Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 395

Rīgā 2015. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 34 35. §)
Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
30.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka energoietilpīgo apstrādes rūpniecības uzņēmumu (turpmāk – komersants) kvalifikācijas kritērijus un kārtību, kādā komersants var iegūt tiesības uz samazinātu līdzdalību tā izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam vai atteikties no minētajām tiesībām.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. komersanta pievienotā bruto vērtība – summa pēc ražošanas faktoru izmaksām, no kuras ir atskaitīti netiešie nodokļi un kurai pieskaitītas saņemtās subsīdijas;

2.2. elektroenerģijas izmaksu īpatsvars pievienotajā bruto vērtībā (elektroenerģijas izmaksu intensitāte) – elektroenerģijas izmaksu konkrēta daļa pievienotajā bruto vērtībā, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā elektroenerģijas lietotājiem attiecīgajā gadā noteikto obligātā iepirkuma komponenti;

2.3. obligātā iepirkuma komponentes samazinājums – obligātā iepirkuma komponentes daļa (euro), kas ir  85 % no obligātā iepirkuma komponentes, kas aprēķināta obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kuri ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un kuru energoietilpīgam komersantam, kas darbojas apstrādes rūpniecībā, ir tiesības saņemt no publiskā tirgotāja;

2.4. pieslēguma vieta – pieslēguma punkts elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmā, no kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams piegādāt elektroenerģiju sistēmas lietotājam nepieciešamajā kvalitātē.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 134)

3. Piešķirtais obligātā iepirkuma komponentes samazinājums attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar tikt apvienots ar finansējumu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kam finansējums tiek piešķirts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām.

4. Atbalsts netiek sniegts komersantam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu.

5. Komersanti, kas veic saimniecisko darbību kādā no šo noteikumu 1. pielikumā minētajām nozarēm, var iegūt tiesības uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu vienam kalendāra gadam, ja tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. to vidējā elektroenerģijas izmaksu intensitāte iepriekšējos trijos kalendāra gados ir 20 % vai augstāka;

5.2. kopējais elektroenerģijas patēriņš komersanta vajadzībām vienā pieslēguma vietā iepriekšējā kalendāra gadā bija lielāks par 0,5 gigavatstundām (GWh);

5.3. komersants apliecina, ka ir ieviesis energopārvaldības sistēmu, kas atbilst standartam LVS EN ISO 50001:2012 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2011)" vai Energoefektivitātes likuma 12. panta otrās un piektās daļas prasībām;

5.4. komersanta apgrozījums no saimnieciskās darbības, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām nozarēm, ir vismaz 30 % no komersanta kopējā apgrozījuma iepriekšējā kalendāra gadā;

5.5. (apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2022. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2022., sk. grozījumu 3. punktu).

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 134; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 289; MK 22.12.2020. noteikumiem Nr. 831; 5.3. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021.; 5.1 apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.01.2022., sk. grozījumu 2. un 3. punktu)

II. Obligātā iepirkuma komponentes samazinājuma aprēķins

6. Šo noteikumu 5. punktā minētajam komersantam obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu aprēķina par elektroenerģijas apjomu, kas iepriekšējā kalendāra gadā patērēts saimnieciskajai darbībai šo noteikumu 1. pielikumā minētajās nozarēs katrā pieslēguma vietā Latvijas Republikas teritorijā, kur patēriņš iepriekšējā kalendāra gadā ir bijis vismaz 0,5 gigavatstundas (GWh).

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 289 redakcijā)

7. Obligātā iepirkuma komponentes samazinājums komersantam, kas atbilst šo noteikumu 5. punktā minētajiem kritērijiem, tiek piemērots par iepriekšējā kalendāra gadā patērēto elektroenerģiju, ņemot vērā iepriekšējā kalendāra gada elektroenerģijas patēriņa datus, kurus apstiprinājis pārvades vai sadales sistēmas operators.

