Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 681

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 5. §)
Kārtība, kādā sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
33.1 panta otro, piekto un sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) sniegšanas nosacījumus, finansēšanas apjomu un kārtību;

1.2. kārtību, kādā pašvaldība aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) informē par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt pakalpojumu;

1.3. kārtību, kādā daudzbērnu ģimene, ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu piesakās pakalpojuma saņemšanai, un institūcijas, kuras pakalpojuma sniedzējam nodrošina informāciju par ģimenēm (personām), kurām sniedzams pakalpojums, kā arī informācijas apjomu un sniegšanas termiņus.

2. Pakalpojums trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai personai ar I invaliditātes grupu ir šāds – ne vairāk kā 100 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0,0131 euro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī).

3. Pakalpojums daudzbērnu ģimenei ir šāds – ne vairāk kā 300 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0,0131 euro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī).

4. Pakalpojuma sniedzēju Ekonomikas ministrija izvēlas konkursa kārtībā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Ar konkursā uzvarējušo elektroenerģijas tirgotāju Ekonomikas ministrija slēdz līgumu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu.

5. Aizsargātā lietotāja patērēto elektroenerģijas apjomu, kas norēķinu periodā pārsniedz šo noteikumu 2. un 3. punktā noteikto pakalpojuma apjomu, pakalpojuma sniedzējs pārdod saskaņā ar pušu savstarpēji noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

6. Aizsargātais lietotājs pakalpojumu saņem viena ar pakalpojuma sniedzēju noslēgtā elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros.

7. Ja vairākiem aizsargātajiem lietotājiem ir kopīga sistēmas pieslēguma vieta (dzīvojamās ēkas ar kopējo elektroenerģijas uzskaiti) un viens elektroenerģijas tirdzniecības līgums, pakalpojuma apjomu šiem aizsargātajiem lietotājiem nosaka, summējot katram aizsargātajam lietotājam noteikto šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto pakalpojuma apjomu.

8. Šo noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā elektroenerģijas lietotājs, kurš noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, summāri piešķirto elektroenerģijas daudzumu sadala katram aizsargātajam lietotājam atbilstoši šo noteikumu 2. un 3. punktā minētajam pakalpojuma apjomam.

9. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums aizsargāto lietotāju informēt par pakalpojuma uzsākšanu un pārtraukšanu.

10. Elektroenerģijas lietotājam ir tiesības mainīt elektroenerģijas tirgotāju, kurš nepiemēro maksu par elektroenerģijas tirdzniecības līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai.

11. Elektroenerģijas tirgotāju maiņa šo noteikumu 10. punktā minētajā gadījumā notiek atbilstoši elektroenerģijas tirgotāju maiņu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

12. Ja elektroenerģijas lietotājs maina elektroenerģijas tirgotāju, lai saņemtu pakalpojumu, pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pirms paredzētās tirgotāja maiņas paziņot sistēmas operatoram, ka noslēgts jauns līgums par elektroenerģijas tirdzniecību, tostarp par pakalpojuma sniegšanu.

13. Sistēmas operators pirms elektroenerģijas tirgotāja maiņas par to informē iepriekšējo aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirgotāju un pakalpojuma sniedzēju, norādot, ka maiņa notikusi, lai aizsargātais lietotājs saņemtu pakalpojumu.

14. Pašvaldībai ir pienākums katru mēnesi līdz astotajam datumam sagatavot un, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – savietotājs), XML formātā nosūtīt pakalpojuma sniedzējam šādu informāciju par personām, kurām iepriekšējā mēnesī bija spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss:

14.1. pašvaldība;

14.2. vārds, uzvārds;

14.3. personas kods;

14.4. ģimenes identifikators;

14.5. elektroenerģijas tirdzniecības līguma vai klienta numurs;

14.6. elektroenerģiju patērējoša objekta adrese;

14.7. deklarētās dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija (ja tāda ir pieejama).

15. Pakalpojuma sniedzējs katru mēnesi līdz trīspadsmitajam datumam salīdzina šo noteikumu 14. punktā minētos datus ar tā rīcībā esošo informāciju par aizsargātajiem lietotājiem un, izmantojot savietotāju, nosūta pašvaldībai datus par personām, kuras pakalpojuma sniedzējs nav varējis identificēt un sniegt tām pakalpojumu.

16. Pašvaldībai, izmantojot savietotāju, ir pienākums katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam nodot pakalpojuma sniedzējam šo noteikumu 15. punktā minētos koriģētos datus XML formātā.

17. Daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura vēlas saņemt pakalpojumu, iesniedz pakalpojuma sniedzējam pieteikumu tā norādītajā veidā.

