Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.158

Rīgā 2015.gada 7.jūlijā (prot. Nr.57, 17.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.3, Nr.113; 2015, Nr.41) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.punkta otro teikumu šādā redakcijā: "Patvaļīga Reklāmas izvietošana un patvaļīga Reklāmas grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. azartspēļu organizēšanas vietā vai izklaides un pasākumu norises vietās, kurās notiek intīma rakstura izklaides, Reklāmā izmantot gaismas specefektus (piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus) un digitālos ekrānus.";

1.3. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic Reklāmas (izņemot izkārtnes) demontāžu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu), ja beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš.";

1.4. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota izkārtne, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic izkārtnes demontāžu pēc saimnieciskās darbības veikšanas beigām, sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu).";

1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 16.4., 16.5. un 16.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. izvietot Reklāmu uz patvaļīgi uzbūvētām būvēm;

16.5. izvietot izkārtni uz ēkas, ja izkārtnē norādītā saimnieciskā darbība neatbilst attiecīgās ēkas vai telpu grupas lietošanas veidam;

16.6. izvietot Reklāmu uz sieta vai dekoratīvā pārsega, ja siets vai dekoratīvais pārsegs pilnībā nenosedz ēkas attiecīgās fasādes laukumu.";

1.6. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Reklāmu uz sieta, kas izvietots uz ēkas fasādes vai fasādes sastatnēm, var izvietot ne ilgāk kā vienu gadu, savukārt Reklāmas izvietošanas uz ēkas fasādes dekoratīvā pārsega termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus vai atļaujā par dekoratīvā pārsega izvietošanu noteikto dekoratīvā pārsega izvietošanas maksimālo termiņu. Reklāmas laukums uz sieta vai dekoratīvā pārsega nedrīkst pārsniegt 50% no pārsega vienas fasādes laukuma.";

1.7. izteikt 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. noformēt logu, skatlogu un durvju vērtni ar vairāk nekā vienu informatīva materiāla papīra loksni.";

1.8. aizstāt 26.1.apakšpunktā vārdus "kopējās platības" ar vārdiem "vienas sekcijas laukuma";

1.9. izteikt 30.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1. kopējais Reklāmas izvietošanas uz dekoratīvā pārsega termiņš nevar pārsniegt vienu gadu;";

1.10. izteikt 30.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3. pie būves fasādes (tajā skaitā siena, jumts) otrā stāva līmenī un augstāk atļauts izvietot Reklāmu, kuras augstums nepārsniedz 25% no attiecīgās ēkas virszemes stāva vidējā augstuma un kas sastāv no brīvi stāvošiem burtiem, logotipiem (bez pamatnes);";

1.11. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Rīgas vēsturiskajā centrā, izņemot kvartālu starp Marijas ielu, Satekles ielu un Elizabetes ielu, aizliegts izmantot digitālos ekrānus ar piesaisti zemei un digitālos ekrānus, kas piestiprināti pie ēkas vai būves fasādes.";

1.12. papildināt saistošos noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Saistošo noteikumu 30.3.apakšpunktā minētais nosacījums neattiecas uz Reklāmu, ko izvieto būves fasādē uz sienas, kurā nav logu, vai būves fasādes sienas daļā, kurā nav logu, ja attiecīgās fasādes daļas laukums, ko neaizņem logi un kurā var izvietot reklāmu, ir lielāks par 30% no fasādes kopējā laukuma.";

1.13. izteikt 34.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.5. 4.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošas tūrisma transporta pieturvietu zīmes;";

1.14. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Mobilās reklāmas izmantošana (izņemot reklāmu uz sabiedriskā transporta un reklāmu uz cilvēku pārnēsāta stenda, transparenta un tamlīdzīga palīglīdzekļa) aizliegta Rīgas vēsturiskajā centrā, Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā un uz satiksmes pārvadiem darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 9.30 un no plkst. 16.30 līdz plkst. 19.00.";

1.15. izteikt 40.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"40. Reklāmas objekta laukums, uz kura tiek izvietots priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls, nedrīkst būt lielāks par 2,5 m2 šādās teritorijās:";

1.16. papildināt 41.punktu ar teikumu šādā redakcijā: "Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts, kvalitatīvs un ir izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs u.tml.).";

