Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.258

Rīgā 2015.gada 26.maijā (prot. Nr.26 10.§)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
33.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ievieš EUREKA programmu Latvijā un piešķir valsts atbalstu (turpmāk – atbalsts) EUREKA programmas projekta (turpmāk – projekts) īstenošanai;

1.2. nosacījumus projekta dalībniekiem atbalsta saņemšanai;

1.3. projektu vērtēšanas un atlases kritērijus.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. EUREKA programma – Eiropas programma komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšanai, lai sekmētu inovatīvu, konkurētspējīgu tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu izstrādi un ieviešanu (turpmāk – programma). Programmas ieviesējinstitūcija ir starptautiska zinātniska bezpeļņas asociācija "EUREKA Sekretariāts", kas reģistrēta Briselē, Beļģijā;

2.2. programmas dalībvalsts – Eiropas valsts, kura ir saņēmusi apliecinājumu par dalību programmā (turpmāk – dalībvalsts);

2.3. programmas asociētā valsts – valsts, kura neatrodas Eiropā un kura ir noslēgusi līgumu ar EUREKA Sekretariātu par dalību programmā (turpmāk – asociētā valsts);

2.4. nacionālā programmu finansējošā institūcija – institūcija, kura ievieš programmu attiecīgajā dalībvalstī (turpmāk – nacionālā institūcija). Latvijā nacionālā institūcija ir Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija);

2.5. Ministru konference – nozares ministriju, nacionālo institūciju vadītāju un Eiropas Komisijas pārstāvju sapulce, kas saskaņā ar dalībvalstu nacionālo likumdošanu un programmas noteikumiem pieņem lēmumus par programmas attīstības stratēģiju. Latviju Ministru konferencē pārstāv ministrija;

2.6. EUREKA Augsta līmeņa grupa (turpmāk – Augsta līmeņa grupa) –personu grupa, kuras locekļus – Augsta līmeņa grupas pārstāvjus – saskaņā ar nacionālajām tiesību normām nominē un apstiprina dalībvalstu nozares ministrijas vai nacionālās institūcijas. Augsta līmeņa grupas sastāvā ietilpst arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Augsta līmeņa grupas pilnvaras nosaka Ministru konference. Augsta līmeņa grupa izstrādā programmas attīstības stratēģiju, balstoties uz Ministru konferences lēmumiem, koordinē programmas ieviešanu dalībvalstīs, kā arī apstiprina dalībvalstu nacionālo institūciju lēmumus par programmas konkursos iesniegtajiem projektiem. Latviju Augsta līmeņa grupā pārstāv attiecīgi nominēts ministrijas pārstāvis;

2.7. nacionālais projektu koordinators – saskaņā ar nacionālām tiesību normām nominēta persona, kuras funkcijas nosaka un apstiprina nacionālā institūcija (turpmāk – projektu koordinators). Projektu koordinators informē programmas mērķauditoriju par programmas noteikumiem, konsultē komercsabiedrību un zinātnisko institūciju pārstāvjus, palīdz veidot komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautisko sadarbību, piedalās projektu koordinatoru sapulcēs, kā arī uzrauga projektu īstenošanu;

2.8. projektu koordinatoru sapulce – programmas dalībvalstu projektu koordinatoru sapulce, kas koordinē projektu pieteicēju starptautisko sadarbību un sagatavo priekšlikumus Augsta līmeņa grupai;

2.9. projekta dokumentācija – EUREKA projekta pieteikums (1. pielikums), EUREKA projekta attiecināmo izmaksu tāme (2. pielikums) un EUREKA projektā nodarbinātā personāla saraksts (3. pielikums);

2.10. projekta dalībnieki:

2.10.1. vadošais atbalsta pretendents – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā (turpmāk – komercreģistrs) reģistrēts komersants ar juridiskās personas statusu (turpmāk – komercsabiedrība) vai Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk – zinātnisko institūciju reģistrs) reģistrēta zinātniskā institūcija (turpmāk – zinātniskā institūcija) –, kurš ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, vadību un izpildi un kurš ir iesniedzis aģentūrā šo noteikumu 25. punktā minētos dokumentus;

2.10.2. atbalsta pretendents – komercsabiedrība vai zinātniskā institūcija, kura ir tieši atbildīga par projekta sagatavošanu un izpildi un par kuru vadošais atbalsta pretendents ir iesniedzis aģentūrā šo noteikumu 25. punktā minētos dokumentus;

2.10.3. vadošais projekta dalībnieks – vadošais atbalsta pretendents, ar kuru Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir noslēgusi šo noteikumu 47. punktā minēto līgumu;

2.10.4. projekta dalībnieki – atbalsta pretendenti, ar kuriem aģentūra ir noslēgusi šo noteikumu 47. punktā minēto līgumu;

2.11. sīkā (mikro), mazā vai vidējā komercsabiedrība – komercsabiedrība, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 14. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014), I pielikumam;

2.12. lielā komercsabiedrība – komercsabiedrība, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam;

2.13. grūtībās nonākusi komercsabiedrība – komercsabiedrība, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;

2.14. inovācija – jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā.

3. Programmas mērķis ir sekmēt starptautisko sadarbību starp dalībvalstu komercsabiedrībām un zinātniskajām institūcijām, lai veicinātu inovatīvu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu attīstību.

II. Prasības projektam un atbalsta pretendentam

4. Projekts var pretendēt uz atbalstu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

4.1. projekts paredz tirgū pieprasītu inovatīvu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādi;

4.2. projekta īstenošanā tiks iesaistīti projekta dalībnieki no vismaz divām dalībvalstīm vai vienas dalībvalsts un vienas asociētās valsts;

4.3. projekts atbilst vismaz vienam Latvijas prioritārajam virzienam zinātnē fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā;

4.4. projektā ir iesaistīta vismaz viena komercsabiedrība – inovatīva produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma ieviesēja;

4.5. triju gadu laikā no projekta pabeigšanas dienas projekta dalībnieki paredz izstrādāto inovatīvo produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu ieviest tirgū;

4.6. ir izstrādāts biznesa un attīstības plāns, kas satur informāciju par to, kā atbalsta pretendenti plāno ieviest tirgū (komercializēt) inovatīvo produktu vai tehnoloģiju un izplatīt fundamentālo pētījumu, rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādes darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā;

4.7. projektam ir paredzama ietekme uz tās vietas (piemēram, pilsēta, novads) attīstību, kurā ir reģistrēta attiecīgā komercsabiedrība.

