Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civillikumā

Izdarīt Civillikumā šādus grozījumus:

1. Izslēgt 22.pantā vārdu "Civilprocesa".

2. Izslēgt 163.panta ceturtās daļas 1.punktā vārdu "tīšiem".

3. Izslēgt 169.panta ceturto daļu.

4. Papildināt 181.panta trešo daļu ar vārdiem "(saskarsmes tiesība)".

5. 182.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Tiesa, ciktāl tas atbilst bērna interesēm, saskarsmes tiesību var ierobežot, turklāt, ja nepieciešams, noteikt, ka ar bērnu drīkst tikties tikai saskarsmes personas klātbūtnē vai bāriņtiesas ieteiktā noteiktā vietā, vai noteikt pienākumu noteiktā laikā kopā ar bērnu ierasties bāriņtiesā. Ja tiesa konstatē, ka ar bērnu drīkst tikties tikai saskarsmes personas klātbūtnē, un puses nevar vienoties par saskarsmes personu vai bāriņtiesa nepiekrīt pušu izvēlei attiecībā uz saskarsmes personu, saskarsmes tiesību īsteno bāriņtiesas pārstāvja vai bāriņtiesas pilnvarotas personas klātbūtnē. Tiesa var uz laiku atņemt saskarsmes tiesību, ja saskarsme kaitē bērna interesēm un kaitējums citādi nav novēršams.";

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Saskarsmes persona ir fiziskā persona, kuras klātbūtnē, ja tā piekrīt, īsteno saskarsmes tiesību. Saskarsmes persona var būt arī juridiskā persona, kas nodrošina speciālista klātbūtni saskarsmes tiesības īstenošanas laikā."

6. 203.pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"Aizgādības tiesības vecākam var tikt pārtrauktas arī gadījumos, kad vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, ja tas nodara būtisku kaitējumu bērnam un ja nepastāv otram vecākam šķēršļi īstenot bērna aprūpi.";

papildināt līdzšinējo trešo daļu pēc vārdiem "šā panta pirmajā" ar vārdiem "vai trešajā";

aizstāt līdzšinējā ceturtajā daļā vārdus "trešajā daļā" ar vārdiem "ceturtajā daļā".

7. Aizstāt 217.panta otrās daļas 1.punktā skaitli "358." ar skaitli "358.1".

8. Izslēgt 219.pantā vārdus "abu dzimumu".

9. Izteikt 222.pantu šādā redakcijā: 

"222. Bez vecāku aizgādības palikušam bērnam ieceļams aizbildnis. Tiklīdz kādai personai ir informācija par gadījumu, kad nepilngadīgajam ieceļams aizbildnis, tā paziņo par to attiecīgajai bāriņtiesai. Ja kāda no šā likuma 235. un 236.pantā minētajām personām nevar uzņemties aizbildnību, bāriņtiesa lemj par citu ārpusģimenes aprūpes veidu."

10. Aizstāt 224.panta pirmajā daļā vārdus "bērnam nodibināma aizbildnība, bet, ja tās zaudē tikai viens vecāks, aizbildnība nodibināma gadījumos, kad tas nepieciešams bērna interesēs" ar vārdiem "bērnam nodibināma aizbildnība vai bāriņtiesa lemj par citu ārpusģimenes aprūpes veidu, bet, ja tās zaudē tikai viens vecāks, aizbildnība nodibināma vai bāriņtiesa lemj par citu ārpusģimenes aprūpes veidu gadījumos, kad tas nepieciešams bērna interesēs".

11. Izteikt 226.pantu šādā redakcijā:

"226. Kad viens no vecākiem mirst, otrs joprojām paliek par savu nepilngadīgo bērnu dabisko aizbildni, bet viņam ir pienākums izdalīt mirušā mantu saskaņā ar mantojuma tiesību noteikumiem, kā arī izdot vai pienācīgi nodrošināt bērniem pienākošos mantas daļu.

