Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 435

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 30. §)
Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta trešās daļas 4. punktu,
11. panta pirmo, otro un 2.1 daļu, 12. panta trešo daļu un 16. panta otro daļu
(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) nodrošina sabiedriskajam transportam no valsts budžeta Satiksmes ministrijas budžeta programmā 31.00.00 "Sabiedriskais transports" iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;

1.2. nosaka un aprēķina pārvadātāja zaudējumus, kompensē pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.3. nosaka un aprēķina pašvaldībām finansējumu no valsts budžeta pārvadātāja zaudējumu kompensēšanai, piešķir pašvaldībām finansējumu no valsts budžeta, lai tās varētu kompensēt pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.4. nosaka, aprēķina un kompensē pārvadātājam ar valsts noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu saistītos izdevumus un piešķir pašvaldībām finansējumu no valsts budžeta, lai tās varētu kompensēt pārvadātājam ar valsts noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu saistītos izdevumus, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.5. nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu;

1.6. nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto pārvadātājam kompensējamo zaudējumu apmēru;

1.7. pašvaldība ir tiesīga līdzfinansēt ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus reģionālās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotētajos maršrutos (reisos).

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

2. Pārvadātājam kompensē šādus zaudējumus un izdevumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi:

2.1. ja pasūtītājs ir noteicis sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu, – zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus;

2.2. ja pasūtītājs ir vai nav noteicis sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu, – zaudējumus par tādu kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kurām pašvaldība noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus;

2.3. (zaudējis spēku ar 01.01.2017.; sk. 103.punktu);

2.4. izdevumus, kas pārvadātājam radušies, ieviešot pasūtītāja noteiktās vai normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumiem noteiktās minimālās kvalitātes prasības pēc tam, kad ir uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, ja minēto prasību ieviešana pārsniedz ar iepriekš noteikto kvalitātes prasību nodrošināšanu saistītos izdevumus;

2.5. ja pasūtītājs ir vai nav noteicis sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu, – zaudējumus par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikumiem;

2.6. ja pasūtītājs ir noteicis vai nav noteicis sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu, – pašvaldība, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo publisko tiesību līgumu, šajos noteikumos minētajos gadījumos var līdzfinansēt zaudējumus, kas radušies, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 88; MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 372; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

3. Par zaudējumiem par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem braukšanas maksas atvieglojumi (tai skaitā aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis) noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai tos noteikusi pašvaldība, uzskata no pasažiera nesaņemto braukšanas maksu par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

4. Šo noteikumu 2. punktā minētās nepieciešamās kompensējamās izmaksas reģionālās nozīmes autobusu maršrutos nosaka, ņemot vērā šo noteikumu 46., 47., 48. un 49. punktā minēto kārtību.

5. Šo noteikumu 4. punktā minētā kārtība, kādā aprēķināmas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās kompensējamās izmaksas, netiek piemērota, ja kompensācijas apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 56. punktā minēto kārtību.

II. Finansēšana

6. No valsts budžetā Satiksmes ministrijas budžeta programmā 31.00.00 "Sabiedriskais transports" šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem pārvadātājam kompensē:

6.1. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos zaudējumus, ja tie saistīti ar pārvadājumiem reģionālās nozīmes maršrutos;

6.2. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos zaudējumus, ja tie saistīti ar pārvadājumiem pilsētas nozīmes maršrutu tīklā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7. pantā noteiktajā gadījumā, – radušos zaudējumus par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma;

6.3. (zaudējis spēku ar 01.01.2017.; sk. 103.punktu);

6.4. šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētos izdevumus, kas saistīti ar normatīvajos aktos noteikto kvalitātes prasību ieviešanu reģionālās nozīmes maršrutos;

6.5. šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētos zaudējumus par tādu pasažieru pārvadāšanu reģionālās nozīmes maršrutos un pilsētas nozīmes maršrutos, kuriem saskaņā ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikumiem, noteikti braukšanas maksas atvieglojumi.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 88; MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 372)

7. Šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.4. apakšpunktā minētos zaudējumus un izdevumus, kas radušies pilsētas nozīmes maršrutu tīklā, finansē no pasūtītāja budžeta.

8. Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētos zaudējumus par to kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kuriem ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, kurus ir noteicis pasūtītājs, iekļauj kopējos zaudējumos un finansē no pasūtītāja budžeta. Minētos zaudējumus uzskaita atsevišķi, un, nosakot kompensācijas apmēru, par tiem pasūtītājs un pārvadātājs norēķinās atsevišķi.

9. (Zaudējis spēku ar 01.01.2017.; sk. 103.punktu)

9.1 Šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētos zaudējumus, kas saistīti ar tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikumiem, iekļauj kopējos zaudējumos, nosakot kopējo zaudējumu apmēru saskaņā ar šo noteikumu 2.1. apakšpunktu. Minētos zaudējumus uzskaita atsevišķi.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 88 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 372)

10. Organizējot eksperimentālos pārvadājumus, pasūtītājs un pārvadātājs slēdz sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto līgumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu, vienojoties par finansēšanas kārtību un finansēšanas avotu.

11. Līdzekļi šo noteikumu 6. punktā minēto kompensāciju izmaksai paredzēti Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā 31.00.00 "Sabiedriskais transports". Saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes priekšlikumiem Satiksmes ministrija valsts budžeta programmā 31.00.00 "Sabiedriskais transports" piešķirtos līdzekļus sadala starp:

11.1. pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos ar autobusiem;

11.2. pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu;

11.3. valstspilsētu pašvaldībām, lai kompensētu pārvadātājiem radušos zaudējumus pilsētas nozīmes maršrutos.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111)

12. Lai nodrošinātu šo noteikumu 6. punktā minēto kompensāciju aprēķināšanu:

12.1. Autotransporta direkcija saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantu un šo noteikumu 13. punktu katru gadu precizē maršruta tīkla apjomu nākamajam pārskata gadam katram pārvadātājam, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, un Sabiedriskā transporta padome līdz 1. aprīlim to apstiprina;

12.2. Autotransporta direkcija veic prognozētos aprēķinus nākamajam kalendāra gadam par reģionālās nozīmes pārvadājumiem, pamatojoties uz apstiprināto maršrutu tīklu, kā arī ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos noteikto zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību un plānoto pasažieru skaitu un ieņēmumus. Pēc prognožu sagatavošanas Autotransporta direkcija līdz kārtējā gada 1. jūnijam tās saskaņo ar pārvadātājiem;

12.3. valstspilsētas pašvaldība katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Autotransporta direkcijā aprēķinus par nepieciešamo valsts budžeta kompensācijas apmēru nākamajam gadam saskaņā ar šo noteikumu 36.3. un 36.4. apakšpunktā minēto informāciju un pārskatu.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

13. Sabiedriskā transporta padome, apstiprinot plānoto maršrutu tīkla apjomu nākamajam gadam reģionālās nozīmes maršrutos (kilometros), paredz, ka maršrutu tīkla apjoms nevar mainīties vairāk par 5 %, izņemot gadījumu, ja izmaiņas maršrutu tīklā ir nepieciešamas sociālo un ekonomisko izmaiņu dēļ (piemēram, būtiskas pasažieru plūsmas izmaiņas).

14. Veicot šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētos aprēķinus, valstspilsētas pašvaldība ievēro šo noteikumu 7., 8. un 9.1 punktā un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos minētos nosacījumus.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

15. Autotransporta direkcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 12. un 36. punktā minēto aprēķinu un informācijas saņemšanas un prognozēto aprēķinu saskaņošanas sniedz Sabiedriskā transporta padomei informāciju par valstspilsētu pašvaldībām un pārvadātājiem reģionālās nozīmes maršrutā nepieciešamā finansējuma apmēru nākamajā kalendāra gadā un vidējā termiņā.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

16. Sabiedriskā transporta padome, ievērojot Ministru kabineta apstiprināto vidēja termiņa budžeta ietvara projekta un ikgadējā valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku, izskata valsts budžeta pieprasījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai, izvērtējot tā atbilstību transporta attīstības pamatnostādnēm, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas principiem, plānotajam maršrutu tīkla apjomam kārtējam gadam un normatīvajos aktos vai pakalpojumu pasūtījuma līgumos noteiktajām kvalitātes prasībām sabiedriskā transporta pakalpojumam, un sniedz Satiksmes ministrijai priekšlikumus par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru nākamajā kalendāra gadā un vidējā termiņā.

17. Ja gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi nav pietiekami, lai kompensētu šo noteikumu 6. punktā minētos zaudējumus, un nenodrošina atbilstību šo noteikumu 16. punktā minētajām prasībām, Sabiedriskā transporta padome pārskata:

17.1. plānotā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomus nākamajam gadam (kilometrus);

17.2. plānotos tarifus nākamajam gadam (braukšanas maksu);

17.3. sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos un normatīvajos aktos paredzētās, bet ieviešanas termiņus nesasniegušās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumam.

18. Ja pēc šo noteikumu 17. punktā minēto pasākumu veikšanas Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā 31.00.00 "Sabiedriskais transports" nepietiek līdzekļu, lai pilnībā kompensētu zaudējumus un izdevumus, par nepieciešamā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomu, finansējuma apmēru un finansējuma avotu lemj Ministru kabinets.

19. Autotransporta direkcija un valstspilsētu pašvaldības pārskata šo noteikumu 12. punktā minētos aprēķinus un pamatojumu, ja, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumus kārtējā gadā, sociālo un ekonomisko izmaiņu dēļ ir:

19.1. mainījies sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apjoms (tas jāgroza par vairāk nekā 5 % no kopējā nobraukuma);

19.2. mainījušās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas sakarā ar degvielas, energoresursu, izejvielu cenu pieaugumu (pieaugušas par vairāk nekā 3 %);

19.3. mainījušies sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi (samazinājums par vairāk nekā 3 %).

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

19.1 Valstspilsētu pašvaldības, iesniedzot šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētos aprēķinus par nākamā kalendāra gada zaudējumu apmēru, informē Autotransporta direkciju par plānotajām braukšanas maksas (tarifa) izmaiņām valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Ja par plānotajām izmaiņām netiek sniegta informācija, bet valstspilsētas pašvaldība nākamajā kalendāra gadā ievieš braukšanas maksas (tarifa) izmaiņas, Autotransporta direkcija informē par to Sabiedriskā transporta padomi, lai lemtu par finansējuma izmaiņām kārtējā gadā.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

20. Autotransporta direkcija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 12. un 19. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un informē Sabiedriskā transporta padomi. Sabiedriskā transporta padome mēneša laikā sniedz Satiksmes ministrijai priekšlikumus par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pārdali vai nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem.