5. Atbalsta pretendents var pretendēt uz atbalstu, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. tas ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu un izpildi, turklāt vadošais atbalsta pretendents ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, vadību un izpildi;

5.2. tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļu avoti, pētnieciskais un tehniskais personāls (laboranti un tehniķi) un materiāltehniskais nodrošinājums, lai varētu nodrošināt projekta īstenošanu;

5.3. uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

5.4. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu;

5.5. tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

5.6. tas ir reģistrēts komercreģistrā vai zinātnisko institūciju reģistrā;

5.7. tas nav sodīts par Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

5.8. tas nav grūtībās nonākusi komercsabiedrība;

5.9. tas nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai darbībām;

5.10. ja atbalsta pretendents ir zinātniskā institūcija, kura veic gan saimnieciskas darbības, gan darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, tas nodala attiecīgo darbību veidus un to izmaksas, finansējumu un ieņēmumus tā, lai novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu;

5.11. ja atbalsta pretendents ir komercsabiedrība, kura darbojas arī neatbalstāmajās nozarēs, kas noteiktas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja komercsabiedrība skaidri nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības neatbalstāmajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem.

III. Atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

6. Atbalstu šo noteikumu ietvaros sniedz saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 25. pantu kā atbalstu pētniecības un attīstības projektiem. Atbalstu sniedz visu nozaru projektiem, ievērojot regulas Nr. 651/2014 1. panta 2., 3. un 5. punktā minētos ierobežojumus.

7. Projekta maksimālais īstenošanas termiņš ir 36 kalendāra mēneši.

8. Atbalstu piešķir no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" kārtējam gadam valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros.

9. Projekta dalībnieki atbalstu var saņemt šādām projekta pētniecības un attīstības darbību kategorijām atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 84., 85., 86. un 87. punktam:

9.1. fundamentāliem pētījumiem – eksperimentālam vai teorētiskam darbam, ko galvenokārt veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par lietām un parādībām, neparedzot nekādu tiešu komerciālu lietojumu vai izmantošanu;

9.2. rūpnieciskiem pētījumiem – plānveida pētījumiem vai nozīmīgam izpētes darbam, lai iegūtu jaunas zināšanas un prasmes jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādei vai jau esošo produktu, procesu vai pakalpojumu būtiskai uzlabošanai. Tie ietver kompleksu sistēmu komplektējošo daļu radīšanu un var ietvert prototipu veidošanu laboratorijas vidē vai vidē ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām sistēmām, kā arī izmēģinājuma līniju radīšanu, ja tas nepieciešams rūpnieciskiem pētījumiem un jo īpaši nepatentētu tehnoloģiju validēšanai;

9.3. eksperimentālai izstrādnei (tai skaitā prototipu izgatavošanai) – esošo zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, darījumdarbības un citu attiecīgu zināšanu un prasmju iegūšanai, kombinēšanai, modelēšanai un izmantošanai, lai izstrādātu jaunus vai uzlabotus produktus, procesus vai pakalpojumus. Tajā var ietilpt arī, piemēram, darbības, kuru mērķis ir jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu konceptuāla definēšana, plānošana un dokumentēšana. Eksperimentālā izstrādne var ietvert prototipu izgatavošanu, demonstrējumus, izmēģinājumprojektus (pilotprojektus), jaunu vai uzlabotu produktu, procesu vai pakalpojumu testēšanu un validēšanu vidē, kas atspoguļo reālus darbības apstākļus, ja galvenais mērķis ir tehniski uzlabot produktus, procesus vai pakalpojumus, kuri vēl nav pietiekami nostabilizējušies. Tā var ietvert tāda komerciāli izmantojama prototipa izgatavošanu vai izmēģinājumprojekta izstrādi, kas ir gala komercprodukts un kura ražošana ir pārāk dārga, lai to izmantotu vienīgi demonstrējumiem un validēšanai;

9.4. tehniski ekonomiskai priekšizpētei – projekta potenciāla novērtējumam un analīzei, lai atvieglotu lēmuma pieņemšanas procesu, objektīvi un racionāli apzinot projekta priekšrocības, trūkumus, iespējas un draudus, kā arī nosakot tā īstenošanai vajadzīgos resursus un tā īstenošanas izredzes.

10. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

10.1. projekta tiešās izmaksas:

10.1.1. projektā nodarbinātā personāla izmaksas – atalgojums, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi projektā nodarbinātajam personālam, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

10.1.2. ar projekta īstenošanu saistītās projektā nodarbinātā personāla komandējumu un darba braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

10.1.3. zinātniskā aprīkojuma un iekārtu (pamatlīdzekļi) izmaksas atbilstoši to izmantošanas intensitātei un ilgumam projektā. Ja instrumentus (aparatūru) un iekārtas paredz lietot arī pēc projekta pabeigšanas, par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem;

10.1.4. ēku un zemes iegādes, nomas vai īres izmaksas atbilstoši to izmantošanas intensitātei un ilgumam projektā. Attiecībā uz ēkām par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi. Attiecībā uz zemi par attiecināmajām izmaksām ir uzskatāmas zemes komerciālās nodošanas izmaksas vai faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas;

10.1.5. iegādāto un izlietoto materiālu izmaksas – projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra, instrumentu un materiālu (komponentes, ķimikālijas, laboratorijas trauki un medikamenti) iegādes un piegādes izmaksas, kas ir uzskaitītas saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un ir tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu;

10.1.6. apakšlīgumu, konsultāciju un citu ārpakalpojumu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas un nepieciešamas projekta īstenošanai un projekta mērķu sasniegšanai, ja šīs izmaksas nepārsniedz 25 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

10.1.7. citas tiešās izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.1.5. un 10.1.6. apakšpunktā, tas ir, patentu licenču izmaksas atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "d" apakšpunktam, ja šādu licenču iegāde ir nepieciešama tiešo projekta mērķu sasniegšanai. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

10.2. projekta netiešās izmaksas, kas projekta dalībniekam radušās, īstenojot projektu, un nepārsniedz 20 procentus no projekta tiešo izmaksu summas:

10.2.1. atskaitījumi infrastruktūras uzturēšanai:

10.2.1.1. komunālie maksājumi, tai skaitā elektroenerģija, telpu īre vai noma, ūdensapgāde un kanalizācija, apkure (siltumenerģija) un gāze, atkritumu izvešana;

10.2.1.2. sakaru pakalpojumi (pasts, internets, telefona sakari);

10.2.1.3. biroja izdevumi (kancelejas preces, datorpreces un kopēšanas pakalpojumi);

10.2.1.4. kopējās lietošanas iekārtu uzturēšanas, apkopes un remontdarbu izmaksas;

10.2.1.5. telpu, tai skaitā koplietošanas telpu, uzturēšanas izdevumi un remonts;

10.2.1.6. saimniecības materiāli;

10.2.1.7. transporta izdevumi;

10.2.1.8. tehniskā personāla un administrācijas atalgojums;

10.3. projekta citas netiešās izmaksas;

10.4. projekta ārējā audita izmaksas.