Tas no vecākiem, kura atsevišķā aizgādībā atrodas bērns, dodoties jaunā laulībā, ir pakļauts vispārējiem noteikumiem par aizbildnību."

12. Aizstāt 230.pantā vārdus "pielaižami izpildīt savus aizbildņu pienākumus bez bāriņtiesas apstiprinājuma" ar vārdiem "nekavējoties jāapstiprina bāriņtiesai".

13. Izteikt 232.pantu šādā redakcijā: 

"232. Testamentā ieceltos aizbildņus bāriņtiesa var apstiprināt, tikai pārliecinājusies par viņu atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai."

14. Aizstāt 236.pantā vārdus "atlaiž no aizbildņa amata likumisku iemeslu dēļ" ar vārdiem "atlaiž vai atceļ no aizbildņa pienākumu pildīšanas".

15. Aizstāt 237.pantā vārdus "pagaidu aizbildni" ar vārdiem "aizbildni uz laiku".

16. 238.pantā:

izslēgt pirmajā teikumā vārdus "pēc likuma vai testamenta";

papildināt trešo teikumu pēc vārda "Tomēr" ar vārdiem "vecāku testamentā ieceltie aizbildņi, kurus vēl nav apstiprinājusi bāriņtiesa,";

uzskatīt panta pirmo un otro teikumu par panta pirmo daļu un trešo teikumu - par panta otro daļu.

17. Izteikt 239. un 240.pantu šādā redakcijā: 

"239. Aizbildņus ieceļ ar bāriņtiesas lēmumu, pamatojoties uz personas iesniegumu, pēc tam, kad izvērtēta attiecīgās personas atbilstība aizbildņa pienākumu pildīšanai.

240. Visos gadījumos bāriņtiesai ir pienākums izvērtēt par aizbildni ieceļamās personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai."

18. Izteikt 242.pantu šādā redakcijā: 

"242. Par aizbildņiem nevar būt:

1) personas, ko vecāki testamentā noraidījuši no aizbildnības pār saviem palikušajiem nepilngadīgajiem;

2) personas, kuru intereses acīm redzami runā pretim svarīgām aizbilstamā interesēm;

3) tās bāriņtiesas locekļi, kura uzrauga attiecīgo aizbildnību;

4) nepilngadīgas personas;

5) personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

6) personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

7) personas, kuras atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu izpildīšanas dēļ;

8) personas, kurām atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo tās nav pildījušas pienākumus atbilstoši bērna interesēm;

9) personas, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;

10) personas, kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu;

11) ārvalstnieki, izņemot gadījumus, kad aizbildnība piekrīt bērna radiniekiem vai personām, kuras atrodas ar nepilngadīgo nedalītā saimniecībā."

19. Izslēgt 243.pantu.

20. Aizstāt 244.pantā vārdus "kavē kādas" ar vārdu "nepieļauj".

21. Izteikt ceturtās nodaļas pirmās apakšnodaļas IV iedaļu šādā redakcijā:

"IV. Aizbildņa pienākums

245. Aizbildņa pienākums ir sabiedrisks pienākums.

246. Par aizbildni ieceļ personu, kurai piemīt aizbildņa pienākuma pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības.

247. Kas uzņēmies aizbildņa pienākumu, tas nevar bez pamatota iemesla vēlāk lūgt, lai viņu no tā atsvabina.

Par pamatotiem iemesliem uzskata faktiskus šķēršļus, kas liedz iespēju aizbildnim aprūpēt bērnu, vai tādus iemeslus, kuru dēļ aizbildņa atsvabināšana no aizbildņa pienākuma atbilst bērna interesēm.

248. Tas, kas pieņēmis novēlējumu pēc tā paša testamenta, ar kuru viņš iecelts par aizbildni, var atteikties no aizbildņa pienākuma tikai dēļ bērna interesēm.

