Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.; 2009, 7., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16.nr.; 2012, 56., 100., 186.nr.; 2013, 142., 193.nr.; 2014, 92.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "tīmekļa vietne" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "mājaslapa internetā" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 3.panta vienpadsmito daļu.

3. Izteikt 17.1 panta trešās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja piedāvājuma galīgie noteikumi nav iekļauti pamatprospektā vai tā papildinājumos, tos par katru publisko piedāvājumu pirms piedāvājuma sākuma vai pirms vērtspapīru iekļaušanas regulētajā tirgū, cik drīz vien iespējams, dara pieejamus ieguldītājiem un iesniedz Komisijai. Komisija nosūta šos galīgos noteikumus attiecīgās uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai institūcijai un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei."

4. 44.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"44.1 pants. Pamatprospekta sagatavošana un reģistrācija";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja piedāvājuma galīgie noteikumi nav iekļauti pamatprospektā vai tā papildinājumos, tos, cik drīz vien iespējams, pirms vērtspapīru iekļaušanas regulētajā tirgū dara pieejamus ieguldītājiem šā likuma 17.1 panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt 54.pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Lai pieņemtu lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru sapulce ar divu trešdaļu klātesošo akcionāru balsu vairākumu var nolemt, ka paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu izplata vēlāk nekā norādīts šā panta 2.1 daļas termiņā, vai var lemt par statūtu grozījumiem, kas paredz, ka paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu izplata vēlāk, nekā norādīts šā panta 2.1 daļas termiņā, vienlaikus pastāvot šādiem nosacījumiem:

1) attiecīgā akcionāru sapulce notiek ne agrāk kā desmitajā kalendāra dienā pēc tās sasaukšanas;

2) tiek veikti Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā norādītie agrīnas intervences pasākumi vai kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir iecelts pilnvarnieks;

3) pamatkapitāla palielināšana ir nepieciešama, lai neiestātos noregulējuma nosacījumi."

6. Izteikt I sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"I sadaļa
Ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības atjaunošanas un noregulējuma,
maksātnespējas un likvidācijas speciālie noteikumi
".

7. Papildināt likumu ar 153. un 154.pantu šādā redakcijā:

"153.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma, maksātnespējas un likvidācijas tiesiskais regulējums

(1) Šā likuma noteikumi ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības atjaunošanai un noregulējumam piemērojami tiktāl, ciktāl Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā nav noteikts citādi.

(2) Komisija ir tiesīga iecelt ieguldījumu brokeru sabiedrībai pilnvarnieku Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā noteiktajos gadījumos. Pilnvarnieka iecelšanai un tā darbībai piemērojami Kredītiestāžu likuma VIII nodaļas noteikumi.

(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrībai maksātnespēju un likvidāciju regulējošās Komerclikuma un Maksātnespējas likuma normas piemērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar šā likuma un Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma normām.

(4) Ieguldījumu brokeru sabiedrības maksātnespējas pieteikums tiek iesniegts tikai ar Komisijas piekrišanu.

(5) Pret ieguldījumu brokeru sabiedrību, attiecībā uz kuru Komisija ir pieņēmusi lēmumu par turpmāko rīcību saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā noteikto kārtību, maksātnespējas procesu tiesa var ierosināt, tikai pamatojoties uz Komisijas pieteikumu.

(6) Tiesa, saņemot ieguldījumu brokeru sabiedrības maksātnespējas pieteikumu, nekavējoties par to informē Komisiju neatkarīgi no tā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai tiek piemērots noregulējums vai ir publiskots lēmums saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā noteikto kārtību.

(7) Pēc šā panta sestajā daļā noteiktā informēšanas pienākuma izpildes tiesa var izskatīt maksātnespējas pieteikumu, ja Komisija ir paziņojusi tiesai, ka tā neplāno veikt noregulējuma darbības attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, vai tā nav septiņu dienu laikā sniegusi atbildi tiesai.

(8) Ja Komisija pēc šā panta sestajā daļā noteiktās informācijas saņemšanas tiesai ir paziņojusi, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība atbilst noregulējuma nosacījumiem un attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību tā plāno veikt noregulējuma darbības, tiesa pieņem nolēmumu par maksātnespējas pieteikuma noraidīšanu.

154.pants. Kreditoru prasījumu segšanas speciālā kārtība

(1) Pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanas atlikušie naudas līdzekļi tiek sadalīti kreditoru prasījumu pamatsummu (bez procentiem) apmierināšanai šādā kārtībā:

1) izmaksas ieguldītājiem, kuriem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu izmaksājama kompensācija. Izmaksas tiek noteiktas Ieguldītāju aizsardzības likumā paredzētās kompensācijas apmērā. Ja ieguldītājs ir saņēmis kompensāciju, viņš zaudē prasījuma tiesības attiecībā uz saņemto summu un attiecīgais prasījums tiek pielīdzināts šīs grupas prasījumiem. Likvidatoram vai administratoram Komisijas iesniegtais aprēķins par ieguldītājiem veiktajām izmaksām izmaksāto kompensāciju apmērā ir uzskatāms par kreditora prasību, kas apmierināma prioritārā kārtībā pirms citiem nenodrošināto kreditoru prasījumiem;

2) pēc tam, kad pilnībā segtas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās izmaksas, - izmaksas fiziskajām personām un mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē) virs kompensācijā izmaksātās summas.

(2) Ja parādnieka naudas līdzekļu nepietiek, lai pilnībā apmierinātu visus šā panta pirmās daļas otrajā punktā minētos kreditoru prasījumus, attiecīgie prasījumi apmierināmi proporcionāli prasījuma summai, kas pienākas katram kreditoram.

(3) Pēc tam, kad pilnībā segtas šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas un kreditoru prasījumi, pārējie nenodrošināto kreditoru prasījumi tiek segti Maksātnespējas likumā noteiktajā kreditoru prasījumu segšanas kārtībā."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Grozījumi likuma 17.1 panta trešajā daļā (attiecībā uz pirmā un otrā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā) un 44.1 panta ceturtā daļa stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī."

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvas 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ);

32) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīvas 2014/51/ES, ar ko groza direktīvu 2003/71/EK un direktīvu 2009/138/EK un regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.06.2015.Stājas spēkā: 14.07.2015.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. OP numurs: 2015/124.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274973
14.07.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)