11. Projektā nodarbinātā personāla atalgojuma likmes, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus par vidējām atalgojuma likmēm Latvijā pētniecības un attīstības projektos nodarbinātajiem, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir šādas:

11.1. projekta zinātniskajam vadītājam, kurš plāno un vada projektu un atbild par tā izpildi kopumā, – līdz 18 euro stundā;

11.2. galvenajiem izpildītājiem, kuri atbild par noteiktu projekta daļu un tās izpildi, – līdz 14 euro stundā;

11.3. projekta izpildītājiem, kuri projektā veic konkrētus uzdevumus, – līdz 11 euro stundā.

12. Viena projekta dalībnieka kopējais maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no projekta viena saimnieciskā gada attiecināmo izmaksu apmēra ir 60 000 euro. Par projekta saimniecisko gadu ir uzskatāms viena gada periods, skaitot no šo noteikumu 47. punktā minētā līguma noslēgšanas datuma, kā arī nākamie viena gada periodi, skaitot no iepriekšējā viena gada perioda beigu datuma.

13. Attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte (turpmāk – atbalsta intensitāte) katram projekta dalībniekam atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. panta 5. punktam nepārsniedz:

13.1. fundamentāliem pētījumiem – līdz 100 procentiem;

13.2. rūpnieciskiem pētījumiem – līdz 50 procentiem;

13.3. eksperimentālai izstrādnei – līdz 25 procentiem;

13.4. tehniski ekonomiskai priekšizpētei – līdz 50 procentiem.

14. Atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. panta 6. punktam rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādnes atbalsta intensitāti var palielināt līdz maksimālai atbalsta intensitātei 80 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām:

14.1. par 10 procentiem – vidējām komercsabiedrībām un par 20 procentiem – mazajām komercsabiedrībām;

14.2. par 15 procentiem, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

14.2.1. projekts paredz kādu no šādām efektīvām sadarbībām:

14.2.1.1. starp komercsabiedrībām, no kurām vismaz viena ir sīkā (mikro), mazā vai vidējā komercsabiedrība, vai projektu īsteno vismaz divās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzēja pusē un neviena atsevišķa komercsabiedrība nesedz vairāk kā 70 procentus no attiecināmajām izmaksām;

14.2.1.2. starp komercsabiedrību un vienu vai vairākām pētniecības un zināšanu izplatīšanas institūcijām, kuras sedz vismaz 10 procentus no attiecināmajām izmaksām un ir tiesīgas publicēt savu pētījumu rezultātus;

14.2.2. projekta rezultātus plaši izplata konferencēs, publikācijās, brīvi pieejamās krātuvēs vai izmantojot bezmaksas vai atvērtā pirmkoda programmatūru.

15. Atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. panta 7. punktam tehniski ekonomiskās priekšizpētes atbalsta intensitāti var palielināt par 10 procentiem vidējām komercsabiedrībām un par 20 procentiem mazajām komercsabiedrībām.

16. Ja projekta dalībniekam plānotās aktivitātes ietver dažādas atbalstāmās pētniecības un attīstības darbu kategorijas atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 84., 85., 86. un 87. punktā noteiktajam, tad šim projekta dalībniekam pieļaujamo atbalsta intensitāti nosaka kā procentos izteiktu summu, kurā katrs summas loceklis ir attiecīgās atbalstāmās darbu kategorijas izmaksu relatīvais apjoms no šī projekta dalībnieka attiecināmajām izmaksām projektā, kas reizināts ar šai darbu kategorijai pieļaujamo atbalsta intensitāti.

17. Pašu ieguldījumu projektā var veidot projekta dalībnieka finanšu līdzekļi vai ārējais finansējums, kam nav saņemts nekāds publisks atbalsts.

18. Atbalstu nepiešķir, ja projekta dalībnieks darbu pie projekta vai darbību projektā uzsācis pirms atbalsta pretendenta EUREKA projekta pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas aģentūrā atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam.

19. Projekta dalībnieki nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļo valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālo atbalstu (finanšu palīdzību), ziedojumus un dāvinājumus naudā vai natūrā.

IV. Projektu konkursa izsludināšana un projektu iesniegšana

20. Programmu un projektus administrē aģentūra.

21. Projektu konkursu izsludina aģentūra, publicējot paziņojumu aģentūras mājaslapā (http://viaa.gov.lv).

22. Paziņojumā par projektu konkursu norāda:

22.1. attiecīgajam konkursam pieejamo atbalsta finansējuma apjomu;

22.2. projekta dokumentu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas;

22.3. projekta dokumentu iesniegšanas vietu un kārtību;

22.4. mājaslapu, kurā publicēti projekta sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

22.5. citu informāciju, kuru aģentūra uzskata par nepieciešamu norādīt paziņojumā.

23. Paziņojumu par projektu konkursu publicē ne agrāk kā mēnesi no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

24. Atbalsta pretendents attiecīgajā izsludinātajā projektu konkursā var iesniegt vienu pieteikumu (1. pielikums).

25. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, vadošais atbalsta pretendents iesniedz aģentūrā šādus dokumentus:

25.1. aizpildītu un visu atbalsta pretendentu parakstītu pieteikumu (1. pielikums);

25.2. katra atbalsta pretendenta aizpildītu atbalsta pretendenta apliecinājumu (4. pielikums);

25.3. EUREKA projekta attiecināmo izmaksu tāmi katram atbalsta pretendentam (2. pielikums);

25.4. projektā nodarbinātā personāla sarakstu katram atbalsta pretendentam (3. pielikums), kā arī projekta zinātniskā vadītāja dzīves un darba gājuma aprakstu (CV);

25.5. katra atbalsta pretendenta finanšu pārskatus par diviem pēdējiem saimnieciskajiem gadiem, ja atbalsta pretendents ir komercsabiedrība;

25.6. katra atbalsta pretendenta publiskos pārskatus par zinātnisko darbību par diviem pēdējiem noslēgtajiem pārskata gadiem, ja atbalsta pretendents ir zinātniskā institūcija. Ja zinātniskā institūcija ir dibināta mazāk nekā pirms diviem gadiem, iesniedz publiskos pārskatus par noslēgtajiem pārskata gadiem atbilstoši tās reģistrācijai zinātnisko institūciju reģistrā.

26. Vadošais atbalsta pretendents šo noteikumu 25. punktā minētos dokumentus aģentūrā iesniedz, izmantojot vienu no šiem veidiem:

26.1. papīra formā četros eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi "oriģināls" un trīs kopijas ar norādi "kopija"). Visi četri eksemplāri ir cauraukloti, lapas ir sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, atbalsta pretendentu nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un atbalsta pretendentu amatpersonu paraksti. Dokumentu eksemplāriem ir pievienota identiska elektroniskā versija elektroniskajā datu nesējā. Visus dokumentus ievieto slēgtā iepakojumā un aizzīmogo;

26.2. elektronisku dokumentu formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

26.2.1. tiem jābūt izstrādātiem DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

26.2.2. dokumentu oriģināliem, kā arī kopijām jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu konkursa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

27. Katrs atbalsta pretendents var iesniegt aģentūrā vienā eksemplārā papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

27.1. komercreģistra izsniegtu reģistrācijas apliecības kopiju, ja atbalsta pretendents ir komercsabiedrība, vai zinātnisko institūciju reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecības kopiju, ja atbalsta pretendents ir zinātniskā institūcija;

27.2. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka atbalsta pretendentam nav nodokļu un nodevu parādu, un kas izsniegta ne agrāk kā 20 darbdienas pirms šo noteikumu 25. punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienas aģentūrā;

27.3. komercreģistra izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka atbalsta pretendents ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 764)

28. Ja atbalsta pretendents neiesniedz šo noteikumu 27. punktā minētos dokumentus, aģentūra tos iegūst normatīvajos aktos par administratīvo procesu noteiktajā kārtībā.

29. Ja rodas domstarpības par projekta iesniegšanas laiku, aģentūra divu nedēļu laikā no dienas, kad ir saņemts atbalsta pretendenta rakstisks iesniegums un tam pievienotā dokumentācija, kura apliecina faktu, ka atbalsta pretendents projektu iesniedzis šajos noteikumos noteiktajā laikā, izskata šo iesniegumu un rakstiski informē atbalsta pretendentu par aģentūras lēmumu saistībā ar projekta pieņemšanu.

V. Projekta un atbalsta pretendentu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

30. Aģentūra nodrošina katra projekta zinātnisko un tautsaimniecisko ekspertīzi, piesaistot tā izvērtēšanai vismaz divus neatkarīgus zinātnes ekspertus un divus neatkarīgus tautsaimniecības ekspertus (turpmāk – eksperti).

31. Projektu koordinatoram ir pienākums uzraudzīt, lai neviens no projekta pieteikuma ekspertīzē iesaistītajiem ekspertiem nepieņem lēmumus jautājumos, kuru izlemšanā viņš ir personiski vai mantiski ieinteresēts. Ja ekspertam ir vai var rasties interešu konflikts vai eksperts ir personiski vai mantiski, tieši vai netieši ieinteresēts projekta izvērtējuma iznākumā, vai ir citi apstākļi, kas rada šaubas par eksperta objektivitāti, ekspertam ir pienākums rakstiski paziņot par minētajiem apstākļiem projektu koordinatoram. Projektu koordinators minēto ekspertu svītro no attiecīgā projekta ekspertu saraksta.

32. Lēmumus par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu, par atbalsta pretendentu atbilstību, par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu, kā arī par minētā atbalsta intensitāti un apjomu pieņem aģentūras izveidota programmas projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).

33. Komisija darbojas saskaņā ar aģentūras izstrādātu un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju apstiprinātu komisijas nolikumu. Komisijas sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un aģentūras amatpersonas, kā arī Latvijas Zinātnes padomes pārstāvji. Komisijas sēdēs piedalīties ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt citu nozaru ministriju, kā arī zinātniskās institūcijas un komercsabiedrības pārstāvošo organizāciju pārstāvjus.

34. Komisija triju mēnešu laikā no šo noteikumu 25. punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem šo noteikumu 32. punktā minētos lēmumus. Komisija rakstiski informē tos atbalsta pretendentus, kuri šo noteikumu 25. punktā minētos dokumentus nav iesnieguši projektu konkursa nolikumā norādītajā termiņā, un lūdz atbalsta pretendentus rakstiski informēt par minētā termiņa kavējuma iemesliem vai iesniegt pierādījumus par šo noteikumu 25. punktā minēto dokumentu iesniegšanu projektu konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, ja tādi ir atbalsta pretendentu rīcībā.

35. Komisija:

35.1. pamatojoties uz projekta ekspertu vērtējuma veidlapā (5. pielikums) sniegto informāciju, izvērtē projekta atbilstību tā vērtēšanas kritērijiem (6. pielikums). Ja kāda eksperta kopējais projekta vērtējums atšķiras no jebkura cita eksperta kopējā projekta vērtējuma vairāk nekā par 50 procentiem, komisija organizē ekspertu diskusiju, lai vienotos par projekta iesnieguma vērtējumu, vai projekta vērtēšanai piesaista papildu ekspertu;

35.2. izvērtē projekta atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem;

35.3. izvērtē projekta izmaksu apjomu, atbalsta intensitātes dažādām atbalstāmo pētniecības un attīstības darbību kategorijām, kā arī to palielināšanas iespējas.

36. Komisija izvērtē atbalsta pretendentu atbilstību:

36.1. komercsabiedrības vai zinātniskās institūcijas statusam;

36.2. šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem, balstoties uz šo noteikumu 25. un 27. punktā minētajiem dokumentiem un izziņām.

37. Komisija pieņem lēmumu:

37.1. par projekta atbalstīšanu, ja projekts atbilst visiem šo noteikumu 6. pielikumā minētajiem kritērijiem, kurus vērtē ar "jā" vai "nē", un projekts visu ekspertu kopējā vidējā vērtējumā ir ieguvis vismaz 300 punktus (no maksimāli iespējamiem 400 punktiem) kritērijos, kurus vērtē ar punktiem;

37.2. par projekta noraidīšanu, ja projekts ir izvērtēts atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumā minētajiem kritērijiem, kurus vērtē ar "jā" vai "nē", un projekts visu ekspertu kopējā vidējā vērtējumā nav ieguvis vismaz 300 punktus (no maksimāli iespējamiem 400 punktiem) kritērijos, kurus vērtē ar punktiem.

38. Komisija pieņem lēmumu par atbalsta pretendentu atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem.

39. Komisija pieņem lēmumu:

39.1. par atbalsta piešķiršanu atbalsta pretendentiem, ja ir pieņemts lēmums par projekta atbalstīšanu un lēmums par atbalsta pretendentu atbilstību šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem;

39.2. par atteikumu atbalsta pretendentiem piešķirt atbalstu:

39.2.1. ja ir spēkā šo noteikumu 18. punktā minētais nosacījums;

39.2.2. ja vērtēšanas kritēriju grupā "Aktivitāšu, atbalsta un attiecināmo izmaksu novērtējums (AAA)" (6. pielikums) vērtējums ir "Nē".

40. Ja projekta īstenošana ir jau uzsākta, komisija izskata grozījumus šo noteikumu 47. punktā minētajā līgumā.

41. Atbalsta pretendenti, attiecībā uz kuriem komisija ir pieņēmusi šo noteikumu 39. punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu, kopā ar atbalsta pretendentiem no pārējām projektā iesaistītajām dalībvalstīm aizpilda:

41.1. projekta veidlapu "EUREKA Project Form", kas ir lejupielādēta no EUREKA Sekretariāta brīvpieejas mājaslapas www.eurekanetwork.org;

41.2. visu projektā iesaistīto dalībvalstu atbalsta pretendentu sadarbības līgumu par projekta īstenošanu un tā rezultātu izmantošanu (turpmāk – sadarbības līgums).