21. Ja valstspilsētas pašvaldība vai Autotransporta direkcija pēc kompensāciju izmaksas par pārskata periodu (ceturksni, kalendāra gadu) ir ietaupījusi no valsts budžeta piešķirto finansējumu, valstspilsētas pašvaldība vai Autotransporta direkcija minētos līdzekļus novirza zaudējumu segšanai nākamajos pārskata periodos (ceturksnī, kalendāra gadā) vai pārdala normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zaudējumu kompensēšanai konkrētam pārvadājumu veidam.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111;MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

22. Ja valstspilsētas pašvaldība piešķirto valsts budžeta finansējumu neizlieto, pēc zaudējumu kompensācijas izmaksāšanas par pārskata periodu (kalendāra gadu):

22.1. Satiksmes ministrija precizē un samazina nākamajā kalendāra gadā piešķiramo valsts budžeta līdzekļu summu;

22.2. valstspilsētas pašvaldība atmaksā valsts budžetā pārmaksātos līdzekļus, ja saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem līdzekļi no valsts budžeta vairs netiek piešķirti.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111)

III. Zaudējumu un izdevumu noteikšana (aprēķināšana) atsevišķā uzskaitē

23. Ja pārvadātājs ne tikai sniedz pakalpojumus, uz kuriem attiecas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, bet veic arī citu saimniecisko darbību, pārvadātājs nodrošina ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās saimnieciskās darbības atsevišķu uzskaiti. To veic tāpat kā tad, ja sabiedriskā transporta pakalpojumus sniegtu atsevišķs, patstāvīgs komersants.

24. Pārvadātājs atsevišķo uzskaiti veic pa pārvadājumu veidiem (reģionālās nozīmes maršruti, pilsētas nozīmes maršruti) un pa maršrutiem attiecīgajā pārvadājumu veidā, autobusiem un trolejbusiem uzskaitot nobraukto kilometru skaitu katram transportlīdzeklim, sliežu transportam – vagonu vai sastāva nobraukto kilometru skaitu. Ja pārvadātājs ir noslēdzis vairākus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus, pārvadātājs veic minēto atsevišķo uzskaiti par katru līgumu atsevišķi.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

25. Pārvadātājs nodrošina kopējo ieņēmumu un kopējo izmaksu aprēķinu par katru sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, pārvadājumu veidu.

26. Pārvadātājs nosaka viena kilometra pašizmaksu:

26.1. pilsētas nozīmes maršrutu tīklā – par maršrutu tīklu kopā;

26.2. reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, veicot pārvadājumus ar autobusiem, – par pārvadājumu veidu;

26.3. reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, veicot pārvadājumus ar vilcieniem, – par pārvadājumu veidu un par katru maršrutu atsevišķi.

27. Viena kilometra pašizmaksu noteiktā pārvadājumu veidā aprēķina, dalot kopējās izmaksas (euro) ar kopējo nobraukumu maršrutu tīklā (kilometros) attiecīgajā pārvadājumu veidā. Viena kilometra pašizmaksu noteiktā maršrutā aprēķina, dalot uz maršrutu attiecināmās kopējās izmaksas (euro) ar attiecīgajā maršrutā veikto nobraukumu (kilometros).

28. Pārvadātājs grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos grāmatvedības organizācijas dokumentos papildus rakstiski norāda:

28.1. degvielas (energoresursu) patēriņa normas, ko pārvadātājs aprēķina, ievērojot šajos noteikumos norādīto degvielas (energoresursu) patēriņa aprēķina metodiku (1. pielikums);

28.2. riepu norakstīšanas kārtību;

28.3. izmaksu sadales metodiku (procentuālo sadalījumu un izmaksu attiecināšanas veidu), ievērojot šādus nosacījumus:

28.3.1. autobusiem un trolejbusiem tiešās izmaksas noteiktā pārvadājumu veidā attiecina pret katra transportlīdzekļa nobrauktajiem kilometriem (sliežu transportam – pret vagonu vai sastāva nobrauktajiem kilometriem), neietverot tehnisko nobraukumu;

28.3.2. netiešās izmaksas sadala starp saimnieciskās darbības veidiem (virzieniem), attiecinot pret tajos gūtajiem ieņēmumiem, un netiešo izmaksu daļu, kas noteikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, attiecina pret nobrauktajiem kilometriem (sliežu transportam – pret vagonu vai sastāva nobrauktajiem kilometriem) pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos, neietverot tehnisko nobraukumu. Tehniskais nobraukums (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri) ir nobraukums, kas nepieciešams maršruta reisa sākšanai un beigšanai, kā arī transportlīdzekļa tehniskās uzturēšanas un apkopes vajadzībām (piemēram, nobraukums no bāzes vai stāvlaukuma līdz maršruta sākumpunktam, nobraukums no maršruta galapunkta līdz bāzei vai stāvlaukumam, nobraukums no tehniskās apskates vietas, mazgātavas, remonta vai apkopes vietas vai uz to);

28.3.3. šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētā pārskata izmaksu posteņos iekļaujamos grāmatvedības kontus vai analītiskās uzskaites kontus.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

29. Ieņēmumi šo noteikumu 28.3.2. apakšpunkta izpratnē ir pārvadātāja gūtie biļešu ieņēmumi, šo noteikumu 2.2. un 2.5. apakšpunktā minētie zaudējumi (izņemot aprēķināto pievienotās vērtības nodokli) un citi ieņēmumi no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas, izņemot valsts vai pašvaldības kompensācijas vai dotācijas.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 88; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

29.1 Ja pārvadātājs saņem no pašvaldības vai citas juridiskas personas maksājumus par fizisko personu (piemēram, skolēnu, juridisko personu darbinieku, pašvaldību iedzīvotāju, kuriem nav noteikti atsevišķi normatīvajos aktos noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi) veiktajiem braucieniem reģionālās nozīmes maršrutos, pārvadātāja pienākums ir uzskaitīt pasažierus un minētos ieņēmumus kā biļešu ieņēmumus un par šādu maksājumu esību informēt pasūtītāju.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

30. Saskaņojot ar pasūtītāju, pārvadātājs grāmatvedības organizācijas dokumentos var noteikt citu tiešo un netiešo izmaksu sadales metodiku, nekā noteikts šajos noteikumos, ja tā ļauj precīzāk nodalīt izmaksas.

31. Pārvadātājs iesniedz pasūtītājam grāmatvedības kārtošanas un uzskaites metodiku un citus grāmatvedības organizācijas dokumentus. Ja pārvadātājs izdara izmaiņas grāmatvedības organizācijas dokumentos, šīs izmaiņas jāiesniedz pasūtītājam un tās nevar attiecināt uz iepriekšējiem pārskatu periodiem (gadiem).

32. Nosakot izmaksu apmēru, pārvadātājs pieņem, ka sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojumu un vērtību pārskata (kalendāra) gadā noraksta saskaņā ar lineāro metodi, ievērojot šādu lietderīgās lietošanas laiku sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas noteikti sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā:

32.1. autotransportam (autobusiem):

32.1.1. M2 kategorijas autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz piecas tonnas un kuru vecums no pirmās reģistrācijas dienas līdz dienai, kad uzsākta autobusa ekspluatācija pārvadātāja uzņēmumā, ir:

32.1.1.1. līdz diviem gadiem, – ne mazāk kā pieci gadi;

32.1.1.2. divi gadi un vairāk, – ne mazāk kā trīs gadi;

32.1.2. M3 kategorijas autobusiem, kuru pilna masa pārsniedz piecas tonnas un kuru vecums no pirmās reģistrācijas dienas līdz dienai, kad uzsākta autobusa ekspluatācija pārvadātāja uzņēmumā, ir:

32.1.2.1. līdz diviem gadiem, – ne mazāk kā 10 gadu;

32.1.2.2. no diviem līdz pieciem gadiem, – ne mazāk kā 12 gadu mīnus autobusa vecums;

32.1.2.3. no pieciem līdz astoņiem gadiem, – ne mazāk kā 13 gadu mīnus autobusa vecums;

32.1.2.4. no astoņiem līdz 12 gadiem, – ne mazāk kā 14 gadu mīnus autobusa vecums;

32.1.2.5. 12 gadu un vairāk, – ne mazāk kā trīs gadi;

32.2. sliežu transportam (vilcieniem un tramvajiem) – 20 gadu;

32.3. pilsētas elektrotransportam (trolejbusiem) – 12 gadu.

33. Ja īpašu sabiedriskā transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļu dēļ sabiedriskā transportlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks ir mazāks par šo noteikumu 32. punktā minēto lietderīgās lietošanas laiku, pārvadātājs, iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, var noteikt citu sabiedriskā transportlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku.

34. Ja pārvadātājs jaunu sabiedrisko transportlīdzekļu iegādei un atjaunošanai izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu, valsts vai pašvaldības, starptautisko organizāciju vai citu juridisko vai fizisko personu līdzekļus (finanšu palīdzību), pasūtītājs zaudējumus attiecībā uz amortizācijas atskaitījumiem aprēķina un kompensē tikai par pārvadātāja līdzfinansējuma daļu.

35. Par pamatotām izmaksām transportlīdzekļu remontiem un uzturēšanai pasūtītājs atzīst izmaksas, kuras pārvadātājs var pamatot ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem attaisnojuma dokumentiem (ārējiem vai iekšējiem), kuros ir norādīta informācija (piemēram, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs) par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem.

36. Lai noteiktu pārvadātāja prognozēto un faktisko zaudējumu apmēru un pasūtītājs varētu aprēķināt izmaksājamās kompensācijas apmēru, pārvadātājs iesniedz pasūtītājam:

36.1. (svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628);

36.2. pārskatu par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem (3. pielikums);

36.3. informāciju par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem (4. pielikums);

36.4. informāciju par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (5. pielikums).

37. Šo noteikumu 36. punktā minēto aprēķinu, pārskatu un informāciju pārvadātājs pasūtītājam iesniedz šādos gadījumos un termiņos:

37.1. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu un 36.4. apakšpunktā minēto informāciju iesniedz:

37.1.1. par kalendāra mēnesi – 27 dienu laikā pēc pārskata perioda (mēneša) beigām;

37.1.2. par pārskata (kalendāra) gadu – līdz kārtējā gada 25. martam vai pasūtītāja noteiktajā termiņā;

37.2. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šo noteikumu 36.3. apakšpunktā minēto informāciju par kalendāra mēnesi iesniedz 10 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām;

37.3. pārvadātājs, ar kuru noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums un kuram kompensācija nosakāma saskaņā ar šo noteikumu 56. punktu, aprēķinot faktiskos zaudējumus reģionālās nozīmes maršrutos, šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu iesniedz:

37.3.1. par kalendāra mēnesi – 27 dienu laikā pēc pārskata perioda (mēneša) beigām, ievērojot šo noteikumu 3. pielikuma 1.3. apakšpunktu;

37.3.2. par kalendāra gada sešiem mēnešiem – 30 dienu laikā pēc pārskata perioda (sešu mēnešu) beigām, ievērojot šo noteikumu 3. pielikuma 1.4. apakšpunktu;

37.3.3. par pārskata (kalendāra) gadu – līdz kārtējā gada 25. martam vai pasūtītāja noteiktajā termiņā, ievērojot šo noteikumu 3. pielikumā 1.4. apakšpunktu.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

38. Lai aprēķinātu no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas apmēru, valstspilsētas pašvaldība iesniedz Autotransporta direkcijā:

38.1. šo noteikumu 36.2. un 36.4. apakšpunktā minētos pārskatus un informāciju – 10 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas, vienlaikus iesniedzot arī informāciju par katram pārvadātājam izmaksātās zaudējumu kompensācijas apmēru;

38.2. šo noteikumu 36.3. apakšpunktā minēto informāciju par mēnesi – 15 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111)

38.1 Šo noteikumu 36. un 38. punktā minēto informāciju un pārskatus Autotransporta direkcijā iesniedz elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē (www.atd.lv) (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

39. Lai pasūtītājs pārliecinātos par ieņēmumu un izmaksu pamatotību, šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu pasūtītājs pārvadātājam var pieprasīt arī par citu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas periodu kopā ar detalizētu atšifrējumu pa pārskata posteņiem un saimniecisko darījumu pamatojumu, tai skaitā aprēķinu par izmaksu sadalījumu pa saimnieciskās darbības veidiem (norādot kopējos uzņēmuma ieņēmumus pārējos saimnieciskās darbības veidos, kopējās uzņēmuma izmaksas pa pārskata posteņiem, nobraukumu komercpārvadājumos (ja tādi tiek veikti) un citus kritērijus, ja saskaņā ar uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentiem tādi tiek piemēroti izdevumu sadalē).

40. Šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu aizpilda atsevišķi:

40.1. pa pārvadājumu veidiem – reģionālās nozīmes maršruti, pilsētas nozīmes maršruti;

40.2. par katru līgumu atsevišķi, ja pārvadātājs ir noslēdzis vairākus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus;

40.3. par katru transportlīdzekļa veidu (tramvajs, trolejbuss, autobuss) atsevišķi, ja vienā pārvadājumu veidā tiek izmantoti dažādi transportlīdzekļi.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

41. Šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajā pārskatā norāda maršrutu tīklā kopā gūtos ieņēmumus un izmaksas, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu (tai skaitā papildu izdevumus, kas radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteiktās minimālās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumiem), un ir saistītas ar pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu.

42. Šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu, kas iesniedzams par kalendāra gadu šo noteikumu 37.1.2. un 37.3.3. apakšpunktā minētajā termiņā, sagatavo atsevišķi par kalendāra gadu vai periodu, kad ir bijis spēkā sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums, ja tas nesakrīt ar kalendāra gadu. Pārskatā par kalendāra gadu norādītajiem datiem jāatbilst kalendāra gadā vai periodā, kad ir bijis spēkā sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums, ja tas nesakrīt ar kalendāra gadu, aprēķinātajām proporcijām atbilstoši šo noteikumu 28.3. apakšpunktā vai 30. punktā minētajai kārtībai.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

43. Noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajā pārskatā atsevišķā rindā norāda izdevumus par apbraucamā ceļa izmantošanu un pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos norāda no autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves īpašnieka (autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves un remontdarbu pasūtītāja) vai būvnieka saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu.

44. Ja šo noteikumu 43. punktā minētā kompensācija netiek maksāta vai nesedz radušos izdevumus par apbraucamā ceļa izmantošanu, izmaksas vai nesegto izmaksu daļa par apbraucamā ceļa izmantošanu netiek kompensētas.

45. Uz tiešajām izmaksām attiecina šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētā pārskata 5., 6., 7. un 8. rindā norādītās izmaksas, savukārt uz netiešajām izmaksām – 9. un 10. rindā norādītās izmaksas.

IV. Zaudējumu kompensēšana

46. Pārvadātājam kompensējamo zaudējumu apmēru pasūtītājs nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu 4. punktu (reģionālās nozīmes autobusu maršrutos), šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu un šo noteikumu 36.3. un 36.4. apakšpunktā minēto informāciju.

47. Lai noteiktu šo noteikumu 4. punktā minētās nepieciešamās kompensējamās izmaksas, sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumus sadala grupās atbilstoši veiktajam nobraukumam maršrutu tīklā kalendāra gadā:

47.1. līdz 700 000 kilometriem (ieskaitot);

47.2. no 700 000 līdz 1 700 000 kilometriem (ieskaitot);

47.3. vairāk par 1 700 000 kilometriem.

48. Pasūtītājs, pamatojoties uz šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu:

48.1. pārliecinās, vai katra pārvadātāja aprēķinātā faktiskā pašizmaksa nepārsniedz pārvadātāju grupā (šo noteikumu 47. punkts) aprēķināto vidējo pašizmaksu;

48.2. ja pārvadātāja faktiskā pašizmaksa par vairāk nekā 5 % pārsniedz konkrētā pārvadātāja grupā aprēķināto vidējo pašizmaksu, uzdod pārvadātājam sniegt paskaidrojumus un šo noteikumu 39. punktā minētos detalizētos atšifrējumus;

48.3. pasūtītājs izvērtē pārvadātāja faktisko pašizmaksu veidojošo izmaksu struktūru attiecībā uz izmaksām, kas ir lielākas nekā pārvadātāju grupā (šo noteikumu 47. punkts) aprēķinātās vidējās izmaksas par kilometru.

49. Ja pārvadātājs nevar objektīvi pamatot faktiskās pašizmaksas (tai skaitā izmaksu pa posteņiem) pārsniegumu pār vidējo pašizmaksu (tai skaitā izmaksām pa posteņiem), pasūtītājs pārvadātājam kompensē izmaksas, kas nepārsniedz vidējās izmaksas par kilometru pārvadātāju grupā.

50. Par objektīviem apstākļiem izmaksu atšķirībās no vidējās aprēķinātās pašizmaksas uzskata izmaksas, kuras pārvadātājs var pamatot (piemēram, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā ir noteiktas kvalitātes prasības pakalpojumu nodrošināšanai, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai atsevišķu pakalpojumu vai preču piegādei ir veikta iepirkumu procedūra, attiecīgajā reģionā pakalpojumu vai preču piegādei ir tikai viens piegādātājs).

51. Pasūtītājs, pamatojoties uz šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajā pārskatā norādīto informāciju, kompensējamos zaudējumus nosaka, no kopējiem ieņēmumiem, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, atņemot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušās pamatotās izmaksas. Minētās izmaksas reģionālās nozīmes autobusu maršrutos nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu. Šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajā pārskatā par ieņēmumiem uzskatāmi ieņēmumi no pārdotajām biļetēm (tai skaitā abonementa biļetēm un bagāžas biļetēm), tostarp ieņēmumi, kas gūti, pārvadājot skolēnus un pašvaldību noteiktās personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem, un pārējie ieņēmumi, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

52. Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas gūti, veicot saimniecisko darbību, un kurus pārvadātājs ir guvis saistībā ar noslēgto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu (šādus ieņēmumus pārvadātājs nevarētu gūt, ja ar pārvadātāju nebūtu noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums).

53. Izmaksājamo kompensācijas apmēru pasūtītājs nosaka zaudējumu apmēram, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu, pieskaitot saskaņā ar šo noteikumu 54. punktu noteikto peļņas apmēru, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma konkursa dokumentācijā nav noteikta cita peļņas noteikšanas kārtība. Nosakot peļņas apmēru vai peļņas noteikšanas kārtību pasūtījuma konkursa dokumentācijā, pasūtītājs ņem vērā piešķiramo tiesību apjomu, sabiedriskā transporta pakalpojuma izpildes intensitāti, sabiedriskā transporta pakalpojuma rentabilitāti, sabiedriskā transporta pakalpojumam izvirzītās kvalitātes prasības, transportlīdzekļu tehniskajam aprīkojumam izvirzītās prasības un citus objektīvos kritērijus, kuru izpildei ir tieša sasaiste ar izmaksājamās peļņas apmēru.

54. Peļņas apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

P =I× L + N × 0,03 EUR, kur
2

P – peļņas apmērs;

I – no biļešu (tai skaitā abonementa biļešu un bagāžas biļešu) pārdošanas gūtie ieņēmumi (šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētā pārskata 1. rinda);

L – peļņas procentu likme, ko aprēķina, summējot 2,5 % un Eiropas starpbanku tirgus likmes EURIBOR pārskata (kalendāra) gada 12 mēnešu vidējo vērtību procentos. Minētā peļņas procentu likmes summa nevar būt mazāka par 4 %;

N – faktiskais nobraukums (kilometros) maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma). Sliežu transportam ņem vērā vagonu nobrauktos kilometrus.

55. Šo noteikumu 54. punktā minēto peļņu pasūtītājs aprēķina, veicot gala norēķinu par pārskata (kalendāra) gadu, kā arī šo noteikumu 71. punktā minētajos gadījumos.

56. Sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā var noteikt kompensācijas apmēru (līgumcenu) vai šīs kompensācijas (līgumcenas) aprēķināšanas kārtību. Nosakot sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā kompensācijas apmēru (līgumcenu) vai šīs kompensācijas (līgumcenas) aprēķināšanas kārtību, pasūtītājs ņem vērā piešķiramo tiesību apjomu, sabiedriskā transporta pakalpojuma izpildes intensitāti, sabiedriskā transporta pakalpojuma rentabilitāti, sabiedriskā transporta pakalpojumam izvirzītās kvalitātes prasības, transportlīdzekļu tehniskajam aprīkojumam izvirzītās prasības un citus objektīvos kritērijus, kuru izpildei ir tieša sasaiste ar izmaksājamās kompensācijas apmēru.

V. Papildu izdevumu kompensēšana

57. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtītāja noteikto vai normatīvajos aktos noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu pēc tam, kad uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, pārvadātājs iekļauj pašizmaksas aprēķinā un norāda pārskatā (3. pielikums) atbilstoši šo noteikumu 41. punktam.

58. Informāciju par pasūtītāja noteikto vai normatīvajos aktos noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu un ar to saistītajām izmaksām pārvadātājs iesniedz pasūtītājam.

V1. Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanas kārtība

(Nodaļa MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

58.1 Pašvaldība ir tiesīga līdzfinansēt ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus reģionālās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotētajos maršrutos (reisos) šādos gadījumos:

58.1 1. ja ir ierosināti grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kas pārsniedz minimālo valsts garantēto sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla valsts pasūtītajā daļā, kurā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti ar autobusiem darbdienās un brīvdienās;

58.1 2. ja ir ierosināti grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kas neatbilst iedzīvotāju pieprasījumam, un šajos maršrutos (reisos) pakalpojumu sniedzēja kalendāra gada faktiskie vai plānotie ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus, kas gūti, pārvadājot personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem) ir zemāki par 25 % no pakalpojumu sniedzēja kalendāra gada faktiskajām vai plānotajām izmaksām;

58.1 3. ja ir ierosināti grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kas paredz braucienu ar vilcienu, tādējādi palielinot nobraukumu maršrutu tīklā;

58.1 4. ja ir ierosināti grozījumi pilsētas nozīmes maršrutu tīklā, kas paredz reisu skaita palielinājumu vai reisa (reisu) pagarinājumu, tādējādi palielinot nobraukumu maršrutu tīklā."