III. Atbilstības noteikšana

8. Būvniecības valsts kontroles birojs, izvērtējot komersanta atbilstību šo noteikumu 5. punktā minētajiem kritērijiem un nosakot skaitliskās vērtības, izmanto:

8.1. elektroenerģijas rēķinus par iepriekšējiem trijiem kalendāra gadiem;

8.2. informāciju par pēdējos trijos kalendāra gados patērēto elektroenerģijas apjomu saimnieciskajai darbībai šo noteikumu 1. pielikumā minētajās nozarēs vai komersantam, kas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts vismaz gadu pirms šo noteikumu 12. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas, – par patērēto elektroenerģijas apjomu saimnieciskajai darbībai šo noteikumu 1. pielikumā minētajās nozarēs pirmajā kalendāra gadā, tai skaitā par elektroenerģiju, kas saņemta no tirgotājiem, par paša komersanta saražoto un patērēto elektroenerģiju, kā arī par elektroenerģijas tīklā vai citiem galalietotājiem nodoto elektroenerģijas apjomu;

8.3. gada pārskatus, tai skaitā zvērināta revidenta revidētu finanšu pārskatu, kurā ietverts komersanta saimnieciskās darbības apraksts;

8.4. komersanta sagatavotu papildu informāciju par patērēto elektroenerģijas apjomu, tai skaitā saņemto elektroenerģiju no tirgotājiem, paša komersanta saražoto un patērēto elektroenerģiju, kā arī tīklā vai citiem galalietotājiem nodoto elektroenerģijas apjomu. Elektroenerģijas izmaksu aprēķinu, pieņemot, ka komersants nav saņēmis obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu;

8.5. visas pievienotās bruto vērtības komponentes (sastāvdaļas) un pievienotās bruto vērtības aprēķinu;

8.6. Centrālās statistikas pārvaldes izziņu par komersantam piešķirto Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodu Centrālās statistikas pārvaldes reģistros;

8.7. sertifikātu, kas apstiprina komersanta atbilstību standartam LVS EN ISO 50001:2012 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2011)", vai energoaudita pārskatu saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta otrās un piektās daļas prasībām;

8.8. vidējo elektroenerģijas cenu par iepriekšējā kalendāra gada pirmo un otro pusgadu saskaņā ar Eiropas Savienības Statistikas biroja "Eurostat" publicētajiem datiem;

8.9. komersanta sagatavotu informāciju par apgrozījumu iepriekšējā kalendāra gadā atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 134; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 289; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632; MK 22.12.2020. noteikumiem Nr. 831; 8.7. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Par komersanta darbības sākumu tiek uzskatīts brīdis, kad ir sākts elektroenerģijas patēriņš, pērkot elektroenerģiju tirgū ražošanas procesa vajadzībām.

10. Uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu nevar pretendēt, ja lēmuma pieņemšanas brīdī:

10.1. komersantam ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

10.2. komersantam uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

10.3. komersantam, kurā vismaz diviem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par komersanta parādsaistībām, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

10.4. komersants neatbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai un pēdējos divus gadus tā parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī komersanta procentu seguma attiecība, kas, rēķināta pēc uzņēmuma peļņas pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem, ir bijusi mazāka par 1,0;

10.5. komersantam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;

10.6. komersants iepriekš sniedzis nepatiesu informāciju, pretendējot uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājuma saņemšanu;

10.7. komersants vai tā interesēs darbojusies fiziska persona ir sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

10.8. komersants iepriekš nav ievērojis atbalsta nosacījumus, kas komersantam jāievēro, saņemot obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu;

10.9. komersants saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2020. noteikumiem Nr. 831; punkta ievaddaļa un 10.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

10.1 Uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu 2021. un 2022. gadā var pretendēt:

10.1. komersants, uz kuru šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētie nosacījumi attiecināmi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet nebija attiecināmi līdz 2019. gada 31. decembrim;