1.17. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Būvvalde, informējot iesniedzēju, ir tiesīga veikt korekcijas attiecībā uz iesniegumā par afišu izvietošanu norādīto izvietošanas datumu līdz trīs darba dienām, kā arī koriģēt afišu izvietošanas vietas, termiņus un skaitu, ja trūkst vietu afišu izvietošanai.";

1.18. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Būvvalde nodrošina afišu izvietošanu, ja samaksāta pašvaldības nodeva par afišu izvietošanu un ievēroti citi šo saistošo noteikumu nosacījumi.";

1.19. papildināt saistošos noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Viena pasākuma afišas, kas atbrīvotas no pašvaldības nodevas vai kam tiek piemērots tematiskais koeficents 0,5, izņemot informāciju par valsts vai Rīgas pilsētas pašvaldības rīkotiem svētku, dziesmu, deju un sporta svētku pasākumiem, var izvietot vienu reizi, afišu skaits nevar pārsniegt 100 afišas un eksponēšanas termiņš 14 dienas.

46.2 Aizliegta patvaļīga afišu izlīmēšana.";

1.20. izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Reklāmas devējam, bet, ja tas nav noskaidrojams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam atbilstoši Būvvaldes lēmumam ir pienākums demontēt Reklāmu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu), ja Reklāma:

55.1. tiek ekspluatēta bez atļaujas;

55.2. uzstādīta neatbilstoši atļaujai;

55.3. pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā divus maksājumu grafikā norādītos termiņus.";

1.21. papildināt 58.punktu aiz vārda "atļaujai" ar vārdiem " , kā arī par patvaļīgu Reklāmas grafiskā dizaina maiņu";

1.22. papildināt 60.punktu aiz skaitļa "39.," ar skaitli "46.2,";

1.23. aizstāt 61.punktā skaitli "1000" ar skaitli "1400";

1.24. papildināt saistošos noteikumus ar 67.1 un 67.2 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Reklāmas, kas izvietotas uz sieta līdz 2015.gada 1.septembrim, kā arī Reklāmas, kas Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā izvietotas uz dekoratīvā pārsega līdz 2015.gada 1.septembrim, var eksponēt līdz Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām.

67.2 Digitālos ekrānus, kuri izvietoti Rīgas vēsturiskajā centrā līdz 2015.gada 1.septembrim, var eksponēt reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā, bet ne ilgāk kā piecus gadus no digitālā ekrāna izvietošanas brīža.";

1.25. papildināt saistošos noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.77

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes izgatavošanas apraksts

35 mm apaļu tērauda cauruļu rāmis, kas metināts pie pamata plāksnes (10 mm tērauda loksnes). Rāmis kvalitatīvi krāsots ar pulverkrāsu - pietonis RAL 9005 Jet Black (pielīdzināms tonim NCS - S 9000-N).

Pie rāmja piestiprināti informatīvie paneļi. Paneļi izgatavoti no kompozītalumīnija materiāla (piemēram, Neobond) - tonis RAL 9005 Jet Black (pielīdzināms tonim NCS-S9000-N); aplīmēti ar apdrukātu līmplēvi (ar antigrafiti pārklājumu).

Divi paneļi P1 tiek skrūvēti pie stenda tērauda caurulēm no abām pusēm.

Paneļi P2 un P3 sastāv no divām loksnēm, aplokāmi ap stenda rāmi un skrūvējami pie tērauda caurulēm.

Visām skrūvēm jābūt melnā tonī.

Visiem izmantojamajiem materiāliem, tehnikai, stiprinājumiem, konstruktīvajam risinājumam jāatbilst nosacījumiem drošai ekspluatēšanai ārtelpā jebkuros klimatiskajos apstākļos un tiem jābūt izturīgiem pret vēja brāzmām.

Paraugs

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes logotips

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes konstrukciju risinājums

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmē esošās informācijas izvietošanas variācijas

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes paneļu grafiskais risinājums

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes konstrukciju stiprināšana pie pamatnes

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes risinājums sasaistē ar sabiedriskā transporta pieturvietas zīmi

"

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 7.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.158 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā".
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis galvenokārt ir sabalansēt reklāmas devēju intereses ar pašvaldības interesēm kvalitatīvas un drošas pilsētvides veidošanā.
Ņemot vērā, ka reklāma tiek izvietota uz nelikumīgi uzbūvētām ēkām, nepieciešams aizliegt izvietot reklāmu uz patvaļīgi uzbūvētām būvēm.
Tiks noteikts, ka reklāmas izvietošanas uz dekoratīvā pārsega termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus vai dekoratīvā pārsega izvietošanas maksimālo termiņu, izņemot Rīgas vēsturisko centru un apbūves aizsardzības teritorijas, kurās maksimālais termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu.
Lai radītu korektas reklāmas sistēmu, izvietojot reklāmu uz žogiem, ir plānots noteikt, ka atļauts aizsegt ne vairāk par 25% no caurredzama žoga vienas sekcijas augstuma, pieņemot, ka viena sekcija ir žoga posms starp diviem stabiem.
Tiks atviegloti nosacījumi Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijās un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā attiecībā uz reklāmu, kas tiek izvietota otrā stāva līmenī un augstāk, palielinot brīvi stāvošu burtu augstumu no 15% līdz 25% no virszemes stāvu vidējā augstuma.
Tiks atļauts izvietot reklāmu uz ēkas sienas, ja vienlaidu ēkas sienas laukums bez logiem veido vismaz 30%. Šāds kritērijs attieksies uz ēku fasādes daļām, kurās nav logu, kā arī uz fasādēm, kurās vienā pusē ir logi, bet otras šīs fasādes daļas vienlaidu laukums bez logiem ir vismaz 30% no kopējā fasādes laukuma.
Tiks noteikts vienots standarts tūrisma transporta pieturvietas zīmes etalonmodelim.
Tiks atvieglota mobilās reklāmas izvietotāju darbība, nosakot mobilās reklāmas pārvietošanās aizliegumu Vecrīgas teritorijā, Rīgas vēsturiskajā centrā, Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā un uz satiksmes pārvadiem, kā arī par vienu stundu tiks samazināts laika ierobežojums, nosakot, ka konkrētajās teritorijās būs aizliegts pārvietoties darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 9.30 un no plkst. 16.30 līdz plkst. 19.00. Minētā norma nozīmē to, ka noteiktajā laikā mobilajām reklāmām būs aizliegts atrasties šajās teritorijās un būs jāpārvietojas uz pilsētas teritorijām, kurās nav šāda aizlieguma.
Lai ļautu visiem interesentiem izvietot afišas pilsētvidē, tiks noteikti afišu izvietošanas ierobežojumi - Būvvalde drīkstēs koriģēt ne tikai izlīmēšanas datumu, bet arī afišu izvietošanas vietas, termiņus un skaitu, ja trūkst vietu afišu izvietošanai.
Tāpat ir noteikts ierobežojums afišām, kas atbrīvotas no pašvaldības nodevas vai kurām ir tematiskais koeficients 0,5, paredzot, ka tās drīkst izvietot vienu reizi, afišu skaits nevar pārsniegt 100 afišas un eksponēšanas termiņš ir 14 dienas (izņemot informāciju par valsts vai Rīgas pilsētas pašvaldības rīkotiem pasākumiem).
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš četrsimt euro. Plānots palielināt maksimāli pieļaujamo soda apmēru juridiskām personām līdz 1400 euro par saistošo noteikumu 24. un 40.punkta nosacījumu pārkāpšanu.
Saistošie noteikumi paredz noteiktu kvartālu arī Rīgas vēsturiskajā centrā, kurā drīkstēs izvietot digitālās reklāmas.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai nepieļautu, ka uz patvaļīgi uzbūvētām ēkām izvieto reklāmas, kā arī izkārtnēs reklamē saimniecisko darbību, kas tiek veikta ēkās neatbilstoši ēkas vai telpu grupas projektētajam lietošanas veidam, grozāmie saistošie noteikumi tiks papildināti ar jaunām normām, kas Būvvaldei dos tiesības aizliegt izvietot reklāmu uz patvaļīgi uzbūvētām būvēm un izvietot izkārtni uz ēkas, ja izkārtnē norādītā saimnieciskā darbība neatbilst attiecīgās ēkas vai telpu grupas lietošanas veidam, tādējādi radot vienlīdzīgu konkurenci visiem reklāmas devējiem un saimnieciskās darbības veicējiem un veicinot sabiedrībai drošas vides veidošanu.
