Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Rēzeknē 2015.gada 19.jūnijā (prot. Nr.61, 7.p.)

Grozījumi 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8. un 9.punktu

1. Izdarīt 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās" šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādē uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu aiz skaitļa un vārdiem "8.panta pirmo" ar vārdiem "un trešo";

1.2. papildināt 1.punktu ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietņu vietās";

1.3. papildināt 5.punktu ar 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja novietņu vietās no 1.aprīļa līdz 30.septembrim ( līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā)";

1.4. papildināt 6.punktā aiz vārdiem "vai sezonas ( līdz 6 mēnešiem gadā) ielu tirdzniecības vietas vai" ar vārdiem "alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai";

1.5. papildināt 7.punktā aiz vārdiem "Ja ielu tirdzniecība vai " ar vārdiem "alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs";

1.6. papildināt ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Šo saistošo noteikumu iesniegumu (sk. pielikumos) rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

1.7. izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedrisko pasākumu norises vietās un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja novietņu vietās";

1.8. papildināt ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē."

1.9. papildināt ar 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.2 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietņu vietās atļaujas saņemšanai komersants Rēzeknes pilsētas domē iesniedz iesniegumu (sk. 9.pielikumu), kuru parakstījusi persona ar komersanta pārstāvības tiesībām."

1.10. papildināt ar 21.3 punktu šādā redakcijā:

"21.3 Iesniegumam obligāti pievienojamie dokumenti:"

1.11. papildināt 21.3 punktu ar 21.31.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.31. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija";

1.12. papildināt 21.3 punktu ar 21.32.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3 2. ar Rēzeknes pilsētas Būvvaldi saskaņots novietnes izvietojums (zemes robežu plāns, kurā atbilstoši mērogam iezīmēta novietne) un vizuālais risinājums";

1.13. papildināt ar 21.4 punktu šādā redakcijā:

"21.4 Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nepastāv normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors izsniedz atļauju (sk. 10.pielikumu)";

1.14. papildināt ar 21.5 punktu šādā redakcijā:

"21.5 Atļauju izsniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim";

1.15. papildināt ar 21.6 punktu šādā redakcijā:

"21.6 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai atļauju novietņu vietās neizsniedz, ja:"

1.16. papildināt 21.6 punktu ar 21.61.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.61. komersants nav iesniedzis pieteikumam pievienojamos dokumentus";

1.17. papildināt 21.6 punktu ar 21.62. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.62. komersants iesniegumā sniedzis nepatiesas ziņas";

1.18. papildināt 21.6 punktu ar 21.63.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.63. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim";

1.19. papildināt 21.6 punktu ar 21.64.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.64. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietne būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību";

1.20. papildināt ar 21.7punktu šādā redakcijā:

"21.7 Izsniegtā atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē var tikt atcelta šādos gadījumos:";

1.21. papildināt 21.7punktu ar 21.7 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7 1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;"

1.22. papildināt 21.7punktu ar 21.7 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7 2. izbeigta attiecīgā komercdarbība saskaņotajā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vietā;"

1.23. papildināt 21.7punktu ar 21.7 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7 3. komersants patstāvīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vietu un/vai tirdzniecības laiku;"

1.24. papildināt 21.7punktu ar 21.7 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7 4. atļauja ir nodota citai personai;"

1.25. papildināt 21.7punktu ar 21.7 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.75. komersants neievēro normatīvo aktu prasības alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības jomā;"

1.26. papildināt 21.7punktu ar 21.7 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7 6. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību";

1.27. papildināt ar 21.8punktu šādā redakcijā:

"21.8 Lēmumu par atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs atcelšanu rakstiskā veidā paziņo komersantam";

1.28. papildināt ar 9.pielikumu šādā redakcijā:

9.pielikums

Rēzeknes pilsētas domes
izpilddirektoram

Iesniegums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

1. Iesniedzējs:

nosaukums _____________________________

juridiskā adrese ________________________

reģistrācijas numurs ___________________

2. Plānotā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vieta (adrese)

3. Tirdzniecības norises periods laika posmā no _____________________ līdz ___________________ no plkst.______ līdz.plkst.______

4. Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādi alkoholisko dzērienu veidi:

5. Atbildīgā persona, kontakttālruņa numurs:

Pielikumā:

1) Komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija

2) Ar Rēzeknes pilsētas Būvvaldi saskaņots novietnes izvietojums (zemes robežu plāns, kurā atbilstoši mērogam iezīmēta novietne) un vizuālais risinājums

Iesniedzēja (pārstāvja) paraksts un paraksta atšifrējums  
   

Datums:____________________

1.29. papildināt ar 10.pielikumu šādā redakcijā:

10.pielikums

LATVIJAS REPUBLIKA


RĒZEKNES PILSĒTAS DOME


 

Reģ. Nr.90000025465, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 64607600, fakss 64607606

ATĻAUJA Nr._________
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Izsniegta:
(komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģ. Nr.)
(juridiskā adrese)
Novietnes atrašanās vietas adrese:  
Realizējamo preču grupu uzskaitījums:  
Tirdzniecības norises periods, laiks:  
Atļauja derīga līdz:  
Atļaujas izsniegšanas datums:  
Atļauja izsniegta saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 25.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās".

Domes izpilddirektors

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs


Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13 "Grozījumi 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās""

Pašreizējās situācijas raksturojums 25.05.2012. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās" nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pilsētas pašvaldību ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un organizēšanas nosacījumus, tirgus statusa nosacījuma piešķiršanu pilsētas teritorijā, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā un sabiedrisko pasākumu norises vietā, nosacījumus pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku, atbildību un pienākumus kārtības nodrošināšanai.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, izdodot saistošo noteikumus.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā pašvaldība izsniegs atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietņu vietās, un kārtību, kādā šī atļauja var tikt atcelta.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8.un 9.punktu.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti" pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 19.06.2015.Stājas spēkā: 09.07.2015.Zaudē spēku: 27.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 08.07.2015. OP numurs: 2015/131.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
275169
09.07.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)