10.2. komersants, uz kuru šo noteikumu 10.2., 10.3. un 10.4. apakšpunktā minētie nosacījumi attiecināmi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet nebija attiecināmi līdz 2019. gada 31. decembrim;

10.3. komersants, uz kuru attiecas šo noteikumu 10.5. apakšpunktā minētais nosacījums un kura Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu kopsumma nepārsniedz attiecīgā komersanta parādu kopsummu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(MK 22.12.2020. noteikumu Nr. 831 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

IV. Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

11. Komersants, kas vēlas iegūt tiesības uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu, iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktā minētajiem nosacījumiem (turpmāk – iesniegums).

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

12. Iesniegumu sagatavo uz iesnieguma veidlapas (2. pielikums) un pievieno šo noteikumu 16. punktā minētos dokumentus.

13. Ja iesniegumu sagatavo papīra formā, iesniedz divus eksemplārus. Katrs iesnieguma un tā pielikumu eksemplārs ir caurauklots, saglabājot vienotu lappušu numerāciju, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību un komersanta pilnvarotās personas paraksts.

14. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

14.1. iesniegums ir izstrādāts DOC, DOCX, XLS, XLSX vai PDF  datņu formātā;

14.2. iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar komersanta drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa.

15. Ja komersants iesniegumu iesniedz personīgi, par iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms Būvniecības valsts kontroles biroja apstiprinājumā (zīmogā) norādītais saņemšanas datums un laiks. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, par iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku tiek uzskatīta iesnieguma saņemšana Būvniecības valsts kontroles biroja oficiālajā e-pasta adresē.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

16. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

16.1. (svītrots ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 289);

16.2. (svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 134);

16.3. elektroenerģijas rēķinu(-us) par iepriekšējo kalendāra gadu un dokumentu (-us), kas apliecina to pilnīgu samaksu;

16.4. komersanta apliecinātu informāciju par patērēto elektroenerģijas apjomu saimnieciskajai darbībai šo noteikumu 1. pielikumā minētajās nozarēs iepriekšējā kalendāra gadā katrā pieslēguma vietā;

16.5. gada pārskatus par pēdējiem trim kalendāra gadiem, tai skaitā zvērināta revidenta revidētu finanšu pārskatu. Ja līdz iesnieguma iesniegšanas dienai komersants Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mazāk nekā gadu, pievieno gada pārskatu par pirmo pilno kalendāra gadu, tai skaitā zvērināta revidenta revidētu finanšu pārskatu;

16.6. pievienotās bruto vērtības aprēķinu, elektroenerģijas izmaksu īpatsvara aprēķinu pievienotajā bruto vērtībā un obligātā iepirkuma komponentes samazinājuma aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu 6. punktā un šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kritērijiem un zvērināta revidenta rakstisku ziņojumu par aprēķinu pareizības pārbaudē konstatētajiem faktiem. Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība veic šādu pārbaudi un sniedz pārbaudes ziņojumu, ievērojot zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu un standartu prasības;

16.7. sertifikātu atbilstoši standartam LVS EN ISO 50001:2012 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2011)" vai energoaudita pārskatu saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta otrās un piektās daļas prasībām;

16.8. informāciju par komersanta apgrozījumu iepriekšējā kalendāra gadā atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem un aprēķinu par tāda apgrozījuma no saimnieciskās darbības īpatsvaru komersanta kopējā apgrozījumā iepriekšējā kalendāra gadā, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām nozarēm.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 134; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 289; MK 22.12.2020. noteikumiem Nr. 831; 16.7. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

17. Komersants, kas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts vismaz gadu pirms iesnieguma iesniegšanas dienas, iesniedz gada pārskatu par pirmo gadu. Trešajā darbības gadā komersants iesniedz pirmā un otrā darbības gada pārskatus. Katram minētajam gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta revidētu finanšu pārskatu, kurā ietverts komersanta saimnieciskās darbības apraksts.