249. Kas pamatota iemesla dēļ lūdz sevi atsvabināt no aizbildņa pienākuma, tam jāpaziņo bāriņtiesai.

250. Kaut arī aizbildnis ir lūdzis sevi atsvabināt no aizbildņa pienākuma, viņš atbild par visu, kas noticis aizbildnībā no tā laika, kad attiecīgā bāriņtiesa viņam par iecelšanu paziņojusi, līdz laikam, kamēr bāriņtiesa viņu no tā ar lēmumu atsvabina.

251. Kamēr apspriež par aizbildni ieceltā uzdoto atteikšanās iemeslu pamatotību, bāriņtiesai pēc iespējas jāapsargā nepilngadīgā intereses un, ja vajadzīgs, jārīkojas atbilstoši šā likuma 222.panta noteikumiem."

22. Izteikt 253.pantu šādā redakcijā: 

"253. Ja aizbildnim un aizbilstamajam rodas domstarpības, aizbildnis un aizbilstamais to atrisināšanai var vērsties bāriņtiesā."

23. Izteikt 255., 256. un 257.pantu šādā redakcijā: 

"255. Aizbildnim sevišķi jāgādā par sava aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par savu bērnu audzināšanu. Aizbildnis pats var uzņemties audzināšanu vai arī uzticēt to kādai citai personai, kurai uz to ir vajadzīgās spējas. Bet arī šajā pēdējā gadījumā aizbildnim jāuzrauga audzināšana.

256. Nepilngadīgā audzināšanas mērķis ir līdz ar gādību par viņa veselību viņu tikumiski un garīgi attīstīt samērā ar viņa spējām un tieksmēm.

257. Nepilngadīgā izglītības un nākamā dzīvesveida izvēles ziņā sevišķi jāievēro viņa vecāku griba, ja tā bijusi izteikta.

Ja vecāku atstātie rīkojumi neatbilst aizbilstamā interesēm, aizbildnis var ar bāriņtiesas piekrišanu no tiem atkāpties."

24.  258.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Aizbilstamā uzturam var izlietot vienīgi nepieciešamos līdzekļus, sedzot patēriņu no viņa mantas ienākumiem un samērojot ar tiem visus izdevumus, lai daļu no šiem ienākumiem, ja vien iespējams, vēl ietaupītu. Ja rodas šaubas, aizbildnis lūdz bāriņtiesas padomu. Bāriņtiesa, izvērtējusi apstākļus, samazina izdevumus un cenšas atrast trūkstošos līdzekļus.";

izslēgt otrajā daļā vārdu "sevišķas".

25. Izteikt 270.pantu šādā redakcijā: 

"270. Pēc aizbildnības pieņemšanas aizbildnis vispirms noskaidro nepilngadīgā mantas sastāvu un sastāda tās sarakstu. Sarakstu izgatavo vienā eksemplārā - oriģinālu glabā bāriņtiesā, bet kopiju izsniedz aizbildnim."

26. Izslēgt 272.pantu.

27. Izslēgt 277.pantu.

28. Izteikt 299.pantu šādā redakcijā:

"299. Ja aizbildnis aizbilstamā lietās piesaistījis citas personas, tad viņš atbild par šo personu darbību."

29. Aizstāt 301.panta otrajā daļā vārdus "izdod aizbildnim apliecību par gada norēķina pareizību" ar vārdiem "apstiprina gada norēķinu".

30. Izteikt 303.pantu šādā redakcijā: 

"303.  Visi aizbildņa izdevumi nepilngadīgā mantas pārvaldībai sedzami no attiecīgās mantas ienākumiem."

31. Izteikt pirmās daļas ceturtās nodaļas pirmās apakšnodaļas VII iedaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

"VII. Līdzaizbildņi".

32. Papildināt 316.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja nepilngadīgajam ir iecelts aizbildnis ar ierobežotu rīcībspēju, bāriņtiesa ieceļ aizbilstamajam līdzaizbildni, kurš pārstāv aizbilstamo mantiskajās attiecībās tādā apjomā, kādā tiesa ir ierobežojusi aizbildņa rīcībspēju."

33. Izslēgt 321.panta otro daļu.

34. Izteikt 329.pantu šādā redakcijā: 

"329. Ja bez aizbildņiem, kam uzlikta visa aizbildnība, ieceļ vēl sevišķo aizbildni kādai atsevišķai darbībai (267. un 268.p.) vai tāda nekustamā īpašuma pārvaldībai, kurš atrodas tālumā, tad šis aizbildnis rīkojas atsevišķi no citiem un viens pats atbild par visu savu darbību un nolaidību."

35. Izslēgt 332.panta otro daļu.

36. Izslēgt 333.panta otro daļu.

37. Izteikt 334.pantu šādā redakcijā: 

"334. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, dod aizbildnim norādījumus par bērna mantas pārvaldību un bērna interešu aizsardzību."

38.  337.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdu "nepilngadīgo" ar vārdiem "bez vecāku aizgādības palikušo bērnu";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kad nepietiekami pārliecinās par tās personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, kura iecelta par aizbildni;".

39. Izslēgt 340.pantu.

40.  341.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ja viņu ar bāriņtiesas lēmumu atlaiž no aizbildņa pienākumu pildīšanas sakarā ar nespēju pamatotu iemeslu dēļ pildīt aizbildņa pienākumus;";

aizstāt 3.punktā vārdu "amata" ar vārdiem "pienākumu pildīšanas".

41. Izteikt 343.pantu šādā redakcijā: 

"343. Šķēršļi, kas pagaidām neatļauj izpildīt aizbildņa pienākumus, nedod aizbildnim tiesību pavisam atteikties pildīt savus pienākumus. Līdz tāda šķēršļa novēršanai bāriņtiesa, ja nepieciešams, ieceļ aizbildni uz laiku."

42. Izteikt 346.pantu šādā redakcijā: 

"346. Bāriņtiesas tiesība atcelt aizbildni attiecas uz visiem aizbildņiem, tajā skaitā arī uz testamentā ieceltajiem aizbildņiem."

43. Aizstāt 349.pantā vārdus "var izsargāties no visām nokavējuma sekām, nododot šo mantu bāriņtiesas glabāšanā" ar vārdiem "nekavējoties par to ziņo bāriņtiesai".

44. Aizstāt 397.1 pantā vārdu "kopmanta" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kopīga manta" (attiecīgā locījumā).

45. Papildināt 416.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"Ierakstot zemesgrāmatā īpašuma tiesības valstij uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par bezmantinieka mantu, vienlaikus tiek dzēstas uz šo īpašumu ierakstītās parādu saistības, apgrūtinājumi un aizlieguma atzīmes."

46. 659.pantā:

izslēgt ievaddaļā vārdus "pēc savas iniciatīvas vai";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ieinteresētajai personai tās taisītie mantojuma apsardzības izdevumi sedzami no mantojuma."

47. Aizstāt 666.pantā vārdus "mantojuma apliecību" ar vārdiem "mantojuma apliecību vai Eiropas mantošanas apliecību".

48. Aizstāt 705.panta otrajā daļā vārdus "mantojuma apliecību" ar vārdiem "mantojuma apliecību vai Eiropas mantošanas apliecību".

49. Papildināt 784.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ja bāriņtiesa noraida testamentā iecelto aizbildni (231. un 232.p.), testaments pats par sevi zaudē spēku šajā daļā."

50. 1922.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "neatraidāmiem mantiniekiem" ar vārdiem "neatņemamās daļas tiesīgajiem";

aizstāt otrajā daļā vārdus "neatraidāmam mantiniekam" ar vārdiem "neatņemamās daļas tiesīgajam".

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 29.oktobrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 19.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civillikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.10.2015.Stājas spēkā: 03.12.2015.Tēma: Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība; Civillikums; Mantojuma tiesības; Bērnu un ģimenes tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 19.11.2015. OP numurs: 2015/227.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
277890
03.12.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)