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

58.2 Pašvaldība, pārvadātājs un pasūtītājs slēdz trīspusēju publisko tiesību līgumu par līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtību, paredzot tajā informācijas un pārskatu iesniegšanas kārtību, finansēšanas un norēķinu kārtību un termiņus.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

58.3 Pašvaldības līdzfinansējumu nosaka, ņemot vērā līgumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un pilsētas nozīmes maršrutu tīklā noteiktos faktiskos un aprēķinātos rādītājus:

Pašvaldības līdzfinansējums = (Izd(km) x km) – Ieņ, kur

Izd(km) – maršrutā (reisā) radušies faktiskie izdevumi par nobraukumu jeb viena kilometra pašizmaksa (euro/km). Faktiskos izdevumus nosaka, ievērojot šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajā pārskatā sniegto informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi. Ja faktiskās izmaksas ir lielākas par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteikto līgumcenu, pašvaldības līdzfinansējumu (izdevumus) nosaka atbilstoši līgumcenas apmēram, tai skaitā reisa (maršruta) apkalpes vietu izmantošanas izdevumus;

Ieņ – maršrutā (reisā) gūtie biļešu ieņēmumi bez pievienotās vērtības nodokļa. Faktiskos ieņēmumus no reisa (maršruta) vai tā daļas nosaka atbilstoši faktiskajam pasažieru skaitam maršrutā (reisā) un no pasažieriem gūtajiem ieņēmumiem. Ja maršrutā (reisā) vai tā daļā sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto personas ar valsts un pasūtītāja noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem, pašvaldības līdzmaksājuma daļu samazina piešķirto braukšanas maksas atvieglojumu apmērā. Ieņēmumi par reisa (maršruta) daļu tiek noteikti, vidējos ieņēmumus maršrutā (reisā) par veikto kilometru reizinot ar maršruta (reisa) daļas nobraukumu.

km – aprēķinātais faktiskais nobraukums kilometros.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

58.4 Pašvaldība un pārvadātājs savstarpējos norēķinus veic šādā kārtībā:

58.4 1. par šo noteikumu 58.punktā ierosinātajiem grozījumiem pasūtītājs veic prognozējošus aprēķinus par pašvaldības līdzmaksājuma apmēru;

58.4 2. atbilstoši veiktajiem pārvadājumiem maršrutu tīklā pārvadātājs sniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju pasūtītājam, un pasūtītājs aprēķina faktiskā līdzfinansējuma apmēru atbilstoši šo noteikumu 58.3 punktam;

58.4 3. pasūtītājs informē pārvadātāju un pašvaldību par faktiskā līdzfinansējuma apmēru, kuru pašvaldība pārskaita pārvadātājam uz trīspusējā publisko tiesību līgumā norādīto norēķinu kontu.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

58.5 Veicot norēķinus ar pārvadātāju par kalendāra gadu un sastādot aktu par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu, pasūtītājs ņem vērā pašvaldības izmaksāto līdzfinansējumu zaudējumu segšanai reģionālās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotētajos maršrutos (reisos).

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

VI. Zaudējumu kompensācijas izmaksas kārtība

59. Ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā nav noteikts citādi, pasūtītājs zaudējumu kompensāciju izmaksā avansā. Avansa apmērs nevar būt mazāks par 95 % no nepieciešamo zaudējumu kompensāciju apmēra, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 56. punktā minēto kārtību vai šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu (par pārskata periodu). Satiksmes ministrija avansu pārvadātājam izmaksā katru mēnesi līdz desmitajam datumam, bet valstspilsētas pašvaldībai – katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam. Valstspilsētas pašvaldība avansu pārvadātājam izmaksā katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111)

60. Zaudējumu kompensācijas avansa maksājumus aprēķina pasūtītājs. Reģionālās nozīmes pārvadājumos avansa maksājumu lielumam jānodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība, ievērojot šo noteikumu 6. punktā minēto, un šos avansa maksājumus saskaņo Sabiedriskā transporta padome.

61. Šo noteikumu 59. punktā minētajā kārtībā avansā izmaksājamās kompensācijas apmēru pasūtītājs aprēķina, noapaļojot līdz veseliem euro, bet, veicot gala norēķinu saskaņā ar šo noteikumu 71., 73. un 74. punktu, izmaksājamo kompensāciju aprēķina euro ar precizējumu līdz divām zīmēm aiz komata.

62. Ja pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaista apakšuzņēmējus, zaudējumu kompensāciju par apakšuzņēmuma līguma izpildi apakšuzņēmējam maksā ģenerāluzņēmums savstarpēji noslēgtajā līgumā noteiktajā kārtībā. Apakšuzņēmējs ģenerāluzņēmumam iesniedz šo noteikumu 36. punktā minētos pārskatus un informāciju. Ģenerāluzņēmums iesniedz pasūtītājam ar apakšuzņēmēja iesniegto informāciju apvienotus šo noteikumu 36. punktā minētos pārskatus un informāciju.

63. Lai pasūtītājs varētu noteikt zaudējumu kompensācijas apmēru un izvērtēt pārvadātāja aprēķināto zaudējumu pamatotību atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumam un šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajam pārskatam, kā arī šo noteikumu 36.3. un 36.4. apakšpunktā minētajai informācijai, pasūtītājs ņem vērā:

63.1. pārvadātāju grāmatvedības organizācijas dokumentos noteikto, tai skaitā šo noteikumu 28., 30., 32. un 33. punktā minēto informāciju, kontu plānus, to kodu un simbolu lietošanas noteikumus, krājumu vērtēšanas metodes, ilgtermiņa ieguldījumu (pamatlīdzekļu) uzskaites, nolietojuma un vērtības norakstīšanas metodes, sabiedrisko transportlīdzekļu lietderīgās lietošanas laika noteikšanas kārtību;

63.2. pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas aprakstus par procesiem pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

63.3. personāla vadības sistēmas un uzņēmuma (administrācijas) personāla sastāva aprakstus.

64. Autotransporta direkcija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 36.2. un 36.3. apakšpunktā minētā pārskata un informācijas saņemšanas un apkopošanas aprēķina zaudējumu apmēru atbilstoši šo noteikumu 46., 47., 48., 49., 50., 51. vai 56. punktā minētajai kārtībai.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

65. Valstspilsētu pašvaldības 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 36.2., 36.3. un 36.4. apakšpunktā minētā pārskata un informācijas saņemšanas un apkopošanas aprēķina zaudējumu apmēru atbilstoši šo noteikumu 51. vai 56. punktā minētajai kārtībai.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

66. Pēc šo noteikumu 64. un 65. punktā minētā zaudējumu apmēra aprēķināšanas pārvadātājs un pasūtītājs pārskata periodā (kalendāra mēnesis, ceturksnis) pēc nepieciešamības sastāda salīdzināšanas aktu, un pasūtītājs paredz kompensācijas izmaksas kārtību atbilstoši pieejamam finansējumam:

66.1. ja izmaksātā kompensācija ir bijusi mazāka nekā zaudējumi, starpība izmaksājama turpmākajos mēneša maksājumos;

66.2. ja izmaksātā kompensācija pārsniegusi zaudējumus, starpība ieturama turpmākajos mēneša maksājumos.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

67. Ja pārvadātāja iesniegtajā šo noteikumu 36.2., 36.3. un 36.4. apakšpunktā minētajā pārskatā un informācijā vai šo noteikumu 66. punktā minētajā norēķinā tiek konstatētas kļūdas vai, veicot kompensācijas līdzekļu izmantošanas likumības, lietderības un pareizības kontroli, tiek konstatēti pārkāpumi, pasūtītājs uzdod pārvadātājam veikt pārskatu labojumus. Pārrēķinu veic par visiem iepriekšējiem periodiem kalendāra gadā.

68. Valstspilsētas pašvaldība 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 37.1.2. apakšpunktā minēto pārskatu saņemšanas izvērtē tos un kopā ar atšifrējumiem pa pārskatu posteņiem un pārskatu izvērtējumu iesniedz Autotransporta direkcijā.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

69. Ja pārvadātājs ir ievērojis pasūtītāja noteiktos tarifus (braukšanas maksu), zaudējumu kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt aprēķināto faktisko zaudējumu apmēru.

70. Ievērojot šo noteikumu 66. punktā minētās prasības, precizēto zaudējumu kompensāciju izmaksā:

70.1. Satiksmes ministrija – pārvadātājam un valstspilsētas pašvaldībai līdz pārskata periodam (ceturksnim) sekojošā trešā mēneša desmitajam datumam;

70.2. valstspilsētas pašvaldība – pārvadātājam līdz pārskata periodam (ceturksnim) sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam;

70.3. Satiksmes ministrija un valstspilsētas pašvaldība – pārvadātājam par pārskata (kalendāra) gadu 30 dienu laikā pēc norēķinu savstarpējās salīdzināšanas.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111)

71. Šo noteikumu 54. punktā minēto peļņu par pārskata (kalendāra) gadu izmaksā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 37.1.2. apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas, šo noteikumu 66. punktā minēto nosacījumu izpildes un norēķinu savstarpējās salīdzināšanas, veicot gala norēķinu par pārskata (kalendāra) gadu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņa beigās un gadījumā, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums tiek pārtraukts.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

72. Ja pārskata (kalendāra) gada laikā izmaksātās zaudējumu kompensācijas apmērs pārsniedz faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru:

72.1. pasūtītājs pārmaksāto kompensācijas daļu ieskaita nākamajā pārskata periodā, ja pārmaksa nepārsniedz 10 % no kopējā pārskata (kalendāra) gada kompensācijas apmēra, vai novirza cita sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumu kompensēšanai, kas pārskata periodā radušies pasūtījuma līguma ietvaros;

72.2. pārvadātājs atmaksā pasūtītājam pārmaksātos līdzekļus, ja tie pārsniedz 10 % no kopējā pārskata (kalendāra) gada faktiski aprēķinātās kompensācijas apmēra. Atmaksātos līdzekļus pasūtītājs ir tiesīgs novirzīt cita pārvadātāja vai cita sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pārskata periodā radušos zaudējumu kompensēšanai.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

73. Aprēķinot izmaksājamo kompensāciju par pārskata (kalendāra) gadu vai ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums tiek pārtraukts vai līguma darbības termiņš ir beidzies, pasūtītājs un pārvadātājs veic gala norēķinu, sastādot aktu par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu, ņemot vērā pārvadātājam izmaksātās citas kompensācijas un dotācijas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi (piemēram, par braukšanas maksas atvieglojumiem, apbraucamā ceļa izmantošanu).

74. Ja pārvadātājs saskaņā ar šo noteikumu 73. punktu nepiekrīt aktā par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu noteiktajam zaudējumu apmēram, pasūtītājs veic gala norēķinu atbilstoši šo noteikumu 51., 55. un 56. punktam.

75. Ja pārskata (kalendāra) gada laikā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums tiek pārtraukts vai līguma darbības termiņa beigās:

75.1. pārvadātājs atmaksā pasūtītājam pārmaksātos līdzekļus, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laikā izmaksātais zaudējumu kompensācijas apmērs pārsniedz faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru, un pasūtītājs novirza minētos līdzekļus citu pārvadātāju vai cita sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pārskata periodā radušos zaudējumu kompensēšanai;

75.2. pasūtītājs izmaksā zaudējumu kompensāciju, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laikā izmaksātais zaudējumu kompensācijas apmērs ir bijis mazāks par faktisko aprēķināto zaudējumu kompensācijas apmēru.

76. Pasūtītājs reizi gadā, bet ne vēlāk kā 10 mēnešus pēc iepriekšējā pārskata perioda beigām publicē informāciju par iepriekšējā pārskata periodā pārvadātājam izmaksātajām zaudējumu kompensācijām un nobraukumu saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

77. Valstspilsētu pašvaldības informē Autotransporta direkciju par iepriekšējā kalendāra gadā pārvadātājiem pārskaitītajām valsts budžeta dotācijām, un Autotransporta direkcija un valstspilsētu pašvaldības, pamatojoties uz šo noteikumu 36.3. un 36.4. apakšpunktā un 68. punktā minēto informāciju, paraksta salīdzināšanās aktu par kalendāra gadu.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111)

77.1 Autotransporta direkcija līdz pārskata periodam (ceturksnim) sekojošā otrā mēneša piecpadsmitajam datumam informē katras valstspilsētas pašvaldību par ceturksnī aprēķināto no valsts budžeta kompensējamo zaudējumu apmēru, kā arī par atlikumiem (ja izmaksātā zaudējumu kompensācija pārsniedz aprēķināto zaudējumu kompensāciju vai ir bijusi mazāka par aprēķināto zaudējumu kompensāciju).

