Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumus Nr. 384 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21".
Ministru kabineta noteikumi Nr.337

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 57.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" (turpmāk – Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15).

2. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

3. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē tīmekļvietnē www.lvs.lv to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 izpildei.

4. Būves tehniskās apsekošanas atzinumi, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 405-15 noteiktajām prasībām.

5. Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 20. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

6. Līdz 2019. gada 1. septembrim Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 6. punktā minētais apsekotājs viena mēneša laikā no būves tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanas dienas attiecīgo atzinumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski iesniedz būvvaldei, institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojam.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Apstiprināts
ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.337
Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"

1. Būvnormatīvs nosaka būvju tehniskās apsekošanas (turpmāk — apsekošana) darbu kārtību un saturu.

2. Apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā minētajām būves būtiskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)

3. Gadījumos, kad būves ekspluatācijas ietvaros jāveic periodiska būves apsekošana, apsekojumā jāvērtē būves mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība, kā arī jau esošie ugunsdrošības risinājumi, lai nodrošinātu būves saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos.

4. Būvi apseko:

4.1. periodiski būves ekspluatācijas laikā atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem;

4.2. pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4.3. pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma);

4.4. citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)

5. Apsekojot būves, ievēro normatīvos aktus un piemērojamos standartus, kuru sarakstu interneta vietnē www.lvs.lv ir publicējusi nacionālā standartizācijas institūcija.

6. Būves apseko būvspeciālists atbilstoši būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā aktā noteiktai attiecīgās sfēras būvspeciālista kompetencei vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu (turpmāk — apsekotājs). Apsekotājam ir pienākums kvalitatīvi veikt apsekošanu.

7. Būves vizuālo apskati (turpmāk — apskate) var veikt būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu par būves pārbaudi, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldītājs, veicot dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehniskā stāvokļa apsekošanu, kuru rezultātus fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei (turpmāk — izpēte).

8. Apsekošanas pamats ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Apskates laikā veiktos fotofiksācijas materiālus pievieno tehniskās apsekošanas atzinumam (turpmāk — atzinums).

9. Ja nepieciešams precizēt apstākļus, papildus veic būves ģeotehnisko un hidroģeoloģisko apsekošanu.

10. Apsekošanas nosacījumus, būves īpašnieka un apsekotāja tiesības un pienākumus būves īpašnieks un apsekotājs nosaka savstarpējā līgumā. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir apsekošanas uzdevums.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)

11. Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar būves īpašnieku.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)

12. Apsekošanas uzdevumā norāda objektā veicamo apsekošanas darbu apjomu un, ja nepieciešams, to detalizācijas pakāpi, apsekošanas gaitā izstrādājamos teksta, grafiskos, fotofiksācijas un citus materiālus, kā arī, ja nepieciešams, norāda atzinumā sagatavot priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu.

13. Atkarībā no apsekošanas darbu apjoma un to detalizācijas pakāpes apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifikas izpētei lieto atbilstošas metodes:

13.1. veic ar apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta fiziskajām īpašībām saistītās darbības — veido atsegumus, skatrakumus vai urbumus, veic zondāžas, uzmērīšanu un fotofiksāciju, kā arī citas nepieciešamās darbības;

13.2. konstrukciju nestspējas noteikšanai izmanto kontroles mērinstrumentus, lieto speciālas materiālu nesagraujošās metodes un pārbauda materiālu stiprību laboratorijā;

13.3. konstrukciju ārdošo sēnīšu bioloģiskos bojājumus mūra un koka daļās nosaka, veicot paraugu mikoloģisko pārbaudi laboratorijā;

13.4. deformāciju novērtēšanai būves konstrukcijās veic plaisu attīstības dinamikas instrumentālos novērojumus (monitoringu);

13.5. konstrukciju detalizētai izpētei apseko segto konstrukciju defektus un bojājumus;

13.6. atsevišķas pārseguma zonas vai elementus pārbauda ar kontrolslogošanu. Pārbaudes rezultātus apkopo pārskatā;