18. Lai pārbaudītu pieteikuma iesniedzēja atbilstību aizsargātā lietotāja statusam, pakalpojuma sniedzējs pēc šo noteikumu 17. punktā minētā pieteikuma saņemšanas, vienojoties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju par aizsargātā lietotāja statusa atbilstības pārbaudei nepieciešamo datu elektroniskās apmaiņas kārtību, pieprasa un attiecīgās iestādes sniedz šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēju:

18.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz ziņas no valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs", ja pieteicējs ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā (statuss – aktīvs), norādot iesniedzēja piederību daudzbērnu ģimenei;

18.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz ziņas no valsts informācijas sistēmas "Invaliditātes informatīvā sistēma", norādot iesniedzēja atbilstību invaliditātes statusam un I invaliditātes grupai, ja tāda ir noteikta.

19. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt no šo noteikumu 17. punktā minētā pieteikuma iesniedzēja informāciju, kas apliecina tā atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, ja nav iegūts attiecīgs apstiprinājums no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

20. Pakalpojuma sniedzējam katru gadu līdz 8. janvārim ir pienākums pārbaudīt daudzbērnu ģimenes, ģimenes (personas), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un personas ar I invaliditātes grupu atbilstību aizsargātā lietotāja statusam, lai turpinātu pakalpojuma sniegšanu kalendāra gada ietvaros, informējot par to aizsargāto lietotāju.

21. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, sedzot pakalpojuma sniedzējam starpību starp cenu, kas noteikta pakalpojuma sniedzēja un Ekonomikas ministrijas noslēgtajā līgumā par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, un šo noteikumu 2. un 3. punktā norādīto pakalpojuma cenu.

22. Pakalpojuma sniedzējs līdz kārtējā mēneša beigām iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par iepriekšējo mēnesi sadalījumā pa aizsargāto lietotāju grupām (atbilstoši noteiktajam statusam – trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, daudzbērnu ģimene), norādot šādu informāciju:

22.1. aizsargāto lietotāju skaits un to elektroenerģijas patēriņš kilovatstundās pakalpojuma ietvaros;

22.2. maksa par pakalpojumu (aprēķina, reizinot aizsargātā lietotāja patērētās elektroenerģijas apjomu pakalpojuma ietvaros ar cenu, kas noteikta elektroenerģijas tirgotāja un Ekonomikas ministrijas noslēgtajā līgumā par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu);

22.3. kompensācijas apmērs izdevumu segšanai par aizsargātajiem lietotājiem sniegto pakalpojumu (aprēķina, reizinot starpību starp elektroenerģijas cenu, kas noteikta elektroenerģijas tirgotāja un Ekonomikas ministrijas noslēgtajā līgumā par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, un šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto pakalpojuma cenu, ar aizsargāto lietotāju elektroenerģijas faktisko patēriņu kilovatstundās pakalpojuma ietvaros).

23. Pamatojoties uz šo noteikumu 22. punktā minētajiem datiem, pakalpojuma sniedzējs reizi ceturksnī – attiecīgi līdz 15. maijam, 15. augustam, 15. novembrim un 15. februārim – sagatavo rēķinu, norādot kompensācijas apmēru, kas nepieciešams, lai segtu izdevumus par aizsargātajiem lietotājiem sniegtajiem pakalpojumiem, rēķinā iekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Rēķinu iesniedz Ekonomikas ministrijā.

24. Ekonomikas ministrija nodrošina pakalpojuma sniegšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzību.

25. Konstatējot pārkāpumus pakalpojuma nodrošināšanā, uzskaitē vai datu iesniegšanā un rodoties aizdomām par šo noteikumu 23. punktā minētās kompensācijas saņemšanas tiesiskumu, Ekonomikas ministrija:

25.1. tiesīga aizturēt rēķina apmaksu pakalpojuma sniedzējam par aizsargātajiem lietotājiem sniegtajiem pakalpojumiem;

25.2. nosaka termiņu, līdz kuram pakalpojuma sniedzējam jānovērš konstatētie pārkāpumi;

25.3. tiesīga pagarināt pārkāpumu novēršanas termiņu, ja pakalpojuma sniedzējs iesniedz pamatotu lūgumu termiņa pagarināšanai;

25.4. piemēro soda sankcijas atbilstoši līgumam par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu.

26. Ekonomikas ministrijai ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu ar pakalpojuma sniedzēju, ja tas nesniedz pakalpojumu, nesadarbojas konstatēto pārkāpumu novēršanā, sniedz maldinošu informāciju par pakalpojuma sniegšanu vai nesniedz informāciju.

27. Ja pastāv tiesiskie apstākļi, kas liedz šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju vai izvēlētajam elektroenerģijas tirgotājam sniegt pakalpojumu, pakalpojumu šo noteikumu 4. punktā minētā līguma ietvaros sniedz iepriekšējais pakalpojuma sniedzējs.

28. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un atbildīgās institūcijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 681Pieņemts: 01.12.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 01.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 17.12.2015. OP numurs: 2015/247.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278589
01.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)