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 579 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem 111)

77.2 Valstspilsētu pašvaldībām ir pienākums salīdzināt no valsts budžeta saņemtās un aprēķinātās zaudējumu kompensācijas apmēru, kā arī atlikumu (ja izmaksātā zaudējumu kompensācija pārsniedz aprēķināto zaudējumu kompensāciju vai ir bijusi mazāka par aprēķināto zaudējumu kompensāciju) ar Satiksmes ministriju atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē grāmatvedības uzskaiti un gada pārskatu sagatavošanas kārtību.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 579 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem 111)

VII. Uzraudzība un kontrole

78. Kompensācijām paredzēto līdzekļu izmantošanas likumību, lietderību un pareizību atbilstoši kompetencei kontrolē Satiksmes ministrija, Sabiedriskā transporta padome, Autotransporta direkcija un pilsētu pašvaldības.

79. Ja konstatēti pārkāpumi pārvadājumu veikšanā, uzskaitē vai datu iesniegšanā un ir pamatotas aizdomas par kompensācijas saņemšanas tiesiskumu, pasūtītājs:

79.1. precizē zaudējumu kompensācijas aprēķinus;

79.2. ietur nepamatoti izmaksāto zaudējumu kompensācijas daļu no nākamās zaudējumu kompensācijas;

79.3. piemēro sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteikto soda sankciju;

79.4. nosaka pārvadātājam termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

79.5. ja pārvadātājs pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus, pasūtītājs aptur zaudējumu kompensācijas apmēra aprēķināšanu un aiztur aprēķināto zaudējumu kompensāciju izmaksu un/vai izskata jautājumu par nepieciešamību pārtraukt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

80. Pasūtītājam ir tiesības:

80.1. iepazīties ar pārvadātāja organizēto pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu, tai skaitā ar pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu un tai nepieciešamo materiāltehnisko resursu bāzi, arī pārvadātājam piederošo vai lietošanā esošo sabiedrisko transportlīdzekļu izmantošanu un to aprīkojumu;

80.2. iepazīties ar to ieņēmumu un izmaksu atsevišķo uzskaiti, kuri saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, iepazīties ar grāmatvedības dokumentiem un citiem ar aprēķiniem un maksājumiem saistītiem dokumentiem, kas pamato saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus, kā arī saņemt nepieciešamos paskaidrojumus un uzziņas;

80.3. pieprasīt no pārvadātāja šajos noteikumos minētos dokumentus, gada pārskatus, citus nepieciešamos dokumentus, izskatīt tos, kā arī pieprasīt un saņemt paskaidrojumus.

81. Autotransporta direkcijai ir tiesības iepazīties ar valstspilsētu pašvaldībās noteikto kompensāciju aprēķināšanas kārtību un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtību, piekļūt dokumentiem un pieprasīt atbildīgo darbinieku paskaidrojumus.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem 111)

82. Autotransporta direkcijas darbiniekiem ir tiesības veikt šo noteikumu 80. punktā minētās darbības pārvadātāja uzņēmumā, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus pilsētas nozīmes maršrutos.

83. Ja tiek konstatēts, ka zaudējumu kompensāciju izmaksa valstspilsētu pašvaldībās neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un kārtībai, vai konstatēti pārkāpumi zaudējumu kompensāciju aprēķināšanā vai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā, Autotransporta direkcija par to informē Sabiedriskā transporta padomi un par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu informē Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem 111)

84. Sabiedriskā transporta padome pēc šo noteikumu 83. punktā minētās informācijas saņemšanas ir tiesīga noteikt termiņu, līdz kuram valstspilsētu pašvaldībām jānovērš konstatētie pārkāpumi, un aizturēt valstspilsētu pašvaldībām paredzētā finansējuma izmaksu. Ja valstspilsētu pašvaldības noteiktajā termiņā pārkāpumus nenovērš, Satiksmes ministrija, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes lēmumu, aizturēto finansējumu neizmaksā līdz brīdim, kad pārkāpumi novērsti.

(Grozīts ar MK 18.02.2021. noteikumiem 111)

VIII. Sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodika

85. Nosakot sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu (braukšanas maksu), pārvadātājs vai pasūtītājs ievēro šajā nodaļā minēto sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodiku.

85.1 Pasūtītājs reģionālās nozīmes maršrutos un pasūtītājs pilsētas nozīmes maršrutos, savstarpēji vienojoties, var noteikt tarifu (braukšanas maksu) vienotai reģionālās nozīmes un pilsētas nozīmes maršrutos izmantojamai vienreizējai biļetei, kombinētai vienreizējai biļetei, abonementa biļetei un mēnešbiļetei. Autotransporta direkcija līgumu ar valstspilsētas pašvaldību par tarifu (braukšanas maksu) vienotai reģionālās nozīmes maršrutos un pilsētas nozīmes maršrutos izmantojamai vienreizējai biļetei, kombinētai vienreizējai biļetei, abonementa biļetei un mēnešbiļetei un par biļešu tirdzniecību ir tiesīga slēgt pēc saskaņošanas ar Sabiedriskā transporta padomi. Līgumā tiek ietverti šajā punktā minētajiem biļešu veidiem noteiktie tarifi (braukšanas maksa), piemērojamo atlaižu lielums, norēķinu kārtība, biļešu atpakaļatdošanas kārtība un citi nosacījumi, kas saistīti ar šajā punktā minēto biļešu veidu tirdzniecību un izmantošanu.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

86. Ja sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu (braukšanas maksu) nosaka pārvadātājs, tas vismaz mēnesi pirms tarifa (braukšanas maksas) maiņas iesniedz pasūtītājam informāciju par plānoto sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) lielumu kopā ar šo noteikumu 93. punktā minēto informāciju. Tarifu nosaka euro ar divām zīmēm aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa, ievērojot šo noteikumu 95. un 96. punktā minēto viena pasažierkilometra pašizmaksu un viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu attiecīgajam pārvadājumu veidam vai maršruta tīklam.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

87. Pārvadātājs veic visu reģionālās nozīmes maršrutos pārvadāto pasažieru apgrozības uzskaiti. Pasažieru apgrozība (pasažierkilometri) ir visu pasažieru veikto attālumu (nobraukto kilometru) summa.

88. Pilsētas nozīmes maršrutos pārvadātājs veic pārvadāto pasažieru (braucienu skaita) uzskaiti.

89. Tarifu (braukšanas maksu) reģionālās nozīmes maršrutos nosaka saskaņā ar vienu no šādām metodēm:

89.1. maksa par pasažiera brauciena attālumu – maksa par pasažiera brauciena attālumu starp tarifa pieturām;

89.2. maksa par zonu (joslu) – maksa par maršruta posmu, kas var būt proporcionāla vai neproporcionāla braukšanas attālumam;

89.3. abonementa maksa par noteiktu termiņu ar maršrutu un pārvadājumu veidu ierobežojumiem vai bez tiem.

90. Nosakot tarifu (braukšanas maksu) reģionālās nozīmes maršrutos, pasūtītājam vai pārvadātājam ir tiesības:

90.1. kombinēt šo noteikumu 89. punktā minētās tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodes;

90.2. par nepilnu zonu (joslu) noteikt tādu pašu tarifu (braukšanas maksu) kā par pilnu zonu (joslu);

90.3. noteikt dažādus tarifus (braukšanas maksu) dažādiem sabiedriskā transporta veidiem, dažādos maršrutos un dažādiem laikposmiem;

90.4. piemērot atlaides turp–atpakaļ virziena biļetēm, grupas biļetēm un bagāžas biļetēm, kā arī ieviest braukšanas maksas atlaides citu veidu biļetēm;

90.5. noteikt iekāpšanas (sākuma) tarifu, kas pilsētas nozīmes maršruta robežās nav mazāks par attiecīgajā pilsētā noteikto tarifu (braukšanas maksu).

91. Pārvadātājs vai pasūtītājs ir tiesīgs noteikt papildu maksu un iekļaut to tarifā (braukšanas maksā) par šādiem pasažieru pārvadājumu uzlabojumiem pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālās nozīmes maršrutos:

91.1. par ātrumu, ja ceļā pavadītais laiks ir būtiski samazināts salīdzinājumā ar pārvadājuma laiku citos sabiedriskajos transportlīdzekļos šajā maršrutā;

91.2. par pasažieriem nodrošinātām papildu ērtībām, ja sabiedriskā transportlīdzekļa iekārtojums ir uzlabots un ievērojami atšķiras no citu sabiedrisko transportlīdzekļu salona iekārtojuma (piemēram, dzērienu automāti, televīzija, internets);

91.3. par biļetes pārdošanu sabiedriskajā transportlīdzeklī, ja pasažieriem tiek nodrošināta iespēja iegādāties biļeti iekāpšanas stacijā vai pieturas punktā, kā arī citās biļešu izplatīšanas vietās pilsētas nozīmes maršrutos.

92. Tarifu (braukšanas maksu) pilsētas nozīmes maršrutos nosaka saskaņā ar šādām metodēm:

92.1. vienreizēja braukšanas maksa vienam braucienam vienā maršrutā (bez braukšanas attāluma ierobežojuma);

92.2. abonementa maksa ar maršrutu un pārvadājumu veidu ierobežojumiem vai bez tiem noteiktam termiņam;

92.3. vienreizēja braukšanas maksa vienam braucienam (bez braukšanas attāluma ierobežojuma) – zonas (joslas) biļete vienā vai vairākos maršrutos vai pārvadājumos vienas zonas (joslas) ietvaros;

92.4. vienreizēja braukšanas maksa (bez braukšanas attāluma ierobežojuma) – laika biļete vienā vai vairākos maršrutos vai viena vai vairāku veidu pārvadājumos noteiktā laikposmā ar tiesībām pārsēsties;

92.5. vienreizēja braukšanas maksa šo noteikumu 92.1., 92.3. un 92.4. apakšpunktā minētajos gadījumos, nosakot sezonas vai laika ierobežojumus (piemēram, nakts, diena).

93. Pārvadātājs vai pasūtītājs, nosakot abonementa maksu:

93.1. ņem vērā vidējo braucienu skaitu attiecīgajā laikposmā un piemērojamās atlaides lielumu;

93.2. ir tiesīgs palielināt abonementa maksas atlaidi.

94. Vienlaikus lietojot šo noteikumu 89.1. un 90.5. apakšpunktā minēto tarifu noteikšanas metodi, maksu par braucienu aprēķina, reizinot pasažiera brauciena attālumu ar tarifu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 89.1. apakšpunktam, un pieskaitot sākuma tarifu.