42. Ja vadošais atbalsta pretendents ir arī projekta vadītājs, tas elektroniski nosūta projektu koordinatoram:

42.1. aizpildītas un parakstītas projekta veidlapas "EUREKA Project Form" kopiju;

42.2. sadarbības līguma kopiju.

43. Projektu koordinators minētos dokumentus elektroniski nosūta EUREKA Sekretariātam iekļaušanai elektroniskajā projektu datubāzē dalībvalstu projektu koordinatoru mājaslapā (http://npc.eureka.be).

44. Ja projekta vadītājs ir no citas dalībvalsts, vadošais atbalsta pretendents šo noteikumu 42. punktā minētos dokumentus elektroniski nosūta attiecīgās dalībvalsts projektu koordinatoram.

45. Projektu koordinators šo noteikumu 43. punktā minētajā datubāzē ievada informāciju par dalībvalsts pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar atbalsta piešķiršanu atbalsta pretendentiem un dalībvalsts nacionālo ekspertu projekta vērtējumu, kā arī norāda, vai projekta iekļaušana to projektu sarakstā, kas pretendē uz EUREKA projekta statusa piešķiršanu (turpmāk – projektu saraksts), tiek atbalstīta.

46. Šo noteikumu 37., 38. un 39. punktā minētos komisijas lēmumus var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Līguma par projekta īstenošanu slēgšanas nosacījumi

47. Aģentūra ar katru atbalsta pretendentu, tai skaitā ar vadošo atbalsta pretendentu, slēdz līgumu par Eiropas zinātnes programmu pētījuma projekta īstenošanu (turpmāk – līgums), kura redakciju ir apstiprinājusi komisija, ja:

47.1. šo noteikumu 43. punktā minētajā datubāzē ir atzīme, ka projektam ir piešķirts EUREKA projekta statuss;

47.2. vadošais atbalsta pretendents ir iesniedzis aģentūrā papīra formā vienā eksemplārā parakstīta sadarbības līguma kopiju.

48. Atbilstoši regulas Nr.  651/2014 12. pantam aģentūra un šo noteikumu 2.10.3. un 2.10.4. apakšpunktā minētie projekta dalībnieki glabā detalizētu dokumentāciju, kura satur informāciju un atbilstošus dokumentus, kas pamato, ka ir izpildīti visi šajā regulā paredzētie nosacījumi. Šo dokumentāciju glabā 10 gadus, sākot no dienas, kad projektam ir piešķirts atbalsts vai kad tam ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 764)

48.1 Aģentūra nodrošina pārredzamības prasības izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 764 redakcijā)

49. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 11. pantu aģentūra 20 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par ieviesto atbalsta pasākumu.

50. Atbalstu atbilstoši regulai Nr. 651/2014 sniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 764 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.06.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

51. Grozījumi šo noteikumu 1. pielikuma 3.2. un 4.2. apakšpunktā un 4. pielikumā, kas paredz, ka pieteikumā un atbalsta pretendenta apliecinājumā norāda ziņas par to, ka organizācijai vai institūcijai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, attiecībā uz vadošajiem atbalsta pretendentiem un atbalsta pretendentiem, kuri ir komercreģistrā reģistrētas komercsabiedrības vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas vienlaikus ir reģistrētas arī komercreģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā, piemērojami ar 2020. gada 1. janvāri.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 764 redakcijā; pants stājas spēkā 01.06.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 26. maija
noteikumiem Nr. 258

(Pielikums grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 764; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.06.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

EUREKA projekta pieteikums

1. Vispārīgā informācija

1.1. Akronīms  
1.2. Lietussargprojekts*
(ja piemērojams)
 
1.3. Nosaukums  
1.4. Kopsavilkums
(maks. 300 zīmes)
 
1.5. Nozare

Tehnoloģijas nozare

Tirgus nozare

   

Piezīme. * Lietussargprojekts – programmas dalībvalstu deleģētu ekspertu apvienības jaunu projektu uzsākšanai.

1.6. Projekta fāzes, budžets un izpildes laiks

Projekta fāze

Budžets
(euro)

Ilgums
(mēnešos)

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte    
Ieviešana    

Kopā

   

 

1.7. Projekta izpildes termiņi

Sākuma datums

 

Beigu datums

 

 

1.8. Latvijas atbalsta pretendenti un to ieguldījums projekta kopējās izmaksās

Organizācija

Atbalsta pretendentu finansiālais ieguldījums projektā

(euro)

(%)

     

 

1.9. Citu valstu atbalsta pretendenti

Valsts

Organizācija

Finansiālais ieguldījums projektā
(euro)

     

 

1.10. Vai meklē projekta dalībniekus? (vajadzīgo atzīmēt)

 

 
Piezīmes  

2. Projekta satura apraksts (Biznesa un attīstības plāns)

2.1. Vispārīgs projekta apraksts: problēmas izklāsts, risinājums, mērķi, dalībnieki, projekta plānojums un darba uzdevumi, laika grafiks un cita projekta aprakstam nepieciešamā informācija
 

 

2.2. Paredzētā tehnoloģiju attīstīšana (KONFIDENCIĀLI)
2.2.1. Aprakstiet pašreizējo stāvokli inovatīvās tehnoloģijas, produkta vai pakalpojuma jomā Latvijā, Eiropā un pasaulē: lietojumi, tehnoloģiskās attīstības līmenis, pieprasījums, nepieciešamība pēc inovācijām utt. (KONFIDENCIĀLI)
 
2.2.2. Aprakstiet paredzēto tehnoloģijas, produkta vai pakalpojuma pētniecību, attīstīšanu un inovāciju, personāla pieredzi un kvalifikāciju, atbilstošo iekārtu un infrastruktūras pieejamību utt. (KONFIDENCIĀLI)
 
2.2.3. Aprakstiet atsevišķajos posmos un projekta beigās paredzētos konkrētos rezultātus: inovatīva tehnoloģija, produkts vai pakalpojums, attiecīgais prototips, intelektuālais īpašums utt. Starpposmi un nodevumi (KONFIDENCIĀLI)
 

 

2.3. Tirgus pielietojums un ekspluatācija (KONFIDENCIĀLI)
2.3.1. Raksturojiet paredzamo tirgu Latvijā, Eiropā un pasaulē: tirgus mērķauditorija, tirgus apjoms, specifika, iespējamās problēmas, riski un risinājumi u. c. (KONFIDENCIĀLI)
 
2.3.2. Raksturojiet paredzamo tirgus apjomu un tirgus daļu (KONFIDENCIĀLI)
 
2.3.3. Raksturojiet atbalsta pretendentu pašreizējo pozīciju mērķa tirgū Latvijā, Eiropā un pasaulē (KONFIDENCIĀLI)
 
2.3.4. Raksturojiet konkurenci paredzamajā inovatīvās tehnoloģijas, produkta vai pakalpojuma tirgū: konkurenti, to produktu īpašības, aizņemtā tirgus daļa, secinājumi (KONFIDENCIĀLI)
 
2.3.5. Raksturojiet, kā ieviesīs tirgū (komercializēs) inovatīvo tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu: sagatavošanās stadija, mārketings, pārdošanas veidi, personāls, cenu politika, iespējamie riski un risinājumi u.c. Paredzamā investīciju atgūšana (KONFIDENCIĀLI)
 

 

3. Vadošais atbalsta pretendents

3.1. Organizācijas nosaukums
Pilns nosaukums  
Pamatorganizācija  

 

3.2. Organizācijas adrese
Iela  
Pasta indekss  
Pilsēta  
Valsts  
Tālrunis  
Fakss  
Ziņas par to, ka organizācijai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts  

 

3.3. Kontaktpersonas dati
Uzvārds  
Vārds  
Amats  
Tālrunis  
Fakss  
E-pasta adrese  

 

3.4. Interneta mājaslapa
 

 

3.5. Vadošā atbalsta pretendenta identifikācijas kodi
NACE kods  
Organizācijas juridiskais statuss
(vajadzīgo atzīmēt)
  Lielā komercsabiedrība
  Sīkā (mikro), mazā vai vidējā komercsabiedrība
  Publiska atvasināta persona
  Publiska aģentūra
  Cits publisko tiesību subjekts (raksturot)
Darbinieku skaits   (KONFIDENCIĀLI)
Gada apgrozījums (euro)   (KONFIDENCIĀLI)
Bilances vērtība (euro)   (KONFIDENCIĀLI)
Pēdējā finanšu ziņojuma gads   (KONFIDENCIĀLI)

 

3.6. Vadošā atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbilstība pētniecības un attīstības darbu kategorijām (pēc projekta izmaksām)

Pētniecības un attīstības darbu kategorijas

Jā/Nē

Īpatsvars no vadošā atbalsta pretendenta projekta aktivitātēm (%)

Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālā izstrādne    
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte    

 

3.7. Vadošā atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbalsta intensitāte

Aktivitātes atbilstoši pētniecības un attīstības darbu kategorijām

Atbalsta intensitāte, %

Pamatojums

Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālā izstrādne    
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte    

 

3.8. Ieguldījums projektā (KONFIDENCIĀLI)
3.8.1. Tehnoloģiskais ieguldījums (KONFIDENCIĀLI)
 
3.8.2. Kāds ir mērķis Jūsu organizācijas dalībai projektā? (KONFIDENCIĀLI)
 

 

3.9. Zināšanas (KONFIDENCIĀLI)
3.9.1. Aprakstiet savas zināšanas un komercdarbības galvenos veidus (KONFIDENCIĀLI)
 
3.9.2. Kāds ir kopīgais nodarbināto skaits pilna laika ekvivalentā pētniecībā un attīstībā? (KONFIDENCIĀLI)
 
3.9.3. Aprakstiet savas zināšanas un pieredzi pētniecības un attīstības projektu vadīšanā un izpildē (KONFIDENCIĀLI)
 

 

3.10. Ekonomiskā ietekme. Raksturot uzņēmuma paredzamo apgrozījumu un peļņu mērķa tirgū salīdzinājumā ar līdzšinējo apgrozījumu un peļņu (KONFIDENCIĀLI)
3.10.1. Kāds ir paredzamais nodarbinātības pieaugums projekta izpildes rezultātā?  

%
(KONFIDENCIĀLI)

3.10.2. Kāda ir projekta ietekme uz apgrozījumu? (komersantiem, gadā)  

%
(KONFIDENCIĀLI)

3.10.3. Valsts budžetā iemaksāto nodokļu pieaugums (gadā)  

%
(KONFIDENCIĀLI)

3.11. Vadošā atbalsta pretendenta paraksts

Organizācijas nosaukums
Pilns nosaukums  

 

Parakstītājpersona
Uzvārds  
Vārds  
Paraksts  

4. Atbalsta pretendents

4.1. Organizācijas nosaukums
Pilns nosaukums  
Pamatorganizācija  

 

4.2. Organizācijas adrese
Iela  
Pasta indekss  
Pilsēta  
Valsts  
Tālrunis  
Fakss  
Ziņas par to, ka organizācijai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts  

 

4.3. Kontaktpersonas dati
Uzvārds  
Vārds  
Amats  
Tālrunis  
Fakss  
E-pasta adrese  

 

4.4. Interneta mājaslapa
 

 

4.5. Atbalsta pretendenta identifikācijas kodi
NACE kods  
Organizācijas juridiskais statuss
(vajadzīgo atzīmēt)
  Lielā komercsabiedrība
  Sīkā (mikro), mazā vai vidējā komercsabiedrība
  Publiska atvasināta persona
  Publiska aģentūra
  Cits publisko tiesību subjekts (raksturot)
Darbinieku skaits  

(KONFIDENCIĀLI)

Gada apgrozījums (euro)  

(KONFIDENCIĀLI)

Bilances vērtība (euro)  

(KONFIDENCIĀLI)

Pēdējā finanšu ziņojuma gads  

(KONFIDENCIĀLI)

 

4.6. Atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbilstība pētniecības un attīstības darbu kategorijām (pēc projekta izmaksām)

Pētniecības un attīstības darbu kategorijas

Jā/Nē

Īpatsvars no atbalsta pretendenta
projekta aktivitātēm (%)

Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālā izstrādne    
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte    

 

4.7. Atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbalsta intensitāte

Aktivitātes atbilstoši pētniecības un attīstības darbu kategorijām

Atbalsta intensitāte, %

Pamatojums

Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālā izstrādne    
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte    

 

4.8. Ieguldījums projektā (KONFIDENCIĀLI)
4.8.1. Tehnoloģiskais ieguldījums (KONFIDENCIĀLI)
 
4.8.2. Kāds ir mērķis Jūsu organizācijas dalībai projektā? (KONFIDENCIĀLI)
 

 

4.9. Zināšanas (KONFIDENCIĀLI)
4.9.1. Aprakstiet savas zināšanas un biznesa pamatdarbības veidu (KONFIDENCIĀLI)
 
4.9.2. Kāds ir kopīgais nodarbināto skaits pilna laika ekvivalentā pētniecībā un attīstībā? (KONFIDENCIĀLI)
 
4.9.3. Aprakstiet savas zināšanas un pieredzi pētniecības un attīstības projektu vadīšanā izpildē (KONFIDENCIĀLI)

 

4.10. Ekonomiskā ietekme (KONFIDENCIĀLI)
4.10.1. Kāds ir paredzamais nodarbinātības pieaugums projekta izpildes rezultātā?  

