Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 601

Rīgā 2015. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 55 9. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.1.4.2. pasākumu "Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. līguma par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

2. Pasākuma mērķis ir izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu un veikt izpēti par asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs, nodrošinot, ka personas ar ārstniecības personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem tiek integrētas sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

3. Pasākuma mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji:

3.1. personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti;

3.2. bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim – finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 156 573 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim – iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju skaits (dalībnieki) – 3000.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 7; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 572)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 146 716 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 974 708 euro un valsts budžeta finansējums – 172 008 euro.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās laikposmā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir iestāde, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu sniedz tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus, – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"".

11. Pēc tam kad valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumā apstiprināti grozījumi par funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izstrādi un ieviešanu, sadarbības iestāde uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu.

12. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

13. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma atlases nolikumā noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

14. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

14.1. funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide, tai skaitā:

14.1.1. situācijas izpēte;

14.1.2. pieredzes apmaiņas pasākumi;

14.1.3. funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde;

14.1.4. iesaistīto interešu grupu izglītojošie pasākumi;

14.2. funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas ieviešana (izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana);

14.3. situācijas izpēte par asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs;

14.4. (svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56);

14.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

14.6. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

15. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

15.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

15.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

15.3. neparedzētās izmaksas.

16. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

16.1. tiešās personāla izmaksas (finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

16.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

16.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;

16.2.2. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 14.2. un 14.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 14.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

16.2.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 14.1.2., 14.2. un 14.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.2.4. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

17. Šo noteikumu 16.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) ietvaros plāno izmaksas:

17.1. pakalpojuma sniedzēju piesaistei šo noteikumu 14.1.1., 14.1.4. un 14.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī šo noteikumu 14.1.3. un 14.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ja to īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

17.2. izglītojošiem pasākumiem un apmācībai šo noteikumu 14.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas nepārsniedz septiņus procentus no pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma;

17.3. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 614; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

18. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

19. Šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto līgumu par projekta īstenošanu) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajām plānotajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka līgums par projekta īstenošanu.

20. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 15. punktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

21. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību un šo noteikumu 15. punktā minēto izmaksu veikšanai sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam veic avansa un starpposma maksājumus atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošinot avansa un starpposma maksājumu kopsummu 100 procentu apmērā no projekta apstiprinātā kopējā attiecināmā finansējuma.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 572)

22. Šo noteikumu 21. punktā minētā avansa maksājuma saņemšanai un izlietošanai ir šādi nosacījumi:

22.1. pieejamais avansa maksājuma maksimālais apjoms ir 20 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma;

22.2. avansa maksājumu var saņemt pa daļām, līdz sasniegta šo noteikumu 21. punktā minētā avansa un starpposma maksājumu kopsumma. Lai saņemtu avansa maksājumu, sadarbības iestādē iesniedz avansa maksājuma vai tā daļas pieprasījumu un plānotā avansa maksājuma vai tā daļas apmēru pamatojošu dokumentāciju. Avansa maksājuma daļas saņemšana ir pieļaujama pirms iepriekšējās avansa maksājuma daļas izlietošanas termiņa beigām, ja finansējuma saņēmējs iesniedz pārskatu par tās faktisko izlietojumu un plānoto apguvi līdz tās izlietošanas termiņa beigām;

22.3. finansējuma saņēmējs saņemto avansa maksājumu var izlietot pa daļām sešu mēnešu laikā no avansa maksājuma vai tā daļas saņemšanas dienas, iesniedzot sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu un izdevumus pamatojošo dokumentāciju saņemtā avansa maksājuma vai tā daļas apmērā.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 614; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 572)

23. Šo noteikumu 21. punktā minētos starpposma maksājumus sadarbības iestāde veic arī laikposmā, kad finansējuma saņēmējs izmanto saņemto avansa maksājumu.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

24. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

25. Pasākumu īsteno tiešā sinerģijā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākumu "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei".

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

26. Pasākuma ieviešanas uzraudzību nodrošina Labklājības ministrijas izveidota uzraudzības padome (turpmāk – padome), kuras sastāvā darbojas Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Padomes sēdēs bez balsstiesībām piedalās finansējuma saņēmēja un atbildīgās iestādes pārstāvji. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 7)

27. Padome:

27.1. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas procesā, analizē ieviešanas progresu un sniedz ieteikumus finansējuma saņēmējam pasākuma ieviešanas pilnveidei;

27.2. saskaņo šo noteikumu 14.1.1. un 14.3. apakšpunktā minētās situācijas izpētes rezultātus un pieņem lēmumu uzsākt īstenot 9.3.1.2. pasākumā "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" noteiktās atbalstāmās darbības, kuras saistītas ar ēku pārbūvi un atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma iegādi un datubāzes izveidi;

27.3. izvērtē šo noteikumu 14.1.2. apakšpunktā minēto pieredzes apmaiņas pasākumu rezultātus;

27.4. apstiprina šo noteikumu 14.1.3. apakšpunktā minēto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas aprakstu;

27.5. saskaņo funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izmēģinājumprojekta īstenošanai nepieciešamo funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un ierīču sarakstus;

27.6. (svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56).