13.7. apkures ierīcēm (krāsnīm, kamīniem, sildmūriem, virtuves pavardiem un to sastāvdaļām) nosaka tehnisko nolietojumu un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

13.8. konstrukciju un materiālu ugunsizturības efektivitātes noteikšanai izmanto mērinstrumentus vai pārbauda materiālu paraugus laboratorijā;

13.9. ņem vērā ekspluatācijas organizāciju informāciju un izpildshēmas, kā arī inženiertīklu hidraulisko un siltumtehnisko pārbaužu materiālus;

13.10. konstrukciju pārvietojuma (piemēram, sēšanās, sānsveres, izlieču) novērtēšanai veic instrumentālo monitoringu.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)

14. Šī būvnormatīva 13.punktā norādītās metodes un to apjomu apsekotājs izvēlās patstāvīgi.

15. Gāzes apgādes sistēmu, elektroapgādes sistēmu, ugunsdzēsības sistēmu, gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmu, iezemējuma un zibensaizsardzības ietaišu, vājstrāvas ietaišu un liftu tehnisko izpēti veic specializētie dienesti atbilstoši savai kompetencei.

16. Lai veiktu detalizētu izpēti valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos, atsegumu, zondāžas, skatrakumu vai urbumu izdarīšanai nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauja. Ja būves apsekošanas gaitā atklājas arhitektūras detaļas ar māksliniecisku vērtību, apsekotāja un būves īpašnieka pienākums ir ziņot par to Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)

17. Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo atzinumā, kura saturs noteikts šī būvnormatīva pielikumā.

18. Ņemot vērā apsekošanas uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifiku un veikto izpēti, aizpilda tikai atbilstošās atzinuma sadaļas vai papildina esošās sadaļas. Atbilstoši apsekošanas uzdevumam atzinumam pievieno šādus apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus:

18.1. konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni, griezumi, fasādes);

18.2. uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu (grunts, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, apdare) detalizētus apsekošanas zīmējumus;

18.3. fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas);

18.4. specializēto dienestu sastādītos aktus un citus dokumentus (monitoringa rezultātus, laboratorijas analīzes, ekspertu atzinumus).

19. Atzinumu noformē atbilstoši šī būvnormatīva 12.punktā minētajam apsekošanas uzdevumam.

20. Apsekotājs atzinumu sagatavo būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 80 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2019., sk. noteikumu 5. punktu)

21. Konstatējot būves iespējamo bīstamību, apsekotājs par to piecu darbdienu laikā informē būvvaldi, institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles biroju, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli ar informāciju par būves adresi un konstatētajiem bojājumiem, kas var apdraudēt būves mehānisko stiprību vai stabilitāti.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


Pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15
"Būvju tehniskā apsekošana"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.337)

(Pielikums grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)

 
(apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
 

Tehniskās apsekošanas atzinums

 

(būves nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums un adrese)

 

(būves īpašnieks, līguma datums un numurs)

 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

 
Atzinums izsniegts ________.gada ___.______________________________
 

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi

(Datus par būvi aizpilda no jaunākās dokumentācijas – būves kadastrālās uzmērīšanas lietas vai būvprojekta)

1.1.galvenais lietošanas veids
1.2.kopējā platība (m2)
1.3.apbūves laukums (m2)
1.4.būvtilpums (m3)
1.5.virszemes stāvu skaits
1.6.pazemes stāvu skaits
1.7.būves kadastra apzīmējums
1.8.būves īpašnieks
1.9.būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors)
1.10.būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums
1.11.būves nodošana ekspluatācijā (datums)
1.12.būves konservācijas datums
1.13.būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads
1.14.būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datums
1.15.cita informācija, kuru apsekotājs uzskata par nepieciešamu

2. Situācija

2.1.zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība (m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās)
Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām
2.2.būves izvietojums zemesgabalā
Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums
2.3.būves plānojums
Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam

3. Teritorijas labiekārtojums

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībāmTehniskais nolietojums
(%)
3.1.brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi 
Segums, materiāls, apdare
3.2.bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi 
Segums, materiāls, aprīkojums
3.3.apstādījumi un mazās arhitektūras formas 
Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras
3.4.nožogojums un atbalsta sienas 
Veids, materiāls (būvizstrādājums), apdare

4. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Tehniskais nolietojums
(%)

4.1.pamati un pamatne 
Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu.

Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādnes, līmetņošana, laboratorijas analīze, to apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība

4.2.nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 
Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādājums). Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji
4.3.karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 
Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls
4.4.pašnesošās sienas 
Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls
4.5.šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 
 
4.6.pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 
Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija
4.7.būves telpiskās noturības elementi 
 
4.8.jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma 
Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem
4.9.balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 
Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls
4.10.kāpnes un pandusi 
Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes
4.11.starpsienas 
Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija
4.12.grīdas 
Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija
4.13.ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 
Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes
4.14.apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi 
Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām
4.15.konstrukciju un materiālu ugunsizturība 
Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglīdzekļi, šo līdzekļu atbilstība standartiem, ugunsaizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības un dūmaizsardzības aspektā
4.16.ventilācijas šahtas un kanāli 
 
4.17.liftu šahtas 
 
4.18.iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 
Iekšējo virsmu apdares veidi
4.19.ārējā apdare un arhitektūras detaļas 
Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls
4.20.citas būves daļas 
 

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Tehniskais nolietojums
(%)

5.1.aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji 
Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas
5.2.karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi 
Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums
5.3.ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi 
Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas veids, tīkla shēma, cauruļvadi, sūkņu iekārtas, ugunsdzēsības krāni, šļūtenes un stobri. Hidrauliskā pārbaude.

Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu iekārtas. Automātiskās vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaišu atbilstība standartiem. Bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums.

Dūmaizsardzības risinājumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekārtas. Rezerves elektroapgāde, automātiskā vadība, bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmas kalpošanas ilgums

5.4.apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi 
Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Būves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda
5.5.centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori 
Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums
5.6.ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta 
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi
5.7.atkritumu vadi un kameras 
Sauso atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls; savākšanas kameras, atkritumu lūkas, vēdināšana un citi elementi
5.8.gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji 
Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra
5.9.elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises 
Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežūrapgaismojumam, pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti.

Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi

5.10.apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas 
Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi
5.11.vājstrāvas tīkli un ietaises 
Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi
5.12.lifta iekārta 
Liftu skaits un izmantošanas veids, celtspēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas priekšlaukums. Montāžas gads, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis
5.13.citas ietaises un iekārtas 
 

6. Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Tehniskais nolietojums
(%)

6.1.ūdensapgāde 
Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi. Hidranti
6.2.kanalizācija 
Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietusūdens kanalizācija un lietusūdens noteku sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces
6.3.drenāžas sistēmas 
 
6.4.siltumapgāde 
Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta
6.5.gāzes apgāde 
Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta
6.6.zibensaizsardzība 
 
6.7.citas sistēmas 
 

7. Kopsavilkums

7.1.būves tehniskais nolietojums
Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā (apkopojums tabulā), piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai.

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām

7.2.secinājumi un ieteikumi
Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi

Piezīmes.

1. Ņemot vērā apsekošanas uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifiku un veikto apskati vai izpēti, aizpilda tikai atbilstošās atzinuma sadaļas vai papildina esošās sadaļas.

2. Atzinumu var papildināt ar atbilstošo lietošanas veidu būvju piemērojamos standartos noteikto rezultātu apkopojumu (tabulas, teksta informācija u.c.).

Tehniskā apsekošana veikta _______.gada _____.________________

 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)

Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 337Pieņemts: 30.06.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015.Zaudē spēku: 01.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 30.06.2015. OP numurs: 2015/125.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
275010
{"selected":{"value":"01.09.2019","content":"<font class='s-1'>01.09.2019.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2019","iso_value":"2019\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2019.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-31.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"