Piemēram, ja izkārtni par bērnudārzu plānots izvietot uz patvaļīgi uzbūvētas ēkas, kas nav nodota ekspluatācijā, bet tiek ekspluatēta, tādējādi tiek radīts veselības un dzīvības apdraudējums bērniem, kuri uzturas šajās telpās.
Normas mērķis un būtība ir aizliegt izvietot reklāmu uz patvaļīgi uzbūvētām būvēm, tādējādi ierobežojot nelikumīgu būvobjektu izmantošanu saimnieciskai darbībai.
Nosakot ierobežojumu, ka reklāmas izvietošanas uz dekoratīvā pārsega termiņš nedrīkst pārsniegt dekoratīvā pārsega izvietošanas maksimālo termiņu, tiek nodrošināts, ka pēc dekoratīvā pārsega noņemšanas netiks patvaļīgi veikta reklāmas eksponēšana, aizsedzot fasādi un logus. Kā arī gadījumā, ja dekoratīvā pārsega eksponēšanas termiņš ir beidzies, reklāma būs jānoņem, tādējādi ēkas fasādes atjaunošanas ieceres īstenotājs tiks stimulēts savest fasādi kārtībā ātrākā laika periodā. Lai stimulētu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonās, apbūves aizsardzības teritorijās un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo ēku fasāžu laicīgu sakārtošanu, reklāmas izvietošanas uz dekoratīvā pārsega termiņš šajās teritorijās nedrīkstēs pārsniegt vienu gadu.
Grozāmajos saistošajos noteikumos līdz šim bija noteikts, ka uz caurredzamiem žogiem izvietota reklāma nedrīkst aizsegt vairāk par 25% no caurredzama žoga kopējās platības; šī norma tika interpretēta tā, ka reklāmu ir iespējams izvietot uz žoga vienas sekcijas, pilnībā to aizsedzot, jo pārējās žoga sekcijas netiek aizsegtas, vai arī aizsedzot žogu ar žoga stabiem teritorijai pa perimetru, kas rada nepievilcīgas vides izskatu un kropļo pilsētvides tēlu kopumā; bija iespējams no žoga četrām sekcijām vienu sekciju aizklāt pilnībā. Lai to novērstu, tiks noteikts, ka atļauts aizsegt ne vairāk par 25% no caurredzama žoga vienas sekcijas augstuma. Pieņemot, ka viena žoga sekcija ir žoga laukums starp diviem žoga stabiem.
Izvērtējot pilsētā esošo ēku stāvu arhitektoniskos risinājumus, ir konstatēts, ka pirmā stāva līmenis ir stipri atšķirīgs dažādiem ēku būvniecības risinājumiem (1-5 m robežās), tas rada problēmas noteikt pirmā stāva augstumu attiecībā pret vidējo stāvu augstumu. Kā arī šobrīd noteiktais 15% ierobežojums (piemēram, ēkas pirmā stāva augstums 4 m x 0,15=0,60 m) ir nesamērīgs attiecībā pret burtu lielumu, kādus ir pieļaujams izvietot uz ēkām. Lai ievērotu vienotus principus reklāmas izvietošanai augstāk par pirmo stāvu, par pamatu tiks ņemts vidējo ēkas stāvu augstums, jo tikai tas spēj radīt kopējo ēkas kompozicionālo tēlu, nevis pirmais stāvs, kas var būt ļoti atšķirīgs attiecībā pret kopējo vidējo stāvu augstumu. Ņemot to vērā, tiks noteikts, ka pie būves fasādes (tajā skaitā siena, jumts) otrā stāva līmenī un augstāk atļauts izvietot reklāmu, kuras augstums nedrīkst pārsniegt 25% no virszemes stāvu vidējā augstuma un kas sastāv no brīvi stāvošiem burtiem, logotipiem (bez pamatnes). Iepriekšminētais nosacījums neattiecas uz reklāmu, kuru plānots izvietot būves fasādē, kurā nav logu, vai fasādes daļā, kuras laukums bez logiem aizņem vismaz 30%. Līdz šim bija noteikts, ka, izvietojot reklāmu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijās un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, jāievēro nosacījums, ka otrā stāva līmenī un augstāk drīkst izvietot tikai reklāmu no brīvi stāvošiem burtiem, logotipiem. Šis ierobežojums neatbilst pašreizējai situācijai pilsētvidē, jo šobrīd daudzviet uz ugunsmūriem un sienām bez logiem ir izvietoti reklāmu plakāti, kas nesastāv no brīvi stāvošiem burtiem un atbilst pilsētvides prasībām, nebojā pilsētas tēlu un vizuālo uztveri, tāpēc šāda norma ir neloģiska un nav izpildāma. Ar šo normu nav paredzēts pilnībā aizliegt reklāmas plakātus, kas atrodas iepriekšminētajās pilsētas aizsardzības teritorijās, ja tie tiek uzstādīti uz būves fasādēm bez logiem. Šāda saistošo noteikumu norma daļēji ļautu pielāgoties jau esošajai situācijai pilsētā.
Rīgas pilsētas teritorijai konkursa rezultātā ir izstrādāts tūrisma transporta pieturvietas zīmes etalonmodelis. Līdz ar tūrisma transporta attīstību radās nepieciešamība pēc tūrisma transporta zīmēm, kas atšķirtos no pieturvietu zīmēm un uz kurām varētu izvietot arī informāciju par vairākiem uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem (izbraukšanas laiku, maršruta shēmu u.tml.), kas būtu viegli atpazīstamas un vienlaikus iekļautos vēsturiskajā vidē, kā arī, ņemot vērā tūrisma sezonālo raksturu, būtu viegli uzstādāmas un demontējamas. Nav nepieciešams noteikt atsevišķu kārtību tūrisma transporta pieturvietas zīmes projekta izstrādei, jo atsevišķu teritoriju labiekārtojuma elementu projekta izstrādāšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
Stilistiski vienotu tūrisma transporta pieturvietu zīmju uzstādīšana ļautu viegli atpazīt piedāvātos tūrisma transporta pakalpojumus, un zīmju vizuālais veidols papildinātu pilsētvidi ar kvalitatīvām informatīvajām norādēm.
Ņemot vērā to, ka mobilās reklāmas izmantošanas aizliegums ir spēkā sastrēguma stundās visā pilsētas teritorijā, tad tagad tiks noteikti laika ierobežojumi tikai noteiktās teritorijās, tādējādi neapgrūtinot uzņēmējdarbību, jo, ja aizliegums attiecas uz visu pilsētas teritoriju, tad uzņēmējam konkrētā laikā jāpārtrauc sava darbība. Nosakot konkrētas teritorijas, kurās noteiktā laikā ir aizliegta mobilo reklāmu izmantošana, mobilo reklāmu iespējams pārvietot uz pilsētas teritorijas daļām, kurās ir mazāks sastrēgumu risks un kurās nav aizliegta mobilo reklāmu izmantošana.
Līdz šim spēkā esošā norma neļāva ierobežot afišu izvietošanas termiņu, vietu un skaitu. Tāpēc praksē veidojās situācijas, ka trūka afišu izvietošanas vietu, jo no nodevas atbrīvotās afišas tika izvietotas lielos daudzumos (500 afišas par vienu pasākumu, nolīmējot visu stabu vai stendu ar viena veida afišām), aizņemot visus afišu stabus pilsētas centrā, nerespektējot citus afišu izvietotājus, tādējādi sabiedrība saņēma informāciju tikai par šauru pasākumu loku. Ierobežojot afišu izvietošanas vietas, skaitu un termiņu, tiks nodrošināts vienlīdzības princips, un tas ļaus visiem interesentiem izvietot afišas pilsētvidē, tajā pašā laikā, ja to pieļauj izvietojuma vietas izmēri, neliedzot iespēju izvietot afišas lielākos daudzumos.
Konstatēts, ka soda samaksa nav šķērslis turpināt neievērot normatīvo aktu prasības, tāpēc nepieciešams palielināt naudas soda apmēru par grozāmo saistošo noteikumu 24.1.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu līdz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajam maksimālajam naudas soda apmēram - 1400 euro.
Lai pilsētā radītu kompozicionālu risinājumu digitālās reklāmas izvietošanai un radītu attīstītas un mūsdienīgas pilsētvides iespaidu, tiks noteikta teritorija digitālās reklāmas izvietošanai Rīgas vēsturiskajā centrā blakus dzelzceļa stacijas laukumam, jo konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs pieļauj digitālu ekrānu izvietošanu šajā teritorijā un netraucē valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Notikušas tikšanās ar SIA "City Media Group" kā vienīgo mobilās reklāmas nozares pārstāvi, Latvijas Reklāmas asociāciju, Vides reklāmas asociāciju un VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 158Pieņemts: 07.07.2015.Stājas spēkā: 01.09.2015.Zaudē spēku: 11.05.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 17.08.2015. OP numurs: 2015/159.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
275898
01.09.2015
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"