%
(KONFIDENCIĀLI)

4.10.2. Kāda ir projekta ietekme uz apgrozījumu? (komersantiem, gadā)  

%
(KONFIDENCIĀLI)

4.10.3. Kāds ir valsts budžetā iemaksāto nodokļu pieaugums? (gadā)  

%
(KONFIDENCIĀLI)

4.11. Atbalsta pretendenta paraksts

Organizācijas nosaukums
Pilns nosaukums  

 

Parakstītājpersona
Uzvārds  
Vārds  
Amats  
Paraksts  
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

2.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 26.maija
noteikumiem Nr.258
EUREKA projekta attiecināmo izmaksu tāme*

Nr.
p. k.

Pozīcija

Summa
(euro)

1. Tiešās izmaksas  
1.1. Personāla izmaksas – atalgojums  
1.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi projektā nodarbinātajam personālam  
1.3. Komandējumu un darba braucienu izmaksas
(norādīt komandējuma mērķi un vietu)
 
1.4. Zinātniskā aprīkojuma un iekārtu (pamatlīdzekļi) izmaksas  
1.5. Ēku un zemes iegādes, nomas vai īres izmaksas  
1.6. Iegādāto un izlietoto materiālu izmaksas  
1.7. Apakšlīgumu, konsultāciju un citu ārpakalpojumu izmaksas  
1.8. Citas tiešās izmaksas  
2. Netiešās izmaksas  
2.1. Atskaitījumi infrastruktūras uzturēšanai  
2.1.1. Komunālie maksājumi  
2.1.2. Sakaru pakalpojumi  
2.1.3. Biroja izdevumi  
2.1.4. Kopējās lietošanas iekārtu uzturēšanas, apkopes un remontdarbu izmaksas  
2.1.5. Telpu, tai skaitā koplietošanas telpu, uzturēšanas izdevumi un remonts  
2.1.6. Saimniecības materiāli  
2.1.7. Transporta izdevumi  
2.1.8. Tehniskā personāla un administrācijas atalgojums  
2.2. Citas netiešās izmaksas  
2.3. Ārējā audita izmaksas  

Kopā

 

Piezīme. * Katrs atbalsta pretendents iesniedz savu attiecināmo izmaksu tāmi.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

3.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 26.maija
noteikumiem Nr.258
EUREKA projektā nodarbinātā personāla saraksts*

Nr.
p. k.

Vārds, uzvārds

Pozīcija
projektā

Atalgojuma likme
(euro/stundā)

Slodze,
stundas

Darba uzdevumi

1.

         

2.

         

3.

         

...

         

Piezīme. * Katrs projekta dalībnieks iesniedz savu EUREKA projektā nodarbinātā personāla sarakstu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 26. maija
noteikumiem Nr. 258

(Pielikums grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 764; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.06.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

Atbalsta pretendenta apliecinājums

1. Lūdzu piešķirt atbalstu dalībai EUREKA projektā

 

(numurs, akronīms, nosaukums)

2. Apliecinu, ka atbalsta pretendents

 

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

2.1. ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu un izpildi;

2.2. tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļu avoti, pētnieciskais un tehniskais personāls (laboranti un tehniķi) un materiāltehniskais nodrošinājums, lai varētu nodrošināt projekta īstenošanu;

2.3. uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

2.4. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu;

2.5. ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar reģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

2.6. ir reģistrēts komercreģistrā vai zinātnisko institūciju reģistrā;

2.7. nav sodīts par Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

2.8. nav grūtībās nonākusi komercsabiedrība (ja atbalsta pretendents ir komercsabiedrība);

2.9. nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai darbībām;

2.10. nodala attiecīgo darbību veidus un to izmaksas, finansējumu un ieņēmumus tā, lai novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu (ja atbalsta pretendents – zinātniskā institūcija – veic gan saimnieciskas darbības, gan darbības, kurām nav saimnieciska rakstura);

2.11. nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības neatbalstāmajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas komercsabiedrībai ir piešķirts saskaņā ar regulu Nr.  651/2014 (ja atbalsta pretendents – komercsabiedrība – darbojas arī neatbalstāmajās nozarēs, kas noteiktas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktā).

Atbalsta pretendents:

institūcija  
institūcijas adrese  
ziņas par to, ka institūcijai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts  

Iesniedzējs:

vārds, uzvārds  
amats  
tālrunis  
e-pasta adrese  

 

         

(datums)*

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

5.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 26.maija
noteikumiem Nr.258
EUREKA projekta eksperta vērtējuma veidlapa
Projekta nosaukums  

Akronīms

 

I. Kritērijs – projekta iesniegšana noteiktajā termiņā (PINT)

Kritērijs

Jā/Nē

Komentāri

PINT. Vai Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumu Nr. 258 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros" 25. punktā noteiktie projekta dokumenti ir iesniegti projektu konkursa nolikumā norādītajā termiņā?    

II. Kritēriju grupa "galvenie EUREKA atbilstības kritēriji (G)"

Kritērijs*

Jā/Nē

Komentāri

G.1. Vai projekta mērķis ir vērsts uz sabiedrības problēmu risināšanu?    
G.2. Vai projektā piedalās atbalsta pretendenti no vairāk nekā vienas EUREKA dalībvalsts vai asociētās valsts?    
G.3. Vai projekts ir vērsts uz inovatīvu produktu, tehnoloģiju, procesu vai pakalpojumu attīstīšanu?    
G.4. Vai projekts veido sadarbību konkrēta projekta veidā?    

Piezīme. * Atbilde "Jā" uz visiem galvenajiem EUREKA atbilstības kritērijiem (G) ir absolūts noteikums, lai projekts tiktu izvērtēts un varētu saņemt EUREKA projekta statusu.

III. Kritēriju grupa "AKTIVITĀŠU, Atbalsta un ATTIECINĀMO IZMAKSU NOVĒRTĒJUMS (AAA)"

Kritērijs

Jā/Nē

Komentāri

AAA.1. Vai atbalsta pretendentu projektā plānoto aktivitāšu atbilstība pētniecības un attīstības darbu kategorijām (pēc projekta izmaksām) un īpatsvars no atbalsta pretendentu projekta aktivitātēm ir noteikts atbilstoši?    
AAA.2. Vai atbalsta pretendentu projektā plānoto aktivitāšu atbalsta intensitāte ir noteikta atbilstoši?    
AAA.3. Vai atbalsta pretendentu projektā plānotās attiecināmās izmaksas ir noteiktas atbilstoši?    