18. Komersants, kas pretendē uz tiesību saņemšanu obligātā iepirkuma komponentes samazinājumam, pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma izsniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumiem Nr. 922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi" sagatavoto un Centrālajā statistikas pārvaldē iesniegto veidlapu apliecinātas kopijas.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

V. Kritēriji obligātā iepirkuma komponentes samazinājuma saņemšanai

19. Būvniecības valsts kontroles birojs izskata iesniegumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Būvniecības valsts kontroles birojs ir tiesīgs pārbaudīt komersanta identitāti un iesniegumam pievienoto dokumentu autentiskumu.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

20. Ja iesniegums nesatur pilnīgu informāciju vai neatbilst šo noteikumu 2. pielikumā norādītajam veidlapas paraugam, vai nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 13. un 14. punktā minētajām prasībām, vai iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 16. punktā minētie dokumenti, vai pārbaudē kāds no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem atzīstams par spēkā neesošu vai nepilnīgu, Būvniecības valsts kontroles birojs lūdz komersantu 10 darbdienu laikā iesniegt trūkstošo informāciju vai dokumentus. Ja minētajā termiņā nepieciešamā informācija vai dokumenti netiek saņemti, Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu. Noraidījums neliedz komersantam atkārtoti pretendēt uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

21. Ja komersants atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā patērēto elektroenerģiju tādu izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam, kas sedz atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 289; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

22. Papildus Administratīvā procesa likumā iekļautajām prasībām šo noteikumu 21. punktā minētajā lēmumā norāda:

22.1. obligātā iepirkuma komponentes samazinājuma apjomu (euro bez pievienotās vērtības nodokļa);

22.2. informāciju, ka komersants atbilst maza vai vidēja komersanta kategorijai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai vai liela komersanta kategorijai, ja tas neatbilst iepriekš minētajai definīcijai;

22.3. komersanta atrašanās vietas reģionu (teritoriālais sadalījums statistikas pārskatiem) NUTS II sistēmas līmenī un galveno ekonomikas nozari (NACE grupu līmenī), kurā darbojas komersants;

22.4. lēmuma spēkā esības termiņu – trīs kalendāra mēneši.

23. Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā patērēto elektroenerģiju šādos gadījumos:

23.1. komersants neatbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām;

23.2. komersants atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajiem kritērijiem;

23.3. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtie dati ir neprecīzi vai nav pienācīgi pamatoti ar ekonomiskiem aprēķiniem, un komersants pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu nav iesniedzis precizētu informāciju.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

24. Ja komersants vēlas atteikties no tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar šo noteikumu 21. punktā minēto lēmumu, tas iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam attiecīgu iesniegumu. Būvniecības valsts kontroles birojs par minēto iesniegumu nekavējoties informē publisko tirgotāju un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu atcelt komersantam tiesības uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

VI. Kārtība, kādā īsteno tiesības uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam

25. Tiesības uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu īsteno, ņemot vērā šo noteikumu 21. punktā minēto lēmumu.

26. Komersants iesniedz publiskajam tirgotājam šo noteikumu 21. punktā minēto lēmumu un izraksta rēķinu par obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu par iepriekšējā gadā komersantam piemēroto obligātā iepirkuma komponenti. Rēķina summa atbilst šo noteikumu 21. punktā minētajā lēmumā norādītajai summai.

27. Ja komersanta rēķinā iekļautais obligātā iepirkuma komponentes samazinājuma apjoms (euro bez pievienotās vērtības nodokļa) atbilst šo noteikumu 21. punktā minētajā lēmumā norādītajai summai, publiskais tirgotājs apmaksā komersanta izrakstīto rēķinu kalendāra mēneša laikā no rēķina saņemšanas dienas.

28. Publiskais tirgotājs saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu veikto maksājumu iekļauj obligātā iepirkuma komponentē. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, apstiprinot obligātā iepirkuma komponentes, ņem vērā izmaksas, kas veiktas saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu.

29. Būvniecības valsts kontroles birojs reģistrē un uzskaita lēmumus, kas izdoti atbilstoši šo noteikumu 21. punktam, nodrošina izdoto lēmumu glabāšanu arhīvā vismaz 10 gadu un publicē tos savā tīmekļvietnē triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632)

VII. Noslēguma jautājumi

30. Komersants var pieteikties obligātā iepirkuma komponentes samazinājumam  izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam (par atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem) par izmaksām, kas komersantam rodas laikposmā no 2015. gada 1. jūlija līdz  2020. gada 31. decembrim.

31. (Svītrots ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 289)

32. Šie noteikumi stājas spēkā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par pasākuma atbilstību Eiropas Savienības iekšējam tirgum.

33. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisijas pieņēmusi lēmumu par pasākuma atbilstību Eiropas Savienības iekšējam tirgum, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

34. Piešķirot obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu par izmaksām, kas komersantam rodas laikposmā no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim, komersanta pievienoto bruto vērtību un elektroenerģijas izmaksu īpatsvaru pievienotajā bruto vērtībā aprēķina par 2015. gadu. Obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu aprēķina par faktisko elektroenerģijas patēriņa apjomu saimnieciskajai darbībai šo noteikumu 1. pielikumā minētajās nozarēs laikposmā no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 289 redakcijā)

35. Komersants, kas pretendē uz tiesību saņemšanu obligātā iepirkuma komponentes samazinājumam par izmaksām, kas komersantam ir radušās šo noteikumu 34. punktā minētajā laikposmā, iesniegumu obligātā iepirkuma komponentes samazinājumam Ekonomikas ministrijā var iesniegt līdz 2017. gada 31. oktobrim.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 289 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 395
Nozares, kurās darbojošies komersanti var kandidēt tiesību iegūšanai uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu

(Pielikums MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 134 redakcijā)

NACE kods

Apraksts

1. grupa

2. grupa

1610

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

×

 

1621

Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana

×

 

1622

Parketa paneļu ražošana

 

×

1623

Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana

 

×

1624

Koka taras ražošana

 

×

1629

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

 

×

2110

Farmaceitisko pamatvielu ražošana

×

 

2120

Farmaceitisko preparātu ražošana

 

×

2211

Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana

 

×

2219

Citu gumijas izstrādājumu ražošana

 

×

2221

Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana

×

 

2222

Plastmasas iepakojuma ražošana

×

 

2223

Plastmasas būvelementu ražošana

 

×

2229

Citu plastmasas izstrādājumu ražošana

 

×

2311

Lokšņu stikla ražošana

×

 

2312

Lokšņu stikla formēšana un apstrāde

×

 

2313

Dobo stikla izstrādājumu ražošana

×

 

2314

Stikla šķiedras ražošana

×

 

2319

Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus

×

 

2320

Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

×

 

2331

Keramikas flīžu un plākšņu ražošana

×

 

2332

Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana

×

 

2341

Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana

 

×

2342

Sanitārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

×

 

2343

Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana

×

 

2344

Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

 

×

2349

Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana

×

 

2351

Cementa ražošana

×

 

2352

Kaļķa un ģipša ražošana

×

 

2362

Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana

 

×

2365

Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana

 

×

2369

Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana

 

×

2370

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

 

×

2391

Abrazīvo izstrādājumu ražošana

 

×

2399

Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

×

 

2410

Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

×

 

2420

Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

×

 

2431

Aukstā vilkšana

×

 

2432

Šauru slokšņu aukstā velmēšana

×

 

2433

Aukstā formēšana vai locīšana

 

×

2434

Stiepļu vilkšana

×

 

2441

Cēlmetālu ražošana

×

 

2442

Alumīnija ražošana

×

 

2443

Svina, cinka un alvas ražošana

×

 

2444

Vara ražošana

×

 

2445

Citu krāsaino metālu ražošana

×

 

2446

Kodoldegvielas ražošana

×

 

2451/2452/2453/2454

Čuguna, tērauda, vieglo metālu un citu krāsaino metālu liešana

×

 

2711

Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana

 

×

2712

Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana

 

×

2720

Galvanisko elementu ražošana

×

 

2731

Optisko šķiedru kabeļu ražošana

 

×

2732

Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana

 

×

2733

Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana

 

×

2740

Apgaismes ierīču ražošana

 

×

2751

Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana

 

×

2752

Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana

 

×

2790

Citu elektroiekārtu ražošana

 

×

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 395

(Pielikums grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 632; MK 22.12.2020. noteikumiem Nr. 831; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

Iesniegums tiesību iegūšanai uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam" iesniedzu pieteikumu un tā pielikumus tiesību iegūšanai uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu.

1. daļa – pamatdati

 

1.1. Iesniedzējs
Nosaukums  
Reģistrācijas numurs  
Juridiskā forma  
Juridiskā adrese Iela, mājas numurs
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
Faktiskā adrese Iela, mājas numurs
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
Tālrunis, fakss  
E-pasta adrese, tīmekļvietne  
1.2. Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds  
Amats  
Tālrunis/mobilais tālrunis, fakss  
E-pasta adrese  
1.3. Kontaktpersona*
Vārds, uzvārds  
Amats  
Tālrunis/mobilais tālrunis, fakss  
E-pasta adrese  

Piezīme. * Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas.

1.4. Komercsabiedrības kategorija Mazā (sīkā) vai vidējā komercsabiedrība*  
Lielā komercsabiedrība  

Piezīme. * Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. pantu un 108. pantu,  1. pielikumā noteikto definīciju.

1.5. Pamatdarbības nozare (NACE 2. red.) Kods Nosaukums
   

 

2. daļa – apraksts

Situācijas apraksts, kāda komersantam rastos, ja atbalsta nebūtu, tas ir, situācija, ko sauc par hipotētisko scenāriju vai alternatīvo scenāriju

Nozare (NACE 2. red.) Kods Nosaukums
   

 

3. daļa – Iesnieguma apliecinājums

 

Es,  
  (iesniedzēja nosaukums)
atbildīgā amatpersona

,

  (vārds, uzvārds)
 

,

  (amats)
ar parakstu apliecinu, ka  
  (dd./mm./gggg.)

 

3.1. iesniedzējs – komersants – ir Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs, kuram nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai nav pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

3.2. ja iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, komersanta uzkrāto zaudējumu dēļ nav zaudēta vairāk nekā puse no kapitālsabiedrības parakstītā kapitāla. Nav radušies apstākļi, kad, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), ir radies negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

3.3. ja iesniedzējs ir sabiedrība, kurā vismaz diviem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām, tās uzkrāto zaudējumu dēļ nav zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

3.4. ja iesniedzējs ir uzņēmums, kas nav mazais vai vidējais uzņēmums atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. pantu un 108. pantu, 1. pielikumā noteiktajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, tas pēdējos divus gadus atbilst šādiem kritērijiem:

3.4.1. parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība nav pārsniegusi 7,5;

3.4.2. komersanta procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc peļņas pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas, nav bijusi mazāka par 1,0;

3.5. komersants ir samaksājis visus nodokļus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

3.6. komersants vai fiziska persona, kas darbojas tā interesēs, nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

3.7. komersants nav saņēmis un neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

3.8. visi Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegtie eksemplāri satur identisku informāciju.

Apliecinu, ka iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošo dokumentu oriģināliem un iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā iesnieguma oriģinālam.