95. Reģionālās nozīmes maršrutos viena pasažierkilometra pašizmaksu (T) nosaka, izmantojot šādu formulu:

T (pas. km) =c, kur
pas. km

C – prognozētās pasažieru pārvadājumu kopējās izmaksas (euro). Kopējo izmaksu apmēru nosaka, ņemot vērā noteikto izmaksu apmēru saskaņā ar pārvadātāja apstiprināto izmaksu sadales metodiku atbilstoši šo noteikumu III nodaļai;

pas. km – prognozētie pasažierkilometri. Pasažierkilometrus nosaka šādā kārtībā:

95.1. ja pārvadājumi iepriekš nav veikti, ņem vērā pasūtītāja noteiktos pasažierkilometrus attiecīgajam pārvadājumam;

95.2. pamatojoties uz aprēķiniem un pārvadātāja pieredzi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iepriekšējā laikposmā, prognozēto pārvadāto pasažieru skaitu reizina ar vidējo pārvadājumu attālumu vai prognozētos ieņēmumus dala ar pārvadājumā noteikto tarifu (braukšanas maksu). Ja pārvadājumā ir noteikti diferencēti tarifi, pasažierkilometri ir visu pasažieru veikto attālumu summa, ko uzskaita pārvadātājs.

96. Pilsētas nozīmes maršrutos nosaka viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu. To aprēķina, prognozētās kopējās izmaksas (euro) attiecīgajā maršruta tīklā dalot ar pārvadāto pasažieru skaitu.

97. Nosakot maksu par bagāžas pārvadāšanu, kuru pārvadā bagāžas nodalījumā, un maksu par dzīvnieku pārvadāšanu, tā var būt proporcionāla vai neproporcionāla braukšanas attālumam.

IX. Noslēguma jautājumi

98. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumus Nr. 341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 90. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 16., 121., 159. nr.).

99. Gala norēķinu par 2013. un 2014. gadu veic saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumiem Nr. 341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu".

100. Šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minēto sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojuma un vērtības norakstīšanas kārtību piemēro autobusiem, kas iegādāti pēc 2013. gada 1. janvāra. Autobusiem, kas iegādāti līdz 2013. gada 1. janvārim, piemēro sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojuma un vērtības norakstīšanas kārtību, kas bija spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim, – sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojumu un vērtību pārskata gadā norakstot saskaņā ar lineāro metodi, nosakot lietderīgās lietošanas laiku autobusiem (M2 kategorijai, kam pilna masa nepārsniedz piecas tonnas, – pieci gadi, M3 kategorijai, kam pilna masa pārsniedz piecas tonnas, – astoņi gadi), vai ar pasūtītāju saskaņotā pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

101. Aprēķinot šo noteikumu 54. punktā minēto peļņu, izmantotā komponente euro valūtā:

101.1. par 2015. gadu ir 0,01 euro;

101.2. par 2016. gadu ir 0,02 euro.

102. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas jāiesniedz pasūtītājam šo noteikumu 28. punktā minētie grāmatvedības kārtošanas dokumenti attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu izmaksu sadali.

103. Šo noteikumu 2.3. un 6.3. apakšpunkts un 9. punkts ir spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 88)

104. (Svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 372)

105. Šo noteikumu 4. pielikums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 372 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 435
Degvielas (energoresursu) patēriņa normas aprēķina metodika

1. Ja nav zināma konkrēta autobusa (markas un modeļa) izgatavotājrūpnīcas noteiktā degvielas patēriņa norma (100 km nobraukumam), degvielas patēriņa normu nosaka eksperimentāli atbilstoši šim pielikumam.

2. Degvielas patēriņa normu autobusiem nosaka, izmantojot šādu metodiku:

2.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;

2.2. pieraksta odometra atzīmi (B);

2.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc noteiktu daudzumu kilometru (apmēram 200–500 km) un atkārtoti pieraksta odometra atzīmi (B1);

2.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un pieraksta ielieto degvielas daudzumu (A).

3. Degvielas patēriņa normu (100 km nobraukumam) atbilstoši šā pielikuma 2. punktā minētajai metodikai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Degvielas patēriņš (litri/100 km) =A× 100
B1 ‒ B

4. Ja autobuss aprīkots ar speciālām degvielas patēriņa iekārtām (ierīcēm), degvielas patēriņa normu var noteikt eksperimentāli.

5. Degvielas patēriņa normu nosaka, ievērojot sezonalitāti (vasaras un ziemas periodam), kā arī ņemot vērā ceļu stāvokli, ceļu seguma tipu un citus apstākļus.

6. Energoresursu (elektroenerģijas vai citu enerģijas avotu) patēriņa normu nosaka, izmantojot transportlīdzeklī (elektrotransportā) uzstādītās kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

Patēriņa norma (kWh/10 tūkst. tkm bruto) =patēriņš (kWh)× 10, kur
tūkst. tkm bruto
Tūkst. tkm bruto =vagonkilometri × vagonu masa tonnās
1000

7. Degvielas patēriņa normu dīzeļvilcieniem nosaka, izmantojot transportlīdzeklī uzstādītās kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

Patēriņa norma (litri/10 tūkst. tkm bruto) =patēriņš (litri)× 10, kur
tūkst. tkm bruto
Tūkst. tkm bruto =vagonkilometri × vagonu masa tonnās
1000

8. Visus aprēķinus un darbības, ko degvielas vai energoresursu patēriņa normas noteikšanai veic eksperimentāli, dokumentē pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 435
Prognozēto izmaksu un tarifa (braukšanas maksas) aprēķins

(Pielikums svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 628)

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 435
Pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem

(Pielikum MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

Pārskata periods 
Pārvadājumu veids

Reģionālās nozīmes maršruti

Pilsētas nozīmes maršruti

Pārvadātāja nosaukums 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma numurs 
   
Nr. 
p. k.
Rādītāja nosaukumsAprēķins par pasūtījuma līgumā noteikto maršrutu tīklu (EUR)
1.Ieņēmumi 
2.Iepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums 
3.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (3.1. + 3.2.): 
3.1.Pārējie ieņēmumi 
3.2.Saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu 
4.Ieņēmumi kopā (1. + 2. + 3.) 
5.Materiālu izmaksas kopā (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5.): 
5.1.Izejvielas, materiāli 
5.2.Rezerves daļas 
5.3.Degviela (energoresursi) (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3.) 
5.3.1.Degviela 
5.3.2.Elektroenerģija elektrotransporta piedziņai 
5.3.3.Ūdeņradis, gāze 
5.4.Riepas/riteņu pāri 
5.5.Citi materiāli sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 
6.Personāla izmaksas kopā (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 6.5.): 
6.1.Atlīdzība par darbu transportlīdzekļu vadītājiem 
6.2.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem 
6.3.Atlīdzība par darbu citiem darbiniekiem 
6.4.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem 
6.5.Citas sociālās nodrošināšanas izmaksas 
7.Pārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas kopā (7.1. + 7.2. + 7.3. + 7.4. + 7.5. + 7.6. + 7.7.): 
7.1.Sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļu reģistrēšana 
7.2.Sabiedriskā transporta apkopes nodrošināšanas izmaksas (7.2.1. + 7.2.2. + 7.2.3.) 
7.2.1.Sabiedriskā transporta uzkopšana, tīrīšana pārvadātāja uzņēmumā 
7.2.2.Sabiedriskā transporta uzkopšana, tīrīšana ārpus pārvadātāja uzņēmuma 
7.2.3.Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamo ierīču apkope, programmēšana 
7.3.Remonta izmaksas (7.3.1. + 7.3.2.) 
7.3.1.Sabiedriskā transporta remonts pārvadātāja uzņēmumā 
7.3.2.Sabiedriskā transporta remonts ārpus pārvadātāja uzņēmuma 
7.4.Maksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību) 
7.5.Maksājumi par autobusu maršrutu apkalpes vietu izmantošanu un maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 
7.6.Citas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu saistītās izmaksas 
7.7.Citi pakalpojumi (ārpakalpojumi) (7.7.1. + 7.7.2.) 
7.7.1.Pārvadātājam sniegtie pakalpojumi 
7.7.2.Sabiedriskā transporta nomas maksājumi 
8.Līdzekļu vērtību norakstīšana un procentu maksājumi (8.1. + 8.2. + 8.3. + 8.4.): 
8.1.Sabiedriskie transportlīdzekļi 
8.2.Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs 
8.3.Citi pamatlīdzekļi 
8.4.Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem 
9.Administrācijas izmaksas kopā (9.1. + 9.2. + 9.3.): 
9.1.Atlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai 
9.2.Sociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un administrācijai 
9.3.Pārējās administrācijas izmaksas 
10.Procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas 
11.Apbraucamā ceļa izmantošanas izmaksas 
12.Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10. – 11.) 
13.Izmaksas kopā (euro) 
14.Nobraukums maršrutu tīklā 
15.Tehniskais nobraukums 
16.Nobraukums apbraucamā ceļa izmantošanai 
17.Kopējais nobraukums (14. + 15. + 16.) 
18.Dīzeļdegvielas patēriņš (litros) 
19.Gāzes patēriņš (kg)   
20.Elektroenerģijas patēriņš elektrotransporta piedziņai (kWh) 
21.Ūdeņraža patēriņš (kg) 
22.Faktiskā viena kilometra pašizmaksa (13./14.) (euro/km) 
  

(pārskata sagatavošanas un iesniegšanas datums)

 
 

(atbildīgās personas paraksts, vārds, uzvārds, kontaktinformācija)

Norādījumi pārskata aizpildīšanai

1. Pārskatu aizpilda:

1.1. ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" (turpmāk – noteikumi) 45. punktā minētās prasības;

1.2. atsevišķi par maršrutu tīklā kopā saņemtajiem ieņēmumiem un izmaksām, tai skaitā izdevumiem, kas radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteiktās minimālās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumiem;

1.3. sagatavojot pārskatu par kalendāra mēnesi, sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, kuros noteikts kompensācijas apmērs (līgumcena) vai šīs kompensācijas (līgumcenas) aprēķināšanas kārtība, pārvadātājs, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, aizpilda 1., 4., 6., 6.1., 6.2., 7.5., 13. un 14. pārskata rindu;

1.4. sagatavojot pārskatu par sešiem mēnešiem (janvāris–jūnijs un jūlijs–decembris) un kalendāra gadu, sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, kuros noteikts kompensācijas apmērs (līgumcena) vai šīs kompensācijas (līgumcenas) aprēķināšanas kārtība, pārvadātājs, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, papildus 1.3. apakšpunktā norādītajai informācijai aizpilda 18., 19., 20. un 21. pārskata rindu.

2. Aizpildot pārskatu:

2.1. ieņēmumu posteņos iekļauj tikai tos ieņēmumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;

2.2. izmaksu posteņos iekļauj tikai tās tiešās un netiešās izmaksas, kas nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildei un radušās, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu. Izmaksu posteņos iekļaujamas arī tās izmaksas, kas pārvadātājam nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai (piemēram, tehnisko nobraukumu izdevumi);

2.3. izmaksas norāda faktiskajās cenās bez pievienotās vērtības nodokļa.

3. Pārskatā neiekļauj:

3.1. reprezentācijas izdevumus, kas nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi;

3.2. izdevumus saistībā ar informācijas publicēšanu plašsaziņas līdzekļos, izņemot normatīvajos aktos un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteiktos gadījumus;

3.3. pētījumu (aptaujas, eksperta viedokļa noskaidrošana, rādītāju analīze, priekšizpēte u. c.) izmaksas, kas nav saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi vai nav saskaņotas ar pasūtītāju pirms to uzsākšanas;

3.4. juridisko pakalpojumu izmaksas, kas nav tieši saistītas ar noslēgtā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildes nodrošināšanu vai nav saskaņotas ar pasūtītāju pirms to rašanās;

3.5. ar sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma izpildi nesaistītu ārvalstu komandējumu izdevumus;

3.6. sabiedrisko transportlīdzekļu vērtības norakstīšanas izmaksas, ja sabiedriskais transportlīdzeklis ilgstoši (autobusiem un pilsētas elektrotransportam – ilgāk par trim mēnešiem, vilcieniem – ilgāk par četriem mēnešiem) netiek izmantots sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai (tai skaitā atrodas remontā vai ir paredzēts kā rezerves transportlīdzeklis);

3.7. soda naudas, kas pārvadātājam piemērotas par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma neizpildi vai normatīvo aktu neievērošanu, kā arī soda naudas par maksājumu kavējumiem;

3.8. uzkrājumus un uzkrātās saistības, kas paredzētas, lai segtu noteikta veida saistības (piemēram, kompensāciju izmaksai par neizmantotajiem atvaļinājumiem, atlaišanas pabalstu izmaksai, uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem);

3.9. uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus;

3.10. izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma dalību finanšu instrumentu tirgū;

3.11. kompensācijas kaitējumu atlīdzībai trešajām personām, ko pārvadātājs nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību, pretenziju maksājumus un citus tamlīdzīgus izdevumus, kas nav tieši saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi;

3.12. izdevumus aizdevumu pamatsummas atmaksai;

3.13. pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezultātā iegūto nolietojuma palielinājumu, ja pārvērtēšana veikta bez finansiāla ieguldījuma pamatlīdzekļa atjaunošanā;

3.14. biedru naudas dažādās sabiedriskajās un nevalstiskajās organizācijās, asociācijās, biedrībās un citās organizācijās;

3.15. norakstīto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību;

3.16. izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma reorganizāciju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

4. Pārskatā datus norāda euro un centos.

5. Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja pārskats sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un iesniegts saskaņā ar noteikumu 38.1 punktu.

1. rindaIeņēmumi
 Neto ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas gūti no visu veidu biļešu (arī abonementa biļešu, dzīvnieku biļešu vai bagāžas biļešu) pārdošanas, tostarp ieņēmumi par noteikumu 29.1 punktā minētajiem maksājumiem. Ieņēmumos nenorāda pasūtītāja izmaksātās dotācijas, zaudējumu un izdevumu kompensācijas saskaņā ar noteikumu 2. un 43. punktu, kā arī nenorāda citas saņemtās kompensācijas un dotācijas
2. rindaIepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums
 Norāda ieņēmumus, kas attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"
3. rindaPārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (3.1. rinda + 3.2. rinda)
3.1. rinda

Pārējie ieņēmumi

Pārējie ieņēmumi, kas nav iekļauti pārskata 1. rindā un gūti, veicot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi (šādus ieņēmumus pārvadātājs nevarētu gūt, ja ar pārvadātāju nebūtu noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums), piemēram, ieņēmumi par reklāmas izvietošanu, papildu komforta nodrošināšanu (piemēram, preses izdevumu, informatīvo bukletu pārdošana), ieņēmumi no līgumsodu iekasēšanas

3.2. rinda

Saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu

No autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves īpašnieka (autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves un remontdarbu pasūtītāja) vai būvnieka saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu

4. rindaIeņēmumi kopā (1. rinda + 2. rinda + 3. rinda)
5. rindaMateriālu izmaksas (5.1. rinda + 5.2. rinda + 5.3. rinda + 5.4. rinda + 5.5. rinda)
5.1. rindaIzejvielas, materiāli
 Sabiedrisko transportlīdzekļu apkalpošanai un ekspluatācijai nepieciešamo izejvielu un materiālu izmaksas, t. i., smērvielas, eļļas, dažādi materiāli, kases aparātu lentes, maršrutu zīmes (ja nav elektroniskas), kustības saraksti, tahogrammas
5.2. rindaRezerves daļas
 Sabiedrisko transportlīdzekļu remontam un uzturēšanai nepieciešamo rezerves daļu izmaksas
5.3. rindaDegviela (energoresursi) (5.3.1. rinda + 5.3.2. rinda + 5.3.3. rinda)
5.3.1. rindaDegviela
 Degvielas (dīzeļdegvielas, benzīna) izmaksas sabiedriskajiem transportlīdzekļiem
5.3.2. rindaElektroenerģija elektrotransporta piedziņai
 Elektroenerģijas izmaksas elektrotransporta (elektrovilcienu, tramvaju, trolejbusu, elektroautobusu) piedziņai
5.3.3. rindaŪdeņradis
 Ūdeņraža, sašķidrinātās naftas gāzes vai sašķidrinātās dabas gāzes izmaksas sabiedriskajiem transportlīdzekļiem
5.4. rindaRiepas/riteņu pāri
 Riepu (autobusiem, trolejbusiem) vai riteņu pāru (tramvajiem, vilcieniem) un to atjaunošanas darbu izmaksas
5.5. rinda

Citi materiāli sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai

Citi materiāli, kas nepieciešami saimnieciskās darbības un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma nodrošināšanai, kas nav minēti 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. rindā, piemēram, saimnieciskā degviela, kurināmais

6. rindaPersonāla izmaksas kopā (6.1. rinda + 6.2. rinda + 6.3. rinda + 6.4. rinda + 6.5. rinda)
6.1. rindaAtlīdzība par darbu sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem
 Darba samaksa sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem, ņemot vērā darba līgumā un/vai darba koplīgumā noteikto darba samaksu saskaņā ar pārvadātāja norādīto darba algas aprēķina metodiku
6.2. rindaValsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem
 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")
6.3. rindaAtlīdzība par darbu citiem darbiniekiem
 Darba samaksa par darbu citiem darbiniekiem, ņemot vērā darba līgumā un/vai darba koplīgumā noteikto darba samaksu, piemēram, operatoriem (dispečeriem), sabiedriskā transporta kontrolieriem, ekonomistiem, grāmatvežiem, noliktavas pārziņiem, ja tie veic ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītās funkcijas
6.4. rindaValsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem
 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem, piemēram, operatoriem (dispečeriem), sabiedriskā transporta kontrolieriem, ekonomistiem, grāmatvežiem, noliktavas pārziņiem, ja tie veic ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītās funkcijas (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")
6.5. rindaCitas sociālās nodrošināšanas izmaksas
 Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas, piemēram, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, veselības un darba drošības izmaksas un citi pabalsti. Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja tādas ir paredzētas, slēdzot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
7. rindaPārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas (7.1. rinda + 7.2. rinda + 7.3. rinda + 7.4. rinda + 7.5. rinda + 7.6. rinda + 7.7. rinda)
7.1. rindaSabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļu reģistrēšana
 Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšanu, licencēm, transportlīdzekļu reģistrēšanu, tehniskās apskates veikšanu
7.2. rindaSabiedriskā transporta apkopes nodrošināšanas izmaksas (7.2.1. rinda + 7.2.2. rinda + 7.2.3. rinda)
7.2.1. rinda

Sabiedriskā transporta uzkopšana, tīrīšana pārvadātāja uzņēmumā

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta apkopes nodrošināšanu, – transportlīdzekļa uzkopšana, tīrīšana pārvadātāja uzņēmumā. Faktiskās izmaksas pārvadātāja uzņēmumā, kuras nepieciešamas noteiktās funkcijas izpildei, kas ietver cilvēkresursu izmaksas (tostarp darba alga, sociālās garantijas), palīgtelpu izmaksas (tostarp telpu noma, komunālie pakalpojumi), materiālu izmaksas (tīrīšanas līdzekļi) un iekārtu amortizāciju, izņemot administrācijas resursus

7.2.2. rinda

Sabiedriskā transporta uzkopšana, tīrīšana ārpus pārvadātāja uzņēmuma

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta apkopes nodrošināšanu, – transportlīdzekļa uzkopšana, tīrīšana ārpus pārvadātāja uzņēmuma

7.2.3. rindaSabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamo ierīču apkope, programmēšana
 Izmaksas par kases aparātu vai citu transportlīdzeklī izmantojamo iekārtu apkopi, programmēšanu
7.3. rindaRemonta izmaksas (7.3.1. rinda + 7.3.2. rinda)
7.3.1. rinda

Sabiedriskā transporta remonts pārvadātāja uzņēmumā

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu tehnisko apkopi, remontu un diagnostiku. Faktiskās izmaksas pārvadātāja uzņēmumā, kuras nepieciešamas remontdarbu veikšanai, kas ietver remontzonā esošā aprīkojuma izmaksas, cilvēkresursu izmaksas (tostarp darba alga, sociālās garantijas), palīgtelpu izmaksas (tostarp telpu noma, komunālie pakalpojumi) un iekārtu amortizāciju, izņemot administrācijas izmaksas

7.3.2. rindaSabiedriskā transporta remonts ārpus pārvadātāja uzņēmuma
 Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu remontu un diagnostiku ārpus pārvadātāja uzņēmuma. Ja attaisnojuma dokumentos bez sniegtā remonta pakalpojuma tiek norādītas arī rezerves daļas vai materiāli, to izmaksas norāda 5.1. un 5.2. rindā
7.4. rindaMaksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību)
 Maksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību) tirdzniecības vietās, tostarp ar interneta starpniecību un mobilo lietotni, bezskaidras naudas norēķinu komisijas maksa
7.5. rindaMaksājumi par autobusu maršrutu apkalpes vietu izmantošanu, maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
 Maksa par autoostas pakalpojumiem par attiecīgās kategorijas autoostas obligāti sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu. Maksa par autoostas pakalpojumiem norādāma arī par autobusu iebraukšanu uzņēmuma valdījumā esošas autoostas teritorijā. Maksa par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
7.6. rindaCitas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu saistītās izmaksas
 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas nav iekļaujamas 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. un 7.7. rindā un pārvadātājam radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai ir ar to saistītas, vai izriet no tā, piemēram, kontroles dienestu un saimnieciskā transporta izmaksas, kas saistītas ar materiālu, izejvielu, rezerves daļu iegādi, telpu un teritorijas izmaksas (stāvvietas, garāžas, noliktavas, apsardzes telpas)
7.7. rindaCiti pakalpojumi (ārpakalpojumi) (7.7.1. rinda + 7.7.2. rinda)
7.7.1. rinda

Pārvadātājam sniegtie pakalpojumi

Izmaksas, kas saistītas ar pārvadātājam sniegtajiem pakalpojumiem, – dažādi līgumi, kas paredz pakalpojumu sniegšanu pārvadātājam, piemēram, apsardzes pakalpojumi, telpu (garāžas, noliktavas) noma, stāvvietu pakalpojumi

7.7.2. rinda

Sabiedriskā transporta nomas maksājumi

Izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļu nomu, piemēram, operatīvā līzinga maksājumi, transportlīdzekļu nomas maksājumi un citu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai izmantojamo transportlīdzekļu inventāra nomas maksājumi

8. rindaLīdzekļu vērtības norakstīšana un procentu maksājumi (8.1. rinda + 8.2. rinda + 8.3. rinda + 8.4. rinda)
8.1. rindaSabiedriskie transportlīdzekļi
 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā izmantoto sabiedrisko transportlīdzekļu (tai skaitā tādu, kas iegādāti uz finanšu līzinga nosacījumiem) nolietojums un norakstīšana saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
8.2. rindaSabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs
 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai izmantojamo transportlīdzekļu inventāra (piemēram, kases aparātu, tahogrāfu, elektronisko tablo, izsekošanas ierīču, degvielas kontroles ierīču) nolietojums un norakstīšana
8.3. rindaCiti pamatlīdzekļi
 7.2., 7.3., 8.1. un 8.2. rindā neminēto pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
8.4. rindaProcentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem
 Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem, kas izmantoti sabiedrisko transportlīdzekļu, to inventāra un citu pamatlīdzekļu iegādei, arī finanšu līzinga procentu maksājumi
9. rindaAdministrācijas izmaksas kopā (9.1. rinda + 9.2. rinda + 9.3. rinda)
9.1. rindaAtlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai (pārvadātājs iekšējos normatīvajos dokumentos nosaka administrācijas personāla sastāvu)
 Administrācijas personāla un administrācijas darba samaksa saskaņā ar darba līgumu un/vai darba koplīgumu. Administrācijas personāls – valde, padome, darbinieki, kas pārrauga kopējo uzņēmuma saimniecisko darbību (tostarp grāmatveži, juristi, saimniecības pārvaldnieki), un administrācijas apkalpojošais personāls
9.2. rindaSociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un administrācijai (pārvadātājs iekšējos normatīvajos dokumentos nosaka administrācijas personāla sastāvu)
 Sociālās nodrošināšanas izmaksas, tai skaitā uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")
9.3. rindaPārējās administrācijas izmaksas
 Uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, kas pārvadātājam radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai ir ar to saistītas, piemēram, izmaksas, kas saistītas ar administratīvo telpu uzturēšanu, pamatlīdzekļu nolietojumu un norakstīšanu, transporta izdevumi, sakaru izdevumi, juridiskie pakalpojumi, revidentu pakalpojumi
10. rindaProcentu maksājumi un līdzīgas izmaksas
 Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo kredītresursu piesaisti
11. rinda

Apbraucamā ceļa izmantošanas izmaksas

Izdevumi par apbraucamā ceļa izmantošanu, kurus kompensē autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves īpašnieks (autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves un remontdarbu pasūtītājs) vai būvnieks

12. rindaPārskata perioda peļņa vai zaudējumi (4. rinda – 5. rinda – 6. rinda – 7. rinda – 8. rinda – 9. rinda – 10. rinda – 11. rinda)
 Pārskata periodā gūtā peļņa vai zaudējumi no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas
13. rindaIzmaksas kopā (euro)
 Faktiskās izmaksas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
14. rindaNobraukums maršrutu tīklā
 Faktiskais nobraukums, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
15. rindaTehniskais nobraukums
 Faktiskais tehniskais nobraukums, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
16. rindaNobraukums apbraucamā ceļa izmantošanai
 Nobraukums, kas rodas, ja jauna autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves vai esoša autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves remonta dēļ pārvadājumā noteiktais maršruts tiek novirzīts pa apvedceļu, tiek mainīts pieturu izvietojums vai ir paredzēts citādi būtiski ierobežot vai mainīt sabiedriskā transporta satiksmi.
17. rindaKopējais nobraukums (14. rinda + 15. rinda + 16. rinda)
 Summēts kopējais nobraukums, kas veikts, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
18. rindaDīzeļdegvielas patēriņš (litros)
 Kopējais faktiskais dīzeļdegvielas vai benzīna patēriņš litros par tiem sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu, tiek darbināti ar dīzeļdzinēju vai ar benzīnu darbināmu dzinēju
19. rindaGāzes patēriņš (kg)  
 Kopējais faktiskais sašķidrinātās naftas gāzes vai sašķidrinātās dabas gāzes patēriņš kilogramos sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kuros tiek izmantots minētais energoresursu veids
20. rindaElektroenerģijas patēriņš elektrotransporta piedziņai (kWh)
 Kopējais faktiskais elektroenerģijas patēriņš kilovatstundās par tiem sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu, pamatā tiek darbināti ar elektromotoru
21. rindaŪdeņraža patēriņš (kg)
 Kopējais faktiskais ūdeņraža patēriņš kilogramos sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kuros tiek izmantots minētais energoresursu veids
22. rindaFaktiskā viena kilometra pašizmaksa (13. rinda/14. rinda) (euro/km)
 Aprēķinātā viena kilometra pašizmaksa, kuru nosaka, dalot faktiskās izmaksas ar nobraukumu maršrutu tīklā
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 435
Informācija par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem

(Pielikums MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 372 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111)

Pārskata periods  
  
Pārvadājumu veids

Reģionālās nozīmes maršruti

 Pilsētas nozīmes maršruti

 
Pārvadātāja nosaukums  
  

Plānošanas reģions

 

  

(norāda, ja pārvadājums tiek sniegts atbilstoši plānošanas reģionu teritoriālajam sadalījumam)

 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma numurs  
  

 

Nr. 
p. k.

Pasažieru kategorija

Noteiktās atlaides (%)

Pārvadāto pasažieru skaits

Pasažierkilometri

Saņemtie ieņēmumi

(euro, bez PVN)

Nesaņemtie ieņēmumi (euro, bez PVN)

PVN par nesaņemtajiem ieņēmumiem (euro)

 

A

B

C

D

E

F

G

        
        
   

(pārskata sagatavošanas un iesniegšanas datums)

 

(atbildīgās personas paraksts, vārds, uzvārds, kontaktinformācija)

Norādījumi pārskata aizpildīšanai

1. Pārskatu aizpilda pārvadātāji, kas, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, pārvadā pasažierus, kuriem ir noteikti braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai tos noteikusi pašvaldība.

2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai pašvaldības lēmumu ir noteikti atvieglojumi, kā arī tarifi dažādām pasažieru kategorijām, informāciju par katru kategoriju norāda atsevišķi.

3. Informāciju par tādu kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kurām ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, norāda kopā pa piemērotajām atlaižu grupām (piemēram, 100 % vai 50 % atlaide).

4. A aile – pasažieru kategorijas nosaukums (piemēram, pasažieri bez braukšanas maksas atvieglojumiem vai personas, kurām piešķirta vecuma pensija un kuras vecākas par 75 gadiem).

5. B aile – pasažieru kategorijai piemērotās atlaides procentos (piemēram, personām, kurām piešķirta vecuma pensija un kuras vecākas par 75 gadiem, 100 % atlaide no biļetes cenas (abonementa biļetes cenas)).

6. C aile – pārvadāto pasažieru skaits. Ja pasažieriem tiek pārdotas abonementa biļetes un netiek uzskaitīts katrs pasažiera brauciens, norāda vidējo braucienu skaitu, kas noteikts, aprēķinot abonementa biļetes cenu.

7. D aile – uzskaitītie (aprēķinātie) pasažierkilometri, kas noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" 95.2. apakšpunktu. Pasažieru pārvadājumos pilsētas nozīmes maršrutu tīklā D aili neaizpilda.

8. E aile – ieņēmumi no pārdotajām biļetēm un abonementa biļetēm, kurus pārvadātājs saņem no pasažiera. Norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

9. F aile – nesaņemtā ieņēmumu daļa, kuru pārvadātājs nav saņēmis no pasažiera sakarā ar noteikto braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanu. Norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

10. G aile – pievienotās vērtības nodoklis par F ailē norādīto nesaņemto ieņēmumu daļu.

11. Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja pārskats sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 435
Informācija par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas

(Pielikums MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 372 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 111)

Pārskata periods 
Pārvadātāja nosaukums 
Sabiedriskā transporta pasūtījuma līguma numurs 
  

Nr. p. k.

Maršruts (numurs un nosaukums)

Maršruta kopējais garums (km)

Maršruta daļa plānošanas reģionā (km)

Maršruta daļa plānošanas reģionā
 (%)

Kopējais nobraukums maršrutā (reisā) (km)

Kopējie izdevumi maršrutā (EUR)

Kopējie ieņēmumi maršrutā (EUR)

Tajā skaitā ieņēmumi no biļešu pārdošanas (EUR)

Kopējie zaudējumi maršrutā (EUR)

Aprēķinātā peļņa (EUR)

Zaudējumi par pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem (EUR)

Zaudējumi par personu ar invaliditāti pārvadāšanu (EUR)

Aprēķinātā kompensācija (EUR)

1234567891011121314
              
              

Kopā

            
   

(pārskata sagatavošanas un iesniegšanas datums)

 

(atbildīgās personas paraksts, vārds, uzvārds, kontaktinformācija)

Norādījumi tabulas aizpildīšanai

1.  2. aile – maršruta (reisa) numurs un nosaukums atbilstoši noslēgtās vienošanās nosacījumiem par maršrutu tīkla robežām. Norāda informāciju pa reisiem, ja maršruts sastāv no dažāda garuma reisiem.

2.  3. aile – maršruta (reisa) kopējais garums.

3.  4. aile – maršruta (reisa) daļa, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, vai nobraukums ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, neietverot tehnisko nobraukumu (kilometros).

4.  5. aile – maršruta (reisa) daļa, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (procentos), noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

5.  6. aile – kopējais nobraukums maršrutā (reisā), neietverot tehnisko nobraukumu (kilometros).

6.  7. aile – kopējie izdevumi maršrutā (reisā).

7.  8. aile – kopējie ieņēmumi maršrutā (reisā), tai skaitā pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, tostarp ieņēmumi, kas gūti, pārvadājot pašvaldību noteiktās personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem, un apmaksāti, pamatojoties uz pārvadātāja izrakstīto rēķinu.

8.  9. aile – tai skaitā ieņēmumi, kas gūti no biļešu (arī abonementa biļešu, dzīvnieku biļešu vai bagāžas biļešu) pārdošanas.

9.  10. aile – kopējie zaudējumi maršrutā (reisā), kurus nosaka, no izdevumiem atņemot ieņēmumus (7. aile – 8. aile).

10.  11. aile – aprēķinātā peļņa (saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" (turpmāk – noteikumi) 54. punktu aprēķinātais peļņas apmērs, ņemot vērā 6. ailē norādīto nobraukumu).

11.  12. aile – zaudējumi saistībā ar pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem konkrētajā pilsētas nozīmes maršrutā (reisā). Zaudējumus nosaka noteikumu 8. punktā minētajā kārtībā.

12.  13. aile – zaudējumi saistībā ar atvieglojumiem par personu ar invaliditāti pārvadāšanu konkrētajā pilsētas nozīmes maršrutā (reisā).

13.  14. aile – aprēķinātās kompensācijas apmērs zaudējumu segšanai, kuru nosaka, no kopējiem zaudējumiem atņemot zaudējumus par valstspilsētas pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem un valsts noteiktajiem atvieglojumiem par personu ar invaliditāti pārvadāšanu un pieskaitot peļņas daļu. Aprēķinātos zaudējumus reizina ar maršruta (reisa) daļu plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā ((10. aile – 12. aile – 13. aile + 11. aile) x 5. aile).

14. Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja informācija sagatavota elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 435Pieņemts: 28.07.2015.Stājas spēkā: 12.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 11.08.2015. OP numurs: 2015/155.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275812
{"selected":{"value":"21.09.2021","content":"<font class='s-1'>21.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.09.2021","iso_value":"2021\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-20.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2017","iso_value":"2017\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2017","iso_value":"2017\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2017.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-23.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2016","iso_value":"2016\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2015","iso_value":"2015\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2015.-11.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.09.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"