Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 600

Rīgā 2015. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 55 10. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākumu "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. līguma par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57)

2. Pasākuma mērķis ir attīstīt infrastruktūru funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei personām ar ārstniecības personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57)

3. Pasākuma mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji:

3.1. personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti;

3.2. (svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57).

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi rādītāji:

4.1. (svītrots ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 573);

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim – specifiskie iznākuma rādītāji:

4.2.1. izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra – 1;

4.2.2. (svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57).

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 486 091 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 113 177 euro un valsts budžeta finansējums – 372 914 euro.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās laikposmā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir iestāde, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu sniedz tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus, – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"".

11. Pēc tam kad valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumā apstiprināti grozījumi par funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izstrādi un ieviešanu, sadarbības iestāde uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu.

12. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

13. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma atlases nolikumā noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

14. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

14.1. ēku pārbūve un atjaunošana funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) izveidei un teritorijas labiekārtošana, tai skaitā pārvietošanās celiņa izveide atsevišķu funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu izmantošanai āra vidē;

14.2. funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma – funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un ierīču – un laboratorijas materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde un uzturēšana;

14.3. datubāzes izveide funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai;

14.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

14.5. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 6; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 619)

15. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

15.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

15.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

15.3. neparedzētās izmaksas.

16. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

16.1. tiešās personāla izmaksas – projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas tiek noteiktas kā fiksēta summa, piemērojot šo noteikumu 17. punktā minētos nosacījumus. Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas ietver atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalstus un kompensācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja projekta vadības personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

16.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

16.2.1. būvdarbu, piegādes un pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kā arī šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

16.2.2. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 14.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 298)

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto projekta vadības personāla atlīdzību izmaksu ierobežojums gadā ir aprēķins, kas noteikts, summai 24 426 euro pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas neietver projekta tiešās personāla izmaksas. Projekta kopējās vadības personāla izmaksas ir aprēķinātais maksimālais izmaksu ierobežojums gadā, reizinot ar projekta īstenošanas gadu skaitu. Ja projekta īstenošanas gads neietver 12 kalendāra mēnešus, šā gada izmaksu ierobežojumu aprēķina proporcionāli projekta īstenošanas kalendāra mēnešu skaitam.

18. Šo noteikumu 16.2.1. apakšpunktā minēto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

18.1. būvuzraudzībai, autoruzraudzībai, būvekspertīzei, būvprojektam, ēkas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas veikšanai šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentus no šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajām atbalstāmās darbības izmaksām;

18.1.1 teritorijas labiekārtošanai plāno izmaksas tādā apmērā, lai nodrošinātu ēkas nodošanu ekspluatācijā atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem, kā arī vides un informācijas pieejamību šo noteikumu 3. punktā minētajām personām un pārvietošanās celiņa izveidi atsevišķu funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu izmantošanai āra vidē;

18.2. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 298 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 6; MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 615; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 619)

19. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

20. Šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbību vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto līgumu par projekta īstenošanu) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajām plānotajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka līgums par projekta īstenošanu.

21. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 15. punktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

22. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību un šo noteikumu 15. punktā minēto izmaksu veikšanai sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam veic avansa un starpposma maksājumus atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošinot avansa un starpposma maksājumu kopsummu 100 procentu apmērā no projekta apstiprinātā kopējā attiecināmā finansējuma.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 573)

23. Šo noteikumu 22. punktā minētā avansa maksājuma saņemšanai un izlietošanai ir šādi nosacījumi:

23.1. pieejamā avansa maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma;

23.2. avansa maksājumu var saņemt pa daļām, līdz sasniegta šo noteikumu 22. punktā minētā avansa un starpposma maksājumu kopsumma. Lai saņemtu avansa maksājumu, sadarbības iestādē iesniedz avansa maksājuma vai tā daļas pieprasījumu un plānotā avansa maksājuma vai tā daļas apmēru pamatojošu dokumentāciju. Avansa maksājuma daļas saņemšana ir pieļaujama pirms iepriekšējās avansa maksājuma daļas izlietošanas termiņa beigām, ja finansējuma saņēmējs iesniedz pārskatu par tās faktisko izlietojumu un plānoto apguvi līdz tās izlietošanas termiņa beigām;

23.3. finansējuma saņēmējs saņemto avansa maksājumu var izlietot pa daļām sešu mēnešu laikā no avansa maksājuma vai tā daļas saņemšanas dienas, iesniedzot sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu un izdevumus pamatojošo dokumentāciju saņemtā avansa maksājuma vai tā daļas apmērā.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 615; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 573; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 619)

24. Šo noteikumu 22. punktā minētos starpposma maksājumus sadarbības iestāde veic arī laikposmā, kad finansējuma saņēmējs izmanto saņemtā avansa maksājumu.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

25. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

26. Pasākumu īsteno tiešā sinerģijā ar 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākumu "Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte" (turpmāk – 9.1.4.2. pasākums).

