirmās daļas 5.punkta "a", "c" vai "d" apakšpunktā minētajiem apstākļiem, nosūta reģistrētam nodokļa maksātājam rakstveida brīdinājumu par tā izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

(2) Ja 12 darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā brīdinājuma nosūtīšanas reģistrēts nodokļa maksātājs neiesniedz nodokļa deklarāciju vai pieprasīto informāciju vai sniedz nepamatotu vai nepatiesu informāciju par tā materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību, to izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

(3) Ja Valsts ieņēmumu dienests veiktajā nodokļa pārbaudē konstatē, ka reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa deklarācijā ir sniedzis nepatiesu informāciju, to izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra."

6. Papildināt likuma IX nodaļu ar 83.1, 83.2 un 83.3 pantu šādā redakcijā:

"83.1 pants. Izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ja reģistrēta nodokļa maksātāja materiāltehniskās un finansiālās iespējas neatbilst nevienam no tā saimnieciskās darbības veidiem

Ja Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļa kontroles un administrēšanas pasākumus, konstatē, ka reģistrēta nodokļa maksātāja materiāltehniskās un finansiālās iespējas neatbilst nevienam no tā saimnieciskās darbības veidiem, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

83.2 pants. Izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ja reģistrētam nodokļa maksātājam-komersantam, pamatojoties uz tā lēmumu, saskaņā ar Komerclikumu ir apturēta komersanta darbība

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs-komersants saskaņā ar Komerclikumu ir pieņēmis lēmumu par komersanta darbības apturēšanu, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas ziņas no Komercreģistra par attiecīgā reģistrētā nodokļa maksātāja-komersanta darbības apturēšanu, pieņem lēmumu par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

83.3 pants. Izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ja reģistrēta nodokļa maksātāja - juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs - fiziskā persona ir iekļauta riska personu sarakstā

(1) Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka reģistrēta nodokļa maksātāja - juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs - fiziskā persona ir iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām", Valsts ieņēmumu dienests vērtē, vai reģistrēta nodokļa maksātāja - juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs - fiziskā persona ir veikusi darbības, kuru rezultātā zudis pamats šīs personas iekļaušanai riska personu sarakstā.

(2) Valsts ieņēmumu dienestam, balstoties uz šā panta pirmajā daļā veikto izvērtējumu, ir tiesības pieņemt lēmumu par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra."

7. 104.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "1. vai 2.punktu" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2. vai 12.punktu";

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus "4., 5. vai 6.punktu" ar skaitļiem un vārdiem "4., 5., 6. vai 11.punktu vai trešo daļu".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Šā likuma 73.panta pirmās daļas 12.punkts ir piemērojams gadījumos, kad reģistrēta nodokļa maksātāja komersanta darbība ir apturēta, sākot ar 2016.gada 1.janvāri."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 23.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2015.Stājas spēkā: 06.01.2016.Tēma: Covid-19; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2015. OP numurs: 2015/251.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278753
06.01.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)