Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-18

Jelgavā 2015.gada 12.novembrī (prot. Nr.14/4)
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai (tajā skaitā dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.

2. Saistošie noteikumi izdoti, lai

2.1. organizētu un kontrolētu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.2. veicot atkritumu apsaimniekošanu netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta;

2.3. atkritumu apsaimniekošana neradītu negatīvu ietekmi uz vidi, tai skaitā traucējošus trokšņus vai smakas.

3. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi:

3.1. samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās;

3.2. veikt atkritumu dalītu savākšanu un to reģenerāciju, tādējādi samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu;

3.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kas netiek pārstrādāti, tiktu apglabāti videi un cilvēka veselībai nekaitīgā veidā;

3.4. radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā.

4. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

4.1. atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;

4.2. atkritumu valdītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: ir atkritumu radītāja; ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi;

4.3. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus – nederīgie dzīvsudraba termometri un luminiscentās dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu, elektrisko un elektronisko iekārtu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu un transportlīdzekļu apkopes atkritumi u.tml.;

4.4. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt ievietoti vai uzglabāti atkritumu konteineros;

4.5. ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas vai būvniecības procesā, tai skaitā dzīvokļa remonta un būvju nojaukšanas atkritumi;

4.6. bioloģiski atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;

4.7. šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus;

4.8. šķidro sadzīves atkritumu radītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, vai lietotājs, ja nekustamais īpašums nav aprīkots ar pieslēgumu pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet nekustamajā īpašumā radītie šķidrie sadzīves atkritumi tiek savākti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā;

4.9. decentralizēta kanalizācijas sistēma – speciāli izbūvēta, videi droša jebkāda veida hermētiski izolēta tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina, ka nekustamajā īpašumā radītie šķidrie sadzīves atkritumi tiek savākti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā;

4.10. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana – šķidro sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana un to izliešana notekūdeņu pieņemšanas punktā (stacijā);

4.11. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kuram ir atbilstoši transportlīdzekļi un inventārs šķidro atkritumu savākšanai un transportēšanai un ir noslēgts līgums ar notekūdeņu pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieku vai apsaimniekotāju;

4.12. notekūdeņu pieņemšanas punkts (stacija) – speciāli ierīkota un aprīkota vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi notekūdeņu pieņemšanai, to sastāva kontrolei, atšķaidīšanai un tālākai novadīšanai pilsētas kanalizācijas sistēmā vai attīrīšanas ietaisēs;

4.13. mājsaimniecība – atkritumu radītāja – fiziskās personas – deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta;

4.14. sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – šo noteikumu izpratnē komersants, ar kuru Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – atkritumu apsaimniekotājs);

4.15. pašvaldība – Jelgavas pilsētas pašvaldība;

4.16. atkritumu dalīta savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu;

4.17. šķiroto atkritumu savākšanas laukums – speciāli aprīkota norobežota vieta, kur konteineros savāc un uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to apglabāšanas vai pārstrādes;

4.18. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – ir speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas.

5. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

7. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi, savāktie šķirotie sadzīves atkritumi un sadzīves atkritumi, kas nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, saskaņā ar Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.–2020.gadam nogādājami un apglabājami sadzīves atkritumu poligonā vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, kuru adreses ir pieejamas interneta vietnē http://www.zemgaleseko.lv.

II. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

8. Ikviena atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tajā skaitā atkritumu dalītā savākšanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

9. Atkritumu radītājam vai valdītājam nešķirotie atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai.

10. Atkritumu radītājam vai valdītājam jāiesaistās sadzīves atkritumu dalītās savākšanas pasākumos un jāveic atkritumu dalīta savākšana, tāpēc vietās, kur pilsētā ir izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti un šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, atkritumu radītājam vai valdītājam jāveic atkritumu dalīta savākšana to rašanās vietā un jāievieto sašķirotos atkritumus sadzīves atkritumu dalīto savākšanai novietotajos konteineros vai tie jānogādā tuvākajā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, ievietojot speciālajos konteineros, kas paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.

III. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumi

11. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona):

11.1. slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu ne retāk kā 1 reizi mēnesī, izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kur atkritumu izvešana nodrošināma ne retāk kā 1 reizi nedēļā;

11.2. nepieciešamības gadījumā var ierosināt atkritumu apsaimniekotājam veikt izmaiņas šo noteikumu 11.1.punktā minētajā līgumā, nodrošinot biežāku atkritumu izvešanu;

11.3. kura nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu ne retāk kā 2 reizes gadā.

12. Par šo noteikumu 11.punktā minētā līguma noslēgšanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs. Līgums ir jānoslēdz par katru īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu.

13. Pienākums veikt maksājumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu rodas ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi, un šis pienākums izbeidzas ar minēto tiesību izbeigšanās brīdi.

14. Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju ir jānoslēdz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīža.

15. Pēc pieprasījuma nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai) tam, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, rakstveidā jāsniedz pašvaldībai un atkritumu apsaimniekotājam ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo nekustamajā īpašumā (ēkā), komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā.

16. Nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir jāizveido un jāuztur kārtībā atkritumu konteineru laukums vai vieta, kas paredzēta atkritumu konteinera novietošanai, kā arī jānodrošina atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineram atkritumu izvešanai.

17. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona) pieprasa atkritumu apsaimniekotājam novietot atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu.

18. Mazgabarīta konteineri no slēgtiem pagalmiem un slēgtām konteineru novietnēm atkritumu izvešanas dienās jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem pieejamā vietā (izņemot atkritumu vadus) tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.

19. Ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, jānodrošina šo vadu regulāra apkope, konteineru telpu tīrība, kā arī specializētā transportlīdzekļa brīva piekļūšana atkritumu konteineriem.

IV. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība un kārtība, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

20. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Jelgavas pilsētas dome ar savu lēmumu, kurš stājas spēkā minētā lēmumā norādītajā termiņā.

21. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

21.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas, šķiroto atkritumu uzglabāšanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

21.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;

21.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

22. Atkritumu apsaimniekotājs vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam, iesniedz pašvaldībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu pārskatīšanai, kā arī pārskatu par Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā apsaimniekoto atkritumu daudzumu (atsevišķi norādot radīto atkritumu daudzumu, šķiroto atkritumu daudzumu, apglabāto atkritumu daudzumu).

23. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai atkritumu apsaimniekotājs izmanto plānotās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sniegšanas izmaksas, ņemot vērā iepriekšējā kalendārā gada faktiskās izmaksas un iepriekšējā kalendārajā gadā apsaimniekoto atkritumu daudzumu.

24. Vienlaikus ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu atkritumu apsaimniekotājs iesniedz izmaksu pamatojumu.

25. Kārtību kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nosaka līgums, kurš noslēgts starp atkritumu radītāju vai valdītāju un atkritumu apsaimniekotāju.

V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

26. Atkritumu apsaimniekotājs veic visu pašvaldības administratīvajā teritorijā savākto atkritumu izvešanu no laukumiem, konteineriem, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši ar pašvaldību un atkritumu radītāju vai valdītāju noslēgto līgumu noteikumiem.

27. Atkritumu apsaimniekošanai jāizmanto specializētie transportlīdzekļi, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

28. Atkritumu apsaimniekotājs:

28.1. noslēdz ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu) līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā ir norādīts sadzīves atkritumu izvešanas daudzums un sadzīves atkritumu izvešanas biežums;

28.2. nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju ar sadzīves atkritumu savākšanas konteineru/konteineriem.

29. Vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu) atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atsevišķu veidu atkritumu (ražošanas, bioloģiski noārdāmo u.c.) savākšanu.

30. Atkritumu apsaimniekotājam jāveic atkritumu konteineru uzstādīšana, labošana un maiņa, ja atkritumu konteineri nav citas personas īpašumā.

31. Atkritumu apsaimniekotājs vai tā pilnvarota persona, pēc atkritumu izvešanas veic atkritumu konteineru laukumu sakopšanu.

VI. Atkritumu savākšana, pārvadāšana un uzglabāšana

32. Sadzīves atkritumu savākšanas veidu norāda līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju.

33. Jelgavas pilsētā noteikti šādi sadzīves atkritumu savākšanas veidi:

33.1. izmantojot atkritumu konteinerus;

33.2. izmantojot atkritumu vadus (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās).

34. Par bīstamo atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam vai valdītājam jānoslēdz līgums ar pārvadātāju, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai.

35. Aizliegts:

35.1. novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā novietot pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos u.c., kā arī sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros ievietot ražošanas atkritumus un/vai bīstamos atkritumus;

35.2. ievietot atkritumus atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju nav paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

35.3. ievietot nešķirotus atkritumus konteineros, kas paredzēti šķiroto atkritumu savākšanai;

35.4. ievietot šķirotos atkritumus tiem neatbilstošā šķiroto atkritumu konteinerā;

35.5. atkritumus dedzināt;

35.6. ierakt atkritumus zemē;

35.7. sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus, tai skaitā koku lapas, zarus un nopļauto zāli, bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju;

35.8. konteineros un citās speciāli atkritumu savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus atkritumus;

35.9. atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu;

35.10. novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas;

35.11. novietot automašīnu pie atkritumu konteineriem, traucējot atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvei konteineriem un atkritumu izvešanu.

36. Nešķirotie atkritumi tiek savākti atbilstoši starp atkritumu apsaimniekotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju noslēgtā līguma noteikumiem.

37. Konteineru laukumu izvietojumu nosaka nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, bet sabiedrisko konteineru laukumu vietas nosaka pašvaldība.

38. Pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs atbilstoši higiēnas prasībām ierīko mazos atkritumu konteinerus (urnas), to dizains (forma, krāsojums) un uzstādīšana jāsaskaņo ar pašvaldību.

39. Mazo atkritumu konteineru (urnu) uzstādīšanu publiskajās vietās (parki, skvēri, autobusu pieturas, u.c.) organizē pašvaldība.

40. Par publiska pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīgs tā organizators, kurš nodrošina:

40.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;

40.2. pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma ar pašvaldību saskaņotā laikā.

41. Publisko pasākumu organizators pirms pasākuma rīkošanas vienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu.

VII. Dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošana

42. Atkritumu radītājs šķiro sadzīvē radītos atkritumus (papīrs, metāls, plastmasa, stikls) un ievieto tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos novietotajos konteineros vai nogādā tos šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, kur atkritumus ievieto īpaši marķētos un krāsotos konteineros, kas paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.

43. Sašķirotajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem.

44. Mājsaimniecībā radītos bioloģiskos atkritumus drīkst kompostēt, ja:

44.1. kompostēšana tiek veikta uz savā īpašumā vai lietošanā esošās zemes;

44.2. tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. Ja tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kompostēšana tiek aizliegta līdz šo pārkāpumu novēršanai.

VIII. Ražošanas un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana

45. Ražošanas atkritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc atsevišķi no citu veidu atkritumiem, tos aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot būvi ekspluatācijā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina būvniecībā radušos atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam vai pārvadātājam (kurā norādīts arī nodoto atkritumu apjoms, to rašanās vieta un to pieņemšanas vieta).

46. Ražošanas atkritumu izvešanai izmanto atkritumu apsaimniekotāja, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai tāda komersanta pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt ražošanas atkritumu pārvadāšanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā ražošanas atkritumu savākšanas vietā.

47. Apsaimniekojot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus jāievēro ārējo normatīvo aktu prasības.

IX. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana

48. Šķidro sadzīves atkritumu, t.sk. sadzīves notekūdeņu izvešanai uz notekūdeņu pieņemšanas punktu (staciju), no daudzdzīvokļu un viendzīvokļa dzīvojamajām mājām, kā arī citām ēkām Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājs izmanto specializētu transportu.

49. Specializētam transportam šķidro sadzīves atkritumu izvešanai ir jābūt aprīkotam ar atpazīšanas zīmēm, kā minimums norādot uzņēmuma nosaukumu un telefona numuru.

50. Šķidro sadzīves atkritumu radītāja pienākumi:

50.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāju;

50.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);

50.3. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu noplūšanu dabā (gruntsūdeņos);

50.4. aizliegt decentralizēto kanalizācijas sistēmu patvarīgi savienot ar citām inženierkomunikāciju būvēm (grāvjiem, dīķiem, cauruļvadiem, u.c.);

50.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

50.6. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas, ja šķidro sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti mehāniski piemaisījumi, kuru izmērs pārsniedz 50 mm;

50.7. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām (tauki, eļlas, naftas produkti, smiltis u.c. vielas, kuras konstatē notekūdeņu pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieks vai apsaimniekotājs, kas var sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas.

50.8. no šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā norādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, savākšanas un nodošanas vietu, pakalpojuma sniegšanas datumu un šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti, un saglabāt to 2 (divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas;

50.9. ja īpašumā ir izbūvēta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, nodrošināt tās pareizu ekspluatāciju un vajadzības gadījumā uzrādīt iekārtas pasi un attīrīto notekūdeņu izlaides vietu;

50.10. saistošo noteikumu 50.8. un 50.9.apakšpunktā minētos dokumentus uzrādīt normatīvajos aktos noteiktajām valsts un pašvaldību institūcijām.

51. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:

51.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu;

51.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieku vai apsaimniekotāju par šķidro sadzīves atkritumu ievadīšanu attīrīšanas ietaisēs;

51.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportu;

51.4. šķidro sadzīves atkritumu savākšanas dienā izsniegt šķidro sadzīves atkritumu radītājam dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā norādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, savākšanas un nodošanas vietu, pakalpojuma sniegšanas datums un šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti;

51.5. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās – notekūdeņu pieņemšanas punktos (stacijās);

51.6. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas pašvaldībai.

52. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, ja tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm vai to savākšanai nepieciešama iepriekšēja atšķaidīšana.

53. Maksa par šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta, vienojoties šķidro sadzīves atkritumu radītājam un apsaimniekotājam.

54. Ja persona Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" norādītajā termiņā vai pēc soda naudas uzlikšanas, par notekūdeņu ievadi pilsētas atklātajos novadgrāvjos vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās, pārkāpumu turpina un to nenovērš, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" ir tiesīga tamponēt vai likvidēt notekūdeņu ievadus.

X. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

(Nodaļa svītrota ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-11)

55. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-11)

56. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-11)

57. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-11)

58. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-11)

XI. Noslēguma jautājumi

59. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 21.05.2009. saistošos noteikumus Nr.09-6 "Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 21.05.2009. lēmumu Nr. 6/23 "Saistošo noteikumu Nr.09-6 "Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" apstiprināšana").

60. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumos, kuri noslēgti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, jāveic grozījumi līdz 2016.gada 31.decembrim, lai nodrošinātu atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15-18Pieņemts: 12.11.2015.Stājas spēkā: 27.11.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 232, 26.11.2015. OP numurs: 2015/232.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
278057
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2015","iso_value":"2015\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2015.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)