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 7; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

28. Šo noteikumu 14.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

28.1. izvērtē Latvijā izmantotos funkcionēšanas novērtēšanas instrumentus un funkcionēšanas novērtēšanas metodes;

28.2. izvērtē ārvalstīs izmantotos funkcionēšanas novērtēšanas instrumentus un funkcionēšanas novērtēšanas metodes, kā arī iespējas Latvijā ieviest ārvalstīs izmantotos funkcionēšanas novērtēšanas mehānismus;

28.3. sniedz tiesiski, administratīvi un finansiāli pamatotus priekšlikumus funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un metožu pilnveidošanai, nosakot Latvijas situācijai vispiemērotāko un efektīvāko funkcionēšanas novērtēšanas mehānismu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas sistēmas ietvaros.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 7)

29. Šo noteikumu 14.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs. Šīs darbības ietvaros organizē projekta īstenošanas personālam pieredzes apmaiņas pasākumus par funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām ārvalstīs.

30. Šo noteikumu 14.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs vai, ja nepieciešams, finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs. Šīs darbības ietvaros izstrādā:

30.1. funkcionēšanas novērtēšanas metodes šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas funkcionālo traucējumu izvērtēšanai;

30.2. funkcionēšanas novērtēšanas protokolus atbilstoši šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajām izstrādātajām funkcionēšanas metodēm;

30.3. metodiskos materiālus funkcionēšanas novērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētajiem izstrādātajiem funkcionēšanas novērtēšanas protokoliem;

30.4. kārtību (procesa aprakstu) un sistēmas aprakstu iegūto funkcionēšanas novērtēšanas rezultātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sagatavošanai, norādot novērtēšanā iesaistītos speciālistus, nepieciešamās iekārtas, aprīkojumu un prasības to uzturēšanai, kā arī administrēšanas un uzturēšanas izmaksas;

30.5. metodiskos materiālus lēmumu pieņemšanai par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu objektīvi noteikto funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā;

30.6. metodiku funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai datubāzē;

30.7. protokolu izveidotās funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu izvēles sistēmas kvalitātes un efektivitātes novērtēšanai;

30.8. priekšlikumus par izmaiņām normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu jomā.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 7)

31. Šo noteikumu 14.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs. Šīs darbības ietvaros:

31.1. nodrošina finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla (ārstu un funkcionālo speciālistu) apmācību darbam ar jauno funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu;

31.2. organizē izglītojošus pasākumus par izstrādāto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu funkcionēšanas novērtēšanā iesaistītajām interesentu grupām.

32. Šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāls. Šīs darbības ietvaros nodrošina:

32.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupu personu funkcionēšanas traucējumu novērtēšanu atbilstoši izstrādātajai funkcionēšanas novērtēšanas sistēmai;

32.2. šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētās funkcionēšanas traucējumu novērtēšanas rezultātu izvērtējumu un sagatavo priekšlikumus funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas pilnveidošanai.

33. Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs. Šīs darbības ietvaros:

33.1. apzina izglītības iestādes, kurās mācās šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas, kurām, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja slēdzienu, ir izsniegts tehniskais palīglīdzeklis vai par kurām ir saņemts ārstniecības personas atzinums par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību mācību procesā;

33.2. izvērtē situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu apzinātajās izglītības iestādēs un nosaka šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

34. (Svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

35. (Svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

36. (Svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

37. Funkcionēšanas traucējumu novērtējumu šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām veic, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas rīkojumu (ja attiecināms).

38. (Svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

39. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

39.1. piesaistot projekta īstenošanas un vadības personālu uz darba līguma pamata un paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka projekta īstenošanas un vadības personāls tiek piesaistīts uz normālu darba laiku (atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu) vai nepilnu darba laiku, attiecīgi veicot projekta vadības un īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku;

39.2. piesaista pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

39.3. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus paredz ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

39.4. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

39.5. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

39.6. uzkrāj datus par šādiem horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālajiem rādītājiem:

39.6.1. par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits;

39.6.2. atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits;

39.7. uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, norādītajā maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem un atbilstoši Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, kā arī pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanas vajadzībām;

39.8. pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina datu pieejamību par šo noteikumu 3. punktā minētajiem nelabvēlīgākā situācijā esošiem iedzīvotājiem, tai skaitā reģistrētajiem bezdarbniekiem, divu gadu laikposmā pēc dalības pasākumā;

39.9. nodrošina funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas darbību, kā arī sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta beigām.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 56)

40. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

41. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs nepilda līguma par projekta īstenošanu noteikumus, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

42. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 7; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 572)

43. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 601Pieņemts: 20.10.2015.Stājas spēkā: 24.10.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 23.10.2015. OP numurs: 2015/208.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
277300
{"selected":{"value":"31.01.2020","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.01.2020","iso_value":"2020\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2018","iso_value":"2018\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2018.-30.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2017","iso_value":"2017\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2017.-13.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2017","iso_value":"2017\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-12.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2015","iso_value":"2015\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2015.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)