Atbildīgās amatpersonas amats  
   
Vārds, uzvārds  
   
Datums  
  (dd./mm./gggg.)
Vieta  
   
Paraksts  
   

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 395
Komersanta atbilstības kritēriji

(Pielikums MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 289 redakcijā)

1. Energoietilpīgajiem komersantiem, kas darbojas apstrādes rūpniecībā, elektroenerģijas izmaksu īpatsvaru komersanta pievienotajā bruto vērtībā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Iel – komersanta elektroenerģijas izmaksas (EUR) attiecīgajos kalendāra gados;

BPV – komersanta pievienotā bruto vērtība, kas attiecīgajos kalendāra gados aprēķināta saskaņā ar šā pielikuma 2. punktu (EUR);

n – kalendāra gads, kurā komersants iesniedz iesniegumu.

2. Komersanta pievienoto bruto vērtību aprēķina attiecīgajā kalendāra gadā, izmantojot šādu formulu:

BPV = PVR – Nn + S, kur

PVR – pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām (EUR);

Nn – netiešie nodokļi (EUR);

S – jebkādas subsīdijas (EUR);

2.1. pievienoto vērtību pēc ražošanas faktoru izmaksām aprēķina, izmantojot vienu no šādām formulām:

2.1.1. PVR = A + KP + Icsd + KI – Ipp – Nc – Nr, kur

A – apgrozījums (EUR);

KP – kapitalizētā produkcija (EUR);

Icsd – citi saimnieciskās darbības ienākumi (EUR);

KI – krājumu izmaiņas1 (EUR);

Ipp – preču un pakalpojumu2 iepirkumi (EUR);

Nc – citi nodokļi par produktiem, kas saistīti ar apgrozījumu, bet nav atskaitāmi (EUR);

Nr – ar ražošanu saistītās nodevas un nodokļi (EUR).

Piezīmes.

1 Ja krājumi samazinās – negatīvs lielums.

2 Preces un pakalpojumi neietver personāla izmaksas.

2.1.2. PVR = DR + PI, kur

DR – bruto darbības pārpalikums (EUR);

PI – personāla izmaksas (EUR);

2.2. ieņēmumus un izdevumus, ko komersants grāmatvedībā klasificē kā finanšu ieņēmumus un izdevumus, pievienotajā vērtībā neieskaita;

2.3. komersanta pievienoto vērtību pēc ražošanas faktoru izmaksām aprēķina bruto līmenī.

3. Komersanta elektroenerģijas izmaksas aprēķina par attiecīgo kalendāra gadu, izmantojot šādu formulu:

Iel = E1 × W1 + E2 × W2, kur

E1 un E2 – vidējā elektroenerģijas cena par iepriekšējā kalendāra gada pirmo un otro pusgadu (bez pievienotās vērtības nodokļa un citiem atmaksājamiem nodokļiem) rūpnieciskajiem patērētājiem atbilstošā patēriņa grupā (Band-IC: gada patēriņš no 500 līdz 2 000 MWh; Band-ID: gada patēriņš no 2 000 līdz 20 000 MWh; Band-IE: gada patēriņš no 20 000 līdz 70 000 MWh; Band-IF: gada patēriņš no 70 000 līdz 150 000 MWh), par kuru publicēti pēdējie Eiropas Savienības Statistikas biroja "Eurostat" dati;

W1 un W2 – faktiskais elektroenerģijas patēriņš attiecīgā kalendāra gada pirmajā un otrajā pusgadā.

4. Ja komersants darbojas vairākās nozarēs, tad, vērtējot komersanta atbilstību kritērijiem, ņem vērā komersanta elektroenerģijas patēriņu tikai šo noteikumu 1. pielikumā norādītajās nozarēs.

5. Ja komersants dibināts iepriekšējā gadā, aprēķinos izmanto datus par pirmo gadu, trešajā gadā – aritmētiski vidējos datus par pirmo un otro gadu. Sākot no ceturtā gada, izmanto aritmētiski vidējos datus par iepriekšējiem trijiem kalendāra gadiem.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 395Pieņemts: 14.07.2015.Stājas spēkā: 13.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 03.08.2015. OP numurs: 2015/149.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
275666
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2020","iso_value":"2020\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-22.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2017","iso_value":"2017\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)