Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 708

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 41. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 787 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18. panta 10. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 787 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 176. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013), vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz valsts atbalsta saņēmējiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1379/2013)."

2. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Aktivitātes trešajai kārtai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums (turpmāk - finansējums) ir 1 595 572 euro."

3. Papildināt I nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem."

4. Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. tās Latvijā reģistrēto biedru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir pārsniedzis 142 287 181 euro (tiek ņemts vērā arī to saimnieciskās darbības veicēju apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri);".

5. Izteikt 13.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai grūtībās nonākuša komersanta definīcijai;".

6. Izteikt 13.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.8. uz projekta iesniedzēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;".

7. Svītrot 13.9. apakšpunktu.

8. Izteikt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. komersants atbilst sīko (mikro) vai mazo komersantu definīcijai saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumu;".

9. Izteikt 14.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5. komersants neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai grūtībās nonākuša komersanta definīcijai;".

10. Izteikt 14.9. un 14.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.9. komersants nav saņēmis vai neparedz saņemt finansējumu par tiem pašiem apmācību kursiem citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, tai skaitā komersants neapvieno aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu apmācībām ar citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros sniegto finansējumu vai de minimis atbalstu;

14.10. uz komersantu neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā."

11. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Finansējumu piešķir komersantu vispārējām apmācībām."

12. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, - 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir piešķirts pēdējais individuālais atbalsts. Projekta iesniedzējam ir pienākums sniegt Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām to kopijām."

13. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Projekta iesniedzējs var uzsākt atbalstāmās darbības pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ar projekta atbalstāmo darbību uzsākšanu tiek saprasta līguma noslēgšana ar apmācību sniedzēju par apmācību sniegšanu sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem vai līguma noslēgšana ar komersantu par apmācību saņemšanu (atkarībā no tā, kurš notikums iestājas pirmais)."

14. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014 var piešķirt līdz izdevumu attiecināmības termiņam - 2015. gada 31. decembrim, vienlaikus ievērojot projekta īstenošanas termiņa pagarināšanas nosacījumus, kas noteikti normatīvajā aktā par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu."

15. Papildināt noteikumus ar 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75. un 76. punktu šādā redakcijā:

"69. Ja finansējums tiek piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu, komersants iesniedz finansējuma saņēmējam de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms).

70. Finansējuma saņēmējs pārbauda, vai netiks palielināts kopējais de minimis atbalsta apjoms, ko komersants ir saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1379/2013) noteikto maksimālo apmēru (ja attiecināms). Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka komersanta saņemtais de minimis atbalsta apjoms var pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1379/2013) noteikto maksimālo apmēru, finansējums attiecīgā komersanta apmācībām tiek piešķirts tādā apmērā, lai saņemtais de minimis atbalsta apjoms nepārsniegtu noteikto maksimālo apmēru.

71. De minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā minētos darbības jomu un nozaru ierobežojumus.

72. Finansējuma saņēmējs un komersants, kurš saņem atbalstu, nodrošina detalizētu informācijas un komercdarbības atbalsta pasākumus pamatojošo dokumentu uzglabāšanu 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

73. Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un komersants vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

74. Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 un komersants vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1408/2013 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1408/2013 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013.

75. Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 un komersants vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 717/2014 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 717/2014 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014.

76. Šo noteikumu 2. punktā minētie nosacījumi ir piemērojami ar 2015. gada 1. janvāri."

16. Izteikt 1. pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"1. Lauksaimniecības produktu primārā ražošana

1.1. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. un 11. punktā minētajām definīcijām.

2. Zivsaimniecība un akvakultūra

2.1. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā minētajai definīcijai.

3. Ogļu rūpniecība

3.1. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13. punktā minētajai definīcijai.

4. Tērauda rūpniecība

4.1. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 43. punktā minētajai definīcijai.

5. Sintētisko šķiedru ražošana

5.1. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 44. punktā minētajai definīcijai."

17. Svītrot 1. pielikuma 6.1. apakšpunktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 708Pieņemts: 08.12.2015.Stājas spēkā: 19.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 18.12.2015. OP numurs: 2015/248.35
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
278596
19.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva