Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 576

Rīgā 2015. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 53 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12. panta otro un trešo daļu un 12.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 146. nr.; 2013, 174. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību".

2. Papildināt norādi, uz kāda pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "daļu" ar vārdiem un skaitļiem "un 12.1 pantu".

3. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas atļauju (turpmāk - atļauja) izsniegšanas un anulēšanas kārtību;".

4. Svītrot 1.4. un 1.5. apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. kārtību, kādā Valsts vides dienests (turpmāk - dienests) reģistrē atkritumu tirgotājus un atkritumu apsaimniekošanas starpniekus."

6. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ja atkritumu apsaimniekotājs ir saņēmis atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai un šajā atļaujā ir iekļauti nosacījumi atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, un tas vēlas atrakt slēgtu vai rekultivētu atkritumu izgāztuvi un pāršķirot tajā esošos atkritumus, tam papildus ir nepieciešama slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas (turpmāk - šķirošana) atļauja."

7. Izteikt 3. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Dienests izsniedz atkritumu apsaimniekotājam atļaujas:".

8. Papildināt noteikumus ar 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai."

9. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujā ietvertās prasības".

10. Papildināt 4. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "uzsākšanas vai" ar vārdiem "atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas".

11. Aizstāt 5.1. apakšpunktā vārdu "apraksts" ar vārdu "saraksts".

12. Papildināt noteikumus ar 5.4. un 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. ja tiek veikts pašpārvadājums - pašpārvadājuma sertifikāta numurs, derīguma termiņš, institūcija, kas to izdevusi (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autopārvadājumiem šāds sertifikāts ir nepieciešams);

5.5. ja tiek veikts komercpārvadājums ar autotransporta līdzekli - dokuments, kas apliecina pārvadātāja pielaidi komercpārvadājumiem, numurs, derīguma termiņš un institūcija, kas to izdevusi."

13. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Atļauja bīstamo atkritumu pārvadājumiem ir derīga, ja bīstamo atkritumu apsaimniekotājs (pārvadātājs) ir reģistrējies Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā. Atļauja būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumiem ir derīga, ja apsaimniekotājs (pārvadātājs) ir reģistrējies Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā."

14. Papildināt noteikumus aiz 8. punkta ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1. Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu šķirošanas atļaujā ietvertās prasības

8.1 Atkritumu apsaimniekotājs pirms slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas iesniedz dienestā iesniegumu slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas atļaujas saņemšanai. Sagatavojot iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā sniedz šādu informāciju:

8.1 1. ziņas par slēgto vai rekultivēto atkritumu izgāztuvi:

8.1 1.1. slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves kategorija atbilstoši tās bīstamībai un potenciāli radītajam vides piesārņojuma riskam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju;

8.1 1.2. kartogrāfiska informācija par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrašanās vietu un plānoto pārrakšanas platību;

8.1 1.3. slēgtajā vai rekultivētajā izgāztuvē esošo atkritumu daudzuma un veidu novērtējums atbilstoši izgāztuves rekultivācijas projektā ietvertajai informācijai. Ja atkritumu izgāztuve nav rekultivēta vai rekultivēta, pirms stājušies spēkā normatīvie akti par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju, slēgtajā vai rekultivētajā izgāztuvē esošo atkritumu daudzuma un veidu novērtējumu sniedz atbilstoši inženierģeoloģiskajiem mērījumiem;

8.1 1.4. ziņas par plānoto šķirojamo atkritumu daudzumu un veidiem;

8.1 1.5. ziņas par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves teritorijas ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem;

8.1 1.6. ziņas par slēgtajā vai rekultivētajā atkritumu izgāztuvē ierīkotajiem monitoringa urbumiem un informācija par triju gadu vides monitoringa rezultātiem;

8.1 2. ziņas par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanu:

8.1 2.1. slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanas plāns, izmantotās tehnoloģijas apraksts;

8.1 2.2. slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanā izmantojamo specializēto transportlīdzekļu saraksts, atkritumu atrakšanai izmantojamo iekārtu un inventāra apraksts;

8.1 3. ziņas par atrakto atkritumu šķirošanu:

8.1 3.1. atkritumu šķirošanā izmantoto tehnisko paņēmienu un aprīkojuma apraksts;

8.1 3.2. plānotie atrakto atkritumu veidi atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, un apjoms (tonnas), kuru ir iespējams iegūt kalendāra gadā, šķirojot visus izgāztuvē apglabātos atkritumus;

8.1 3.3. ziņas par komersantu, kas veiks šķiroto atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju (juridiskā adrese, reģistrācijas numurs);

8.1 4. ziņas par atrakto atkritumu uzglabāšanu:

8.1 4.1. atkritumu uzglabāšanai izmantotā aprīkojuma raksturojums (katrai uzglabāšanas vietai);

8.1 4.2. plānotie uzglabājamo atkritumu veidi atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (katrai uzglabāšanas vietai);

8.1 5. ziņas par plānotajiem pasākumiem nodarbināto drošības un veselības aizsardzībā;

8.1 6. ziņas par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atkritumu apsaimniekotāja atbildīgo darbinieku, tā profesionālās kvalifikācijas atbilstību attiecīgo darbu veikšanai;

8.1 7. slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atkritumu apsaimniekotāja ekonomiski pamatots novērtējums par atkritumu izgāztuves atkārtotas rekultivācijas izmaksām;

8.1 8. vēlamais atļaujas un citas informācijas saņemšanas veids.

8.2 Atkritumu apsaimniekotājs šo noteikumu 8.1 punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.2 1. pašvaldības un zemesgabala īpašnieka rakstisku saskaņojumu par slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanu. Ja rekultivētās atkritumu izgāztuves rekultivācijas finansēšanā ir piedalījušās vairākas pašvaldības, pievieno visu iesaistīto pašvaldību rakstisku piekrišanu atkritumu izgāztuves atrakšanai;

8.2 2. līgumu ar zemes īpašnieku par slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves zemes izmantošanu, paredzot nosacījumus īpašuma sakārtošanai atbilstoši vides aizsardzības normu prasībām pēc atrakšanas un gadījumos, ja tiek pārtraukti slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un atkritumu šķirošanas darbi;

8.2 3. līgumus, ko noslēguši rekultivētas atkritumu izgāztuves atkritumu apsaimniekotājs un komersants, kurš veiks atkritumu izvešanu, šķirošanu, nodošanu pārstrādei vai reģenerācijai (sarakstā norāda līgumslēdzējas puses, līguma darbības termiņu), ja minētās darbības neveiks pats atkritumu apsaimniekotājs;

8.2 4. slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atkritumu apsaimniekotāja un attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligona operatora noslēgto līgumu par atkritumu nešķirojamās daļas nogādāšanu apglabāšanai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā;

8.2 5. izgāztuves rekultivācijas vai atkārtotas rekultivācijas plānu;

8.2 6. bankas izsniegtu garantiju vai galvojuma vēstuli, vai atkritumu apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (kopija) par atraktās slēgtās atkritumu izgāztuves rekultivācijai vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atkārtotai rekultivācijai nepieciešamās summas samērojamību atbilstoši šo noteikumu 8.1 7. punktā minētajam novērtējumam. Minētajam finansiālajam nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā slēgtās vai rekultivētās atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas atļaujas darbības laikā.

8.3 Atkritumu apsaimniekotājs uzrāda šo noteikumu 8.2 2., 8.2 3. un 8.2 4. apakšpunktā minēto līgumu oriģinālus pēc dienesta amatpersonu pieprasījuma.

8.4 Šo noteikumu 8.1 punktā minētajā iesniegumā norādītās informācijas patiesumu atkritumu apsaimniekotāja pilnvarotā persona apliecina ar parakstu.

8.5 Atļauju slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai neizsniedz, ja attiecībā uz slēgto vai rekultivēto atkritumu izgāztuvi nav pieejama informācija par vides monitoringa mērījumiem par iepriekšējiem trim gadiem.

8.6 Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas atļauju:

8.6 1. šķiro izgāztuvē esošos atkritumus;

8.6 2. atraktos atkritumus šķiro izgāztuves teritorijā;

8.6 3. nešķirotos atkritumus pārved apglabāšanai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā.

8.7 Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu šķirošanas atļauju III kategorijas rekultivētajām atkritumu izgāztuvēm izsniedz pēc izgāztuves vides monitoringa programmas beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju.

8.8 Ja atļaujas derīguma termiņa laikā atkritumu apsaimniekotājam, kuram izdota atļauja slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai, nav iespējams izpildīt visus atļaujā iekļautos nosacījumus, viņš trīs mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz dienestā iesniegumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai. Sagatavojot iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.8 1. atļaujas derīguma laikā veiktās darbības;

8.8 2. pamatojums atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai, tai skaitā atļaujā iekļauto nosacījumu neizpildes iemeslu skaidrojums.

8.9 Dienests ir tiesīgs pagarināt atļauju slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai uz termiņu, kas nav ilgāks par diviem gadiem."

15. Papildināt noteikumus aiz 8.9 punkta ar II2 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II2. Atļaujas izsniegšanas kārtība, nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu un tās maksāšanas kārtība".

16. Svītrot 10., 11., 12., 13., 14. un 15. punktu.

17. Svītrot 16. punktā vārdus "vai komisija".

18. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas izsniedz atļauju (pielikums) atkritumu savākšanai, atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai, atkritumu uzglabāšanai, atkritumu pārvadāšanai, slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu šķirošanai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesniedzējam un pašvaldībai, kuras teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekotājs plāno savu darbību. Ja saskaņā ar iesniegumu atkritumu apsaimniekotājs veic vairākas atkritumu apsaimniekošanas darbības, pārvalde izsniedz vienu atļauju, iekļaujot tajā visas iesniegumā minētās un atkritumu apsaimniekotājam atļautās darbības. Sagatavojot atļauju elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

19. Izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. prasības tāda vides piesārņojuma samazināšanai, kurš rodas, savācot, pārkraujot, šķirojot, uzglabājot, pārvadājot atkritumus vai atrokot slēgtu vai rekultivētu atkritumu izgāztuvi;".

20. Papildināt noteikumus ar 18.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.6. prasības un termiņu, kādā jāveic atraktas slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves rekultivācija vai atkārtota rekultivācija."

21. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju izsniedz uz 10 gadiem vai īsāku laikposmu (atbilstoši iesniegumā norādītajam termiņam). Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu šķirošanas atļauju izsniedz ne ilgāk kā uz 5 gadiem (atbilstoši iesniegumā norādītajam termiņam, iekļaujot izgāztuves atkārtotai rekultivācijai paredzēto laiku)."

22. Papildināt noteikumus ar 21.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6. par atļauju slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai - 350 euro."

23. Aizstāt 30. punktā skaitļus un vārdus "4., 5. un 6. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4., 5., 6., 8.1 un 8.2 punktā".

24. Izteikt 32.3. un 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.3. atkritumu apsaimniekotājs, tā likvidators vai administrators ir iesniedzis informāciju par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo visu atkritumu šķirošanas darbību izbeigšanu;

32.4. atkritumu apsaimniekotāja veiktā atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana vai uzglabāšana vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšana un tajā esošo visu atkritumu šķirošana rada epidēmijas draudus vai draudus sabiedrības veselībai vai pasliktina vides kvalitāti;".

25. Aizstāt 32.6. apakšpunktā skaitli un vārdu "4. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4. un 8.2 punktā".

26. Papildināt noteikumus ar 32.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.9. ja dienests konstatē, ka atkritumu apsaimniekotājs triju mēnešu laikā no dienas, kad izsniegta būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadāšanas atļauja, nav reģistrējies Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā vai Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā, izņemot šo noteikumu 44. punktā minēto gadījumu."

27. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja atļauja ir izsniegta ne tikai būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadāšanai, bet arī citām šo noteikumu pielikuma 2. punktā minētajām darbībām un atkritumu apsaimniekotājs triju mēnešu laikā no dienas, kad atļauja izsniegta, nav reģistrējies Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā vai Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā, dienests anulē atļaujas daļu, kas attiecināma uz atļaujā iekļautajām atkritumu apsaimniekotāja tiesībām veikt būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadājumus, izņemot šo noteikumu 44. punktā minēto gadījumu."

28. Papildināt 33. punktu aiz vārdiem "Atkritumu pārvadāšanas" ar vārdiem "vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu šķirošanas".

29. Svītrot 34. punktu.

30. Papildināt noteikumus aiz 37. punkta ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Atkritumu apsaimniekošanas tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība

37.1 Atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei reģistrācijas iesniegumu. Iesniegumā norāda:

37.11. komersanta firmu vai personas nosaukumu, vai vārdu un uzvārdu, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks nav komersants;

37.1 2. reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

37.1 3. juridisko adresi;

37.1 4. kontaktinformāciju (faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese un tīmekļa vietne);

37.1 5. atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses un reģistrācijas numurus Uzņēmumu reģistrā;

37.1 6. darbības, kas tiks veiktas, - atkritumu tirdzniecība vai atkritumu apsaimniekošanas starpniecība;

37.1 7. to atkritumu veidu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus), ar kuriem atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks paredzējis veikt šo noteikumu 37.1 6. apakšpunktā minētās darbības;

37.1 8. apliecinājumu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

37.2 Atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 37.1 punktā minēto iesniegumu un šo noteikumu 37.10 punktā minēto informāciju dienestam var iesniegt papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski), elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai pēc elektroniskas reģistrēšanās aizpildot informāciju tiešsaistes režīmā dienesta vienotās vides informācijas sistēmas "TULPE" tīmekļa vietnē.

37.3 Šo noteikumu 37.1 punktā minēto iesniegumu paraksta persona, kurai atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentiem ir tiesības pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir komersants. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.

37.4 Ja, izskatot šo noteikumu 37.1 punktā minēto iesniegumu, dienests konstatē, ka iesniegumā nav sniegta visa šo noteikumu 37.1 punktā minētā informācija vai iesniegumu nav parakstījusi persona, kurai ir tiesības pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, kā arī norāda papildus iesniedzamo informāciju. Dienesta pieprasīto informāciju vai dokumentus iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

37.5 Dienests 10 darbdienu laikā pēc visas šo noteikumu 37.1 punktā minētās informācijas saņemšanas nodrošina, ka atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir informēts par:

37.5 1. termiņu, kādā tiks pieņemts lēmums par reģistrāciju vai tās atteikumu;

37.5 2. lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;

37.5 3. tiesībām uzsākt pakalpojumu sniegšanu, ja dienests šo noteikumu 37.6 punktā minētajā termiņā neinformē iesniedzēju par reģistrēšanu vai par šo noteikumu 37.7 punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

37.6 Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 37.1 punktā minētā iesnieguma vai šo noteikumu 37.4 punktā minētās informācijas saņemšanas reģistrē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku un paziņo lēmumu attiecīgajam atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajai kārtībai.

37.7 Dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku šādos gadījumos:

37.7 1. nav iesniegta šo noteikumu 37.1 punktā minētā informācija;

37.7 2. iesniegtā informācija ir nepilnīga;

37.7 3. iesniegtā informācija ir nepatiesa;

37.7 4. šo noteikumu 37.1 punktā minētajā iesniegumā norādītās atkritumu apsaimniekošanas darbības neatbilst normatīvo aktu prasībām atkritumu apsaimniekošanas jomā.

37.8 Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju vai par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrācijas anulēšanu dienests atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku sarakstā dienesta tīmekļa vietnē norāda šādu informāciju:

37.8 1. komersanta firmu, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir komersants;

37.8 2. citas personas nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, ja atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks nav komersants;

37.8 3. reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi;

37.8 4. norādi par to, vai persona ir reģistrēta kā atkritumu tirgotājs vai kā atkritumu apsaimniekošanas starpnieks;

37.8 5. to atkritumu veidu (atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus), ar kuriem atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks paredzējis veikt šo noteikumu 37.1 6. apakšpunktā minētās darbības;

37.8 6. reģistrācijas datumu;

37.8 7. datumu, kad komersants vai cita persona izslēgta no reģistra atbilstoši šo noteikumu 37.13 punktam.

37.9 Ja dienests šo noteikumu 37.6 punktā minētajā termiņā neinformē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku par reģistrēšanu vai par šo noteikumu 37.7 punktā minētā lēmuma pieņemšanu, uzskatāms, ka reģistrācija ir veikta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

37.10 Ja nepieciešams precizēt šo noteikumu 37.1 punktā minēto informāciju, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks informāciju par plānotajām izmaiņām iesniedz dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei, norādot attiecīgo informāciju atbilstoši šo noteikumu 37.1 punktā minētajām prasībām.

37.11 Dienests piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir iesniedzis dienestā šo noteikumu 37.10 punktā minēto informāciju, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrētajā informācijā un atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajai kārtībai paziņo lēmumu atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam, kā arī precizē šo noteikumu 37.8 punktā minēto atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku sarakstu.

37.12 Dienests pieņem lēmumu anulēt atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju šādos gadījumos:

37.12 1. dienests ir konstatējis, ka atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks neievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

37.12 2. atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 37.1 punktā minētajā iesniegumā ir norādījis nepatiesu informāciju;

37.12 3. atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, tā likvidators vai administrators ir iesniedzis informāciju par darbības izbeigšanu.

37.13 Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 37.12 punktā minētā lēmuma pieņemšanas paziņo to atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajā kārtībā un precizē šo noteikumu 37.8 punktā minēto sarakstu.

37.14 Dienesta lēmumu par atteikumu veikt atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju, lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekotāja starpnieka reģistrētajā informācijā vai lēmumu par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrācijas anulēšanu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

31. Svītrot 38. punktu.

32. Papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 No 2016. gada 1. janvāra atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks šo noteikumu 37.1 punktā minēto iesniegumu un šo noteikumu 37.10 punktā minēto informāciju dienestā var iesniegt, pēc elektroniskas reģistrēšanās aizpildot informāciju tiešsaistes režīmā dienesta vienotās vides informācijas sistēmas "TULPE" tīmekļa vietnē."

33. Papildināt noteikumus ar 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 21.6. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".

44. Ja atkritumu apsaimniekotājs, kuram atļauja ir izdota līdz 2015. gada 1. novembrim būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadāšanai, nav reģistrējies Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā vai Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā, viņš reģistrējas attiecīgajā sistēmā līdz 2016. gada 1. janvārim."

34. Izteikt pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atļauja izsniegta (norāda atbilstošo):

atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai

atkritumu pārvadāšanai

atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai

atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai

atkritumu uzglabāšanai

slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu šķirošanai".

35. Aizstāt pielikuma 4. punktā vārdus "atkritumu apsaimniekošanas" ar vārdiem "atļaujā noteiktās".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 576Pieņemts: 06.10.2015.Stājas spēkā: 28.10.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 27.10.2015. OP numurs: 2015/210.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
277376
28.10.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)