Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 468

Rīgā 2015. gada 11. augustā (prot. Nr. 38 21. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.1.1.2. pasākumu "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir veicināt šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku (turpmāk – bezdarbnieki) iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

3. Pasākuma mērķa grupa ir bezdarbnieki:

3.1. kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;

3.2. kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem;

3.3. (svītrots ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 116);

3.4. kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība;

3.5. kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 116; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 534; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 137)

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs – pasākumā iesaistītie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, – 9782;

4.1.2. finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 10 390 587 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – pasākumā iesaistītie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, – 18 345;

4.2.2. rezultāta rādītājs – nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) – 875;

4.2.3. rezultāta rādītājs – pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā – 4108.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 755; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 559)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 182)

7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 114 906 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 15 114 906 euro.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 486)

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, – Nodarbinātības valsts aģentūra.

11. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikumā noteiktajām prasībām sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

13. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris, īstenojot šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības partneris).

14. Īstenojot šo noteikumu 13. punktā minēto sadarbību, finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu ar sadarbības partneri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

15. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi nav noslēgts sadarbības līgums, projektam pievieno starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri noslēgtu nodomu protokolu, kurā iekļauj vismaz šādu informāciju:

15.1. pušu apņemšanos sadarboties projekta īstenošanā, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekts tiek apstiprināts;

15.2. norādi par sadarbības partnera veicamajiem pienākumiem projekta īstenošanā;

15.3. finanšu plānošanas un izmaksu veikšanas kārtību šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai;

15.4. veiktās izmaksas pamatojošo dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

16. Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

16.1. individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas (tai skaitā karjeras, psihologu, psihoterapeitu konsultācijas), kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū, šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem;

16.2. veselības pārbaudes (arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk – arodslimību ārsts) konsultācija un atzinums (atbilstoši šo noteikumu pielikumam), ārstu speciālistu apskate, laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi saskaņā ar arodslimību ārsta norīkojumu) šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, kuru atteikums no piemērota darba piedāvājuma vai dalības bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

16.3. profesionālās piemērotības noteikšana šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

16.4. motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, kuriem nav noteikta invaliditāte;

16.4.1 motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;

16.5. atbalsta pasākumi šo noteikumu 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, tai skaitā:

16.5.1. Minesotas 12 soļu programma;

16.5.2. emocionālā stresa terapija (kodēšana), ietverot ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju;

16.5.3. narkologa atzinuma saņemšana šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

16.6. sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumi par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem;

16.7. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem;

16.8. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

16.9. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 182; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 116; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 534)

17. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

17.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

17.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

17.3. neparedzētās izmaksas.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. tiešās personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze:

18.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

18.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – stipendija šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, kuri līdz 2018. gada 28. decembrim noslēguši līgumu ar finansējuma saņēmēju par iesaisti šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētajā motivācijas programmā;

18.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

18.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.4., 16.4.1, 16.5., 16.6. un 16.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 16.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

18.3.2. transporta, ēdināšanas un uzturēšanās dienesta viesnīcā izdevumi šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi;

18.3.2.1 darba meklēšanas motivācijas programmas izmaksas, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumu izmaksas, šo noteikumu 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.3.2.2 surdotulku pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 16.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.3.2.3 citu pakalpojumu izmaksas, ko sniedz speciālisti, kuru atbalsts nepieciešams bezdarbnieku ar invaliditāti dalībai motivācijas programmā šo noteikumu 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

18.3.3. bezdarbnieka (pacienta) nodeva par narkologa atzinuma saņemšanu šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem šo noteikumu 16.5.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

18.3.4. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1., 16.6., 16.7. un 16.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.3.5. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, transportlīdzekļa nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu) šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1., 16.6., 16.7. un 16.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

18.3.6. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā).

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 182; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 116; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 534; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 137; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 755)

19. Šo noteikumu 18.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu līgumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

19.1. šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ietverot izmaksas darba meklēšanas motivācijas programmai, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumiem;

19.2. šo noteikumu 16.5.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ietverot:

19.2.1. bezdarbnieka (pacienta) iemaksu, saņemot ārstniecības pakalpojumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;

19.2.2. izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus, saņemot ārstniecības pakalpojumus;

19.3. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei (veselības pārbaudes veikšanas vietai) un atpakaļ šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros un par šo noteikumu 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto bezdarbnieku (pacientu) nokļūšanu līdz narkologa atzinuma saņemšanas vietai un atpakaļ, kā arī līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

19.4. šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumiem par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem, nepārsniedzot vienu procentu no projektam pieejamā maksimālā kopējā attiecināmā finansējuma;

19.5. šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad personāls ir nodarbināts projektā;

19.6. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 182 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 534; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 137)

20. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli no šo noteikumu 18.1.1. un 18.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām).

21. Šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai nodrošinātu noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu izpildi) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 182)

22. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas izmaksas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

23. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

23.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 16.4., 16.4.1, 16.5.1. un 16.5.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno un šo noteikumu 18.2., 18.3.2.1, 18.3.2.2, 18.3.2.3, 18.3.3., 19.1. un 19.2. apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktajiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu īstenošanas nosacījumiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

23.2 Sadarbības partneris šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno un šo noteikumu 18.3.2. apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktajiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu īstenošanas nosacījumiem un saskaņā ar kārtību, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

24. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina speciālistu (tai skaitā karjeras konsultantu, psihologu, psihoterapeitu konsultācijas) pakalpojumus šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, kuri vienlaikus nesaņem speciālistu atbalstu pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" vai "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi" ietvaros, atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno gan finansējuma saņēmēja personāls, gan pakalpojuma sniedzējs.

24.1 Šo noteikumu 16.4. un 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina konsultācijas un motivācijas paaugstināšanas pakalpojumus šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, kuri nesaņem konsultācijas un motivācijas paaugstināšanas pakalpojumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādības veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

24.2 Šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.4., 16.4.1 un 16.5. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, ievērojot šo noteikumu 16. punktā minētos mērķa grupas iesaistes nosacījumus, šo noteikumu 3. punktā minētie bezdarbnieki dalību uzsāk līdz 2019. gada 30. novembrim, bet šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētie bezdarbnieki dalību uzsāk līdz 2019. gada 30. decembrim.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 559 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 182)

26. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 182)

27. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 182)

28. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris, piesaistot šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

29. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

29.1. šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai piesaista pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis);

29.1.1 šo noteikumu 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenotāju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;

29.2. nodrošina mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti, analīzi un uzraudzību novadu teritoriālo vienību (arī pagasta) līmenī, informāciju ievietojot savā tīmekļvietnē;

29.3. uzskaita un analizē traucējošos apstākļus personu iesaistei pasākumā;

29.3.1 uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470), 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

29.3.11. izglītībā vai apmācībā iesaistītie dalībnieki;

29.3.12. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

29.3.13. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

29.3.14. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

29.4. saskaņā ar vadošās iestādes pieprasījumu nodrošina datus par pasākuma dalībniekiem nodarbinātībā divu gadu laikā pēc to dalības pasākumā;

29.5. atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām un pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanai;

29.6. veicina šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju sasniegšanu:

29.6.1. personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par personu ar invaliditāti īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

29.6.2. gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

29.6.3. sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

29.6.4. etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

29.6.5. specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (psihologu un psihoterapeitu konsultācijas, profesionālās piemērotības noteikšana bezdarbniekiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti);

29.7. īstenojot šo noteikumu 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, kā arī normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistītais pakalpojuma sniedzējs;

29.8. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

29.9. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 182; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 116; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 534)

29.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 29.3.1 apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 182 redakcijā)

30. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu šādos gadījumos:

30.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

30.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

31. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

32. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Noslēguma jautājums

33. Šo noteikumu 13. punktā minēto sadarbību starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri var uzsākt no dienas, kad spēkā stājies likums "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", kas paredz tiesības saņemt profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem darbspējas vecumā, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras nosūtījumu profesionālās piemērotības noteikšanai.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 468

(Pielikums grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 116)

Norīkojums uz veselības pārbaudi

__________________________________________________________________________________________
(ārstniecības iestādes nosaukums vai ārsta prakse – norāda, ja nepieciešams)

1. Personas vārds, uzvārds 
2. Personas kods 
3. Deklarētā dzīvesvieta 
4. Izglītība/profesija 
5. Darba pieredze 

tiek norīkots(-a) uz veselības pārbaudi.

1. tabula

Aizpilda Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieks

Aizpilda arodslimību ārsts

Paredzamie kaitīgie darba vides faktori

Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam ar veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem1

kaitīgā faktora kods1

atbilst2

neatbilst2

piezīmes2

1.

 

Ķīmiskie faktori_______________________________________

 

1.

   

2.

 

Saskare ar putekļiem_______________________________________

 

2.

   

3.

 Temperatūras izmaiņas (pazemināta/paaugstināta temperatūra)

4.4.

   

4.

 Troksnis

4.5.

   

5.

 Vibrācija

4.7.

   

6.

 Fiziskas pārslodzes – smagumu pārvietošana bez mehāniskām palīgierīcēm, smaguma celšana un noturēšana

4.9.1.

   

7.

 Fiziskas pārslodzes – darbs piespiedu pozā ilgāk nekā 50 % no darba laika, lokāls muskuļu sasprindzinājums, tai skaitā stāvot kājās

4.9.2.

   

8.

 Fiziskas pārslodzes – biežas kustības, ātra pārvietošanās, kas prasa izteiktu fizisku piepūli ilgāk nekā 50 % no darba laika, tai skaitā iešana, skriešana, braukšana ar velosipēdu

4.9.3.

   

2. tabula

Aizpilda Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieks

Aizpilda arodslimību ārsts

Paredzamie kaitīgie darba vides faktori

Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam ar veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem1

kaitīgā faktora kods1

atbilst2

neatbilst2

piezīmes2

1.

 Fiziskas pārslodzes – bieža, periodiska, atkārtota noliekšanās ilgāk nekā 50 % no darba laika

4.9.4.

   

2.

 Fiziskas pārslodzes – biežas, monotonas, atkārtotas kustības; darbs, kas saistīts ar ilgstošu un intensīvu lokālu muskuļu sasprindzinājumu, tai skaitā darbs ar rokām un rokas instrumentiem ilgāk nekā 50 % no darba laikā

4.9.5.

   

3.

 Paaugstināts redzes sasprindzinājums, tai skaitā sīku detaļu saskatīšana

4.10.

   

4.

 Darbs ar datoru (darbs ar displejiem un darbstacijām)

4.11.

   

5.

 Nakts darbs

5.1.

   

6.

 Augsts psihoemocionālais stress darbā, tai skaitā psihoemocionāla pārslodze

5.3.

   

7.

 

Citi darba vides riska faktori_______________________________________

 

    

3. tabula

Aizpilda Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieks

Aizpilda arodslimību ārsts

Paredzamie kaitīgie darba vides faktori

Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam ar veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem1

kaitīgā faktora kods1

atbilst2

neatbilst2

piezīmes2

1.

 Darbs augstumā3

1.1.

 Darbs 1,5 m–5 m augstumā

1.

   

1.2.

 Darbs 5 m augstumā un augstāk

2.

   
 

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieks

Amats _______________________________________

Vārds, uzvārds, paraksts ____________________________
_________________________________________________

Datums _____________________

Norīkots pie ģimenes ārsta tālākiem izmeklējumiem un ārstēšanai (atbilstošo atzīmēt):

JĀ/NĒ

Papildu piezīmes
________________________________________________
________________________________________________

Saņemts ģimenes ārsta izraksts no personas ambulatorās kartes (atbilstošo atzīmēt):

JĀ/NĒ

Nepieciešams nosūtījums profesionālās piemērotības noteikšanai (atbilstošo atzīmēt):

JĀ/NĒ

Arodslimību ārsts __________________________________

Vārds, uzvārds, paraksts ____________________________
_________________________________________________

Datums _____________________

Ārstniecības iestādes zīmogs

Piezīmes.
1 Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 1. pielikumam.
2 Tiek vērtēta veselības stāvokļa atbilstība darbam tikai ar pieminētajiem darba vides riska faktoriem un neietver atkarības no psihotropām vielām izvērtēšanu.
3 Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam.

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 468Pieņemts: 11.08.2015.Stājas spēkā: 22.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 21.08.2015. OP numurs: 2015/163.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
275991
{"selected":{"value":"17.12.2021","content":"<font class='s-1'>17.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.12.2021","iso_value":"2021\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-16.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2019","iso_value":"2019\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-28.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2018","iso_value":"2018\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2018.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2017","iso_value":"2017\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2017.-08.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2017","iso_value":"2017\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2017.-11.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-02.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2015","iso_value":"2015\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2015.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.12.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)