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

27. Pasākuma ieviešanas uzraudzību nodrošina Labklājības ministrijas izveidota uzraudzības padome (turpmāk – padome). Tās sastāvā darbojas Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Padomes sēdēs bez balsstiesībām piedalās finansējuma saņēmēja un atbildīgās iestādes pārstāvji. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

28. Padome:

28.1. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas procesā, analizē ieviešanas progresu un sniedz finansējuma saņēmējam priekšlikumus pasākuma ieviešanas pilnveidei;

28.2. saskaņo funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) ieviešanai nepieciešamā aprīkojuma iegādes sarakstus;

28.3. izvērtē pasākuma īstenošanas atbilstību šo noteikumu 26. punktā minētajā 9.1.4.2. pasākumā izstrādātās sistēmas aprakstam;

28.4. sniedz ieteikumus par kritērijiem, kas nepieciešami funkcionēšanas novērtēšanas informācijas datubāzes izveidei;

28.5. uzrauga, vai pasākuma finansējums maksimāli tiek novirzīts funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un ierīču nodrošinājumam;

28.6. pēc 9.1.4.2. pasākuma ietvaros veiktās situācijas izpētes rezultātu saskaņošanas pieņem lēmumu par šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību uzsākšanu.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 6; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57)

29. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts būvdarbu veicējs vai pakalpojuma sniedzējs. Šīs darbības ietvaros nodrošina:

29.1. būvprojekta izstrādi;

29.2. būvekspertīzi;

29.3. ēku pārbūvi un atjaunošanu;

29.4. būvuzraudzību;

29.5. autoruzraudzību;

29.6. ēkas energoefektivitātes novērtēšanu;

29.7. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas veikšanu.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 298; MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 6; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 57)

29.1 Plānojot šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās izmaksas, projekta iesniegumā norāda enerģijas patēriņu (megavatstundas) pirms projekta īstenošanas.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

30. Šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju. Šīs darbības ietvaros nodrošina:

30.1. funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma iegādi;

30.2. funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un ierīču licenču un autortiesību iegādi;

30.3. funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un ierīču un to lietošanas rokasgrāmatu tulkošanu latviešu valodā, kā arī funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu adaptāciju un validāciju Latvijā;

30.4. funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un ierīču uzturēšanu.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 57 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 612)

31. Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs. Šīs darbības ietvaros veic funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai nepieciešamās datubāzes izstrādi (tai skaitā programmatūras iegādi).

32. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda Labklājības ministrijas vai kapitālsabiedrības (kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Labklājības ministrija) īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, kura lietošanas tiesības apstiprina finansējuma saņēmēja noslēgts ilgtermiņa (vismaz uz deviņiem gadiem) nomas līgums, kas ir spēkā vēl piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

33. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

33.1. piesaista šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibinot civildienesta vai darba tiesiskās attiecības, un paredz tam atlīdzības izmaksas, nodrošinot, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus uzskaita veiktās funkcijas;

33.2. piesaista būvdarbu veicējus, piegādātājus un pakalpojuma sniedzējus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru;

33.3. būvdarbu un pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos avansa maksājumus paredz ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

33.4. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

33.5. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

33.6. (svītrots ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 298);

33.6.1 informē sadarbības iestādi par enerģijas patēriņu (megavatstundas) pēc šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros īstenotās ēku pārbūves un atjaunošanas;

33.7. uzkrāj datus par šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju – objektu skaits, kuros Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;

33.8. nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu un līdzekļus projekta rezultātu uzturēšanai, kā arī sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta beigām, izmantojot publiskā finansējuma ietvaros attīstīto infrastruktūru tikai valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 298; MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 6; MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 612)

34. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

35. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs nepilda līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

36. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 298; MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 612)

37. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 600Pieņemts: 20.10.2015.Stājas spēkā: 24.10.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 23.10.2015. OP numurs: 2015/208.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
277299
{"selected":{"value":"10.09.2021","content":"<font class='s-1'>10.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.09.2021","iso_value":"2021\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2020","iso_value":"2020\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2020.-09.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2020","iso_value":"2020\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-08.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2018","iso_value":"2018\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2018.-30.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2017","iso_value":"2017\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2017.-13.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2017","iso_value":"2017\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-12.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2016","iso_value":"2016\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2015","iso_value":"2015\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2015.-19.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.09.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"