IV. Noteicošais kritērijs (N)

Kritērijs

Punkti
(0–10)

Komentāri

N. Visu atbalsta pretendentu finansiālās iespējas    

V. Kritēriju grupa "PAMATA NOVĒRTĒJUMS (P)"

P1. Partnerība un atbalsta pretendenti

Punkti
(0–10)

Komentāri

Partnerības analīze P1.1. Labi līdzsvarota partnerība    
P1.2. Sadarbības radītā pievienotā vērtība    
Atbalsta pretendentu analīze P1.3. Atbalsta pretendentu tehnoloģiskās iespējas    
P1.4. Atbalsta pretendentu spējas vadīt un izpildīt projektu    

 

P2. Projekta uzbūve

Punkti
(0–10)

Komentāri

Projekta plāns P2.1. Metodika un pieeja plānojumam, projekta laika grafiks (Ganta karte u. c.)    
P2.2. Starpposmi un nodevumi    
Projekta izmaksas, finansējums un finansiālais ieguldījums P2.3. Projekta budžeta plānojums, izmaksas un finansējums    
P2.4. Katra atbalsta pretendenta finansiālais ieguldījums (pašu ieguldījums)    

VI. Kritēriju grupa "TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJA (TI)"

Tehnoloģiskais progress

Punkti
(0–10)

Komentāri

TI1. Tehnoloģiskā brieduma un risku līmenis    
TI2. Tehnoloģiskie sasniegumi, jaunā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma inovācijas līmenis    
TI3. Inovācijas mērogs: ģeogrāfiskā ietekme un ietekme uz nozari    

VII. Kritēriju grupa "TIRGUS UN KONKURĒTSPĒJA (TK)"

K1. Tirgus un ienesīgums

Punkti
(0–10)

Komentāri

TK1.1. Tirgus apjoms    
TK1.2. Tirgus pieejamība un riski    
TK1.3. Investīciju atgūšana    

 

TK2. Konkurētspējas priekšrocības

Punkti
(0–10)

Komentāri

TK2.1. Projekta nozīmīgums Latvijas atbalsta pretendentiem    
TK2.2. Pieaugušas iespējas un atpazīstamība    

Eksperta vērtējuma kopsavilkums

Kritēriju grupa

Maksimālais svērto punktu skaits kritēriju grupā

Maksimālais punktu skaits par kritēriju

N
(kritēriju skaits)

Svars
100
(N x 10)

Faktiskais svērto punktu skaits

Noteicošais kritērijs (N)

100

10

1

10

WW

Pamata novērtējums (P)

100

10

8

1,25

XX

Tehnoloģijas un inovācija (TI)

100

10

3

3,33

YY

Tirgus un konkurētspēja (K)

100

10

5

2

ZZ

Vērtējuma kopsavilkums

400

     

∑(WW+XX+YY+ZZ)

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

6.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 26.maija
noteikumiem Nr.258
EUREKA projekta vērtēšanas kritēriji

I. Kritērijs – projekta iesniegšana noteiktajā termiņā (PINT)

Kritērijs

Jā/Nē

PINT. Vai Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumu Nr. 258 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros"  25. punktā noteiktie projekta dokumenti ir iesniegti projektu konkursa nolikumā norādītajā termiņā?  

II. Kritēriju grupa "galvenie EUREKA atbilstības kritēriji (G)"

Kritērijs*

Jā/Nē

G.1. Vai projekta mērķis ir vērsts uz sabiedrības problēmu risināšanu?  
G.2. Vai projektā piedalās atbalsta pretendenti no vairāk nekā vienas EUREKA dalībvalsts vai asociētās valsts?  
G.3. Vai projekts ir vērsts uz inovatīvu produktu, tehnoloģiju, procesu vai pakalpojumu attīstīšanu?  
G.4. Vai projekts veido sadarbību konkrēta projekta veidā?  

Piezīme. * Atbilde "Jā" uz visiem galvenajiem EUREKA atbilstības kritērijiem ir absolūts noteikums, lai projekts tiktu izvērtēts un varētu saņemt EUREKA projekta statusu.

III. Kritēriju grupa "AKTIVITĀŠU, Atbalsta un ATTIECINĀMO IZMAKSU NOVĒRTĒJUMS (AAA)"

Kritērijs

Jā/Nē

AAA.1. Vai atbalsta pretendentu projektā plānoto aktivitāšu atbilstība pētniecības un attīstības darbu kategorijām (pēc projekta izmaksām) un īpatsvars no atbalsta pretendentu projekta aktivitātēm ir noteikti atbilstoši?  
AAA.2. Vai atbalsta pretendentu projektā plānoto aktivitāšu atbalsta intensitāte ir noteikta atbilstoši?  
AAA.3. Vai atbalsta pretendentu projektā plānotās attiecināmās izmaksas ir noteiktas atbilstoši?  

IV. Noteicošais kritērijs (N)

Kritērijs

Punkti
(0–10)

N. Visu atbalsta pretendentu finansiālās iespējas  

V. Kritēriju grupa "PAMATA NOVĒRTĒJUMS (P)"

P1. Partnerība un atbalsta pretendenti

Punkti
(0–10)

Partnerības analīze P1.1. Labi līdzsvarota partnerība  
P1.2. Sadarbības radītā pievienotā vērtība  
Atbalsta pretendentu analīze P1.3. Atbalsta pretendentu tehnoloģiskās iespējas  
P1.4. Atbalsta pretendentu spējas vadīt un izpildīt projektu  

 

P2. Projekta uzbūve

Punkti
(0–10)

Projekta plāns P2.1. Metodika un pieeja plānojumam, projekta laika grafiks (Ganta karte u. c.)  
P2.2. Starpposmi un nodevumi  
Projekta izmaksas, finansējums un finansiālais ieguldījums P2.3. Projekta budžeta plānojums, izmaksas un finansējums  
P2.4. Katra atbalsta pretendenta finansiālais ieguldījums (pašu ieguldījums)  

VI. Kritēriju grupa "TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJA (TI)"

Tehnoloģiskais progress

Punkti
(0–10)

TI1. Tehnoloģiskā brieduma un risku līmenis  
TI2. Tehnoloģiskie sasniegumi, jaunā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma inovācijas līmenis  
TI3. Inovācijas mērogs: ģeogrāfiskā ietekme un ietekme uz nozari  

VII. Kritēriju grupa "TIRGUS UN KONKURĒTSPĒJA (TK)"

TK1. Tirgus un ienesīgums

Punkti
(0–10)

TK1.1. Tirgus apjoms  
TK1.2. Tirgus pieejamība un riski  
TK1.3. Investīciju atgūšana  

 

TK2. Konkurētspējas priekšrocības

Punkti
(0–10)

TK2.1. Projekta nozīmīgums Latvijas atbalsta pretendentiem  
TK2.2. Pieaugušas iespējas un atpazīstamība  
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 258Pieņemts: 26.05.2015.Stājas spēkā: 05.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108 (5426), 04.06.2015. OP numurs: 2015/108.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274439
{"selected":{"value":"01.06.2018","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2017","iso_value":"2017\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2015","iso_value":"2015\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2015.-21.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva