Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 1., 2., 15., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 82., 131., 178., 206.nr.; 2011, 99., 144., 157., 204.nr.; 2012, 44., 88., 92., 192.nr.; 2013, 194., 232., 234.nr.; 2014, 47., 57., 257.nr.; 2015, 42., 97., 227.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) maksātāja gada diferencētais neapliekamais minimums (minimālais mēneša neapliekamais minimums);".

2.  8.pantā:

papildināt piektās daļas ievaddaļu pēc vārda "valstī" ar vārdiem "vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī";

papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"5.2 Šā panta piektajā daļā noteikto procentuālo ierobežojumu - 10 procenti no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā - nepiemēro maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa "B"."

3. Izteikt 9.panta pirmās daļas 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4) apdrošināšanas atlīdzības, kuras izmaksājušas Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības, kas nodibinātas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu, kā arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības, kas nodibinātas un darbojas saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, izņemot tās apdrošināšanas atlīdzības, kas izmaksātas atbilstoši:".

4.  10.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) solidaritātes nodoklis;";

papildināt pirmās daļas 5.punktu pēc vārda "valstīs" ar vārdiem "vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīs";

papildināt pirmās daļas 6.punktu pēc vārda "valstī" ar vārdiem "vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī".

5. Papildināt 11.panta trešo daļu ar 7.2 punktu šādā redakcijā:

"72) solidaritātes nodoklis par darbiniekiem;".

6. Papildināt 11.1 panta ceturtās daļas 9. un 10.punktu pēc vārda "valstīm" ar vārdiem "vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm".

7.  11.10 pantā:

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto slieksni, kas paredz pienākumu reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā" ar skaitli un vārdu "15 000 euro";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"3.1 Maksātājs, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi taksācijas gadā pārsniedz 15 000 euro, bet kurš taksācijas gadā ir maksājis patentmaksu, saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu, sākot ar nākamo mēnesi pēc minētā saimnieciskās darbības ieņēmumu sliekšņa pārsniegšanas un turpmākajos periodos, aprēķina saskaņā ar šā likuma 11. vai 11.1 pantu. Maksātājs var atkārtoti izvēlēties maksāt patentmaksu ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, vienlaikus nevar būt:

1) saimnieciskās darbības veicējs, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar šā likuma 11. (izņemot šā likuma 11.panta divpadsmito daļu) vai 11.1 pantu;

2) mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;

3) pakalpojumu sniedzējs saimnieciskās darbības veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs (arī komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās darbības jomā, par kuru patentmaksas maksātājs maksā patentmaksu.";

izslēgt septītajā daļā vārdus "un darbībām, kas saistītas ar meža un pļavu velšu vākšanu".

8.  12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Minimālo mēneša neapliekamo minimumu piemēro katru mēnesi ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta maksātāja algas nodokļa grāmatiņa, apliekamajam ienākumam, kuram tiek piemērota šā likuma 15.panta otrajā daļā noteiktā likme. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, ja šajā pantā nav noteikts citādi.";

papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

"1.1 Maksātāja gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, ko nosaka Ministru kabinets. Formulā ņem vērā maksātāja gada apliekamos ienākumus, kā arī šādus lielumus, kurus nosaka Ministru kabinets:

1) minimālo mēneša neapliekamo minimumu;

2) maksimālo gada neapliekamo minimumu;

3) gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

4) gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu.

1.2 Maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra noteikšanai ņem vērā visus maksātāja gada ienākumus, izņemot šā likuma 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus.

1.3 Šā panta 1.1 daļā minētajā formulā Ministru kabinets ievēro principu, ka Ministru kabineta noteikto robežu ietvaros gada diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots apgriezti proporcionāli maksātāja gada apliekamo ienākumu apmēram.";

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"4.1 Maksātājam (personai līdz 19 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un taksācijas gada laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam saņem ar algas nodokli apliekamos ienākumus) piemēro šā panta pirmajā daļā noteikto neapliekamo minimumu par to taksācijas gada daļu (no 1.jūnija līdz 31.augustam), kurā viņš ir saņēmis ar algas nodokli apliekamos ienākumus un kurā viņš ir bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā, un kurā šis nodokļa maksātājs ir izmantojis šā likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktos atvieglojumus.

4.2 Maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtību par nepilnu taksācijas gadu nosaka Ministru kabinets."

9.  13.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punkta "c", "d" un "h" apakšpunktu;

izteikt 1.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) par šā punkta "a", "b", "e", "f" un "i" apakšpunktā minēto personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;";

papildināt 1.punktu ar "j" apakšpunktu šādā redakcijā:

"j) par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti;";

aizstāt 4.punktā vārdus "saskaņā ar likumiem ir atzītas par invalīdiem" ar vārdiem "saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti".

10. Izteikt 15.panta otro un 2.1 daļu šādā redakcijā:

"2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 23 procenti. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 23 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.

2.1 Nodokļa likme, ko maksā no saimnieciskās darbības ienākuma, ir 23 procenti."

11. 17.pantā:

izteikt septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"17. Neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur pēc 23 procentu likmes no visiem maksājumiem, ko fiziskās personas - Latvijas rezidenti vai nerezidenti, kuriem saskaņā ar šo likumu ir pienākums iesniegt Latvijā gada ienākumu deklarāciju, izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu kredītiestāžu kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot maksājumus par preču piegādēm personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ja šīs preces ir attiecīgās zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas izcelsmes preces.";

izteikt deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"19. Šā panta septiņpadsmitajā daļā minētajiem maksājumiem, no kuriem nodoklis izmaksas vietā nav ieturams pēc 23 procentu likmes, un maksājumiem, no kuriem saskaņā ar šā panta astoņpadsmito daļu ir atļauts neieturēt nodokli, piemērojami šā likuma 3.panta trešās daļas un šā panta desmitās un divpadsmitās daļas noteikumi."

12. 19.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"1.1 Taksācijas gada diferencēto neapliekamo minimumu ņem vērā, veicot nodokļa aprēķinu rezumējošā kārtībā par taksācijas gadu iesniegtajā deklarācijā.";

papildināt pantu ar 10.1 un 10.2 daļu šādā redakcijā:

"10.1 Izglītības un zinātnes ministrija katra mēneša pirmajā datumā Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par iepriekšējo mēnesi - par visām personām līdz 24 gadu vecumam, kuras iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, norādot personas - izglītojamā - vārdu, uzvārdu, personas kodu un datumu, kad persona uzņemta vai atskaitīta no mācībām vispārējās izglītības iestādē vai studijām profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.

10.2 Vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes vienreiz gadā līdz pēctaksācijas gada 1.februārim Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par visām personām, kuras iegūst vai taksācijas gadā ieguva vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību par maksu, norādot personas - izglītojamā  - vārdu, uzvārdu, personas kodu, taksācijas gadā par mācībām samaksāto summu, kā arī fiziskās personas kodu vai juridiskās personas reģistrācijas numuru, kura veikusi maksājumu par mācībām."

13. Izteikt 22.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja vien maksātājs nevar pierādīt citu ar personiskajām vajadzībām saistīto izdevumu apmēru, Valsts ieņēmumu dienests ar maksātāja un viņa ģimenes personiskajām vajadzībām saistīto izdevumu novērtējumu nosaka, izmantojot valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, kas samazināta par:

1) darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu, pieņemot, ka darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem;

2) algas nodokli (piemērojot vienu divpadsmito daļu no maksimālā gada neapliekamā minimuma, kas noteikts atbilstoši šā likuma 12.panta pirmajai daļai, bet nepiemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus un šā likuma 10.panta pirmās daļas 2., 3., 5. un 6.punktā noteiktos attaisnotos izdevumus, kā arī nepiemērojot personām, kurām piešķirta pensija, neapliekamo minimumu saskaņā ar šā likuma 12.panta piekto daļu)."

14. Papildināt 28.pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) piecu darba dienu laikā pēc dienas, kad maksātāja šā likuma 11.10 panta 3.1 daļā minētie taksācijas gada ienākumi ir pārsnieguši 15 000 euro, informēt Valsts ieņēmumu dienestu."

15. Papildināt 39.panta 6.punktu pēc vārda "valstī" ar vārdiem "vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī".

16. Pārejas noteikumos:

papildināt 52.punktu pēc vārdiem "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ar vārdiem "vai "Izaugsme un nodarbinātība"";

izslēgt 90.punkta pirmo teikumu;

izslēgt 91.punktā vārdu un skaitli "un 2016.";

izteikt 94.punktu šādā redakcijā:

"94. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā neiekļauj 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.";

aizstāt 108.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2016.gada 1.jūlijam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2018.gada 1.jūlijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 120., 121. un 122.punktu šādā redakcijā:

"120. Grozījumi šā likuma 11.10 panta otrajā un trešajā daļā un grozījums attiecībā uz šā panta papildināšanu ar 3.1 daļu, un 28.panta 16.punkts stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

121. Šā likuma 19.panta 10.1 daļu piemēro, sākot ar 2017.gada 1.janvāri. Izglītības un zinātnes ministrija šā likuma 19.panta 10.1 daļā minēto informāciju par 2016. taksācijas gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2017.gada 1.februārim.

122. Vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes šā likuma 19.panta 10.2 daļā minēto informāciju par 2015. taksācijas gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2016.gada 1.februārim."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 18.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 18.12.2015. OP numurs: 2015/248.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
278633
01.01.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"